kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København MFK. Suppleanter: HusejerMK a y; Under ­ søger C C O Isen, MFK. - Revisorer (valgte): Gross. Vilh. Ha ­ st ru p, R. og Sekretær H Fetterlein. Frederiksberg Kommunebiblioteker, se Kom ­ munebiblioteker, Frdbg. Frederiksberg Konfirmationsforening af1837 for Piger, Adr.: Pile Allé 1 El $ V 3539. Bestyrelse: Sognepræsterne Provst Johs. Engel, R.DM., Formand og Kasserer; MF B lie hfeid; Sv. B 0 g h; Oscar Larsen; Kai V J Lundblad; Jens Nielsen; N J Raid; Th. Ravn. Frederiksberg Købmandsforening (Detail ­ handlerfuren.), stiftet 20 Septbr. 1900. Adr.: Finsensv. 132 El- D Damsø 182 & Damsø 556. Formand: Kobmd. Georg Hansen, MFK. R. Frederiksberg Manufakturhandlerforening, stiftet 28. April 1898, Falkoner Allé 44E) $ C. 3364. Formand: Konfektionshdl. Knud Nielsen, R. Frederiksberg Menigheds Sygepleje, Steen Blichers V. 21 El |) Gh. 242. Forstander ­ inde : K K 1 e m p (10-11). Frederiksberg Metalvarefabrik, Akts., Nitiv. 10 El $ Cent. 2326 & 2366, Telegramadr. „Seamless 14 . Stiftetdenl4.Juni 1898. Aktiekap.: 1,5 Mill. Kr. Bestyrelse: Højesteretssagfører Thorkil Knudtzon, R.; Gross. Ernst Meyer, K. DM.; Direktør Dr. techn. C O ver g aard, K. DM.; Direktør AP Rasmusse n. Direk ­ tion: AP Rasmussen. Frederiksberg Sanatorium for kirtelsvage Børn ved Hove Strand pr. Asnæs er opret ­ tet af Frdbg. Kommune og taget i Brug i Foraaret 1910. Det holdes aabent fra Maj til Slutningen af Sept., og kan rumme 130 Børn. I den første Halvdel af Tiden Drenge,i den sidsteHalvdel Piger,(væsentlig fra Kommuneskolerne). Frederiksberg Slot. 1 1666 byggede Fred. Ill for sine 4 Døtre en til Lyststed indrettet Gaard i Ny Hollænderby ; den kaldtes Prin ­ sessernes Gaard. Senere kom den i Fred. IV ’ s Besiddelse,medens han endnu varKron- prins, og fik da Navn af Prins Frederiks Gaard. Den laa ved den nuværendelndgang tilFrdbg. Have, og muligvis.hidrører de 2 derværende Bygninger fra hin Tid. Som Afløser for denne Gaard, hvori der kun var ringe Plads, blev Frdbg. Slot opf. i Aarene 1699-1703. Det var dog kun Hoved ­ bygningens Midtparti, der fuldendtes; i 1708- 1710 byggedes de 2 store Sidefløje og un ­ der Chr. VT de Bygninger, der omslutter Slotsgaarden. Samtidig med Slottets Opførelse begyndte ogsaaAnlæget afFrdbg.Allé. samtaf Frdbg. Have og Søndermarken. Disse blev anlagte i den stive franske Stil, men fra 1784-1801 omdannede i engelsk Stil. Fraden første Pe ­ riode stammer Terrassen foran Slottet og 2 Alléer i Søndermarken. Flere Konger har haft Sommerbolig paa Slottet; især Fred. VI holdt meget af det. Fra 1869 benyttes det af Officerskolen, samt indtil 1912 af Hærens Elevskole. Frederiksberg Slotshaver. Frederiksberg Have (ca. 32 ha.) og Søndermarken (ca. 32 ha.) aabnes i Sommerhalvaaiet Kl. 6, om Vinteren ved Solopgang, lukkes ca. 1 Time efter Solnedgang. Luknin ­ gen, hvorom Bekendtgørelse findes ved Udgangene, tilkendegives ved Ringning. Til Ordens Overholdelse er ansat Havebe ­ tjente under Slotsgartnerens Ledelse. Slotsgartner: J V Irgen s - Møl 1 e r, Schweizerhuset,S-Fasanv 75 El f} Gh. 1080x. Inspektør, se Kongelige Haver. Frederiksberg Sparekasse, stiftet 6. Jan. 1894,Gl.Kongev.l60E j)Cent.2987 &V8344; Nørre Afd., Jagtv. 1 EJ $ C. 1789. Kontortid: 10-15 og 17V r 18i/ 2 .(Fred. 17i/ 2 -19'/ ? ), Lord, kun 10-13. Direktion : Cand.jur. J Fal kes- gaard.

V — 2520

Fred

Skattevæsenet, Kontorer: Falkoner Allé 9 A og 9 B E) 10-15 (Pantefogederne 10-11 og Tirsd. og Fred. till. 17-18). Skatteprocent (1939-40): 4,72. Skattedirektør: Fritz Han sen $ Fa. 530. 1. Kontor: Ligning af personlig Skat og t Opkrævning. Kontorchef: A J Schmidt $ Fa. 513. Ekspeditionssekr.: Eigil Han sen$Fa.512. Distr. 1-2-3 D Fa.501, Lignskr. C Hjørn- gaard. $ Fa. 508x, Pantefogeden. — 4-5-6 $ Fa 502, Lignskr. K Møgel- gaard. D Fa. 508y, Pantefogeden. — 7-8-9 fl Fa. 503, Lipnskr.ELøse- krftut. $ Fa. 509x, Pantefogeden. — 10-11-12 j) Fa. 504, Lignskr. O Raa- bjerg Nielsen. $ Fa. 509y, Pantefog- den. — 13-14-15 j) Fa. 505, Lignskr. H Hel- vard. J) Fa. 510x, Pantefogeden. — 16-17-18 D Fa. 506, Lignskr.HDjur- sø. D Fa. 510y, Pantefogeden. — 19-20 j} Fa. 507, Lignskr. PBag- gesen. D Fa. 51 lx, Pantefogeden. Folkeregistret $ Fa. 515 & 516 (9-15). Fuldmægtig: A P An ders en $ Fa 516. Kontrollen med Sygeforsikring f) Fa.517y. Pantefogedkontoret for udenl ys Skatter, Sygekassekontingent m. v., $ Fa. 514. 2. Kontor: Ei hvervs- og Selskabsbe ­ skatning, Ejendomsskatter, Revision m. v. Chef: Ekspeditionschef H Agertoft W Fa. 523. Journalsager $ Fa. 529y, Fuldm. K O Berg. Ejendomsskat^ Fa.528, Fuldm.PS v arrer. Selskabsskat j)Fa.524x, Fuldm. Carl J Pe ­ tersen. Ligning af Regnskabssager $ Fa. 522y, Fuldm. H Ankjær Hansen. $ Fa. 522x, Fa. 524y & Fa. 529x, Sekre ­ tærer. Erhvervsskat, Skoleafgift f Fa 521. Andragender omSkattelempelse$Fa.526y. Lønningslister (Arkiv) j) Fa. 527. Regnskabsafdeling: Ekpeditionssekr.: VFinnerupf Fa.525. Ekspeditionskontor $ Fa. 520x. - Kommuneskoler, se Frdbg. k. Skolev. - Retskreds og Politikreds, se Frdbg. Birk. - Se endv. Bygningsvæsen og Brandvæsen. S ærlige Kom mis sioner,Udvalgm. m. -Skolekommissionen: Kontor: Myn ­ stersv. 5 E f Cent. 8774 (10-2). Overinsp. OJS kj erbæ k,MF.R.DM„Formand;Provst Sognepræst. Johs.Engel. R. DM.;Fru Ida Husman, MFK.; Driftsleder V For- , næs; Fru Redaktør Dalgas Ras mus sen; Sekretær Oluf Bertolt, MFK.; Skoleinsp. Alfr. Andreassen. - Sundhedskommissionen: Politime ­ steren som Formand; Kredslægen; Stads ­ dyrlægen; Direktøren for Kommunens tek ­ niske Forvaltning; Tømrerm. Carl H V Nielsen, MFK.; Købmand Georg Han ­ sen, MFK R ; Raadmand E O Einer-Jen ­ sen. MF. MFK.; Undersøger C C Olsen, M FK. Kredslæge:AmtslægeDr.med MaxChri- stiansen,R;,Vesterbrog.l75 3 E J) V 3940. Kontrol med Levnedsmidler, Sylows Alle 1 El Gh. 1106 (10-2). Chef: Stadsdyrlæge Dr. med. vetr. HMHøyberg. -Skatteraad, se Skatteraad. - Vandsynsmænd:fh. Driftsbestyrer Lau ­ ritz Sørensen,R.DM.,Formand; fh. Raad ­ mand Johs. Nielsen,ML. ; Husejer E T U 1 r i c h s e n; Suppleant: Hdisgartner CII Koch. / - Hegnsynsmænd: Landsretssagf. Hein ­ rich E E K o c h, R., Formand ; Murerm.Chr. Pedersen; RaadmandAug. MJørgensen,

- Hospitalsudvalget: Overretssagfører Raadmand C J F Sven, MF., Formand; Raadmai d Fru A JFrydensberg; Køb ­ mand Georg Hansen, R ; Fru Josepha Leisn er; DriftslederVictor Fornæs. -Det tekniske Udvalg: Tømrcrm. Carl HV Nielsen; Formand; Disponent A Stæhr Johansen; Kontorchef A JBork; Sekretær Oluf Bertolt; Raadmand Aug. M Jørgensen. - Den kommunale Forvaltning. Kommunaldirektør: C Gerner Andersen. - DenkulturelleF or val tn in g, Kontor GI. Kongev. 136 2 S $ Cent. 8774 (10-2). Direktør: Sofus Franck, R. Viceskoledirektør: E V Carstensen. Fuldmægtig: A C Andersen. -Den tekniske Forvaltning. Kontor Mynstersv. 5 E jp-fc C. 1915, Ledningsafd. Vagttelf., hele Døgnet $ C. 3893. Direktør: Carl E H D ah 1, kst. Hovedkontoret. Sekretariatet. Kontorchef: P Frede ­ ri ksen. Regnskabskontoret. Kontorchef: EBrøn- niche; Ekspeditionssekr.: J Kjortsholt- sen. Opmaalings- ogMatrikulsafd. Chef: Stadslandinsp. Svend Broholm; Land ­ inspektør: Poul Hansen. Kommunegartner: Havebrugskand. M Gram (S ’ /j — lO 1 ^)- 1. Ingeniørafd. (Værker. Anstalter og tekniske Anlæg). Overingenioi : G Wissum, kst. Elektricitets- og Vand ­ værker. Afdelingsingeniør: .1 S Kastoft, kst. Gasværket, Flintho'm Allé 18 El flC. 2958. Driftsbestyrer: E R Bram s lev. Kokskontoret, Mynstersv. 5 E (9 — 16) JD C. 3607 (Fri Notering). Foi brændingsanstalten. Driftsingeniør: 11 H Dall ler up -Pe terse n. Drift, og Vedligeholdelse af tekniske An ­ læg i off. Bygninger. Driftsingeniør: C Le v i nsen. 2. Ingeniørafd. (Veje, Ledninger, In. stallationer). Overingeniør: Frode Nielsen, R. Veje og Kloaker. Afdelingsingeniør: A Otto. Ledninger og Installationer. Afdelings ­ ingeniør: N P B Sørensen. Arkitektafd. Afdelingschef: Arkitekt A S K Lauritzen, R.; Stedfortræder: Ar ­ kitekt II C Andresen. Bygningsinspektoratet. Bygnings ­ inspektør: Arkitekt Thor Beenfeldt; Stedfortræder: Arkitekt Poul Hougaard. Brandvæsenet. Brandchef: M Bang; Vicebrandchef : J Aly gi nd. - Den økonomiske Forvaltning. Direktør: Kommunaldirektør C Gerner Andersen $ Gh. 1190 (12 1 /« — 14). Sekr etari at og den sociale Forsorg. Underdirektør: JBang J) Go. 98. Sekretariatet,Howitzv.2 EJ|) C. 2336 (10-14), for Legat- og Ægteskabssager $ Go. 4463 (10-14). Ekspeditionssekretær: V Høgsgaard) Fuldmægtig: Thora Møller J) Go. 4463. Bolig- og E j en dom s kon toret. Ho- witzv. 6® | Go. 2510 (10-14). Fuld ­ mægtig: Haldor Olsen. Socjalko ntoret.se Offentlig Forsorg. Kasse-ogRegnskabsvæsenogHo. spi talsvæsen. Underdirektør: C Hernan j) Go. 4734. Kasse- ogRegnskabsafd., Kont.: Ho- witzv. 2 El Kasse (10-14) Go. 757; Bog ­ holderi (10-14) fGo. 2226; Socialkontorets Bogholderi, Uowitzv. 8 El f Go. 9876, Kasse J} Go. 9877. Ekspeditionschef : K D a h 1, kst; Kom ­ munekasserer: Karl Christensen; Fuld ­ mægtige: AGjøttrup; CO Rasmus ­ sen. Hospitalsvæsenet, se Frdbg. Hospital.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker