kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register ior København

Monu — Moto

V - 2599

Ø-Farimagsg. (Kommunehosp. Gaard). - Hospitalsdirektør H V S Gredsted, Buste, modeleret af Frk. Helen Dohlmann, af ­ sløret 29. Okt. 1912, rejst ved frivillige Bi ­ drag. - Dr. med. Vald. Holmer, Buste, modeleret af Th. Stein, rejst af Venner. 0- Voldgade (Observatoriet). - Tycho Brahe, Statue, modeleret- af H V Bissen, afsløret 8. Aug. 1876. Ø-Voldgade (ved st. Kongensgade). - Drengen med Fugleungen, Statue, mode ­ leret af AageNielsen-Edwin, afsløret 5. Juli 1932 ved N-Voldg. (ved Gyldenlø- vesg.), henflyttet til sin nuværende Plads Sommeren 1934. Østre Anlæg. - David, Statue, udført efter Michel ­ angelo, skænket af Carl Jacobsen. - „Det lider mod Skumring", Statue, udført af Aron Jerndahl, opstil let i Juli 1904(Le- gatet Albertina). - S Schandorph,Buste,udført afP S Krøyer, Soklen efter Tegn, af Erik Schiødte, af ­ sløret 3. Dec. 1904. * - Sophus Bauditz, Buste, udført af Aksel Hansen, afsløret 9. Sept. 1920. - (Piicklers Bastion)Danmarksmonumentet, modeleret af L H as s e lr i i s, afsløret26.Maj 1897 paa Pladsen foran Statens Museum for Kunst. Henflyttet til sin nuværende Plads Vinteren 1919. Mosaiske Troessamfunds Repræsentanter: Højesteretssagf. C B Henriques.K.DM., Formand; Direktør Cand.polyt. KarlLach- mann, R., Næstformand; Gross. Moses Metz; Dr. med. Adolph H Meyer; Over ­ rets sagf. M O p p en h e j m ; Gross. B S 1 o r ; Dr. med. Mogens N a t h a n. Samfundets Bogholder- og Kassererkontor, Ny Kongensg. 6 Kl fl Cent. 8868, er aabent Mand., Tirsd., Onsd., Torsd. og Fred. Form. 10-1; Bogholder: Frøken Ella Simon ­ sen ; Kasserer: Ingeniør Axel Hertz. Samfundets Sekretariat (Overretssagf. Ar ­ thur H e n r i q u es,R.) erNybrog. 10KI fCent. 1922. Mosaiske T roessamfundsSynagoge, Krystalg. 12 Kl, opført af Prof. Hetsch, indviet 12. April 1833. Forstanderskab: Direktør Albert Mey er, Formand; Overretssagf. M Oppenhejm; Gross. Axel M a r g o 1 i n s k y; Repræsentant Arne Cohn; Repræsentant Siegfried Na ­ than; Skrædderm. J Schild; Fabrikant M St ei n._ Overrabiner : Dr. phil. Moses Friediger. Kantorei : L Grabowsky; .E Gold ­ berger. O verkirkebetj ent: HermannM a rg o 1 i n sk y . Kirkebetjente: Joseph Margolinsky; Max Ar n h eim. Inspektør ved Synagogen: Emil K a m p h. Mosevang, Optagelses- og Iagttagelseshjem i Tilknytning til Ungdomshjemmet „Skov- ly “ , Adr. Kollemosev. Holte Jjl 604. For ­ standerinde: Frk. Petra Thomsen; Be ­ styrerinde: Frk. Carla Lauritsen. Samme Bestyrelse som Skovly med Und ­ tagelse af det af det stedlige Værgeraad valgte Medlem. Motorbaadsforeningen.(UnderMarinestaben). Protektor: Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik. Ærespræsident: Hs. Ekscell. Viceadmiral HRechnitzer. SK. DM. Stiftet 28. Jan.1926. Bestyrelse : Komman ­ dør H Barfod, K. DM., Formand; Sag ­ fører Arnold Andersen, R.. Næstformand, Sekretær og Kasserer ; FabrikejerDr.scient. Bcje Benzon, R.; Kaptajnløjtn. Th. Bjerre; Toldinsp. E Kofoed Han ­ sen; Fabrikant H H o 11 e s e n , R.; Orlogs- kapt. A P A A Legind; Redaktør Fr. Schak, Odense; Fiskehdl.VLarsen S ta al ­ hagen; Direktør Th. Vandt, Odense. Sekretariat: GI. Sti and 42 s Kl $ Cent.5442. Motorbaadsklub, Kbhvns, stiftet 31. Maj 1923. Formand: Direktør Sven R ø g i n d, Steen- strups Alle 13 E f N. 6811.

- Ole Rømer, Statue, modeleret af LBrand- strup, afsløret 15. April 1918, skænket af Alex. Foss. - (Statens Museum for Kunst). - NL Høyen,Buste, modeleret afVBissen, afsløret 7. Jan. 1899. - Julius Lange, Buste, modeleret af L Brandstrup, afsløret 7. Jan. 1899. - W Marstrand, Statue, modeleret af WRu- neberg, afsløret 6. Okt. 1901, skænket af Axel Heide. - HVBissen,Statue,modeleret afVBissen, afsløret 6. Okt.1901, skænket af Axel Heide. - (Museumshaven) - Abel ofrer til Herren, modeleret af Carl Aarsleff; Philoktet, modeleret af H V Bissen; Manden med Slangerne, modele ­ ret afViggo Jarl; David,modeleret afAug. Saa bye; Romulus og Bemus, modeleret af Th. Stein; Jægerinde, modeleret af V Bissen; Den døde Mand, modeleret af Stephan Sinding; Havfrue, modeleret af Anne Marie Carl-Nielsen ; Bokse ­ ren, modeleret af Jean Gauguin; Skyg ­ gen, modeleret af N Hansen-J a cobs en; Dryaden, modeleret af samme; Adam og Eva ved Abels Lig, modeleret •af C J Bonnesen; Afrodite, mode ­ leret af Utzon- Frank; Panterjæge ­ ren, modeleret af J A J er ich au; Abessinier, modeleret af Johannes Bjerg; Elskovs ­ kampen, modeleret af samme ; Manden, mo ­ deleret af SRathsack; Leda med Sva ­ nen, udfort af Kai Nielsen; Liggende Kvinde (Leda uden Svanen), udført af sam ­ me; Tømreren, udfort af samme; Thorv.Bin- desboll, Granitherme, af samme; Frejr paa Galten, udfort af Siegfred og Olga Wag ­ ner ; Gravmæle over ung Pige, modeleret af J F Willumsen: Danae, udfort af Ger ­ hard Henning; Staaende Kvinde, udfort af samme; En liggende Soldat, modeleret af Poul K i æ r s k o u; Galatea, modeleret af Nils MoHerberg (svensk). Søndermarken. - C Hall, Statue, modeleret af V Bissen, afsløret 15. Septbr. 1890. • Mindehøjen, rejst af en Komité til Minde om dem, der drog ud cg aldrig kom tilbage. Skulpturer af And. J Bundgaard. Indviet 9. Aug. 1925. Adgang Sond. 12-3. Søtorvet. - Nilguden fra Vatikanet, opstillet 1897 og - Tiberen, opstillet 30. Juli 1901, skænkede af Carl J acobsen. Tesdorpfs V. (Hj. af Dalgas Boulevard). -Drikkebrønd, tegnet af Holger Jacob ­ sen, skænket af Foreningen til. Hoved ­ stadens Forskønnelse, opstillet Sommeren 1929. Theophilus Hansens V. - Epitaphium over Theophilus Hansen,Buste af S chultz, tegnet af Thuren. - Epitaphium over Kiichler, Medaillon af Aarsleff, tegnet af Thuren. Tietgensg. (Rud. Berghs Hospitals Gaard). - Rudolpn Bergh, Buste, skænket af Enke ­ fru Bergh. Trianglen (Indgang til Fælledparkén). - Monument til Minde om Sønderjyllands Genforening med Moderlandet, udført af Axel Poulsen og Holger Jacobsen. Skænket af Carlsbergfondet, afsløret 1. Juli 1930. Trondhjems Plads. - Diana til Hest, modeleret af Bonnesen, skænket afCarl Jacobsen. Valby Langgade (v. Skovbogaards Allé). - Naar Dagen rinder op med de tusinde Krav", Gruppe modeleret af A J Bund ­ gaard, skænket af Kbhvns. Kommune, op ­ stillet Efteraarct 1938. Vandkunsten. • Springvandet, udført 1910 efter Tegning af Magdahl-Nielsen. (Skænket af Kbhvns Kommune). Vesterbrogade. • Frihedsstøtten. Grundstenen lagt af Kron ­ prins Frederik 31. Juli 1792, rejst efter Abildgaards Tegning iEfteraaret 1797.

Billedstøtterne: Troskaben (af Wiede- welt), Tapperheden og Fædrelandskærlig ­ heden (af Da jon), Bondefliden (af Wei- denhaupt, fornyet i 1912 af Jens Lund). Vesterbros Torv. - Brønd, modeleret af Rasmus Harboe, op ­ stillet 1915, skænket af Foren, til Hoved ­ stadens Forskønnelse. Vester fælled vej, (Carlsberg Bryggerierne). - Flagmasternes Fodstykker, modelerede af Carl J Bonnesen. V-Boulevard. - Carl Ploug, Buste, modeleret af V Bis ­ sen, afsløret 29. Okt. 1895. - Løve og Løvinde i Kamp om et Vildsvin, modeleret af AN Cain, opstillet 1889, skæn ­ ket af Carl Jacobsen. (Legatet Albertina). - Landsoldaten med den lille Hornblæser, modeleret af Pedersen Dan, afsløret 12. Septbr. 1899. - Mindesmærke for Ingeniør Alexander Foss, udfort af Johannes B j er g, afsløret 23. Juni 1939. - Hestebetvinger, modeleret af Vine o tte, skænket af Carl Jacobsen. - Drukken Faun, efter A J Ko lb er g, opstil ­ let 1902. (Legatet Albertina). - Yngling til Hest, modeleret af V Bis ­ sen, opstillet 6. April 1903, skænket af Carl Jacobsen. Vestre Kirkegaard (Hovedindgangen). - Siddende Kvinde, udfort af Svend Rath- sack. Vognmandsmarken, Anlæget. Vaagnende Pige, udrørt af Frantz V Han ­ sen, skænket af Kbhvns Kommune,opstillet 1936. Zoologisk Have (ved Roskildev.). - Kiærbolling, Buste, modeleret af Alexis Møller, afsløret 1903; Soklen udført af Bundgaard eft. Tegn, af Arkitekt Rosen. - Julius Schiøtt, Mindesten; afsløret 19. Marts 1913. - N essos og Deianira (af Marque s te); Theseus og Kentauren Bianor (af Barye) [deponerede af Ny Carlsberg Glyptotek]. Ørstedsparken. - Hans Christian Ørsted, Statue, modeleret af Jer ich au, afsløret 25. Septbr. 1876. (Fi ­ gurerne: Fortiden, Nutiden og Fremtiden). - Laurits Nikolaj Hvidt, Buste, udført af V Bissen, Bænken efter Tegning af Dahl er up, afsløret 27. Okt. 1879. - Anders Sandoe Ørsted, Statue, modeleret efter Statue af H V B i s s e n. afsløret 27. Aug. 1902. -Nathalie Zahlc, modeleret af L Brand ­ strup, afsløret 2. Maj 1916. - Afstøbningerne (Legatet Albertina): Belvederiske Apolio, (Tpstillet 1886; Bry ­ derne, opstillet 1887; Diskoskasteren, op ­ stillet 1887; Døende Galler, opstillet 1880; Firbendræberen, opstillet 1887; Hvilende Hermes, opstillet 1887; Hvilende Satyr, op ­ stillet 1887; Satyrdreng, opstillet 1887; Satyr med Bacchusbamet paa Skuldrene, opstillet 1886; Satyr med Klangbækkenet, opstillet 1886; Silén med Bacchusbarnot, opstillet 1880; Sliberen, opstillet 1886; Jeanne d ’ 'Ajc, modeleret af Chapu, op ­ stillet 1882; Vinsugende Satyrdreng, mo ­ deleret afHasselriis, opstillet 1888. Østerbrog. (Garnisons Kirkegaard). - Mindesmærket paa Krigergraven, udført af Billedhugger Aksel Hansen, opstillet 24. Novbr. 1886. - Olaf Ry e, Buste, modeleret af HVBissen. (ved Husarkasernen). - To Lover, modeleret af Lauritz Jensen, (over Stadions Portal). - Ved Maalét (af Boucher), deponeret af - Kilometersten(„Nulpunkt"),efterTegning af PV Jensen K 1 i n t, opstillet af Kbhvns Kommune, hvor fordum Østerport stod. (ved Jagtvejen). - Efteraar, modeleret af Jens Lund, skæn ­ ket af Legatet Albertina, opstillet 1935. Ny Carlsberg Glyptotek. (ved Østbanegaarden).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker