kraks vejviser 1940 handelskalender

Berr — Blau

Firma-Register: A. København Berring ’ s Kafferisteri, Akts. (Akts. JP Berring & Søn). Under dette Firma drives tillige Virk ­ somhed ’ af Akts. JP Berring & Søn [se dette], ........................................ Jørck. Barrum & Jørck, Hdl Indeh HBML Bertelsen ’ s Petry Cigarfabrik. Indeh. Bertelsen. Prok.: Ib Bertelsen. Bertelsen & Sehstedt Barber-Frisør, Indeh. Chr. Bertelsen og Willi. Chr. Berth Laurits, Haandv. Indeh. PEL Berthelsen lians, Hdl. Indeh. II Berthelsen. Bestie Georg, Firmaet, Akts., Hdl. Bestyrelse : Ovciretssagf. APV Olsen, lløjcstcrctssagf. Emil Uarboe, Prof. NJ Bjerrum, Dir. CD Dreyer, Dir. l ’ T Dreyer og Ih. Intendant GO Anthon, der lo i Foren, tegner Frm. Direktion: PT Dreyer og CD Dreyer. Prok. .- CD Drever og FT Dreyer. Aktk. 600,000 Kr. Besætnings Huset ved HV Seiersen Petersen, Hdl. Indeh. 1IV Seiersen Petersen. Beta ved Jørgen Haslund, Hdl. Indeh. Jørgen B Haslund. Bethcsdas Boghandel. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Frm. Kirkelig Forening for indre Mission i København [se dettej. Prok. : EIIV Nielsen. Betonjernskompagniot, Akts., Haandv. Bestyrel ­ sen ; Dir. EGO Rasmussen, Ovorrotssagf.'E Ber ­ ner, Ing. l ’ K Jespersen og Landsretssagf. Poul Ilede, der to i Foren, tegner Frm. Direk ­ tion: Jng. E Larsen der har Prok. i Furen, med et Bcstyrelsosmedl. Aktk. 30.000 Kr. Bouchel ’ s B Eftf., Haandv. Indeh. CJ Floron. Beyer JIM & Søn, Haandv. Indeh. JIM Beyer og \\ P Beyer. Boyer & Jonson, Installationsforretning. Indeh. CES Beyer og JOV Jensen. (Nordre Birk). Bianco Luno ’ s Bogtrykkeri, Akts. Indeh. Carl Allers Etablissement, Akts, [se dette]. Bico ved J Bech Bruun, lldl. Indeh. JA Bech Bruun. Prok.: C Eltsholt. (Kbhvn. og Frdbg.). Bio & Berntsen, Hdl. Indeh. ABP Bie. Prok. : Esther Brinch og PV Ilalkier i Foren. Bie FL, Akts. Ildi. med Bogtrykkeri- og Bogbin ­ derimaskiner. Bestyrelse : Gross. O Skotvedt, Oslo, HL Erichsen (Direktør) og Disponent Ellen EG Erichsen. Frm. tegnes af de to sidstn. hver for sig eller af en af disse i Foren, med førstn. Aktk. 150,000 Kr. Biehl G, Hdl. Indeh. GF Biehl. Prok.: HEB Trapp, H Madsen og KJC Biehl. Bielefeldt CH, Hdl. Indeh. FS Bielcfeldt og PS Bielefeldt. Bielefeldt P, Hdl. Indeh. PB Bielefeldt. Prok.: RC Hollingworth. Bien, Spojl- og Vinduespoleringsforretning ved Uestorborg. Indeh. CCW Westorborg. Bigier Joh. & Søn, Hdl. og lndusirmnft. Indcli. LC Bigier og PAE Bigler. Prok. : VLR Ny ­ borg. Bigler R, lldl. Indeh. RJE Bigier. Bihesen l ’ ovl & Oo., Akts., Agcnturlorr. og Hdl. Bestyrelse: Dir. l ’ JB Bihesen, Fru OM Bihe ­ sen og Revisor A Lunding iSinith. Direktion : l ’ JB Bihesen. Frm. tegnes af Direktørerne i loren, eller af tro Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 20,000 Kr. Bikuben, Forsørgolscsforening og Sparekasse, Selsk. m. begr. Ansv., Sparckasscvirksomhed, llørne- og Alderdomsforsørgelse, Forvaltning af 1 rommede Midlor, popotfag, Laanefag og Byg- gespareafdeling. Tilsynsraadets Formand : J V Møldrup, Direktion : JON Toftegaard og Jobs. Faurholt. Frm. tegnes af to Direktøner i Foren, eller af on Diroktør i Foren, med Tilsynsraa ­ dets Formand. Prok. : J1L Laursen, PR Koc- food og P Høyer, hvor i Foren, mod on Di ­ rektør eller med Tilsynsraadets Formand. Re- sorvor : 49.825.099,70 Kr. Billedteaterselskabct, Akts. Undor dette Navn drives tillige Virksomhed af Akts. Matr. Nr. 30 i Udenbye3 Vester Kvarter. Bestyrelsen for del sidstnævnte Selsk. : Gross. Jl ’ C Gottschalck', Murerm. FE Jeppesen, Fabr. EEJS Mahnfeldt, Dir. AAE Jacobsen, Arkitekt Axel Maar og Overretssagf. Janus Krarup. Billi ved CAH Peterson, Hdl. IndelE CAII Po- torsen. Billigo Bazar, Don, Akts., i Likvidation. Under dotto Firma drives tilligo Virksomhed af Sæbe ­ fabrikken Blaagaard, Akts., i Likvidation [so dotto]. Billige Urmager, Don, ved Arne Bastiansen, Haandv. Indeh. Arne D Bastiansen. Billigst ved II Albertsen, lldl. Indeh. USA Al- lærtsen. (Kbhvn. og Frdbg.). Bil-Maatter ved Aago Zeberg. Hdl. Indeh. Aage EE Zeberg. (Frdbg.). Bilstcin Alfred, lldl. Indeh. A Bilstein. Biltzing ’ s Bureau, Hdl. Indeh. HKD Biltzing. Prok. : MS Biltzing. (Frdbg.). Binaus Georgo Eftf. ved Max Binau, Ilaandv. Indeh. Max L Binau. (Nordre Birk). Bindegarns Coinpagniet i København ved Arens­ borg & Co. Indeh. V Arensborg. Prok. : Fru KA Arensborg. Binder Victor & Co., Hdl. Indeh. KG Andersen. Prok. : Johanne Bolin. Bing Grøndahl ’ s Porcelænsfabr., Akts. Besty ­ relse : Kunsthdl. GO Haslund, Dir. ON Lacli- mann, Overretssagf. LC Bing, Dir. E Bramsen og Ing. IIS Ilendrikscu. Direktion : P Simon ­ sen Frm. tegnes- af Direktøren alene eller af Fru MV Haandv. Solistedt. Berth.

VI - 2717

Bjørch Jensen & Co. Hdl. Indeh. B Bjørch Jensen. Bjørckander & Co., Akts., Ildi. en gros og an ­ den Virksomhed. Bestyrelse : Dir. Ir. Winther, Brønderslev, Overretssagf. Aage Krenchol og Advokat K Lewerth, Gøteborg, der to i Foren, tegner Frm. Brok. : Sven Heale og NA Troeus- son hvor for sig. Aktie. 10,000 Kr. Bjørklund Hugo & Co., Konunanditselsk., In ­ dustridrift. aiisv . Delt. Axel Hugo Bjørklund. Bjørløw HO, Chromlæderfabrik Akts., Fabr. og Garveri. Bestyrelse: Fabr. G Bjørløw (For ­ mand), Garver SE Bjørløw og Overretssagf. ALO Engberg. Direktion : G Bjørløw og SE Bjørløw. Frm. tegnes af to Bestyrelsesinedl. t Foren, eller af Formanden alene eller af en Direktør alene. Aktk. 750,000 Kr. Bjørn, Akts. Hdl. Bestyrelse: Cand. jur. JE Nielsen (Formand)j Glostrup, Fru BCC Schultz, Holtp pr. Glamsbjerg, og Fru AKX Jørgensen. Prokurist: Fru AKX Jørgensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesinedl. eller med en Prokurist eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Bjørn & Christoffersen, Hdl. og Fabr. Indeh. P Bjørn og P Christoffersen, l ’ rok.: NEM Lund. Bjørn's Ludv. Vinhandel. Indeh. FE Rosen ­ stand. Bjørns Radio ved Bjørn Christensen, Haandv. Indeh. Bjørn M Christensen, l ’ rok. : J Gros ­ kopi. Bjørn Jensen & Co. Aktieselskab, Agentur, Hdl. og Financiering saml lign. Virksomlictl. Be ­ styrelse: Dir. KV Jensen (Direktør), Proku ­ rist JK Bjørn Jensen, lnsp. CV Bjørn Jensen og Frk. VMil Bjørn Jensen, alle al Korsør, samt cand. pharni. PF Bjørn Jensen. Frm. tegnes af tre Bestyrelsesinedl. i Foren, eller ai en Prokurist i Foren, med to Beslyreises- meul. eiier ai Direktøren akne. Aktk. 5U.0U0 Kr. Bjørnbaks P Konvolutfabr., Akts. Bestyrelse : Fru Minna Hansen (Vogel Hansen), Lands- retssagi. JB Albrecht-Besie, og Landsretssagf. Poul Hede. Adm. Direktør : A Wirenfcldt. Frm. tegnes af den adm. Direktør alene eller af u> Bestyrelsesinedl. i Foren. Prok. : AO Hardeston og JE Eriksen, to i Foren. Aktk. 450,000 Kr. Bjørndrup Kaj, Ilaandv. Indeh. KD Bjørndrup. Prok. : Fru ECL Bjørndrup og K Aa. Bjarløv. Bjørnolæderlabnkken, Akis. indeh. Akts. Ml Ballin ’ s Banner ’ s og Hertz Garverier og Sko ­ tøjsfabrikker [se uettej. Blaa Butik, Den, ved Kai Brøndum. K Brøndum. (Kbhvn. og Frdbg.). Biaagaarus Bygningsmaterialer, Akts. Bestyrelse : Rentier Jll Bjørn (Formand), FV Bjørn (Di ­ rektør) og Frk. K Bjørn. Frm. tegnes af to Bestyrelsesinedl. i Foren, eller al Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesinedl. l ’ rok..: FV Bjørn. Aktk. 9u00 Kr. Blaagaard kemiske Fabrik ved 1HM Gøtterup, Cand. pharm.'s Eftf. ved Th. Tørnæsen. Blaagaard-Kompagniet for Spejl & Vinduespole ­ ring ved VE Rosenvold & Co. Indeh. \ E Ro- senvold, EJ C liansen og KA Rosen vold. Blaagaardsgade 19, Akts. Bestyrelse ; Kapt. O cc Larsen, 1-uldm. MB Buncn-Cliristensen, Dir. A btrange-Hansen og lnsp. MIL Ravne- . kjær, der tre i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Blaakildo Mølles Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Dir. HP "lledlbutli (Formand), Gross. ,JATD Løgstrup, Randers, Dir. PJL Levin, Købnid. J N Krogli, Aarhus, Dir. Ental C Hertz, Chrtsbi- anslius pr. Kokkedal, Købind. EA Hansen, Odense, Dir. HJP Adam, Berlin,- og Dir. EB Hamburger, Berlin. Direktion: SM Gjersøe. Frm. tegnes uf Formanden i Foren, med et Bestyrelsesinedl. eller al Direktørerne hver for sig. Prok. : c Simonsen og OA Olinell. Aktk. 300,000 Kr. Adresse: Dortheav. 30 (NV) $ * Cent.12345. Kontor: Amalieg. 15 (K) j? ik Cent. 6388. Blaa Masko, Den. Elsa Teglhus, Industridrift. Indeh. Fru Elsa Teglhus. Blaa Stempel, Det, Hakon Pedersen. Hdl. Indeh. Hakon HHUMK Pedersen. Black Man Tobacco Company ved KA Lønqvt-st & AH Bendix. Indeh. All Bendix. Bladet Ekko, Akts, i Likvidation. Likvidator.: Overretssagf. CJ With-Seidelin, der tegner Frm. Bladhandler-Forbundet i Danmark, Akts., Hdl. Bestyrelse: Garderobeejer IISSCV Andersen, Ctgarhdl. VAE Pedersen, Rungsted, Bladhand ­ lerne CSHM Knott, Helsingør, HP Hansen, Ny- købing og F Miuisen, Odens©. Direktion : SB Messerschmidt. Frm. tegnes af to Besty- relsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. Aktk. 75,000 Kr. Bladkompagniet, Akts. Bestyrelse : Direktørerne Peter Andersen og OOA Sundø samt Chefredak ­ tørerne Aage Schoch og Niels Hasagcr. Direk ­ tør : Alfred Bjerregaard. Frm. tegnes af Di ­ et Bestyrelsesmedl. Akts. Bestyrelse : Indeli. Kai røktøren i Foren, med Aktk. 200,000 Kr. Bladstaal-Fabriken Meteor ...... „. Fabr. EO Moyer, Landsretssagf. EF Tobieseii og Dr. ing. NN Engel. Direktør : F Salmonsen. tegnes iif to Bestyrelsesmedl i Foren dier af Direktøren alene. Aktk. 60,000 Kr Biankensteiner s Eftf., Hdl. Indeh. Cl ’ C Bønne- lycke. Prok. : CC Petersen.

to Bestyrelsesmedl. i Foren. l ’ rok. : O Simon ­ sen alene eller M Mortensen og SAC Hast, to i Foren. Aktk. 2 Mill. Kr. Bing & Grøndalil ’ s Fabrik for Kjøbenliavnsk Porcelæn Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøn- dahl ’ s Porcelænsfabrik (se dette). Bing & Grøndahl Ltd., Manufactory of Copen ­ hagen-Porcelain, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl ’ s Porcelænsfabrik (se detto). Bing & Grøndahl A/G, Manufactur flir Kopen- hagen-Porzellan, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl ’ s Porcelænsfabrik (se dette). Bing & Grøndahl S. A., Manufacture de Porce- laine de Copenhague, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl ’ s Porcelænsfabrik (se dette). Bing & Grøndahl ’ s Fabrik for Kjøbenliavnsk Stentøj, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl ’ s Porcelænsfabrik (se dette). Bing & Grøndalil ’ s Fajancefabrik, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl ’ s Porcelænsfabrik (se dette). Bing & Grøndahl, Ltd., Manufactory of Copen ­ hagen Stones ware & Crockery, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl ’ s Porcelænsfabrik (se dette). Bing & Grøndahl A/G, Manulactur fur Kopen- hagen-Steingut, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl ’ s Porcelænsfabrik (so dette). Bing & Grøndahl S. A., Manufacture dø Grfes de Copenhague, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøn ­ dahl ’ s Porcelænsfabrik (se dette). Bing

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker