kraks vejviser 1940 handelskalender

Monu

V — 2597 Glyptotekshaven mod Tietgensg.

Real-Register for København Enghavevej (ved Hadei slevgade). -Jens Baggesen (af Jul. Schultz), depo ­ neret af Statens Museum for Kunst. Farvergade (Vartovs Gaard). -NFS Grundtvig, Statue, af Niels Skov- gaard, afsløret 19. Juni 1932. Femvejen (Charlottl.). - Kongemindet, udfort af AClemmensen og A Bundgaard, afsløret. 7. Sept. 1913. Frederiksberg Allé (paa St. Thomas Rund ­ del). - 2 Springbrønde, tegnede af Aage Lau- ritzen, Broncefigurerne modelerede af Jeno Ale i s ter, afsløret 29. Dec. 1932, 75 Aars Mindedagen for Frdbg. Kom ­ munes Selvstamdighed. - (Runddelen) 2 Springvandskummer, teg- nedeafV Dahlerup, opstillede af Frdbg. Kommune 1880. - (Haveselskabets Have) Springvand (Dreng med Delfin), Bronze, modeleret af Max An ­ dersen; Springvand (Vinperserske), Bronze og Kalksten, modeleret af J J Bregnø. Frederiksberg Have. - Frederik VI, Statue, modeleret af H V Bissen, afsløret 1858. Frederiksborggade (ved Nørre Voldgade). - Kilometersten („Nulpunkt"),efterTegning af P V Jensen Klint; opstillet af Kbhvns Kommune 1925, hvor fordum Nørreport stod. Frederikskirkeu. - Ansgar, Statue, modeleret af Th. Stein, opstillet 1894. - Brorson,Statue,modeleret afAVSaabye, opstillet 1906. -Grundtvig, Statue, modeleret af V Bis ­ sen, opstillet 1894. - Hans Egede, modeleret af AVSaabye, opstillet 1913. - Kingo, Statue, modeleret af V Jarl, op ­ stillet 1911. - Knud den Hellige, Statue, modeleret af V Jarl, opstillet 1922. - Peder Palladius, Statue, modeleret af V J ar 1, opstillet 1921. - Hans Tavsen, Statue, modeleret af V Jarl, opstillet 1929. - Jesper Brochmand, Statue, modeleret af V J ar 1, opstillet 1933. Frederikssundsvejen (ved KorsagervA - Granskende Pige, modeleret af A J B und- gaard, skænket af Kbhvns Kommune, op ­ - H N Clausen, Buste, modeleret af VB is ­ sen efter HV Bissen, afsløret April 1880. - J N Madvig, Buste, modeleret af VBis ­ sen efterHVBissen, afsløret22.No'v.l887. -HL Martensen, Buste, modeleret af Th. Stein, afsløret 2. December 1888. - J P Mynster, Buste, modeleret af Th. Stein, afsløret 8. Nov. 1875. - J F Schouw, Buste, modeleret af HVBis- s e n, afsløret 28. April 1856. - Japetus Steenstrup, Buste, modeleret af V B i s s e n, afsløret 11. Juni 1898. - Vilhelm Thomsen, Buste, modeleret af Ludvig B r a n d s t r u p, afsløret 2.0kt.l929. - C E Weyse, Buste, modeleret af H V Bissen, afsløret 1863. Fælledparken. - Fredrik Bajer, Monument, modeleret af Ei ­ nar Utzon-Frank, afsløret 2. Sept. 1923, rejst af Fredssagens og Kvindesagens Ven ­ ner i Danmark. - Ulrik Birch, modeleret af Georg Ulmer, afsløret 1. Febr. 1916. - Ole Syversen, modeleret af Rikard Mag ­ nusson, rejst 1914 af danske Afholdsfolk. Gammeltorv. - Springvandet, opstillet 1609, restaureret af Hans Tegner. Gamles By, De. - Pietå (af Michelangelo), deponeret af NyCarlsberg Glyptotek. Genforeningspladsen. ■ Mand og Pige, Gruppe modeleret af Poul Sendergaard, skænket af Kbhvns Kom ­ mune, opstillet 1935. stillet 1935. Frue Plads.

Howitzv. (Domhushaven). - Springvand (Den lille Herkules), Bronze, modeleret af Max Andersen, opstillet af Frdbg. Kommune 1930. Højbro Plads. - Absalon, Statue, modeleret af VBissen, rejst Efteraaret 1902. Skænket af Axel Heide. - Springvandet,tegnetog modeleret af Alaler Edv. Petersen. Storkene modelerede af V B issen, Springvandet sprang første Gang 28. Juli 1894, skænket af Foren, til Hovedstadens Forskønnelse. Idrætsparken. - Apoxyomenos (af Ly sip pos); Bueskytte (af Geyger); Diskoskaster (af Myron); Doryphoros (af Polykleitos); Nævefæg ­ tere (af Canova), skænkede af Carl Jacob ­ sen. En Fodboldspiller (af CarlAIorten- s en), skænket afVFreunds Legat. Ma- rathonløberen (M E Jørgensen),skænket af Dansk Idræts Forbund. Uffe (af Axel Hansen), opstillet 1923; Dommeien(af Ha ­ rald Quistgaaid). Jagtv. (Landsarkivet). * -AD Jørgensen, Buste, modeleret af V Bissen, afsløret 31. Aug. 1901. - (ved Femmers Kvindeseminarium). Alusik- ken (af Carl Bon nes en), deponeret af Ny Carlsberg Fonden. Jesuskirken. - Krucifix, modeleret af Jer i chau. Kastellet (Sjællandsporten). - Fred. III., Buste. Kastelsvej (Døvstummeinstitutet). - P A Castberg, Buste, modeleret af Viggo C Hansen, afsloret 7. Sept. 1912. Kastelsvolden. - Mindesmærket om Slaget 2. Apr. 1801, teg ­ net af Th.B i n d es b ø 11, afsløret 2.Apr.l902. - (Smedelinien) Monument for skandinavi ­ ske Frivillige i 1848 og 1864, udført af ABundgaard, afsløret 6. Juli 1920, rejst ved Bidrag indsamlede af Danmarkssam ­ fundet. Kildevældsgade. - F F Ulrik og Moses Melchior, Mindesten efter Tegning af Emil J ø rg e n s e n, afsløret 14. Juli 1916. Kochsvej 13 og 15 (Forhaven). - Christian Winther, Statue, modeleret af Nikolaj Schmi dt,opstillet 1896/97. Kongens Nytorv. - Chr. V, Rytterstatue, modeleret af den franske Billedhugger César l ’ A m o u r e u x, rejst 1688, restaureret 1929; de fire Figurer (Minerva, Herkules, Alexander og Dronning Artemisia af Halikarnassos) er epstillede senere; Figuren under Kongens Hest kaldes sædv. „Misundelsen". - Holberg, Statue modeleret af Th. Stein, afsløret 31. Okt. 1875. - Oehlenschlæger, Statue, modeleret ar HV Bissen, afsløredes paa St. AnnæPl. 21. Okt. 1861, flyttedes til sin nuværende Plads 15. Okt. 1874. Kristian Zahrtmanns PI. - Kristian Zahrtmann, Statue af Hans S y b e r g, afsløret 20. Maj 1931. Købmagergade (Runde Taarn). V Ewald og Wessel, Alindesten udfort af O F T E vens, opstillet 1879; Tycho Biahe, Buste, af Siegfried Wagner, opstillet 8. Aug. 1932. Langelinie. - \.Efter Badet", Statue, modeleret af A a r s- 1 e f f, skænket af Carl Jacobsen. - „Gefion, der med sine Øksne pløjer Sjæl ­ land ud", Springvand, modeleret af A Bundgaard, skænket af Carlsberg-Fondet med Tilskud fra Kbhvns Kommune, afslø ­ ret 14. Juni 1908. - Etatsr. H Hammerich, Monument, tegnet af Wenck og Bundgaard, afsløret 9. Nov. 1918. - Hvitfeldtmonumentet, tegnet afDahle ­ rup (Udødelighedens Genius af Ring), rejst 1886, skænket af Carl Jacobsen, Ka ­ nonerne er opfiskede i Kogebugt 1872-1875.

- Trolden(afNHansen-Jacobsen);Johan- nesDøber(afR o d i n) ;Broncealderen (af R o- d i n) ;Teukros(af T hornyerof t) ;Dansende Faun (af Lequesne); Selvportræt (af Stephan Sinding). Relieffer: Arkæologi, Billedhuggerkunst, Kunsthistorie, Malerkunst og Arkitektur, modelerede af Edvard Eriksen, opsatte Efteraaret 1930, skænket af Ny Carlsberg- fondet. - bag Glyptoteket: En Hemmelighed (af Jouffroy); Høst ­ mand (af Gu ill aume); Salammbo (af J Idrac);Tænkeren (af Rodin); Bocciaspiller (af G C Freund); Moderkærlighed (af Meunier); Tornen (af A W a 1 k c r) ; Kær- lighedsbudskabet (af E Delaplanche); Siddende Kvinde (af Rudolph Tegner), deponeret af Ny Carlsbergfondet; Aloderne Pige (af Gerhard Henning), skænket De fryser (af RogerBloche); Landarbejder (afDalou); Havnearbejder (af AI eu nier); Saamand (af Meunier); Støberiarbejder (af Aleunier); Hippomenes (af I nj al ­ bert), alle skænkede af Carl Jacobsen. Relieffer: Tegnekunst, Poesi, Musik, Dans og Havekunst, modelerede af Edvard Erik ­ sen, opsatte Efteraaret 1930, skænket af Ny Carlsbergfondet. Gothersgade 140 (Botanisk Laboratorium). Wilhelm Johannsen, Buste, modeleret af Rasmus Hansen, afsløret 5. Okt. 1929. - E Warming, Buste, modeleret af J J N Bregnø, afsløret 25. Maj 1927, skænket af en Komité. Grondalskirken. - „En lille Pige med Krukke", Springvand, modeleret af And. J Bundgaard, skæn ­ ket af Kbhvns Kommune, opstillet 1935. Grøndalsvænge Haveboligforening. - En Kapgænger i Start (af Cail Af or ten ­ sen); En Alandolinspiller (af Jørgen Lar ­ sen); De knækkede Vinger (af Viggo Jarl), alle deponerede af Statens Museum for Kunst. Grønningen. - Vandbærer,mo deleret afTh.S t e i n(Legatet Albertina). - (Kastelsgraven) Danaide,modeleret afJohs. Bj er g, rejst af Kbhvns Kommune i For- aaret 1927. Gyldenløvesg. (Anlæget ved Peblingesøen). - Foraar, Sommer, Efteraar og Vinter, af Jens Lund, skænkede Kbhvns. Kommune af Ny Carlsbergfondet, opstillede Efteraa ­ ret 1930. Hans Tavsens G. (i Anlæget). - Artemis, modeleret afJohs. Bjerg, skæn ­ ket af Kbhvns Kommune, opstillet 1935. - Laokoonsgruppen (antik), deponeret af Ny Carlsberg Glyptotek. Helligaandskirken. - Døden og Moderen, Gruppe, modeleret af N H an s en-J a c o b s e n,skænket af Carl Ja ­ cobsen. Herman Triers Plads. -Herman Trier,. Buste, af Johs. Bjerg, skænket af eh Komite, afsløret 26. Juni 1936. Hillerødg. (Kommuneskolen). - Moses (af Michelangelo), deponeret af Ny Carlsberg Glyptotek. Holm. Kan. - Aarvaagenhed, Gruppe, modeleret af Ras ­ mus Ha r b o e, opstillet 1921 (N ationalban- ken). - Niels Juel, Statue, modeleret af Th. Stein, afsløret 21. Sept. 1881. Holmens Kirke. - Tordenskjold, Statue, modeleret af H V Bissen, rejst 24. Okt. 1878, skænket af Gross. Puggaar d. - Biskop B J Fog, Buste, modeleret af A V Saabye, afsløret 12. Maj 1903. Ilostrups Have. -Liggende Kvinde, af Gunnar Hamme- rich, afsløret 16 Juni 1937. af Ny Carlsbergfondet. - mod Niels Brocks G.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker