kraks vejviser 1940 handelskalender

Mini Det internationale Landbrugsinstitut. Det veterinære Sundhedsraad. Veterinærdirek ­ toratet. Kredsdyrlægerne. V eterinærpolitiet. Dyrlægerne. Statens veterinære Serumla ­ boratorium. Kontrollen med smitsomme Husdyrsygdomme og med Udførsel og Ind ­ førsel af levende Husdyr ni. m. Markeds ­ sager. Foranstaltninger til Udryddelse af Oksebremselarven. Kontrollen med Udfør ­ sel og Indførsel af Ked, Slagteaffald og Kodvarer. Indenrigs Kødkontrol og Mæl ­ kekontrol, herunder Godkendelse af Regu ­ lativer for kommunal K odkontrol og Mæl- kekontrol Tilsyn med Destruktionsvirk ­ somheder. Baconkontrollen. Bakteriologisk Kontrol med Bacon ol t Smør. Statskon ­ trollen med Smør og Æg m. m. Statens Smormærketilsyn. Kontrol med Smør, Æg, Ost. Mælkekonserves m. m. og Flodeis. Kontrollen med Margarine og Ermol. Statens Smorbedommelser. Kontrollen med kemiske Undersøgelser af Mejeripro ­ dukter. Konti olien med Udforsel og Ind ­ førsel af Kartofler, Planter m. m. Tilsynet med smitsomme Plantesygdomme. Kontrol med Midler til Bekæmpelse af smitsomme Plantesygdomme, Foranstaltninger til Re ­ gulering af Produktion og Afsætning af Landbrugsvarer,Sager om Handel med Gød ­ ning og Foderstoffer. Erhvervsdirektoratets Budget. Kasse- og Regnskabsvæsen. Chef: J C Mogensen, R. DirektoratetforMatrikulsvæse- net. Direktør: J Sorensen. R. DM. Matrikulsvæsenets Ordning udenfar Kbhvn. Landinspektorerne. Sager vedrø ­ rende Matrikulering, Udskiftning, Udstyk ­ ning, Magelæg,, og Sammenlægning af faste Ejendomme, Konstatering af Ejen ­ domsgrænser, Afgang og Tilgang af Hart ­ korn samt Navneforandring for Landejen ­ domme og Ejerlav. Landbrugsejendommes Opretholdelse. Matrikulens Arkivsager (Kopier af Matrikulens Kort og Afskrif ­ ter af dens Dokumenter). Trykning af Ma- trikulskort og Optagelse af nye Kort. 1. Ko ntor (Sager fra Øerne, Budget- og Regnskabssager samt personelle Sager), Chef: HTHeering,R. 2. K o n t o r (Sager fra Nørrejylland), Chef: Einer A n d e r s e n, R. 3. Kontor (Sager fra Sønderjylland og Færøerne, Trykning af Matrikulskort samt Optagelse af nye Kort), Chef: K Hendriksen, R. DM. Fiskeridirektoratet. Direktør: CAH Trolle Thomsen, R. DM. Kontorchef: B S Dines en, R. Fiskeriadministrationens Sekretariats- og Personalesager, Kasse- og Regn ­ skabsvæsen, herunder Udarbejdelse af Budget og Regnskab.Legater. Almindelige Fiskerisager. Biologisk Station. Kommis ­ sionen for Danmarks Fiskeri- og Hav ­ undersøgelser. Fiskeriokonomisk Forsøgs ­ laboratorium. Understøttelser til Fiskeri ­ forsøg og Fiskeudklækning.Fiskeristatistik. Udgivelse af „Aarbog for den danske Fi- skerflaade “ . Tilsyn med Fiskeriet. Fiske ­ rikontrollen. Redningsdampere for Fiskere paa Jyllands Vestkyst. Kongeriget Dan ­ marks Fiskeribank. Ministeriet for offentlige Arbejder (Trafik ­ ministeriet), Slotsholmsg.lOC fel $ ★ Cent. 6242. Minister: Axel Sørensen. Ministersekretær:SekretærC yr il Nansen. Departementet $ ★ Cent. 6242. Departementschef: Finn Hoskiær, K. DM. 1. Kontor. Ministeriets almindelige Budget. Sager vedrørende Fællesmøderne mellem Ministeriets Etatschefer. Vandbyg ­ ningsvæsen, Havne- og Kanalvæsen og Ud ­ dybning af Sejlløb, Kbhvns Havn, Dige ­ væsen. Koncessionerede Telefon- og Tele-

Real-Kegister for København 1. Kontor: Samtlige Sekretariats- ogPer- sonalsagei. Indstillinger og Ekspeditioner ang Naadesbevisninger. Handels-, Il aand- værks- og Fabriksnæring. Beværternæ ­ ring. Handelsrejsende for udenlandske Firmaer. Butikslukning m. v. Aktiesel ­ skaber. Andelsselskaber, for saa vidt de driver Næring. Handelsregistre. Firma og Prokura. Foreningsregistret. National ­ banken. Tilsyn med Banker. Tilsyn med Fondsbørsen, Kursnotering. Livsforsikring, Søforsikring og anden Skadesforsikring undtagen de under Justitsministeriet hø ­ rende Bygningsbrandforsikringsvirksom- heder. Pensionskasser. Den Del af Formue ­ retten, der fortrinsvis vedrorer Handelsfor ­ retninger, derunder Sagei om Veksler og Checks. Krisefonden. Sager angaaende Va ­ lutaforhold. Chef: P V illad sen, R. 2. Kontor :Haandværkerundervisningen. Svendeprøver. Rejsestipendier for Haand- værkere oglndustridrivende. Handelsskole ­ undervisningen. Stipendier for Handels- mænd. Tilsyn med Sparekasser samt visse Spare- ogUdlaansvirksoinheder. Forholds ­ regler mod illoyal Konkurrence, herunder SkotøjsordDingen. Translatører, Mæglere, Dispachører samt Vejere og Maalere. Maal og Vægt. Justervæsenet.Patentvæsenet. Va ­ remærker og Mønstre.Statens Kontrol med Guld-og Sølvarbejder m. m. Statsprovean- stalten. Købestævnet. Sager ang. Udstil ­ linger i Udlandet. Handelens, Haandvær- kets og Industriens Organisationer og Stad ­ fæstelse af Vedtægter for saadanne. Lega ­ ter og Stiftelser. Chef: F Neergaard-Peter se n, R. 3. Kontor : Ministeriets Kasse- og Regn ­ skabsvæsen, Statens Eksportkredit og an ­ den Ekspoitstøtte. Industriel Landvinding. Propagandatilskud. Laan til mindre er ­ hvervsdrivende indenforHaand værk ogHan- del. Driftslaan til Industrivirksomheder og Haandværkere. Laan til Haandværkere og mindre Industridrivende til Anskaffelse af Maskiner og Motorer. Statsautoriserede Revisorer. Sukker- og Kartoffelmelsordnin ­ gen. Spiritusordningen. Bogføringsloven. Kontrol med Prisaftaler m. v. Chef: E Sveinbjørnsson, R. 4. Kontor. S øf a r ts k o n t oret. Sager vedrørende Søfart i Almindelighed, Naviga ­ tionsundervisningen med dertil knyttet Un ­ dervisning i Radiotelegrafi, Statens Skole ­ skib, Maskinistundervisningen, Sønæring og Skibes Bemanding, Forhyringsvæsenet, Mønstringsvæsenet, Skibs registreringen. Den officielle Fortegnelse over Krigs- og Handelsskibe. Forskrifter ogForanstaltninger vedr. Skibs ­ fartens Betryggelse, herunder Søvejs- og Or den sr egl er for d an skeFarva n d e.Da n m ark s Deltagelse i international Vejrtjeneste, Is-, brydningsvæsenet og Ismeldingstjenesten, forskellige Bekendtgørelsei for Søfarende- Skibsmeldinger fra Kystsignalstationer. Un ­ dersøgelser i Søulykkesager og Søulykke ­ statistik. Den borgerlige Søret (Strandings- og Bjergningssager undtaget) og Sømands ­ loven, herunder Forskrifter om Søfolks For ­ hold i danske Skibe, Kost, Pleje i Sygdoms ­ tilfælde og Hjemsendelse. Telegrafiske Læ- geraad og Presssemeddelelser til Skibe i So ­ en. Dykkernæring. Søfartens Organisati ­ oner. Stadfæstelse paa Vedtægter for saa ­ danne, Subventioner til Øvelses- og Skole ­ skibe. Chef: Ove Niels en, R. Teknis kAf del in g forSøfartssager. Statens Skibstilsyn, heiunder alle Fo-skrif ­ ter om Skibes Bygning, Indretning, Udrust ­ ning og Radioanlæg m. v. Forskrifter f. MandskabctsOpholdsrum om Bord. Godken ­ delse af nye Passagerskibe, uklassede Skibe °g Speciel-Fartøjer. Revision af Hovedsyns- rapporter for Udstedelse af og Opretholdelse a f Gyldigheden for Farts-, Fribords-, Radio- °g Sikkerhedscertifikater m. v. Udsendelse

V — 2595 af Lister over synspligtige Skibe. Skibsmaa- lingen, herunder Revision og Maalingsrap- porter for Udstedelse af Maalebreve, Suez- ogPanamacertificater samt Appendiks-Maa- lebreve. Lastlinier og Lastregler, herunder Fribordsberegninger for Fastsættelse af Lasteliniemærker. Betryggelse af Last ­ nings- og Losningsarbejde, herunder For ­ skrifter for Skibes Lossegrejer, Beskyttel ­ sesmidler om Bord m. v. Prøvekamre for Skibsi)s og mutiske Instrumenter. Sager om gensidig Anerkendelse af danske og udenlandske skibstekniske Bestemmelser, internationale Konventioner af skibstek ­ nisk Art og internationale Certifikater. Tek ­ nisk Tilsyn med Statens Skoleskibog de un ­ der Statens Istjeneste hørende Isbrydere. Tilsyn med Dykkermateriel. Chef: Overskibsingeniør A H Larsen, R. Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, Slots- holmsg. 10 [K] (1-5) J} ★ Cent. 3717. Minister: K Bording, MF. Ministerens Sekretær: Sekietær G L Mourier. Departementet. Departementschef: Dr. polit. JWilcke K. DM. Land væsens kon toret: Samtlige Sekre ­ tariatssager. hvorunder Udarbejdelse af Mi ­ nisteriets Budget og Regnskabsoversigt, Kasse- og Regnskabsvæsen, dets Organisa ­ tion og Personale. Almindelige Landvæ ­ senssager: Indskrænkninger i Raadigheden over Landejendomme. Afløsning af Landbo ­ ernes Pligtarbejde, ilfløsuing af Tiende, Vandløbsvæsen, Hegn og Markfred, For ­ anstaltninger mod Oldenborrer, Landvæ ­ senskommissioner, Inddæmninger og Ud ­ tørring fra Havet, Kystfredning. Plante ­ kulturens Fremme: Forsøssanstalter for Planteavl, Frøkontrol, Præmiering af vel ­ dyrkede Huslodder, Rejseunderstøttelser til Husmænd, Mose- og Engkultur. Hus ­ dyravlens Fremme: Kvæg- og Hesteavls ­ foreninger, Dyrskuer, Svineavlscentre. Statskonsulentvirksomheden paa Landbru ­ gets og Havebrugets Omraade. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Det land ­ økonomiske Forsøgslaboratorium. Statens Forsøgsmejeri. Havebrug. Landbrugets Bierhverv, Fjerkræavl, Biavl, Det danske Hedeselskab, Mergelvæsenet. Driftslaans- foreninger for mindre Jordbrugere. Drifts- laaneforeninger for Ejere og Brugere af Landejendomme. Akkordlaan til Landbru ­ gere. Gennemførelsen af Lovene om Op ­ rettelse af Husmandsbrug. Gennemførelse af Lovene om Fæstegodsets Overgang til Selveje og om Brug af Huse paa Landet samt om Bortsalg af Jord i offentlig Eje. Gennemførelse af Loven om Oprettelse af Gartnerier, Havebrug, Frugtavlskolonier Frugtplantager og Havelodskolonier. Chef: P Stahlschmidt, R. Domænekontoret: Domænevæsenet, dog med Undtagelse af Sager vedrørende Oppeborselen af de faste Domæneindtægter, hvormed der ikke er forbundet Administration af nogen fast Ejendom eller Regale; Statsskovene; de øvrige Staten tilhørende Domæneejendom ­ me, derunder Søer, Damme, Moser, Tip ­ perne i Ringkøbing Fjord, Felsted Kog; Østersregalet ; Grund forbedringslaan. Kron ­ godset paa Færoerne. Sandflugtsvæsenet: Dæmpning af Klitter, Klitplantager. De private Skove, Tilsyn med Fredskove, Skovplantningens Fremme. Jagt: Aim. Jagtsager, Dispensation fra Frednings ­ bestemmelser, Jagtraadet, Jagtfonden, Det kgl. Jagtvæsen. Chef: S Kinch,R. ‘ Ekspeditionskontor: Varetagelse af det danske Landbrugs Interesser i Udlan ­ det, saavel af handelspolitisk som at ve ­ terinærmæssig og anden Karakter. Land- 1 brugskonsulentvirksomheden i Udlandet. Erhvervsdirektorate t. Direktør: V Helsted, R.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker