kraks vejviser 1940 handelskalender

Oply — Pole

2427

Emneliste

Sidø

Side Otterup, Firma-Register ............................. 2885 — , Forretninger m. m. . .' ......................... 1933 Otto Mønsteds Fond, se Mønsted ............ 2601 Ove Hohlenbergs Minde, se Børnehjemmet 2491 Overbestyrelsen for de danske Skytte- og Gymnastikforen., se Skytteforeninger. 2633 Overbevillingsnævnet,seBevillingsnævnene 2483 Overformynderiet ........................................ 2608 Overfredningsnævnet ................................ 2608 Overinspektionen for Børneforsorgen, so Børneforsorgen ..................................... 2491 Overlærerforeningen .................................. 2608 Overmønstringskommissionen .................... 2608 Overnævn, Aalegaards-, se Aalegaard . . . 2465 Overpostmester, se Post-ogTelegrafvæsenet 2613 Overpræsidiet i Kbhvn ................................ 2608 Overskibsinsp., se Statens Skibstilsyn . . 2639 Overskibssynet ........................................... 2608 Oversynskommissærer f. Kbhvn ................. 2608 Overtoldinspektorater, se Toldvæsen .... 2654 Overvejinspektør, se Vejvæsen .................... 2662 P., se Propforeningen ............................... 2615 Paalægshandlerforen., se Oste- og Paalægs ­ handlerforeningen .................................. 2608 Padborg, Firma-Register ............................ 2886 — , Forretninger m. in ......................... ; . . 1934 Pakhuskontoret, se Toldvæsenet .............. 2654 Pakkepostkontor, se Post-og Telegrafvæs. 2612 Palestenensisk Selskab, Dansk, se Dansk I ’ alestenensisk Selskab ......................... 2497 Palleshavo Børnehjem, se Aandssvagean- stalterno .............. ................................. 2466 Panama ’ s Gesandtskab og Konsulat . . . 2530 Pantefogder i Danm., Foren, af .............. 2608 Papirfabrikker, De forenede .................... 2608 Papirliandlerforening, Dansk .................... 2608 Papirhandler-Medhjælper-Foren ................. 2608 Papirvareind., Foren., se Arbejdsgiverf. 2473 Papyrologi, Univ. Studiesal for græsk, se Universitetets Studiesal f ..................... 2659 Papæskefabrikantforen., se Arbejdsgiverf. 2473 Paraguay ’ s Generalkonsulat, se Gesandt ­ skaber og Konsulater .......................... 2530 Parfumehandlerforeningon, Sæbe- og, se Sæbe- og Parfumehandlerforen ............. 2647 Parfumeri- og Toiletartikler, Brancheforen. f., se Brancheforeningen f .................... 2487 Parker og Anlæg Botanisk Have ........................................ 2486 Brønshojparken ........................................ 2489 Charlottenlund Slotshave ....................... 2494 Classens Have .......................................... 2495 Degnemosen ............................................. 2498 Emdrup Sopark ............................... .. 2501 Enghaven ................................................ 2502 Frdbg. Slotshaver ................................... 2520 Fælledparken . ........................................ 2523 Hans Tavsens Park ............................... 2537 Haveselskab, Det kgl. danske .............. 2537 Husumparken ........................................... 2544 Idræts Anlæget, Genforeningspi ............. 2545 Idrætspark, Frdbg .................................... 2545 Idrætspark, Kbhvns ................................ 2545 Idrætspark, Sundby ................................... 2545 K. F. U. M. Parken i Emdrup, se Kri ­ stelige Foreninger I. u. M ..................... 2560 Kildevældsparken ...................................... 2551 Kongelige Haver, De ................................ 2557 Langelinieanlæget ................. .. .............. 2570 Lergravsparken ......................................... 2587 Lindevangen .............................................. 2587 Mindeparken v. Marselisborg .................. 1722 Nørrebroparker. ........................................ 2601 Rosenborg Slotshave .................................. 2623 Ilyparksbanerne ....................................... 2623 Rodkilde Park. . . ................. ................ 2624 Sundby Torv .............................................. (2644 Tivoli ......................................................... 2653 Valbybarken .............................................. 2661 Veterinær- og Landbohøjskolen ............. 2663 Vigerslevparken ......................................... 2663 Zoologisk Have ...................................... 2564 Øregaard .................. . ’ ............................... 2665 Ørstedsparken ........................................ 2665 Østre Anlæg ........................................... 2665 Parykmager Laug, Kbhvns Damefrisør- og, se Damefrisør- og Parykmager Laug. . 2495 Pas ............................................................... 2608 Paskontor, Det tyske, i Aabenraa ............. 1697 Pasteur-Selskabet ........................................ 26"" Pastorater, se Emnelisten u. Kirker

Side

Patologisk-anatomiske Institut, se Uni ­ versitetets ............................................. 2659 Patriotiske Foreninger, se i Emnelisten Foreninger C, 23. Pauls Kirke, se St. Pauls ....................... 2627 Pauvres honteux, se Understøttelsesfor ­ ening, Kbhvns ......................................... 2658 Pax, se Ungdomsf. Pax ............................. 2658 Pedersen-Boeghs Stiftelse ......................... 2609 Pelsberedernes Arbejdsgiverforening, se Arbejdsgiverforening ............................. 2473 Pelsdyravlerforening, Dansk ....................... 2609 Pelts Stiftelse, se St. Petri Kirkes, Thy ­ mes og PeltB Stiftelse ........................... 2627 PEN Club, Den danske .......................... 2609 Pensionist-Landsforeningen ....................... 2609 se ogsaa Foreningen af Pensionister ved Do danske Statsbaner .............................. 2514 Pensionsfond, Ballettens, se Ballets . . . 2479 — Kbhvnske Journalisters, se Københ. . 2566 — Provinspressens, se Journalistforeningen, Provins- ................................................. 2549 Pensionistforb., Lærerstandens, se Lærer . 2590 Pensionsforsikringsanstalten .................... 2609 Pensionskasser og -foreninger, se i Emne ­ listen Foreninger B, 17. Pensionskontor, se Finansministeriet . . . 2507 Pensions- og Livrente-Institutet .............. 2609 Permanente Farmakopékommission, se Farmakopékommission ........... *. . . 2506 Permanente Udstilling ................................. 2610 Persiske Gesandtskab, se Gesandtskaber og Konsulater (Iran) ............................. 2530 Personalhistorisk Forening, se Samfundet for dansk etc ................................... 2624 Personalhistorisk Institut ............................ 2610 Personlige Friheds Værn Landsforen. . 2610 Peru ’ s Gereralkonsulat, se Gesandtskaber 2530 Petersens, Egmont II, Fond ......................... 2610 Petersens Jomfrukloster, Brodr .................. 2610 Petersens, Louis, Stiftelse ............................ 2610 Petersens, P Carl, Fond ............................... 2610 Peters Kirke, se Simon Peters Kirke. . . 2629 Petrianer-Foreningen .................................... 2610 Petri tyske Kirke etc., se St. Petri . . . 2627 Petroleums-Akts., Det danske ................... 2610 Petroleums Havn, se Tuborg Havn .... 2655 Pharmaceutforen., se Farmacevtforen. . . 2506 Philadelphia .................................................. 2610 se ogsaa Kolonien Filadelfia , ... 2553 Philatelistklub, Kbhvns ................................ 2610 Phonix-Fonden ............................................... 2610 Pianofabrikant-Forening, se Arbejdsgiverf. 2473 Pianohandlerforening, Dansk ......................... 2610 Pibebranchens Grossistforen., se For ­ eningen af Grossister i Pibebr .............. 2514 Pictoralister,Danske Kamera, se Kamera-P. 2550 Pigeskole, Den danske ................................. 2610 Pigeskolers, Private højere, Hjælpekasse, so Hjælpekassen f. Lærerinder ........... 2540 Pigespejderkorps, Det danske ...................... 2610 Piledyrkerforoning, Dansk ............................ 2610 Pionerforeningen af 6. Nov. 1909 ............ 2610 Pionerforeninger, De danske ...................... 2610 Pioner- ’ og Telegrafskolon, se Ingeniør ­ tropperne ................................................. 2547 Plan over Bispebjerg Hospital". ............... 17 — Kommunehospitalet .............. 18 — Rigshospitalet ........................................ 16 — Teatrene ................................................... 13ff — Toldboden .............................................. 2691 Plangl asbearbejdning, Foren.f., seArbejds- giverforening, Dansk ............................ 2473 Planteanatomisk og Plantefysiologisk La ­ boratorium, se Botanisk Laborat. . . . 2487 Planteavl- og Konsulentvirksomhed, so Landbrugsministeriets -Tilsyn med . . 2568 Planteavls-Laboratorium, Statens ............ 2610 Planteavlsudvalg, Statens ........................... 2610 Plantepatologiske Forsøg, se Statens . . . 2639 Plantesygdomme,smitsomme,so Landbrugs ­ ministeriets Tilsyn med ....................... 2568 Plantningsforeninger, De samv. ...... 2610 Plejeforening, Dronn. Caroline Amalies . 2610 Plejeforeningen for Frdbg, se Diakonissest. 2498 Plejehjem for Lærlinge, se Lærlinge-P.. . 2590 Plejehjemmet Gyvelliolm, se Hospitaler . 2542 — Rydholt, se Hospitaler .......................... 2542 — Rødbygaard, se Aandssvageanst ........... 2466 — Stenslettegaard, se Hospitaler ............ 2542 Plejehjemsforen. for Kbhvns Amt .... 2611 Plejehjemsforeningers Fællesorg ................ 2611 Plejemodre, Præmieselskabet for, se Præ ­ mieselskabet ............................................. 2615 Plejeselskaber ................................................ 2611 Plejebornstilsynet, se Offentlig Forsorg. . 2606 Polens Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater ............... 2530

Oplysningsbureau,Dansk Ingeniørforenings, se Ingeniørforenings Arbejderfors . . . 2547 — Købmandstandens, se Købmandst.. . 2566 Oplysningsforeninger, se i Emnelisten Foreninger C, 22. Oplysningsforeningers Centralorg. (Silke- borgsystemet) se Centralorg. f. de samv. 2494 Oplysningsforbund, Arbejdernes, se Arb.. 2471 Oplysningskont., Afholdsfolkenes, se Afh. 2466 Oplysningskont., Postvæsenets, se Post- og Telegrafvæsenet .................................. 2613 se tillige u. Bestemmelser og Takster (grønne Blade) ........................................ 2673 Oplysningskontor, Vejviserens ................... 2191 Oplysningstelefon, Statsbanernes, se u. Be ­ stemmelser og Takster (grønne Blade) 2689 Oppebørselsdistrikter, Kblivns, Omraade m. m., se Rodeforvaltningen ................. 2621 Optagelseshjem Afholdsforen. Det Blaa Kors .............. 2467 Bangs Virksomhed .................................. 2479 ‘ Barnets Hus .............................................. 2479 Børnehjemmet Kildevang ....................... 2491 Børnehjemmet og Optagelseshjommot. . 2491 Danske Kvinders Velfærd ....................... 2498 Dear Home (Centralmissionen) .............. 2498 Emdrupgaard .......................................... 2501 Frelsens Hær .......................................... 2521 Fængselshjælpen ..................................... 2524 Kirkens Korshær ..................................... 2552 Kvindehjemmet ........................................ 2565 Marthahj emmet (Marthaforeningen) . . . 2592 Mosevang ................................................... 2599 Møl trup ................................................... 2601 Optagelseshjemmene Frederikshøj og Lykkens Gave ..................................... 2607 Plejehjemsforeninger ............................ 2611 Rebekka-Sostrenes, se Hørsholm ........... 1851 St. Johannes Stiftelse, bo Arbejdsanstal ­ ten Sundholm ..................................... 2471 St. Lukas Stiftelsen ............................... 2626 Sikem ...................................................... 2629 — Skovly ........................ _ .......................... 2632 Skovtoftehjemmene ................................ 2632 Sønderskovhjemmet ................................ 2648 Ungdommens Vel .................................... 2658 Optagelse i Kraks Vejviser, Blanket til . 2188 Optikerforeningen for Danmark .............. 2607 se ogsaa Urmager og Optiker Centralf. 2660 Optik-Grossisters Forbund .......................... 2607 Opvarter- og Tjenerforeningen af 1866, so u. Sygekasser ........................................ 2647 Ordenen Fraternitas .................................. 2607 Ordener og Titler, Danske, er anførte ved de paagældendes Navne i Real-Register (Afd. V), Person-Register (Afd. III), Provins-Register (Afd. IV) og Island (Afd. VIII) Ordenskapitulet .......................................... 2607 Ordenskapitulets Fonds ............................... 2608 Ordensnævn, Islands .................................... 4180 OrdrupAlderdomshjem,so Alderdomshjem 2467 — Gymnasium, se Statsskoler ................. 2642 — Handelsforening, se Handelsforen.. . . 2535 — Kirke ....................................... 2608 — Kommunal- og Grundejerforening, se Kommunal- ............................................ 2556 — Skole, so Gjent. komm. Skolevæsen. . 2531 — Grundejerforening, se Grundejerforen. 2533 Ordrupgaards Malerisaml., se Maleris. . . 2590 Ordruppersamfundet .................................. 2608 • Organisationen af Fabrikanter og For ­ handlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche ............................... 2608 ------ fagligt uddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver, Bibi, og Mus.. 2608 — — kbhvnske Dermato-Venerologer. . . 2608 — til Gennemførelse af Frit Lægevalg. . . 2608 Organisationsskolen, se Handelsforeninger- nes Oplysningsselskab .......................... 2635 Organist- og Kantor Samfund, Dansk. . . 2608 Organister, Rentefond for, se u. Rentef. . 2618 Orient, Hockeyklub, se Hockeyk ............... 2540 Orientalsk Samfund .................................. 2608 Orienterings Klub, Dansk ........... .. 2608 Orkesterforening, se Musiker- og Ork. . . 2600 ------ ’ s Understøttelses-Samfund, se U.. . 2658 Orlogsværftet, se Søværnet ................. 2649 Ornithologisk Forening .......................... 2608 Ortopædiske Hospitaler, se Samfundet og Hjemmot for Vanføre ...................... 2624 Ostebedømmelsor, Statens, so Statens O.. 2639 Ostebranchen, se Foren, af Grossister i 0.2514 Ostekontrol, se Statskontrollen m. Smør- og Æg m. .. ......................... 2641 Oste- og Paalægshandlerforeningen .... 2608 Oto-laryngologisk Selskab, Dansk ........... 2608

Patent-Agenters Forening, Do danske . 2( Patent- og Varemærkevæsenet .................. 2t Patlianmission, Dansk ...................... . . . 2( Patientforening, Kiropraktisk, se Kiropr. 2E nærk: 2. Blud begynder med Pagina

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker