kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Kegister for København - Løven og Hesten, paabegyndt 1617 af Peter Husum, efter dennes Død fuldført 1624 af Jørgen W u 1 f . - Prof. Henning Matzen, Monument, ud ­ ført af FKiørboeogABundgaard, op­ stillet 1915. - Samson og Løven, samt 2 mindre Figurer (Apollo og Flora) paa Herkules-Pavillonen, udførte af Johan Baratta 1709. Rosenvængets Hovedv. - Niels R Finsen, Statue, modeleret af Viggo Jarl, skænket af Konferensr. Vilh. Jør ­ gensen, afsløret 20. Jan. 1912. St. Annæ PI. - N W Gade, Statue, modeleret af V B i s- sen, afsløret 24. Juni 1897. - J P E Hartmann, Statue, modeleret af A V Saabye, afsløret 29. Decbr. 1905. - Fisker, modeleret af E v e n s (Legatet Al ­ bertina). -CF Tietgen, Statue, modeleret af Ras ­ mus An der sen, oprindelig opstillet paa Børsrampen, hvor den afsløredes 2. Nov. 1905, efter i' Sept 1924 at være anbragt inde i Børsbygningen, henflyttedes den i Marts 1931 til sin nuværende Plads. (ved Garnisons Kirke) - Olfert Ricard, Buste, modeleret af Axei Poulsen, skænket af en Komite (Olfert Ricards Minde), afsløret 20. Juni 1930. Smalleg. (Kgl. Porcelænsfabrik). - Pottemageren, Stenskulptur, modeleret af Jais Nielsen. Sortedamsdossering ( Frimurerstiftelsen). - Frederik d. 8. og Dronn. Louise, modeleret af Aug. Hassel, afsløret 3. Juni 1913. Statsradiofonibygningen. - (ModKongensNytorv): Melpomene, Apol ­ lon og Thalia, opsatte 1931; (mod Hei- bergsgade) : Shakespeare, Eros og Mozart, opsatte 1932, Skulpturer af EinarUtzon- Frank. - I Portbygningens Loft: Mosaik efterKom- position af Prof. Einar Nielsen, skænket af Franz Schwartz Legat, afsløret 1936. Stefansgade (Nørrebro Park). - Herkules paa Skillevejen, udfort af J J Bregnø, skænket af Kbhvns Kommune, opstillet 1936. Stockholmsgade (Hirschsprungs Samling). - En Barbar, modeleret af Carl B o n n e s e n, opstillet 1911. Strandboulevarden. • - Læge H W Meyer, Buste, modeleret af Runeberg, Figuren af V Bissen, afslø ­ ret 25. Okt. 1898. Strandvejen (Blidah-Park). - Januar, Statue modeleret af Jobs. Bjerg. Opstillet 1935. Strandvejen ved Emilie-Kilde. - Mindesmærke, rejst af Grev EII Schim- m elm an n for hans første Hustru. Strandvejen ved Skodsborg. - BeensBænk, udført af A Cl emm ensen og A Bun dgaa rd, opstillet 1916. ug D u u u - Bymærke, udført af J ens Lund, skænket af Legatet Albertina, afsløret Efteraaret 1926. Strandvejen ved Lille Tuborg. - Københavnerpigen, Statue, modeleret af -David, Statue af Antonin Merci é. Op ­ rindelig opstillet i en af Universitetets Kor ­ ridorer; 1917 henflyttet til sin nuv. Plads, i skænket af Carl Jacobsen. - Døbefont (Kopi efter Original fra det 12. Aarh., fundet ved Malt Kirke), skænket 1926 af Ny Carlsbergfondet. Sundby Hosp. -LP Holmblad, Statué, modeleret af L Brandstrup, afsløret Nov. 1899. 1 - H°C Ørsted, Statue, modeleret af H V B i s- sen, afsløret 27. Okt. 1880. - Jul. Thomsen, Statue, modeleret af A V Saabye. i _ . -i. . . . . -- v | gatet Albertina). . ,, . „ , r t » ■ Max Meden, opstillet 1933. Studiestræde (Studiegaarden).

V — 2598

Monu

Orlogsværftet. I - Sandstensstøtte til Minde om Kapt. J C Schrødersee, faldt 2. April 1801. Ove Rodes PI. - Ove Rode, Mindesmærke udført af Adam Fischer, skænket af en Komité, opstillet Efteraaret 1938. Pasteursvej. - Carl Jacobsen, Statue modeleret af L B rand s trup, afsløret 17.Sept.l921,skæn- ' ket af Carlsberg Bryggeriernes Funktionæ ­ rer og Arbejdere. Peter Bangs V. 1 (Diakonissestift.). - Dronning Louise, Buste, modeleret af R Bøgebjerg, afsløret 26. Maj 1900. - (Anlæget foran Idrætsparken) Kuglestøde ­ ren, Bronce, modeleret af Jen 6 Meister, op ­ stillet af Frbg. Kommune 1937. Polititorvet (Politigaarden). - „Det Godes Kamp mod det Onde u , mo ­ deleret af Einar Utzon-Frank; opstillet 1925. Raadhuset. - Biskop Absalon, Relief, modeleret af V B i ss en, afsløret 21. Marts 1901. -Vægterstatuerne, modelerede af Carl Aarslef f. - Politibetjent og Brandmand, modelerede af A Bundgaard. - Springvand. Granitkumme med Bronce- bjorn, efter Udkast af Th. Bind e sbøll og Joakim Sko vg aar d (Den aabne Gaard). Raadhuspl. - Broncekumme, efterTegning af M N y r o p, udført af Lamberth-Petersen, opstillet 1908, skænket af Arbejdernes faglige For ­ eninger. - Kilometersten („Nulpunkt*), efter Teg ­ ning af P V Jensen Klint; opstillet 1925, hvor fordum Vesterport stod. - Lurblæsere, modeleret af Siegfried Wag ­ ner, Søjlen udf. af Prof. A R o s e n, skænket af Carlsbergfondene, rejst 1914. - Springvand,udfort efterUdkastafBindes- bøll og Joakim Sko vgaard, skænket afen Komité ; sprang første Gang 20. Nov. 1904. Midtergruppen (Lindormen og Tyren) samt Blomsterkurvene opsat Sommeren 1923 ved Bidrag bl. a. fra Kommunens kunstneriske Fond og Foreningen til Hovedstadens For ­ skønnelse. Rahbeks Allé (Bakkehuset). - Rahbek og Hustru, Mindesten, udført al Freund og Hetsch, afsløret Sept. 1833, henflyttet til nuværende Plads 1936. Rigensgade ( fh . Garnisons Sygehus, Porten mod G aarden). - Frederik VI., Buste. Rolighedsvej 25 (Forsøgslaboratoriet). - N J Fjord, Statue, modeleret af Aksel Hansen, afsløret 14. Okt. 1892.

Rasmus Andersen, - Kapt. la Cour, af afsløret 21. Juni 1903. Lyngbyvej. - Bernstorff-Støtten,udførtafWiedewelt, rejst d. 28. Aug. 1783. Martensens Allé. -Springvand, udført af R Bøgebjerg, skænket af Bygherrerne. - Havets Sanger, Statue, modeleret af Sigurd Neandros. Nikolaj Kirkebygning. - Epitaphium forHansEgede ogHustruGier- trud Rasch, af Aug. Hassel, opsat 1921. Nikolaj Plads. - KildeindfatningafMNyropogABund- gaard, rejst 1899 foran den nu nedlagte Klampenbor" Banestation i Gyldenløves ­ gade. 1918 henflyttet til sin nuværende Plads. Skænket af Foreningen til Hoved ­ stadens Forskønnelse. Nyboder. - Admiral Suenson, Buste, modeleret al Stein, afsløret 9. Maj 1889. - Christian IV, Statue, modeleret af V B i s- sen, afsløret 29. Juli 1900. Ny Carlsberg. - Monument over Fru Ottilia Jacobsen, teg ­ net af H Kampmann, Statue af Paul Dubois. - Vagn Jacobsen, Buste, modeleret af Axel Locher, afsløret 14. Sept. 1934. - Carsten Hauch, Buste, modeleret af H V Bissen. Ny Carlsberg V. Monumenter (Fortsættelse) - Isbjørne, Gruppe, modeleret af Holger Wederkinch, afsløret 2. Maj 1937; skæn ­ ket af en anonym Giver. - Lille Havfrue, opstillet 23. Aug. 1913, Statue, modeleret af Edv. Eriksen, skæn ­ ket af Carl Jacobsen. - Mindesmærke for de under Verdenskrigen forliste danske Søfolk, modeleret af Svend Rathsackog Ivar B e n t s e n, afsløret 9. Maj 1928, rejst af Dansk Dampskibs ­ rederiforening. - Polarforskerne Mylius- Erichsen, Høeg- Hagen og J Brønlund, Monument, udført af Kai Nielsen, afsløret 5. Dec. 1912. - Prinsesse Marie, Monument, udført af Billedhugger C Martin-Hansen og Ar ­ kitekt Carl Brummer, afsløret 2. Maj 1912. -Svømmeren, Statue, modeleret af B6r- j e s o n, skænket af Carl Jacobsen. - Valkyrien, modeleret af Stephan Sin ­ ding (Legatet Albertina). Lyngby (ved Landbrugsskolen).

- Prof. Emil Chr. Hansen, Buste, efter Teg ­ ning afProf. Dahlerup, udført afBilled- hugger Schmidt, afsløret 31. Juli 1900. - Linde, Ismaskinens Opfinder, Epitaphium med Medaillon, tegnet af Dahlerup. - Bryggeren G Sedlmayer, Buste af Miller i Epitaphium, tegnet af D a h 1 e r u p. - Louis Pasteur, Buste, modeleret af den . franske Billedhugger Paul Dubois, rejst Plads Sommeren 1934. 1884. ” ’ " - Fru Ottilia Jacobsen, Buste af Chapu.

> Rolighedsvej26(Landhusholdningsselskabet). I ’ J? Sd % P Q f ^ ta t Ue ’ fl ,n ?? e J e r? Th - S h e i n

a r u , ups tl S1D nuværende I Strandvejen ved Tuborg.

Rosenborg Have. * - H C Andersen, Statue, modeleret af A V Saabye, afsløret 26. Juni 1880. - Caroline Amalie, Statue, modeleret af V Bissen, afsløret 28. Juni 1896; henflyt ­ tet til nuværende Plads Sommeren 1935. * - Drengen med Svanen, Springvandsfigur, modeleret atH C Freund, opstillet 1837, fornyet 1914. - Echo, Statue,modeleret 1888 afAkselH an- I sen, opstillet af Carl Jacobsen. - Hercules og Omphale, Relieffer, udfort I 1773 af Wiedewelt (Herkules-Pavil ­ lonen). -Hjortegruppe, modeleret af AJ le Duc, opstilletaf Carl Jacobsen. I -V Hørup, Statue, udfort af J F Wil- Sølvg. 1 u m s e n, afsløret 22. Nov. 1908. • n I - Kamp med en Slange („A Moment of Pe- „ < tillet

- Carl Jacobsen, Buste af V B i s s e n. - JC Jacobsen, BusteafHVBis sen. - Fru Laura Jacobsen, Buste af L B r a n d- strup. - Christen Jacobsen, Mindetavle. Ny Kongensgade, Hj. af Vester Voldg. (Ma- riahjemraet). - Krucifix, modeleret af Myslbeck, skæn ­ ket af Ny Carlsbergfondet. Nørregade (Frue Kirke). - Johannes Gruppen, efter Thorvald ­ sens Modeller, oprindelig udført i Marmor , i 1928 fornyet i Bronce. . - David,Statue,modeleretafJAJerichau, rejst 1860. - Moses, Statue, modeleret af H V B i s s en, rejst 1858.

. ____ r __________ o . . Ordrupvej 32 (Sygehjemmet) Læge LI Bran- ril “ ), modeleret 1880 af Sir Thomas Brock, des, Buste, modeleret af Aksel Hansen, opstilletaf Carl Jacobsen. zr „ afsløret 27 Mai 1896 paa Hjemmets dav. - Liden Gunver Statue, modeleret 1898 af - Tubalkain, modeleret af V Bissen (Le ^UdspaaRohghedsv. | Th. S te in, opstillet af Carl J acobsen. I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker