kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Begister for København Købmandsforeninger i Danmark, De sam ­ virkende, V-Voldg. 21 1 El ® ★ Cent. 13533 & 13534. Stiftet 8. Sept. 1907. Formand: Købmand A S II Jeppesen, R. DM. p.p., Helsingør. Hovedbestyrelse:Formanden; Chr. H Ole- sen.R., DM., Aalborg;AlartinIversen,R., Odense; I P Jensen, Hillerød; Th. C Carlsen. Logten; Chr. Alatzen, Søn ­ derborg ; S R e v e n 11 o w, R.DAI., Alarstal ; Johs. Larsen, Sæby; P Sørensen, Hørve; Carl Soiling, Allested ; Valdemar Niels en,Roskilde; Soren Chr is tensen, Sorø. Sekretær: Dr. phil. Bent Schultz er. Arkitektkontoret: V-Voldg. 21 EJ. Arkitekt: P Wohler t. Købmandsskole i London, Den danske (The Danish Alerchant School), oprettet i 1932 af Foreningen til unge Handelsmænds Uddan ­ nelse som en Afdeling af Købmandsskolen i Kbhvn. Adressei Kbhvn. : N-Voldg.76 E Cent. 7422. 71 Eaton Rise, Ealing. London W. 5. Le ­ der: G B Winder, B. Sc., F. R. Econ. S., Barrister - at - Law. Købmandsskolen, oprettet af Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse (Lærlinge ­ skoler, Fagskoler, Fagkursus, Handelsfag, Sprog), Skolebygn ngen N-Voldg. 76 E $ ★ Cent. 7422, indviet 11. Januar 1902 (Arkitekter: V & B Ingemann). Direktør: Aage Rasmussen, R. p.p.; Forstander: M Alad sen; Kontorchef: Axel Nord- qvist; Bogholder : Valdemar Jorgensen. Købmandskolens Dagskoler, Sko ­ lebygningen Julius Thomsens PI. 6 E) $ C. 8974. Overlæi er : J ens V i b æ k. Kvindeafdelingen ( Lærlingeskoler, Stenografi-ogAIaskinskrivningsskole,Sprog, Kontorskole for Kvinder), Julius Thomsens PI. 6 El $ Cent.12040. (Grundstenennedlagt 3. Nov. 1925, indviet ll.Jan.1927; Arkitekt: Jesper Tvede), Forstander: Frøken C Ro- sengaard. A f d e 1 i n ge r (Lærlingeskoler ): V alby Afd., Valby Kommuneskole, Rughavev. 6 Valby $ Vb. 263, Forstander: Kjeld Erich sen; Østre Afd., Holsteinsgades Skole (øl $ 0 6337, Forstander: PK Alathias; Nørre Afd., Sjællandsgades Skole E) $ N 1256y, F orstander :HJ Hansen; G røndal s vænge Afd., Vibevejens Skole Ey] $ Ta. 4419x, For ­ stander: Erik Nielsen; Sundby Afd., Øresundsvejs KommuneskolefS]® Am.6131, Forstander: KommunelærerTh.K irstein; Enghave Filial, Enghavev. 49 El, Forstan ­ der: Jacob Olsen; Søborg Filial, Kom ­ muneskolen i Søborg $ Søb. 219, Leder: Kommunelærer K A Andersen. Købmandsskolens Elev-Samfund, stiftet 7. Marts 1909. Formand : Assist. Helge Steenstrup, Grondals Parkv.26 s [0 ®Fa. 1295. Købmandstandens Oplysningsbureau, Aktie ­ selskab, GI. Alont 2 & 4 E $ ★ Cent. 7190. Købstadforening, Den danske, som omfatter Købstadkommuner og Hdlspladser udenfor Kbhvn., har til Formaal at fremme disse Kommuners Interesser og at udvikle kom ­ munalt Samarbejde. Formand: fh. Finans ­ minister HP Hansen, ALF. Sekretær: O ver retssagf. N C Lis s au, R. Redaktør af K øbstadforeningens Tidsskrift: Erik I Sørensen. Bogholder: Carl S c h ul tz. Kasserer: Frk. Ingeborg Bresemann. Kontor: Gyldenløvesg. 11 El $ C.14788, Stats $ 45. Telegramadr.: „Stadcenta". Købstadkommunernes gensidige Forsikrings ­ forening Gyldenløvesg. 11 El $ C. 14788, Stats $ 45, Telegramadr. „Stadcenta". Formand: fh.FinansministerH P Hansen, AIF. Sekretær: Overretssagf.N CLissau,R. Købstadkommunernes Laaneforening, Gylden ­ løvesg. 11 El $ C. 14788, Stats $ 45, Tele ­ gramadr. „Stadcenta*.

Kvæg — Kohs

V — 2566

Paa Afd. f. Voksne (54 Pladser), der aab- nedesi April 1932, optages Mænd og Kvin ­ der med kirurgisk Tuberkulose (alle tuber ­ kuløse Lidelser undt. Lungetuberkulose). Betalingen er (iflg. Tuberkuloseloven) f„ T. Kr. 4,00 pr. Dag, hvoraf Staten betaler Kr. 3,00 for Sygekassemedlemm. og Ube ­ midlede. Overlæge: Dr. med. Hans Thomsen. Kystsanatoriet Kastaniegaarden, Bakkebølle pr. Nyraad $ Nymark 71. Erhvervet af Kbhvns Kommune 1927 som Kystsanatorium for kirtelsvage Born. Læge: Overlæge LB Lund stein, R. • Forstanderinde: Christejrce Hansen. Kystofficersforeningen, stiftet 28. Maj 1936. Formand: Kystlojtn. E Nielsen, Øst- baneg. 47 [ø]. Kæmnerforeningen, stiftet 9. Nov. 1913. For ­ mand: Kæmner V Capra ni, Vordingborg. Københavns almindelige Hospital og Plejestif ­ telse, Ryesg. 15 E) $ Cent. 1543 & 1583. Aab ­ net 1769 som Plejestiftelse ogArbejdshus i en forHospitalet op ført Bygning i Amaliegade; 1771 udvidet til Sygehospital ; 1892 flyttet fra Amaliegade til Nørre Allé og 1. April 1919 herfra til Ryesgade til den nedlagte St. JohannesStiftelses Bygninger. IOkt.1933 omdannet til en Plejestiftelse for kronisk syge og etSygehus. Hospitalet hari altPlads til 759 Pei soner heraf 459 i Plejestiftelsen og 300 i Sygehuset, der foruden syge TI us- fæller optager Patienter, dels fra Byen dels fra andre Hospitaler. Besøgstider: Sygehus 3 — 4; Plejestif ­ telse (sengeliggende) 2 — 4, Plejestiftelse (oppegaaende) 2 — 5. Inspektør: G IT S Hedemark, R. Fuldmægtige:FFE Poulsen; ARKrag. Overlæger: Dr. med. E Jarl øv; J E Sa- mu elsen. Præst: KV A Grøn. Kjøbenhavns Boldklub, se Boldklub. Kjøbenhavns Brandforsikring, Ved Stranden 14 E, se Brandforsikring, Kbhvns. Københavns Discontokasse, se Discontokasse. Københavns Ejendomsmæglerforening, se Ejendomsmæglerforening, Kbhvns. Kjøbenhavns Handelsbank, Akts.,Holm.Kan. 2 E, se Handelsbank. Københavns Huslejerforening, V-Voldg. 21 El, se Huslejerforening, Københavns. Københavns Højskoleforening, Grundtvigs Hus E $ By 6912, se Højskoleforening, Kbhvns. KøbenhavnsLufthavn, Kastrup, $ * Ka.1212, henhører under Alinistcriet for offentlige Arbejder. Havnechef: Leo S ørensen, R. Københavns Kreditforening, Gammeltorv 4 E $ ★ C. 7236, seu. Kreditforeninger, Kre ­ ditforeningen af Grundejere i Kbhvn. og Omegn. Københavns Skiklub, se Skiklub. Kjøbenhavnske Grossisters Arbejdsgiverfore • ning, V-Voldg. 11U El $ Cent. 12407 & 12421. Københavnske Journalisters Pensionsfond er stiftet 1929 af Journalistforbundet os' Kbhvns Redaktørforening i Forbindelse med Provinspressens Pensionsfond. Formand: Kontorchef Karl I E s kelund, R.; Næst ­ formand: Chefredaktør H Stein, AIL. R. DM. Københavnske Kvinders Kaffevogn, Virksom ­ heden begyndt!. Dec. 1907. Kontor: Guld- bergsg. 8 EJ $N5178. Direktør: Fru Bertha Nielsen. Smorrebrødsafd. : Nørre Allé 11 El $ No. 197. .Købmandsbanken i København, Akts., Gammeltorv 4 E $ ★ Cent. 6002, Filial ­ kontor Istedg. 105 El $ Cent. 4102 (10-3 og 5 1 / 2 -6V 2 , Lørdag kun 10-1). Direktion: S A Zimmermann-H an ­ sen. Købmandsforeningen af 1925. Formand: Otto Kruhøffer, Adolph Steens Allé 4 3 E $ N 2886v.

Forbundet af sjæll. m. fl. Kvæg ­ avlsforeninger, opr. 1891, Kontor Ros ­ kilde $ 914. Formand: Gaardejer J Chr. J e n s e n - B r o b y, MF. , Skovlygaard, Broby pr. Sorø. Sekretær: Konsulent Johs. j Larsen , Roskilde. Fællesledelsen af Kvægavlsfor ­ eninger og Kontrolforeninger i F y e n s S t i f t, opr. 1893, Kontor Vindeg. 72, Odense $ 894. Formand: Gaardejer P Hansen, R., Mullerup. Sekretær: Kon ­ sulent A Wulff Petersen, Odense. Forbundet af lolland-falsterske Kvægavlsforeninger, opr. 1888, For ­ mand: Gaardejer P R o m m e, Rørbæk pr. Sakskøbing $4164. Konsulent:C PKnud ­ sen, Nykøbing F. $ 239. Foreningen af jydske Landbofor ­ eningers Udvalg for Husdyravl og Husdyrbrug, nedsat 1881. Formand: Gaardejer P AI Pedersen, R.,Skjørringpr. Mørke $ Karlby 6. 3) Kontrolforeninger, s. d. A. 4) Ansættelse af Konsulenter , hvor ­ til Staten yder Tilskud. Kystartilleriforeningen, stiftet 6. Juli 1909, -optager Mænd, der ved Kystartilleriet eller Kystdefensionen har gennemgaaet Rekrut ­ skole eller som Befalingsmænd eller lige ­ stillede forrett et Tjeneste paa Sø forterne. Endv. de Marinesoldater, som overfort til Kystart., har gjort Tjeneste ved dette. Præsident: Forpagter J S S Ulrich, K. DM.,Ved Eltham 17 Hell.JjRy vangi 877; Sekretær :Kommunelærer.Løjtn.01uf AI a d- s en , Vennemindev. 20 4 lø] j) Ryv. 1737x; Kasserer: Afdelingschef Løjtn. G Friis- Pedersen, Gjentofteg. 56 F Gjentofte $ Gjent. 1213. Kysthospitalet paa Refsnæs, aabnet 1875, optager skrofuløse (tuberkuløse) og anæ ­ miske Børn.PigeriAlderfra4-15 Aar, Drenge fra 4-13 Aar, og Børn med Rachitis fra 2 Aars Alderen. Hosp. har 130 Pladser og des ­ uden 10 Pladser i enEpidemibygn. Betalin ­ gen er 4 Kr. 50 0. dgl. ; for flere, for privat Regning indlagte Søskende, betales kun 4 Kr. 50 0. for den ene og3 Kr. 500. for hver af de øvrige. For trængende kan opnaas Mo ­ deration eller Fripladser ved Hjælp af Legater, Statstilskud og Tilskud fra forskellige Institutioner. Andragender om Optagelse indgives til Hospitalets Be ­ styrelse, Adr. : Kysthospitalet paa Refs ­ næs pr. Kalundborg. Trængende i Kbhvn., som søger Friplads, uden at det skal regnes for Fattighjælp, afhenter Skemaer i Ma ­ gist. 3. Afd., Raadhuset. Den admini- strerendeBestyrelse : Amtmand PC Sax i ld, K. DM., Holbæk, Formand og Kasserer; ih. Overlæge Prof. Dr. med. S Bang, K. DAL, Næstformand ; Prof. Overlæge Dr. med. H J Bin g; Direktør Cand. polyt. H Hasselbalch - Larsen , Svinninge;BankdirektorO Hed ega ard, R.; Højesteretssagf. Th. Knudtzon,R.; Over ­ kirurg Prof. Dr. med. Axel Lendorf, R. DM. Overlæge: Dr. med. Jobs. Aleyer $ Kalundborg 251 (Hverdage, undt. Lord.: Telefontid IS-IS 1 /?, Træffetid 13t/2-14). Inspektør: Cand. phil. Johs. Gr aae, R. $ Kalundborg 252 (Hverd. 9-10). En ny Afdeling paa 53 Senge, aabnet 1928 optager voksne Mænd og Kvinder med ki ­ rurgisk Tuberkulose. Formand og Kasserer: Amtmand P C Saxil d,K- DM. Overlæge : Dr. med. Johs. Aleyer. Inspektør: Cand. phil. Johs. Gr aae, R. Kysthospitalet ved Juelsminde. Kontoret og Afd. i. Voksne $ Juelsminde 72, Afd. f. Born ® Juelsminde 14, Overlægen $ Juelsminde 35. Aabnet 27. Maj 1902. Paa Afd. f. Børn, (108 Pladser), optages Drenge og Piger i Alderen 4 — 14 Aar med kirurgisk Tuberkulose (alle tuberkulose Li ­ delser undt. Lungetuberkulose).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker