kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Landhusholdningsselskab, Det kgl. danske, Rolighedsv. 26 IE (10-5) $ Cent.227. Selska ­ bet, stiftet 29. Jan. 1769, har til Formaal at fremmedet danske Landbrugs almene Vel. Det er Danmarks ældste landøkonom. For ­ ening, som lige fra sin Oprettelse har haft en overordentlig stor Betydning for Land ­ bruget; der er ikke nogen Gren af dette, hvorpaa Selsk. ikke har haft en heldbringen- de Indflydelse. Virksomheden ledes af 3 Præ ­ sidenter og et Bestyrelsesraad bestaaende at 22 din kte medlemsvalgte og indtil 20 andre Medl. Sid-tnævnte indtil 20 Medl. af Besty- relsesraadet udgøres væsentligt af Medl. i Fællesudvalget tor nedennævnte Småvirk ­ somhed for landbrugsfagligt Oplysningsar ­ bejde og af Selskabets Repræ-entantcr i per ­ manente landøkonomi'ke Udvalg. Kon ­ tingentet er 20 Kr. aarlig. De, der vil op ­ tages som Medlemmer, kan lade sig ind ­ melde af et Medlem til Selskabets Se ­ kretariat. Til Medlemmerne omsendes „Tidsskrift forLandøkonomi u , „ Landøkono ­ misk Aarbog “ og de Skrifter, som Selskabet udgiver. Præsidenter: Godsejer Dr. med. K AHas- selbalch (ledende); Prof. O H Larsen, R. DM.; Hofjgm. Chr. Liittichau, R. Sekretær. Kasserer samt Redaktør af Sel ­ skabets Organ „Tidsskrift for Landokono- mi “ : Landbrugskand. Axel Niels en. S tat s for anstaltn in g er til Landbru ­ gets Fremme. Landhusholdningsselska ­ bet administrerer paa Landbrugsministe ­ riets Vegne den indenlandske landøko ­ nomiske Statskonsulentvirksomhed samt Statsbevillingen til den videregaaende Ud ­ dannelse af Mejersker og Mejerister. I Tilknytning til Landhusholdningssel ­ skabet er i 1932 dannet Samvirk so m- heden for landbrugsfagi igt Oplys ­ ningsarbejde, der har til Formaal at virketil fagligFremme af detldndøkonomiske Oplysnings- og Forskningsarbejde i Dan ­ mark. Samvirksomheden ledes af et Fælles ­ udvalg, bestaaende af en Repræsentant valgt af hver af de foruden Landhushold ­ ningsselskabet i Samvirksomheden optagne Foreninger og et tilsvarende Antal Re ­ præsentanter valgt af Landhusholdn : ngssel- skabets Bestyrelse. Formand : Prof. O H Larsen, R.DM. Under Selskabet sorterer det landøko ­ nomiske Rejsebureau, der ledes af Landbrugskand. N Sigghard $ N 8286. Landinspektørforening, Den Danske, stiftet 1875. Formand: Amtslandinspektør J L Mosbech, Tønder $ Tønder 34. Landmandsbank, Den Danske, Hypothek- og Vekselbank, Akts., grundlagt 5. Okt. 1871. Aktiekapital: 50 Mill. J£r. ; Reservefond: 34 Mill. Kr. Hovedkontor: Holm. Kan. 12 Kl Ekspedi ­ tionstid: 10-15(Lørd. 10-13); Box Afd. 10-17 (Lord. 10-13); Bankbog Afd. 10-15 og 17i/ 2 - 18 , / 2 (Lordag 10-13) | ★ Cent. 6500. Bankraad: Skibsreder A P M o 11 e r, R.DM., Formand; Højesteretssagf. K Steglich- Petersen, Næstformand; fh. Finansmi ­ nister II P Hansen, MF.; Gross. Ernst M e y er, K. DM. ; Direktør Vilh. Nielsen; DirektørFr. Sande r,R. DM.; Gi oss.Konsul JVillemoes, ML. R.DM. Direktion: OlufNielsen, K.DM.; Poul I n g h o 1 1, R DM. Vicedirektør: Povl Roepstorff,R. Underdirektører: O Davidsen; Jens Hansen; P Har hoff; HKnudtzon; ANicolaysen;CPfaff: Kai B W i th. Prokurister: B Aaru p H ansen; CAV Albrechtsen; Ove Andersen; Pb. Berger; W Bever; L Bie; C F Bielefeldt; S Bondesen; V Bruun; C E Ch ristensen; Niels CI ementsen; C Cramer; N Dons; Georg Dvbholm; V Ernst; KHGlistrup; EM Gorm- sen; C O Hansen; Hangen Hansen; AH elms; PHven; C F Ingvorsen; Svend Jørgensen; Victor Jørgensen;

Land

V — 2568

under Landbrugsmin., blev grundlagt efter Udstill. 1888; en ny Bygning (Arkitekt D Rasmussen, Olle- rup) indviedes 1916. Museet omfatter gamle Redskaber og Hus ­ brugsgenst., Modeller, Udskiftningskort, malede Billeder (R Christiansen og A F Madsen) af Bøndernes daglige Liv i ældre Tider osv. samt en særlig Biavlsafdeling. Filialmuseer ved Landbrugsskolerne i Da ­ lum ved Odense, Ladelund ved Brørup, Malling, Malling St og Sydsjællands Land ­ brugsskole ved Lundby. Bestyrelse: Prof. O H Larsen, R.DM., Formand ; Sparekassedirektør J Jensen- Klejs, K. DM. ; Hypptekforeningsdir. R J Vandman; fh. Kontorchef L P Lar ­ sen,R. DM.; Musenmsinsp. Cand. mag. J Olrik. R. DM.; Forstander Jobs. Pe- tersen-D a 1 u m, R. Inspektør og Sekretær: fh. Statskonsulent K Hans en, K. DM., Lyngby. Landbrugsraadet, oprettet 1919, dannes af følgende tre Organisationer: De samvir ­ kende danske Andelsselskaber, der vælger 10 Medl., De samvirkende danske Landbo ­ foreninger, der vælger 8 Medl.,og De sam ­ virkende danske Husmandsforeninger, der vælger 8 Medl. Medlemmerne vælges af de nævnte Organisationers Bestyrelser, og Valget gælder for 3 Aar ad Gangen. Land- brugsraadets Ledelse og Administration forestaas af et Præsidium paa 8 Medl. Raadet vælger for et Tidsrum af 3 Aar til Præsidiet 4 Medl. blandt de af De samv. d. Andelsselsk. valgte 10 Me il., 2 Medl. blandt de af De samv. d. Landboforen, valgte 8 Medl. og 2 Medl. blandt de af De samv. d. Husmandsforen, valgte 8 Medl. Raadet vælger derefter for et Tidsrum af 3 Aar blandt de 8 Medl. af Præsidiet Raadets le ­ dende Præsident samt en Stedfortræder for denne. Raadets Formaal er at fremme Samarbej ­ det mellem det danske Landbrugs faglige og økonomiske Organisationer, at repræsen ­ tere det danske Landbrug overfor Regering og Rigsdag; overfor Landets øvrige Erhverv og overfor Udlandet, samt at bekæmpe sam ­ fundsskadelige Ring- og Trustdannelser. Præsidium: Landstingsmand II Hauch, K. DM., Sølund pr. Viborg (ledende Præ ­ sident); Folketingsmand N P Andrea ­ sen, Jyderup; Proprietær S Over- gaard, R. DM., Højbygaard pr. Ormslev; Gaardejer J Tvedegaard, R. DM., Lan- gemosegaard pr.Ringsted; Gaardejer Marius By ri el, R.DM.,Lyngby pr. Sporup; Gaard ­ ejer Rs. Nielsen, R„ Slæbækgaard pr.Kir- keby; Proprietær S Hane, R., Wissings- minde pr. Lunderskov; Husmand P Niel ­ sen, Vejager pr. Tvis; Gaardejer PS Pe ­ dersen, Nørre Borup pr.Randers; Direktør P Jeppesen-Druscbjerg. Sødalen. Gjen- tofte; Gaardejer, Di rektor NC Poulsen,R., Kauslunde; Mejeribest. Chr. J Storm, Skørrirg pr. Mørke; Gaardejer Jørgen G'am, MF., Ankergaard pr. Gabøl; Gaard ­ ejer PHesselvig. Tvenstmp, Odder. Kontor: Axelborg, Vesterbrog. 4 IE ★ Cent. 5672,5692 & 7572, Stats $ 51. Sekretariatets Leder: Generalsekretær Landbrugskand. A Høgsbro Holm, R.DM. Landbygningernes aim. Brandforsikring, Stormg. 10 ’ Kl, se Brandforsikring. Landerupgaard Skolehjem pr. Tavlov $ Son ­ der Vilstrup 7 (over Kolding), stiftet 1867. Bestyrelsens Formand: Folketingsmand Jul. Bornholt, Esbjerg. Forstander: K ABoje Rasmussen, R. Landeværnet, stiftet 24. Jan. 1927. Kontori Tinglev $54. Formaal: At støtte sønder- jydske Erhvervsdrivendes økonomiske Stil ­ ling, derunder navnlig at hjælpe danske Landmænd til at bevare eller erhverve egen Ejendom. Formand: Gaardejer Hans An ­ dersen. R., Kongsbjæ g pr. Tønder$414x. Forretningsfører: Bankprokurist V B ey e r. Komitéen for Kbhvn. og Omegn. Kontor: Bremerholm 35. Kl $ C. 6318.

staaende af 2 Formænd, der leder Forret- i ningerne skiftevis for et Finansaar ad Gan ­ gen, et Fo ’ retningsudvalg, bestaaende af de 4 Fællesforeningers Formænd, Næstfor- mænd og Sekretærer samt Formanden for Bornholms landøkonomiske Forening, og en Bestyrelse, bestaaende af Forret ­ ningsudvalget samt 20 paa de provinsielle Fællesforeningers Delegeretmøder valgte Medlemmer. Siden 1. April 1932 har Formandskabet bestaaetaf LandstingsmandHenrikH auch, K.DM. og Gaardejer J T vedeg aar d, R. DM. med førstnævnte som ledendeFormand for Finansaaret 1938-39. Sékretariat: Vesterbrog. 4 A (Ax elborg), Kbhvn. [E $ Cent. 12144. Sekretær og Kasserer: Landbrugskand. Karl Madsen. Sekretær: Cand. polit. Otto Himmel ­ strup, MF. R. Desamvir kende sjællandskeLand- boforeninger opr. 1880, Kontor: V- Boulevard 45 s IS $ By 2124 (10-12, 2-3). Formand: Gaardejer J Tvedegaard, R.DM.; Sekretær: Landbrugskand. Frits Olsen. Angaaende de øvrige Fællesforeninger, som er Medl. af De samv. d. Landbof. se Real-Registrene for Odense, Aarhus, Maribo og Rønne i Afd. IV, samt Real-Reg. for Færøerne. Af delokaleLandboforeninger skal nævnes: Kbhvn s Amts Landboforening, opr. 1841. Formand: Inspektør Laurits Jen ­ sen, Røde-Vejrmøllegaard pr. Glostrup $58. GI. Roskilde Amts Landbofor ­ ening, opr. 1870. Formand: Gaardejer Niels Hansen, Marbjærggaard pr. Hede ­ husene D 50. Landbohøjskolen, se Veterinær- og Land ­ bohøjskole. Landbo-Sygeforening, Den Gensidige, Ve ­ sterbrog. 15 E, se Gensidige. Landbrugernes Sammenslutning for Dan ­ mark, stiftet 1931. Formand: Gaardejer Knud Bach, Røngegaard pr. Ulstrup $ 12. Landbrugskandidaternes Klub, Linde Allé28A Vanl. f C. 227 & Da. 581u, stiftet 23. Novbr. 1921. Formand -.Redaktør N Duus- gaard; Sekretær: Landbrugskand. Chr. Aage Nielsen. Landbrugskolonierne for fattige Børn, Kontor Skinderg. 38 K, stiftet 1892 af Etatsr. J Chr. Lembcke og Hustru, har til Formaal at antage til Opdragelse og Forsørgelse Børn under 4 Aar, at anbringe dem i Kolonier paa Landet med højst 20 Børn i hver Koloni og fortrinsvis at uddanne dem til Medhjæl ­ pere ved Landbruget. Formand: Kontor ­ chef i Finm.Cand.jur. Jørgen Ander sen,R. Forstandere for Landbrugskolonierne „Frihedslyst “ A Hessel, „Hej bergs Gave" JM Voigt, R. Landbrugsministeriet, se Ministeriet for Land ­ brug og Fiskeri. Landbrugsministeriets Konsulent i Vandlobs ­ sager. Ingeniør Th. Claudi We s t h, Magle- vænget 12 Charlottl. $ Hell. 2546. Landbrugsministeriets Tilsyn med Planteavl og Konsulentvirksomhed, Rolighedsv. 26 IE $ N 90 1 7. (bedst Tirsd. og Fred. 13-16). Leder: fh. Kontorchef H C Larsen, R.DM. Landbrugsministeriets Tilsyn med smitsom ­ me Plantesygdomme, oprettet 1914. Iværk ­ sættelse afog Kontrol med Foranstaltnin ­ ger iH.t.Plantesygdomsloven af 1. Juli 1927. Leder: Prof. Dr. phil. C Fe rd in andsen, R.; Inspektør: Landbrugskand. A Thø ­ ger s e n.Adr. Den kgl.Veterinær- og Land ­ bohøjskole, Rolighedsv. 23 GO J) Cent. 10273. Landbrugsmuseum, Dansk, ved Lyngby Lyngby 46. Aabent Søndage hele Aaret 10 til Solnedgang; Hverdage 1. Maj — 31. Okt. 10 til Solnedgang. Billetterne giver tillige Adgang til Frilandsmuseet. .Museet, der tilhører Staten og sorterer

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker