kraks vejviser 1940 handelskalender

Bojs — Brau

Firma-Register: A. København sen Møller (Direktør) og Læge O Bojsen Møller. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden og Direktøren i Foren, eller hver for sig i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 150,000 Kr. Bojsen-Møller ’ s Torben Bog- & Papirhandel, indeli. Torben H Boasen-Møller. (Nordre Birk). Boldt Joh. P, Hdl. Indeh. Karl Johan Boldt og Erik Johan Boldt. Boligbladet, Aktieselskabet. Bestyrelse : Ejen ­ domsmægler HKEN Krag, Fru ER Christian ­ sen og Bogtrykker AJR Christensen. Direktion : IIKEN Krag. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ medl. i Foren, af to Direktører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 27,000 Kr. Boligmontøren ved Edm. P Laursen, Hdl. og llaandv. Indeh. Edm. P Laursen. • Bolton Herremagasin Akts, i • Likvidation. Lik ­ vidatorer.: Landsretssagf. Alb. Christensen, Gross. Ønner Johnsen og Kontorchef Helmuth Bruzelius, der to i Foren, tegner Frm. Bolvig P, Ildl. Midlertidig Indeh. PP Bolvig ’ s Dødsbo. Eksekutor; JPA Hansen, der tegner Frm. Prok. : J Hansen. Bol vig P (Borup Teglværk), Akts., Teglværks ­ drift og Ildl. med Teglværksprodukter og lign. Bestyrelse: Dir. AT Bolvig (Direktør), Odense, Dommerfuldm, JP Jensen, Prokurist OCJR Raff og Prokurist SA Woldbye., der i Foren, tegner Frm. Prok. : OCJR Raff og SA Woldbye. Aktk. 650,000 Kr. Bombo ved Frode Hansen, Ildl, Indeh. Frode II Hansen. Prok. : Emilie Keller. Bomholtz ’ s Vilhelm Efterflg., Johnson Larsen, Industrinæring og Ildl. Indeli. AJ Johnson Lar ­ sen. (Frdbg.). Bomuldsiageret ved Axel Nielsen, Ildl. Indeh. Axel Nielsen (Nordre Birk). Bonalin-Kompagnict Akts., Hdl. in. Specialar ­ tikler samt Artikler til Vedligeholdelse og Ren ­ holdelse af Gulve. Bestyrelse ; Fabr. IIE Jen ­ sen (Formand), Fuldm. HW Biilow og Salgs ­ chef V Obel. Direktion : K Aa. J Bredholt. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden eller af en Direktør. Aktk. 70,000 Kr. Bonbonnieren ved Aase Jacobsen, Industridrift Indeh. Aase Herdis Jacobsen. Bond Street og Bredgade Akts., Ildl. og Fabr. med Modevaror og dermed besl. Varer en de ­ tail. Bestyrelse: Dir. CA Holm (Direktør), Disponent TN Damsgaard og Frk. EM Vitoft. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmodi, i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Bondebagerict ved Kaj Andersen-, Haandv. In deh. Kaj Andersen. Bondehavens Grusgrav & Mørtelværk ved Hans B Lillelund. Indeh. Hans B Lillelund. (Nor ­ dre Birk). Bondo-Larsen Jørgen, Ildl. Indeh. Jørgon Bondo- Larsen. Bonfils V Eftf., llaandv. Indeh. AP Jacobsen, Søborg, og G'VH Lochmdnn [er senere død]. Bonité ved Olsen & Holmfred. Interessentsk., llaandv. Interessenter; Fru 11TB Olsen og SK Holmfred. Bonitra ved Knud Schulze, Ildl. Indeh. Carl Knud Schulze. BONNE C RIIS Linoleum, Aktieselskab. Be ­ styrelse: Dir. FW Gcrsdorf (Formand og Di ­ rektør), Prokurist HER Trapp og Landsrets ­ sagf. SE Ilarms. Frm. tegne6 af don adm. Dir. alene. Aktk. 150,000 Kr. Adresse : Kronprinsensg. 6-8 (K) | * C. 3132. Telegramadr. „Linoleum" . Se Fag-Reg. under : Linoleum-Uds., Linoleum en gros, Pap, Gulvbeklædning. Bonnescn Anton, Industridrift. Indeh. Frit MHC Bonnescn. Prok. : Poul Bonncsen. Bonnescn Anton, ndl. Indeh. Anton Bonnescn [er senero død], (Frdbg.). Bonnesen & Danstrup, Fabr. Indeh. JP Dan ­ strup. Prok. : L Fokdal. Boolsen & Heio, Haandv. Indeh. KBL Boolsen og NK Heio. Borasko, K Rasmussen, Ildl. Indeh. KO Ras ­ mussen. Borch 1IC & Co. Akts., Ildl. m. Kul, Koks og andro Brændselsart. og dermed besl. Virksom­ hed. Bestyrelse : Sagf. Ivan Kondrup, Lands- rotssagf.'H Thorsøc-J acobsen og cand. jur. RJ Bontsen. Direktion : Gross. 1IC Borch. Frm. tegnes af to Bostyrelsesmedl. i Foren. Prok. : HC Borch i Foren, med et Bostyrelsesmedl. eller mod E Dalvad. Aktk. 200,000 Kr. Borch Viggo, Hdl. Indeh. Viggo O Borch. Borchorst & Lindhard, Haandv. Indeh. AF Borchoret. Borchsenius C, Ildl. Indeh. CLB Borchsenius! Prok. : Emma Borchsenius. (Frdbg.). Borchsenius IC, Ildl. Indeh. IC Borchsenius. Borchsø, Keramik ved A Hermann Sørensen & Pil Jørgensen, llaandv. Indeh. A Hermann Sørensen og PII Jørgensen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Bording FE, Akts., Drift af Ejendommen Mei- nungsgade 8, Drift af Bogtrykkeri, Paragon-

VI — 2719

Bracht ’ s Boghandel. Indeh. Frk. EOR Gran. Bracial ved J Johansen. Ildl. Indeh. JH Jo ­ hansen. Bram IION, Akts., Hdl. med og Opførelse af Ej ­ endomme. Bestyrelse .- IION Bram og CPB Ol ­ sen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Brammer Hugo, Akts., Fabr. og Ildl. Bestyrelse : Overretssagf. E Møller (Formand), Iløjesterets- sagf. Frederik Teist og Dir. A Pedersen. Direk ­ tion : Dir. A Pedersen. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller en Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, mod en Direktør. Prok. : A Pedersen alene eller Helene AA Brammer og 1ICA Hansen i (Foren. Aktk. 100,000 Kr. Bramsen Aage, Assuranceforr. Indeh. SB Bram ­ sen og EB Bramsen. Prok. : MP Greisen. ' Bramsen Axel L & Co., Assuranceforr. Indeh. A L Bramsen og OEV Ilauch. Bramsen Svend, Assuranceagentur. Ijideh. SB Bramsen og EB Bramsen. Prok. : MP Greisen og Laura PA Houmøller. Bramson Svend & Co., Assuranceforr. Indeli. SB Bramsen og MP Groisen. Prok. : SA Jensen. Brandes Fr., Hdl. Indeli. FA Brandes. Prok. : Fru E Brandes og C Christiansen. Brandforsikrings-Aktieselskabet l ’ enix, Stock ­ holm, Udenlandsk Akts., Generalagenturet for Danmark. Generalagentur for Brandforsak- rings-Aktiebolaget Fenix. Stockholm. General ­ agenturets Formaal: Forsikring mod Brand- og Eksplosionsskade. Generalagenturet Jiesty- res og tegnes af Firmaet Klee & Schack [so dette]. (Forsikrings-Registret). Brandforsikringsselskabet La Providence, Uden ­ landsk Akts., Frankrig, Generala gentur ved Holton Liitzhøft. Generalagentur for La Provi ­ dence Compagnio d ’ Assnrances contre l ’ incen- die S. A., Paris. Generalagent : F Ilolten Liitz- liøft. Generalagenturet tegnes af Generalagen ­ ten. Prok. : S Ilolten Liitzhøft. (Forsikrings- Registret). Brand- & Livsforsikrings-Aktieselskabet Skan ­ ne, Malmø, Gcneralagenturet for Danmark. Gencralagentur for Brand- & Lifforsåkrings Aktiebolaget Skåne, Malmø. Generalagen ­ turets Formaal : Brandforsikring og Drifts- tabsforsikring. Generalagenturet bestyres og tegnes af Frm. Harald O Rist [se dette]. ( Forsikrings-Registret) . Brand- & Livsforsikrings-Aktie-Selskabet Svea, Sverrig, udenlandsk Akts., Fritsche & Co. For- retningsafd. af Brand- och Lifforsåknings-Ak- tiebolaget Svea, Gbtcborg. Forretningsafd. be­ styres og tegnes af Frm. Fritsche & Co. [se dette], ( Forsikrings-Registret). Brandt & Co., Ltd., Akts. (Hovedkontor i Cairo), Udis- og Fabriksvirksomhed og dermed i For ­ bindelse staaende Virksomhed, dels direkte, dels ved Anbringelse af Kapital i Foretagender i Indland og Udland. Bestyrelse: Konsul EMK Brandt (Direktør), Cairo, Dr. med. Louis Rø ­ der, Cairo, og Politifuldm. PC Tillich. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelses ­ medl. i Foren. Aktk. 15,000 egyptiske Lstr. Brandt ’ s Kirsten Lædervarefabrik, Akts. Bcsty- relso: Fru Kirsten Brandt (Direktør), Dispo- Jiont Pli Pedersen og Sekretær E\V Fisker. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, olier af Direktøren i Foren med et Bestyrel ­ sesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Brandt Mouritz, Hdl. Indeh. MC Brandt. Brandt PS, Hdl. Indeh. Ell Brandt. Brandt & Salling, Industridrift. Indeh ER Brandt og AT Salling. Brane Preben, Akts., Ildl. Bestyrelse: Overrets ­ sagf. N Brane (Formand), Dir. N Preben E Brane og Frk, MPE Kitas. Direktion : N Pre ­ ben E Brane. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktør elier af to Direktører i Foren. Prok. : N Preben E Brane. Aktk. 25,000 Kr. Branner Povl, Hdl. Indeh. Povl Branner. Prok. : II Branner. Branner Troels & Co., Hdl. Indeh. Troels S Branner og HA Nielsen. Brantfh Carl O, Ildl. Indeh. Fru OEIPM Brantli. Prok. : BIIP Petersen. Brasen G & Co., Hdl. Indeh. GAG Brasen og KLA Darville, dor to i Foren, tegner Frm. Brasiliansk Kaffekompagni, Akts., Hdl. en gros og en detail samt Restaurationsvirksomhed. Be ­ styrelse : Rentier AS Dahl, Prokurist K Niel ­ sen og Dir. KV Tersling. Direktør : EJ Bra ­ brand. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok. : EJ Brabrand. Aktk. 175,000 Kr. Braun Brødr., Akts. Tilvirkn. og Forhdl. af Raatobakker og Tobaksfabrikater af enhver Årt in. m. Bestyrelse: Dir. J Raun (Formand), Godsojor Folmer v. Liittichau (Næstformd., ltoliden pr. Daugaard, Disponent JII Thago og [Fabr. BS Braun. Direktion : Fabr. BS Braun og Dir. HOL Hansen. Frm. tegnes af Forman ­ den alene olier af Næstformd. i Foren, mod et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør. Aktk. 1,500,000 Kr. Braun Henry, llaandv. Indeh. HC Braun. Bnaunes E Farveri & Appreturanstalt. Indeh. ETH Braune.

Afdeling samt Hdl. med Kontorinventar. Be ­ styrelse .- Bogtrykker Thomas Prior (Formand), Bogtrykker II Bording og Bogtrykker OJ Bor ­ ding. Direktion: H Bording og OJ Bording. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Formanden alene eller af Direktørerne hver for sig. Prok. : Jobs. Hansen og Ilj. Rylov i Foren. Aktk. 695,250 Kr. Borella & Jeppesen, llaandv. Indeh. LII Borella og PLIIW Jeppesen. Borg Herman & Søn, Haandv. Indeli. Herman J Borg og Verner Borg. Borgen Aug., Hdl. og Assurance-Agentur. Indeh. AV Malling og AWT Malling. Prok. : KO Ficli alone eller NA Thomsen, JMA Fensbo, VIA! Jagd, JOJ Jensen og J Ilassolstoen, to i Foren. Borgen Henrik, Ildl. Indeh. AIIE Borgen. Prok. ; Fru A Borgen og Frøken JM Nielsen. (Frdbg.). Borgergades Fedevareforrotning, Akts. Besty ­ relse : Gaardojerne JLN Tinglef, Lund pr. Bylderup Bov, CMG Rauff, Skærhoved, og M Madsen, Farro, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Borgorsen & Co., Hdl. Indeh. MB Truelsen. Borgersenske Fabrikker, De, Akts., Fabr. og Hdl. Bestyrelse : Overretssagf. KAV Høeg Jarner, Bogholder TOE Petorscn og Gross. AB Trucl- sen, der to i Foren, tegner Frm. Direktør : MB Truelsen. Prok. : MB Truelsen aleno eller Lydia VK Høso i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 300,000 Kr. Borgmann A & Co., Hdl. Indeh. ACC Borgmann og II Christensen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : II Christensen. Borgquist G & Co., Haandv. Indeh. GOII Borg ­ quist. Borgqvist ’ s G Eftf., O Rosenkilde, Industridrift. Indeli. OCC Rosenkilde. Bork ’ s IIP Marinus Eftf., Haandv. Indeh. AB Bregen, Bistrup pr. Birkerød. Borka ved Borker Larsen, Ildl. Indeh. Chs. Bor­ ker Ferd. Larsen. Bornefeldt J\V, Ildl. Indeh. JWG Bornefeldt. (Frdbg.). Bornholms Mælkeeksport, Co., Akts. Bestyrelse : Gross. II Tholstrup (Direktør), Dir. J Nørre- gaard, Rønne, og Gross. AA Hansen, Rønne. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 20,000 Kr. Borro & Nordholm, Ildl. Indeh. AV Borre. Borregaard U, Hdl. Indeh. Fru TJP Borregaard og EV Madsen. Frm. tegnes af førstn. alene eller af Indeli. i Foren. (Frdbg.). Borring & Olsen. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidator : Hans Lauritzcn, der tegner Frm. Borrit ’ s Barnevognsfabrik. Indeh. V Borrit. Borup T, Hdl. Indeh. Til Borup. Borup-Jørgcnsen J, Hdl. Indeh. J Borup-Jør- gensen. Borupgaard Skotøjsmagasin ved A Nielsen. In ­ deh. A Nielsen. Borupsallés Bilccntral, Akts. Bestyrelse : Vogn ­ mand CAE Jensen (Direktør). Landsretssagf. PEN Schrader og Mejeriejer OF Nielsen. Frm. tegnes af Direktøren og et Bestyrelsesmedl. i Foren, elier af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : CAE Jensen. Aktk. 20,000 Kr. Boscrup E & Co., Akts. Ildl., Industri, Haandv. samt anden lign. Virksomhed .Bestyrelse : Bog ­ holder O Breum, Fru ED.I Andorsen og Dir. APN Poulson, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : APN Poulsen og iEJ Lous hver for sig. Aktk. 100,000 Kr. Boserup ’ s V Eftorfølger, Hdl. Indeh. PT Peder ­ son. (Frdbg.). Bosse Karl, Hdl. Indeh. Karl MT Bosse. Bosser Akts., Fabr. Bestyrelse : Fabr. KA Knud ­ sen, Isenkr. JR Knudsen og Isenkr. APA Knudsen, dor hver for sig tegner Frm. Aktk. 6000 Kr. Boston Blacking Company, Akts., Fabr. af og Hdl. med kemisk-tekniske Art. Bestyrelse : Disponent TM Mcycr-Johansen, Dir HAF Ilåkansson, Overretssagf. II Repsdorph, Dir. HGIF Seibert, Ørebro, og Dir. KA Bunke, Hel ­ singborg. Frm. tegnes af de tre førstn., to i Foren., eller af hver af dem i Foren, med en af de to fidstn. Aktk. 100,000 Kr. Boston Skotøjs Magasin ved llcino Christensen. Indeh. Heino VL Christensen. Boston Vinduespolerings Coinp. ved Madson & Fornitz. Indeh. ONCB Fornitz. Botko, Akts., Fabr. Bestyrelse : Fabr. KA Knud ­ sen, Isenkr. J R Knudsen, og Isenkr. APA Knudsen, der hver for sig ’ tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Botved AP, ndl. Indeh. AP Botvcd. Prok.: JC Cornett. Bouct-IIanscn II, Ildl. Indeh. H Bouet-Hansen. Bov ’ s IIP Bogforlag. Indeh. HP Bov. Prok. : Fru C Bov.

Bovien Olga, 'Akts., Hulsøm- og Plisséforr. Be ­ styrelse : Fru I Wellendorf (Forretningsfører) Købmd MD Harder, Aarhus og Apoteker Fil Bay, Skærbæk, der to i Foren-, tegner Frm. Prok. • Fru I Wellendorf. Aktk. 20,000 Kr. Boyo G & Co., Hdl. Indeli. G PS Boye. Prok. : ■ VPA Petersen. „ , Boyer Anton, Hdl. Indeh. A Boyer. Prok. : SV Duo og C Lundberg. Braao l ’ eter & Co., Hdl. Indeh. Peter Braae. Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker