kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Forstanderinde: Frk. Paula Wendt, tr. efter A ftale. Mødrehjælpen, Sortedamsdoss. 67 [01 $ ★ C. 15885, dagi. 12-14, Lord. 12-13 (Mødre ­ hjælpsinstitutionen for Kbhvn,KbhvnsAmt og Frederiksborg Amt). Oprettet ved det offentliges Foranstaltning i Henhold til Lov af 15. Marts 1939 om Modrelijælsinstitutio- ner. Har til Formaal at give svangre Kvin ­ der personlig, social og juridisk Listand, Raad og Vejledning med Hensyn til deres Svangerskab. I Forbindelse hermed er der i fornødent Omfang Adgangtil at lade Kvin ­ der, der søgerMødrehjalpen, underkaste sig legelmæssig Helbredskontrol under og efter Svangerskabet. Mødrehjælpen skaffer Op ­ hold for enligtstillede Modre for og etter Fødslen paaSvangre- eller Modrehjern eller hos private. Hjælper med Ordning af Fader ­ skabssag, Pleje og Adoption, giver Forskud paa Bidrag. Al Hjælpen ydes vederlagsfrit. Formand: Prof. Dr. med Overaccoucheur EHauch, K. DM. Leder: Cand. jur. Fru Vera Sk alt s. Mødres og Børns Bespisning, stiftet 1886-87, Adr. Klosterstr.24 1 OS (11-2) $ By 380, et Selsk. til Bespisning af Modre med deres smaa Born (indtil 7 Aars Alderen), samt Uddeling af Mad til Barselkvinder og syge Born. Protektrice: H. k. H. Prinsesse Thyra. Bestyrelse: Frøken Bertha Abra ­ hamson, Forstanderinde; Fru Elisabeth Nathan; fh.Kontorchef II Kuhn, R. DM. Kasserer; Hojesteretssagf. Otto Bang; Fru Kammerherreinde Ragnhild Clan, Næstforstanderinde ; Overlæge Dr. med. C Friderichsen. Møllerforening, Dansk, GI. Kongev. 96 1 PS stiftet 29. Marts 1884. Udgiver et Tidsskrift, „Møllen*. Møller P Petersen, Havre bjærg, For ­ mand; Ingeniør Cand.polyt. H Nyborg,R., Kasserer, Sekretær og Redaktør af Tids ­ skriftet. Møltrup Optagelseshjem pr. Vildbjærg, opret- tet 1912 af Pastor Johs. Munck, er etRed- ningshjem forMænd, der beskæftiges ved Landbrug og ved Husflidsarbejde. Beret ­ ning om Virksomheden samt Prislisten til ­ sendes gratis paa Forlangende. Forstander: Pastor P Kastrup. Mønboforeningen af 1886. Formand: Bank ­ kasserer Sv. Rasmussen, Nøkkerosev. 5 El f Søb. 1817. Mønsteds, Otto, Fond, stiftet af Grosserer Otto Mensted (død 1916) og Hustru Anna f. Broge(dod 1933). Kgl. konfirmeret Fundats af 21. Juni 1934. Bestyrelse : Direktør Aug. H o 1 rii,K.DM., Formand; Gross. Holger Laage-Pe ter sen, K. DM.; Prof. Dr. p hil. PO Pedersen, K. DM. FM. Kontor : Otto Mønsteds PI. 9 3 1V1 D C. 9292. Mønstringskontoret for Søfarendes Paa- og Afmønstring, Ny Toldbodg. 5* E (9-16) ■A C. 15788. Paa Forlangende og mod Eks- trabetaling kan Mønstringer foretages uden ­ for Tiden. Mønstringsbestyrer: N VM Løvgreen, R. Mønten. Den kgl. Mønt, Amager Boulevard 115 181 ft Cent. 5198; Bygningen opfort 1921-22. Møntdirektør: NP Nielsen, R. DM. Medaillor: H Salomon. Mønt, Maal og Vægt. Skandinavisk Mønt. Danmark, Norge og Sverige har samme Møntsystem med Guld som Grundlag. I Danmark er udmøntet Skillemønter afSølv, Kobberaluminiumnikkellegering, Kobber ­ nikkel,BronceogJern. Danmarks Montlov er af23.Maj 1873 og traadte i Kraft 1. Jan. 1875. De nedennævnte Særskillemønter udmøntes i Henhold til Lov af 15. Febr. 1924. Efter Møntkonventionen er de i hvert Land præ ­ gede Mønter lovligt Betalingsmiddel i de 2 andre; men i Henhold til Møntkonventions ­ tillæg af 22. Marts 1924 kan der i hvert af Landene udpræges Skillemønt, som er lov- 1

Medr — Ment

V — 2601

Gammel Dansk Maal og Vægt. Ved Forordningerne af 1. Maj 1683 og 10. Jan. 1698, der skyldes Ole Rømer, blev der indført ensartet Maal og Vægt i Danmark og Norge. Disse Forordnin ­ ger, i nogle Punkter ændrede ved senere Bestemmelser, gjaldt i det væsentlige kun indtil 1. April 1912. Om Indførelsen af det me ­ triske System se ndfr. u. „Det metriske Sy ­ stem*. Længdemaal. Enheden for det ældre Sy ­ stem var Foden, der efter kgl. Resol. af 3.. Juni 1835 skulde være lig den gamle rhin- landske Fod, som den Gang anvendtes i Preussen. 1 Fod ( ‘ ) å 12 Tommer ( “ ) å 12Linier( l “ ) å 12 Skrupler ( “ “ ) — 0,31 Meter — 1,03 eng. Feet. I nogle Tilfælde brugtes De ­ cimalinddeling. 1 Alen å 2 l = 0,63 m — 2,06 e. F. 1 Favn å3 Al = 1,88 m = 6,18 e. F. 1 Landmil =■ 24000 1 = 1,02 geogr. Mi! == 7,53 km = 4,68 eng. miles. 1 geografisk Mil = x /i5 af Ækvatorgra ­ den — 23646 Fod — 0,99 Mil — 7?42 km. 1 Sornil = 5900,84 Fod = 1852 m — 6076- e. F. 1 Kabellængde — 1 /io Sømil = 185,2 m = 0,84 eng. Cable-Length. Flademaal. 1 Kvadrat Fod = 0,1 m 2 =1,06 eng. Kv. F. 1 Kv. Alen = 0,39 m 2 = 4,24 eng. Kv. F.. 1 Tønde Land = 14000 Kv. Alen = 0,55 ha = 1,36 eng. Acres. 1 Kv. Mil = 10285,71 Td. Land = 56,74 km 2 — 21,91 eng. mile of land = 1,03 geogr. Kv. Mil. 1 geogr. Kv. Mil = 0,97 Kv. Mil. Kubikmaal. 1 Kub. Fod = 0,03 m 3 = 1,09 eng. Kub. F. 1 Kub. Favn = 27 Kub. Alen å 8 Kub. Fod å 1728 Kub. Tommer = 6,68 m 3 . 1 Favn Brænde var 3 Alen høj og bred med Brændestykker af 1 Alens Længde, altsaa 72 Kub. Fod = 2,23 m 3 . 1 Favn Skovmaal var 3i/4 Alen høj, altsaa 78 Kub. Fod = 2,41 m 3 . 1 Register-Ton = 100 engelske Kub. Fod = 91,59 danske Kub. Fod. Hulmaal. Enheden var en Pot = *l 3t Kub. Fod. 1 Pot å 4 Pægle = 0,971 = 0,21 engl. Gallon. 1 Kande- var 2 Potter, 1 Viertel var & Potter. 1 Anker var 39 Potter, men i Praksis i Reglen 40 Potter. 1 Oksehoved var 6 Ankere. Et Fad var 4 Oksehoveder. 1 Stykfad var 5 Okse ­ hoveder. 1 Korntønde å 8 Skæpper a 4 Fjerding ­ kar a 2 Ottingkar a 2*/4 Pot — 144 Potter eller 4>/2 Kubikfod = 1,39 hl. 1 Øltønde — 136 Potter eller 4^4 Ku ­ bikfod = 1,31 hl. 1 Tjæretønde = 120 Potter eller 3 3 ’ 4 Kubikfod = 1,16 hl. 1 Kultønde = 176 Potter eller 5 x /2 Ku ­ bikfod = 1,70 hl. 1 Kultønde medTop = 192 Potter =1,85 hl. Handélsvægt. Enheden var Pundet, som efter kgl. Resolution af 20. August 1839 skulde være = 500 g. 1 Pund (<8) a 100 Kvint a 10 Ort = 500 g = 1,10 eng. Pund. 1 Centner = 100 Pund. D et metriske System vedtoges af den franske N ationalforsamling ved Love af 7. April 1795 og 10. Decbr. 1799. Det blev dog afskaffet i 1812, men atter indført v. Lov af 4. Juli 1837. Enheden for Længdemaalene, Meteren, fastsattes til en Timilliontedel af Jordmeridiankvadranten, dens Under ­ afdelinger (i/io, 1/100 og i/iooo) benævnedes med latinske Talnavne, dens Mangefold (10, 100, 1000 og 10000) med græske Tal ­ navne. Det bestemtes endvidere, at Flade-,

ligt Betalingsmiddel alene i det Rige, hvori Mønten er præget ; i Danmark og Norge ud ­ møntes saadan Særskillemønt, og man ind ­ drager Konventionsmønten, som forøvrigt efter særlig Bekendtgørelse ophører atvære lovligt Betalingsmiddel udenforPrægning s- landet fra 7. Okt. 1924. Guldmønterne kan benyttes til Betaling af et hvilketsomhelst Beløb. Af Skille ­ mønt er ingen pligtig at modtage mere end 20 Kr. i To- og En-Kronestykker, 5 Kr. i 1 / 2 Kr., 25- og 10-Ørestykker og 1 Kr. i Broncemont; dog kan ethvert Beløb i Skatter og Afgifter til Stat og Kommune betales med To- og En-Kronestykker. Guldmønter, som har tabt 1/2 °/o i Vægt, gælder ikke mellem Mand og Mand, men indløses af den danske Statskasse og er lov- ligtBetalingsmiddel tilStatsafgifter; norske og svenske dog kun forsaavidt de ikke har tabt over 2 °/o. Skillemønter ophorer først at være lovligt Betalingsmiddel over ­ for Statskassen, naar de er saa slidte, at det ikke med Sikkerhed kan kendes, i hvilket Rige de er prægede, men overfor andre, naar Præget er utydeligt. Enhver der indleverer Guld til Mønten, dog ikke under 500,000 Kroners Værdi, kan faa det udpræget i Hovedmønter mod Betaling af Prægningsgebyret, 1/4 °/o for 20-Kronestykker og l/s °/o for 10-Krone- stykker. Kun Staten kan lade udpræge Skillemønt. Islandsk Mønt. 2- og 1 Kroner i Aluminiumsbronce,25- og 10 Aurarstykker i Kobbernikkel, 5-, 2- og 1 Aurarstykker i Bronce. Islandske Kroner = ca. 3 / 4 danske Kroner. Udenlandsk Mønt. (De anførte Værdier er Pari Kurs). Belgien: 1 Belga å 5 Fianc å 100 Centimes = 51,88 Øre. England: 1 Pound eller Livre Sterling (Sovereign, £) å, 20 Shillings (sli) å 12 Pence (deniers, d) å 4 Farthings = 18 Kr. 16 0. 1 Shilling = 90,8 Øre. 1 Penny = 7,57 Øre. 1 Crown — 5 Shillings. 1 Florin = 2 Shil ­ lings. 1 Guinea (=21 Shillings) forekom ­ mer sjælden som Mønt, men benyttes hyp ­ pigt ved Prisangivelser. j& ’ sriand:lkione å, 100 Centimer =100 Øre. Finland: 1 Mark å, 100 Penni = 9,4 Øre. Frankrig : 1 FrancålOOCentimes — 14,62 Øre. I Smaahandelen kaldes 5 Cent, i Reg ­ len en Sou. Grækenland: 1 Drachmea 100 Lepta = 4,84 Øre. Holland .-1 Gylden å 100 Cents = 1 Krone 49,99 Øre. Italien: 1 Lire å,100Centisimi = 19,640re. J apan : 1 Yen å 100 sen = 1 Kr. 86 Øre. Jugoslavien : 1 Dinar å 100 Paras = 10,5 Øre. Letland : 1 Lat a 100 Santims = 72 Øre. Litauen: 1 Lit. a 100 Cents = 37,31 Øre. Nordamerikanske forenede Stater: 1 Dollar å 100 Cents — 3 Kr. 73,15 Øre. Eagle (Guldmønt) = 10 Dollars. Folen: l^lotyålOO Groschen = 41,87 Øre. i Portugal: 1 Escudo å 100 Centavos =. 4 Kr. 3,18 Øre. Rusland: 1 Tjervonetzå 10 Rubler a 100 Kopek = 19,20 Kr. Schweiz: 1 Franc å lOOCentimes — 720re. Spanien : 1 Peseta å 100 Centimos = 72 Øre.- Tjekoslovakiet : 1 Krone å 100 Heller = 11,15 Øre. Tyrkiet: 1 Pund å 100 Pjastreå40 Para = 16 Kr. 39,24 Øre. Tyskland: 1 Reichsmark å 100 Pfennige (Pf.)= 88,89 Øre. Ungarn: 1 Pengo a 100 Filler =65,30 Øre. Østrig: 1 Schilling å 100 groschen = 52,5 Øre. (se tillige Eksport-Kalenderen sidst i dette Bind under Denmarks Banking and Mone ­ tary System).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker