kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: A. København lige Virksomhed af Odense Ægforretning Akts, [se dette u. Ftm.-Reg. for Kbhvn.J. Bogforlaget Gefion, Akts. Bestyrelse : Landsrets ­ sagf. ATK Tropdsson (Formand). Kolportage ­ leder SJ Eyermann-Petcrsen (Direktør) og Abr. OMJ Møller. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et , Bestyrelses ­ medl. Prok.: SJ Eyermann-Petcrsen. Aktk. 60,000 Kr. Bogforlaget Minerva ved Olaf Langdal, Hdl. Indeh. Olaf Langdal. Bogforlaget Pharmakon Akts. (Nordisk Droge- & Kemikalieforretning Akts. (Northern Drug ­ and Chemical Company Ltd.)). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Nordisk Droge- & Kemikalieforretning Akts. (Northern Drug- and Chemical Company Ltd. [se dette]. Bcgføringsinstitutet, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad : Dir. IIM Schack, Dir. OT Wahl og Dir. AJAE v. Rosen, Espergjerde, samt en Direktion ; OT Wahl. Frm. tegnes af en adm. Direktør alene eller af to Bestyrelses- laadsmedl. i Foren. Prok. : TP Thomsen i Foren, med Direktøren. Aktk. 12,000 Kr. Boghallen, Alfred G Hassing, Akts. Bestyrelse : Dir. Vilh. Nielsen, Minister Erik Scavenius og Ing. Ove Meyer. Direktion : Boghandler Al ­ fred G nassing. Fnn. tegnes af to Bestyrel- scsmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 600,000 Kr. Bogmagasinet, Ib Torrild, Hdl. Indeh. Ib Tor- rild. Bog- & Papirhandelen Fremad, Akts. Bestyrelse : LAE Deleuran (Bestyrer), der tegner Frm., Forretningsf. M Hørdum, Hovedkasserer II Jakobsen og Red. LM Olsen. Aktk. 100,000 Kr. Bog- & Reklametrykkeriet Zenit ved Th. Lundh- Jensen. Indeh. Th. Lundh-Jcnsen. (Frdbg.). Bogtrykfirmaet Gutcnberghus. Indeh. Egmont H Petersen ’ s Fond [se dette], Prok. : JC Petersen og A Egmont-Petcrscn. Bogtrykkerfirmaet Selandia, Gerda Nielsen & KA Carlsen. Indeh. Gerda Nielsen og KA Carlsen, der i Foren, tegner Frm. Bogtrykkergaarden ved Poul Hertz, Haandv. og Hdl. Midlertidig Indeh. Poul Hertz ’ s Dødsbo. Frm. tegnes af Boets Executor, Overretssagf. Niels Olesen, eller af afdødes Enke, Fru Ellen Hertz, som Bestyrer. Bogtrykkeriet Activ Axel Olsen. Indeh. Axel V Olsen. Bogtrykkeriet Athene, Jønsson & Jensen. Indeh. El Jønsson og KRB Jensen. (Frdbg.). Bogtrykkeriet Atlas ved E Løntoft. Indeh. EOØ Løntoft. Bogtrykkeriet Dana ved Arne II Nielsen. Indoh. Arne II Nielsen. Bogtrykkeriet Ekstra G. Zimmermann. Indeh. G Zimmermann. Bogtrykkeriet Elektra, Sv. Pedersen. Indeh. SRE Pedersen. Bogtrykkeriet Expedit, Akts. Indeh. Frelsens Hærs Bygnings- & Forretnings-Aktieselskab [so dette]. Bogtrykkeriet llafnia ved Carl Krfitzschmer. Indeh. Carl O Kretzschmcr. Prok. : Dagmar J Olsen. (Frdbg.). Bogtrykkeriet København, Akts., Bogtrykkeri ­ virksomhed og Bogbinderi. Bestyrelse : Bog ­ trykkerne KL Wichmann og EL Lilja (Direk ­ tører) samt Landsretssagf. TEKL Lasson. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktjc. 15,000 Kr. Bogtrykkeriet Merkur, Akts. Bestyrelse: Fru JPII Madsen, Tegner IIV Charlée Christen ­ sen og Fru GRM Charlée Christensen. Frm. tegnes af Bestyrelsens Modi, hver for sig eller af den samlede Bestyrelse. Forretnings ­ fører : OAB Holm,- der har Prok. Aktk. 10,000 Kr. Bogtrykkeriet Print ved Knud Willadscn. In ­ deh. Knud Willadsen. Prok. : Esther Nyborg. Bogtrykkeriet Øbro ved Harry Kaaber. Indeh. Harry EO Kaaber. Bogvirksom'hedcni Concordia, Akts. Bestyrelse : Fagforcningsformd. II Aa. Jespersen, Fagfor- eningsformd. TM Nielsen, Formand JM Jolian- nesen, Bog-holder AIIO Søborg og Sekr. IIG Bolgann. Forretningsfører : IIG Bolgann. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : Aa. T Christensen i Foren, med enten TM Nielsen eller med II Aa. Jespersen Aktk 60,000 Kr. Bohus H Eftf., Hdl. og Industridrift Indeh. P Chr. Rasmussen. Prok. : Fru EC Ras ­ mussen. Bohn ’ s Parketgulve, Ilaandv. Indeh. F , Prok. : Fru DB Bohn. Bohso Erik, Ildl. Indeh. E Bohse. ’ Boisen Aug., Hdl. Indeh. Samuel Aug. Prok. : SG Nielsen. BojeSens Kay Modeller, Industridrift. Kay Bojesen. Bojsen Møller Paper & Trading Co. Akts. For- maal .- at drive Virksomhed indenfor Hdl..In ­ dustri, Financiering samt andre i Forb. her ­ med staaende Virksomheder. Bestyrelso : retssagf. C Ejlers (Formand), Gross. SS Boj- Nielsen.

Bleg — Bojs

Blegdamsmøllen, V. Lund & Co., Akts. Bestyrel ­ se : Gross. VCS Lund (Formand), Højesterets ­ sagf. O Petersen, Sekretær KOJ Gemzøo og Dir. P Bach. Direktion : WJ Sørensen og EN Breiding Glostrup. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: Sil Hansen i Foren, med en Direktør. Aktk. 1 Mill. Kr. Blcggaarden, Dampvaskeri ved Niels Jørgensen. Indeh. Niels Jørgensen. (Nordro Birk). Bleggaardcn, Farveri- & kemisk Tøjrensnings ­ anstalt, Nørgaardsvej Nr. 24— 26, Lyngby, ved Knud Werner Jørgensen. Indeh. Knud Werner Jørgensen. (Nordre Birk). Blichfeldt Otto, Ildl. Indeh. OAH Blichfeldt. Blikkenslager Alfred Hansen, Aktieselskabet, Blikkenslager-, Gas-, Vand- og Centralvarme ­ virksomhed samt Entroprenørvirksomhed m.m. Bestyrelse: Fru ALM Hansen (Forretningsfø ­ rer), Fru JC Hansen og Konstruktør ECU Pe ­ dersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok..: Alfred Hansen. Aktk. 10,000 Kr. Blikkenslagcr- Aktiesolskab Bestyrelso: __ _____ ... ____ felt, LA Larsen, KEP Berent. GVA Ilarniscn og VTM Roed. Direktør : Blikkenslagerm. Axel Lund. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 37,500 Kr. Bliikkfnslagcrsvendene.s Akts. Bestyrelse: Blik ­ kenslagerne IIP Nielsen (Direktør), FF Russ, P Tb. Nielsen, GiFV Schultz, LK Andersen, OS Petersen og JS Rasmussen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : IIP Nielsen. Aktk. 5000 Kr. Blikvarefabrikken Activ ved Christian Thorsen. Indeh. CT Thorsen. Blindes Arbejde, Akts. Bestyrelse: Hospitalsdir. IIP Øllgaard (Formand), Forretningsf. EV Jør ­ gensen, Højesterelssagf. JT Stein. Forstander OJ Wiistonberg, Kontorchef V Weibiill, Kurve ­ mager N Hansen, Aarhus, Væver EM Holming, Kontorchef AC Louw og Dir. AN Grut, Hcst- kjøbgaard. Direktører : OJ Wiistenbcrg, V Wei- biill. EV Jørgensen og AN Grut. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 13,000 Kr. Blissard Harald, Hdl. Inde]i. Harald V Blissard. Bloch & Andresen, Nordisk Tekstil-Aktieselskab. Bestyrelse : Gross. ES Meyer, fh. Forst. AE Bloch, Brænderup, Overretssagf. JM Klerk og Vekselerer PCV Jørck. Direktion : Allan Meyer. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrel- sesraadsmedl. i Foren. Prok. : F Kaiser alene eller IICV Bunken, LOV Lindberg og AK Bi ­ bers, to i Foren. Aktk. 1,400,000 Kr. Bloch ,& Behrens, Bankiervirksomhed. Indeh. JJ Olsen, Lyngebæk pr. Nivaa, og NP Pedersen. Prok. : Julie Olsen. Bloch & Behrens ’ Uldforrctning, Akts. Bestyrel ­ se : Generalkonsul JJ Olsen (Formand), Lynge- bækgaard pr. Nivaa, Skibsreder Aa. M Voll- mond og Dir. KWAW Richter. Direktion : KWAW Richter. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Prok.-. Julio Olsen Kurt Scheller i Foren. Aktk. 1 Mill. Kr. Bloch , & Clausen. Aktieselskab. Værksted modérno Fotografi og Reklame. Haandv. styrelse: Fabr. KO Cortes (Formand), Bloch og Forretningsf. BBII Christensen, to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Bloch ’ s F Eftf., Ildl. Indeh. AS nalland. Bloch Heymann &. Co., Akts. Indeh. Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik, Akt6. [so dette]. Blochs LR Eft., Hdl. Indeh. Anna Emilia Niel ­ sen. Bloch Oscar, Akts., Hdl. en gros og Fabr. Besty ­ relse : Generalkonsul KH Bloch, Overretssagf. APMA Gardo og Dir. Edv. Biilow. Direktion : O Bloch. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 55,000 Kr. Blok MN, Ildll. Indeh. MN Blok. Prok. : ' Blok. Blok ’ s Kaffe Kompagni, Kommanditselsk., Ansv. Delt. JJ Blok. Blom G, Hdl. Indeh. GT Blom. Blom & Jespersen, Assuranceagentur og Indeh. Fru KV Jespersen og JHE Damsgaard, der i Foren, tegner Frm. Blomberg E & Co. Industridrift. Indeh. JII Lar ­ sen. Blomsten, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrelse -. Be ­ fragter JPO Bruhn (Formand og Direktør), Overretssagf. AR Lundb.vo og Kontorchef KFT Smith. Frm. tegnes af Formanden eller af Di ­ rektøren. Aktk. 150,000 Kr. Blomsterforrctningen Aakanden ved Sophus Han ­ sen. Indeh. Sophus liansen. BJomsterforretningen Alexandra ved Arthur Han ­ sen, Hdl. Indeh. Arthur MP Hansen. (Frdbg.). A ÆS eurc " r « vir r.™,. Gas- Vandi- & Sanitets-Mestrenes (Sanitets-Mestrenes Abonnement). Blikkenslagermestrene Sil Kjold- og for Be- PB der Inga Ildl. Ildl.

Blomsterforretningen Corona ved E Christen ­ sen. Indeh. E Christensen. Prok. : Fru SG Christensen. Blomsterforretningen Figaria ved Jens Henrik ­ sen. Indeh. Jens Henriksen. Blomsterforretningen Gardenia. E Ililsdal. In ­ deh. Ilansino Edvartino Alexandra Ililsdal. Prok. : E Ililsdal. Blomsterforrctningen Latania ved Børge Stou- strup. Indeh. Børge PV Stoustrup. Blomsterforretningen Liberty ved 110 Jensen Indeh. HC Jensen. Blomsterforretningen Orchidé ved Ebba Gcmynte. Indeh. Ebba A Gemynte. [Navneforandr, til Emsø]. Blomsterforretningen Patani ved Svend Kir- stan. Indeh. Svend EG Kirstan. Blomsterforretningen Reseda ved . Erna Aakjær. Indeh. Erna O Aakjær. Blomsterforrctningen Vesterport ved IIP Beyer. Indeh. IIP Beyer. Blomster & Grøntforretningen Valhal ved Roger Hansen. Indeh. Roger Hansen. Blomsterhandelen Abies ved Indeh. Ib I Christiansen. Blondie Kjoler. Anna Kjeldsen, Anna Kjeldsen. fh. Blnhmcs Boghandel., Aago Aage Meibom. Ib Christiansen. Ilaandv. Indeh. Meibom. Indeh. Blyantfabrikken Viking, Akts. Indeh. Akts. HE Gosch & Co. ’ s Tændstikfabrikker og Aktietænd- stikfabrikken Godthaab [so dette], Bliicher Hil & Søn, Ilaandv. Indeh. IIC Blucher ‘ IIP Bliicher. Akts., Tapetserer & Dekoratør- Prok. : Anna Blyme Ferd., ........ .... , _____ „ ______ _ haandværk. Bestyrelse: Fru AM Blyme, Ta ­ petserer FTS Blyme og Dekoratør R Lykke ­ holm. Forretningsfører : FTS Blyme. Frm. teg ­ ne« af to Bestyrelsesmod!, i Foren. Aktk. 5000 Kr. BO, Akts., Hdl. og Fabr. m.m. Bestyrelso : Gross. K Dessau (Direktør), Overretssagf. DGM Ba- clie og Tømrerm. S Aa. Storm. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren alene. Prok. : Astrid Johanne Colding. Aktk 100,000 Kr. Boas & Gautier, Ildl. Indeh. CD Gautier. Boas William, Akts., Hdl., .Fabr. og Rodcrivirk- somlied. Bestyrelse : Dir. Knud S Stliyr, Rung ­ sted, Ing. VEL Smidtli, Aalborg, Kgl. Trans ­ latør UN Ibsen og Godsejer Axel Nielsen, Serridslevgaard pr. Tvingstrup, der to i Foren, tegner Frm. Direktion : Gross. AJ Boas og Gross. O Boas. Prok. : AJ Boas og O Boas° hver i Foren, med VE Kraunsøe eller med UN Ibsen. Aktk. 250,000 Kr. Bobbi ved Viggo Christensen. Christensen. Bock IR, Akts. Bestyrelse: Dir. rektør), Frk. WC _ __ : quist, der hver for sig tegner Frm 210,000 Kr. Bræk & Olsen, Haandv. Indeh. PR Bock o" LIT Olsen. (Nordre Birk). fh. Bock & green. Bockelund ’ s Hansen. Bodé Clias., ________ Bodecker AF, Industridrift. Indeh. AT Rasmus ­ sen. Prok. : II Rasmussen. Bodenhoff ’ s FA Eftf. ved Chr. Camradt, Hdl. Indeh. CII Camradt. (Frdbg.) Bodenhoff Max, Ildl. Indeh. ’ Max Bodenhoff. hoff 11U AgnfitC Erikscn °« Ib Boden- Bodil ved Bodil Pedersen. Haandv. Indeh Fru Bodi II Pedersen. Prok. : HA Pedersen. (Frdbg.). Boeck Carl J, Hdl. Indeh. C.T Boeck Boeg-Thomsen S, Hdl. Indeh. Fru' SEC Boeg- Thomsen. Boel & Rasmussen, Akts. Indeh. The Copen ­ hagen Export Chemical Works Lid (Kbhvns Export Kemikalie Fabrik, Akts, [se dette]. Boesen ’ s Jac. .Musikforlag, Akts. Bestyrelse : Dir. FKF Christiansen (Direktør), Musikfor ­ lægger JPK Boesen og Fru AM.IK Bocscn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmod], i Foren. eOler af en Direktør alene. Prok. ; Gerda Paula Jørgensen og RK Jeppesen. Aktk. 50,000 Kr. Boesgaard Aage. Maskinforretning, Akts. Indeh. Akts. Rikko [se dette]. Boétius Cai, Hdl. Indeh. V Boétius. Bogbinderiot Weo ved Ockert & Schmidt. Inden. WE Ockert, der tegner Frm., og PM Schmidt. Bogbindernes Hus, Aktieselskabet. Bestyrelse: Bogbinderne TM Nielsen . (Formand), KLPR Eriksen NM Kjær, M Jensen, AS Olsen og H Aa. Jespersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. . _ , T , , Bog & Bind ved Elso Jørm, Ilaandv. Indeh. Fru Else M Jørni. , , , ... .... Bog- & Bladcentralen, Akts. Indeh. Akts. Blad ­ kompagniet [se dette]. Bogense Ægforretning Akts. (Odense Ægfor- retning Akts.). Under dette 'Firma drives til- Ildi. Indeh. V ... CJR . EEC Hansen og Insp. Bock (l)i- G1I Malm- Aktk. Olscn. Ilaandv. Indeh. FH Ildl. Indeh. CEJ Bodé. Biil- Ella Indeh. Willi. K Bluhme. Ildl. Indeh. SFA Blunie- ved Knud Freuchen. Indeh. Bluhme Willi., Hdl. Blume-Knudsen A, Knudsen. Blusemagasinet Fix K Freuchen.

Boisen. . Indeh.

optages kun de til Aktieselskabs- og Handelsregistrene anmeldte Firmaer,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker