kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København klassen, grundlagt af Foreningen til Lær ­ linges Uddannelse i Haandværk og Industri. Formand: Snedkerm. Rudolf Rasmus ­ sen, R DM. Forstander: Axel Fischer (16-18). Fredens Kirke, Ryesg. 68 A El, Sognekirke for Fredens Sogn; indviet 18. Nov. 1900. Ejer o" Patronat: KbhvnskeKirkefond. Kirkens Kasserer: Prokurist P Larsen. Sognepræst: Gus ’ av Tange. Hjælpepræst: P J Overgaard. Kordegn: O PEGotke-Hansen. Organist og Kantor: Chr. Jorgensen. Graver: O Pedersen g N 15-Wy. Kordegnens Kontor: Krogbsg. 3 2 El g Tr. 156x (Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1, Fred, tillige 5-7). Kirken daglig aaben for andagtssøgende. Sognet begrænses af Helgesensg., Sorte- damsdoss., Fredensg. og Blegdamsv. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Frederik Barfods Skole, Filippav. 1 E g) N 7840, opr. 1834, opretholdes af Det forenede Velgørenheds Selskab (se dette). Forberedelser til Mellemskole- og Realek ­ samen. Undervisningen er gratis og medde ­ les af ulønnede Lærere. Inspektør: Cand.theol. E Valeur. Skolekomitéens Formand: Pastor Oluf Rothe, R. Frederiksberg Arbejderhjem. Kontor: Ros- kildev. 29 Valby gi Vb. 4423. Foreningens Formaal er at tilvejebringe gode og billige Boliger for Personer horende til Arbejder ­ klassen eller dermed ligestillede og i For ­ bindelse dermed at give Huslejehjælp og saavidt muligt Fribolig til gamle trængende Medlemmer. Foren, ejer Ejendommene Ho- witzv. 20-22, Jernbanestien 2-4 og Lange- landsv. 8-18 samt Frederiksv. 64-70. For ­ mand: Bestyrer Carl Poulsen. Frederiksberg Birk. Retskreds N r. 1., Howitzv. 32 E. 1. A f d e 1 i n g. Straffesager gCent.2029. Fo ­ ged-, Auktions-ogNotarialforr.gCent.10618. Dommer: A C Faartoft, R. g Gh. 925. 2. Afdeling. Sager indtil 300 Kr. inkl., private Straffesager og Skiftevæsen, Ho ­ witzv. 32 E, Rettens og Skifterettens Kontor gi Gh. 8623, Fuldin. og Executor- tilsyn gi C. 10619. Dommer:HCG Sved strup, R glGh.2832. 3. Afdeling. Sagermellem 300-2000 Kr., Ægteskabssager, Sager ang. Faderskab m. m., Tinglysning og Stempelpapirfor ­ handling gi Gh. 2830. Dommer: G Heide-Jø rgensen, R. g) Gh.924. PolitikredsNr.l. Politimesterens Kontor Howitzv. 32 E aab. 9-4 $ ★ Cent. 4610. • PolitistationenHowitzv.30Eg ★ Cent.7633 aab.hele Døgnet f. Politianmeldelser.Sæde- ligheds-og Sundhedspolitiet 9-16, Pas- og Kassekontoret samt Automobilafd. 9-16. Hittezodskont. 9-13 og Torsd. 18-19. Politimester : J GParker,R. gi G h. 2855. Politikommissær: A Dyre g ★ C. 7633, Lokal 1. Frederiksberg Borgerforening, stiftet 17. Jan. 1882. Formand:Konfektionshdl.Knud Nielsen, R., Falkoner Allé 44 E fC. 3364. Et Alderdomshjem (Arkitekt: Ludv. An ­ dersen) Taarnborgv. 14-16 blev indviet 10. Oktbr. 1902. Frederiksberg Folkeforening, Hollænderv. 4? E, stiftet 14. Jan. 1871, giver Konfirma ­ tionsudstyr til Drenge i Frdbg. Kommune. Bestyrelse: Inspektør N M Nielsen, Formand; Ov< riærer K V Hendrup Kasserer; Blikkenslagerm. Adolph Lar ­ sen; Skotøjshdl. Jens Mortensen; Snedkerm. Vald. Muller; Lærer Louis Scheiding; Bogholder Chr. Nielsen. Frederiksberg Grundejerforening, se Grund ­ ejerforening, Frederiksberg.

Fors — Fred

V — 2518

Forsikringslægernes Forening, stiftet 27.0kt. 1902, Adr.: Juliane Maries V. 8 El g Cent, 7799;Formand: Prof. Dr.med.E Hauch,K. DM. Forsikringsraadet, Lakseg. 19 E g} ★ C. 9140 (12-4), er oprettet i Medfør af Lov om Livsforsikringsvirksomhed af 29. Marts 1904, jfr. Lov om Skadeforsikringsvirksom ­ hed m. v. af 2. Maj 1934 og skal fore Tilsyn med de her i Landet virkende Forsikrings ­ anstalter samt med de af Lov af 11. Maj 1935 omfattede Pensionskasser. Medlem ­ mer: Cand. mag. SigurdKrist ensen, R., Formand; Cand. jur. & polit. OB Kofoed, R., Næstformand; fh.Folketingsmand Niels Andreasen; LandsdommerADBent- z o n,R.; Redaktør Cand.polit.Chr.T li o rsen, R. Kontorchef : LE Mør c k. Forsikrings-Registeret, Lakseg. 19E f ★ Cent. 4280 (10-3). Overregistrator: H S Lage, R. $ C. 14314. Forsikringsselskab „Danmark 1 , Det gjensi- dige, Niels Brocks G. 1 (Hjørnet af V-Boule- vard) E, se Danmark. Forsikringsselskabet Fællesvirke, A. m.b. A., Rosenørns Allé 1 M fl C. 2728 & 15157. Si il ­ tet 13. Sept. 1933. Bestyrelse: Direk ­ tør P Jeppesen-Drusebjerg, For ­ mand; Direktør H Chr.Bjørnow,R.,Næst ­ formand; Sognefoged Rs. Petersen, Vær ­ slev; Gaardejer Ma ius Byriel, R. DM., Lyngby pr. Sporup; Direktør Anders Han ­ sen; Driftsbestyrer A V N Hongaard. R., Gerrild; Proprietær PR Petersen, Chri- stiansdal pr. Vejle. Repræsentantskabets Formand: Proprie ­ tær Chr. Christensen, Torpet pr. Ring ­ sted. Direktion : H M u x o 1 1. Forstbotanisk Have i Char lottenlund (3,7ha.) er anlagt i Henh. til kgl. Resolution af 15. Maj 1838 til Støtte for Skovbrugsun ­ dervisningen og sammen med det iHørsholm 1930 anlagte Arboret (15,6 ha.) henlagt under Den kgl. Veterinær- og Landbohøj ­ skole. Arboretforstander: Dr. agro. C Syrach Larsen $ Ordr. 1586; Arboretmester: J Nielsen gi Hørsholm 353 y. Forstkandidaters Forening, Danske, stiftet 1897. Formaal: Fremme af kollegialt For ­ hold mellem danske Forstkandidater, Hæv ­ delse af denvidenskabehge-tekniskeUddan- nelses Betydning, Udbredelse af Kundskab om Skov og Skovbrug og Varetagelse af Standens Interesser. Kontor: Møllevangen pr. Springforbi g) Bvu. 162. Postgirokonto Nr. 1491. Formand: Skovrider Aa. Th. Bavngaard, Troense g) 14. Forsvarsbroderselskaber, De samv. danske, stiftet 1905, Gothersg.l37E f By4131. For ­ mand: Forpagter Johs. Ulrich, K.DM.; Sekretær : Kontorchef PCM Fjeldberg, R.DM. Forsvarsbrodre, De danske, i Jægersborg og Omegn, stiftet 10. November 1885. For ­ mand: Bankbestyrer H Thomasson, Ved Banen 3 Gjentofite D Gjent. 2573. Forsvarsbrodre, De danske, i Kbhvn., Kont. Gothersg. 137 E (4>/ 2 -7) f By 4131. Medlemsbidrag 3 Kr. Kvartalet, ved Indtræ ­ delsen 2 Kr. Stiftet 29.Jan.1879. 1600 Medl. Selskabet bestaar af Mænd, som har tjent el ­ ler tjener i Hæren,FIaaden eller Luf tværnet og Medlemmer af de ophævede frivillige Korps, med mindst 1 Aars Tjeneste samt af Værnepligtige udskrevne paa Session til militær Tjeneste, men ikke indkaldte. Dets Formaal er at virke for, at den soldatermæs ­ sige Aand og Tænkemaade og Kærligheden til Fædrelandet vedligeholdes. Selskabet samler sine Medlemmer til ugentlige Møde ­ aftener (f. T. hver Onsdag) og til selskabe ­ lige Sammenkomster ogFester. Det yder sine Medl. Begravelseshjælp indtil 150 Kr. og Understøttelser af Legatmidler. Det ud ­ maner til Medl. indtil 300 Kr. Selskabets Midler kan kun komme Medl. af det

kbhvnskeSelskab til Gode. Formand: For ­ pagter Jobs. Ulrich, K.DM.; Kontoi- chef: PCM Fj eldberg, R. DM. Forsvarsforbund, Dansk, Landsorganisation, stiftet 1925. Sekrttær: Fru Gudrun O bel, Damgade 13, Haderslev ® 1040. r Forsvarsligaen, stiftet 4. Marts 1909. Adr. Fredcriciag. 16 s E $ C. 14733. Formand: Ingeniør Cand. polyt. Johs. Hansen. Forsøgslaboratorium, Landøkonomisk (Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles land ­ økonomiske Forsøgslaboratorium), Rolig- hedsv. 25 E. Oprettet 1883, omorganiseret 1914. Kontoret gi Cent. 1518& 13335, Leder: Forstander A C Anders en, R. Afdelingerne: Kemisk Afd. JJ Cent. 1518 & 13335 (Her ­ under Statens Foderstofkontrol, se denne Artikel). Forstander: Cand. polyt. A C Andersen, R. Dyrefysiologisk Afd. g) C. 11347. Forstan ­ der: Prof. H Møllgaard (personl. gi N. 3771). Kvægforsøg D C. 4793. Forstander: Prof. L Hansen Larsen. Svine-, Heste- og Fjerkræforsøg gi C. 4944. Forstander: Prof. Johs. Jespersen,R. Forsørgelsesvæsen se Offentlig Forsorg. Fortsættelsessygekasser i Danmark, De sam ­ virkende statskontrolerede, GI. Kongev. 6 [v] f Cent. 12718 & 12918. Stiftet 10.Nov.1923. Centralforening for de statskontrolerede Fort ­ sættelsessygekasser i Danmark Repræsen ­ terer 18 Fortsættelsessygekasser med c. 135,000 Medlemmer. Formand: fh. Borg ­ mester P J Pedersen. Forum, Udstillingsbygningpaa JuliusThom- sens Pl. EJ. Opfort 1925-26 af Automobil- og Cycle-Grosserer Foreningen. (Arkitekt: O Gundlach-Pedersen). Hallen spænder over 6000 m 2 . Inspektør: Sven G Krause gi C. 5866. ’ Forældreforeninger, De samvirkende, stiftet 7. April 1913. Formand: Fru Dina Olsen, Kinav. 17 L 8 j D Su. 627. Forældreraadenes Landsforening, JacobFort- lingsv. 20 Kastrup gi Kastrup 931, stiftet 5. Juni 1935. Formand: Togfører H M C hri- stensen, Aagaarden 3 2 Randers ® Ran ­ ders 1595. Fotografisamling, Statens kunsthistoriske, se Statens kunsthist. Fotografisk Forening, Dansk, stiftet 5. April 1879. Foreningen ejer et Alderdomshjem, „Fotografernes Hus “ , i Ryesg. 119 samt en Fagskole i Teknologisk Institut. For ­ mand: Jul. Folkmann, R., Øverødv. 60 Holte D Holte 232. Fotohandlerforeningen (Landsforening), stif ­ tet 17. Jan. 1933. Formand: K S torm - Petersen. N-Voldg.64 E g)Palæ,5886; Kasserer: E Agerskov-Niels en, Vester- brog. 115 lv) ® Eva 3961. Fragtnævnet, Amaliegade 33 E gi ★ C.14422. Op rettet i Henh. til Lov Nr. 287 af 2. Sept. 1939. Medlemmer: Direktør J A K ør bin g, K.DM., Fo "mand; Skibsreder Chr. II a r- lioff, R., Næstformand; Forretningsf. E Borcli Johansen; Belysningsdirektør Johs. E. Borresen, R.DM.; Direktør Ge ­ neralkonsul Hakon Christiansen.R.DM.; Skibsreder TC Ch ristensen, R.; Formand f. De samv.Fagforb. Laurits Hansen,MB.; Generalsekn tær A Høgsbro Holm, R. DM.; Skibsreder Axel Kampen; Skibs ­ reder Hugo Marx-N ielsen, R.; Skibs ­ reder A P M ø 11 e r, R DDL ; Direktør Wm. Mø nsted, R ; Di-ektør LO No r m a n n, R. ; Skibsteder A E Sørensen, Svend ­ borg; Sekretær C Trautman n, R. ; Konsul PM War rer, R.DM., Vejle ; Direktør P W o n s i 1 d. R. Chef for Sekretariatet: Direktør Cand.jur. E M a e g a a r d, R.DM. Sekretær: Cand.jur. V Wenzell Fredenshus, Arbejderhjemmet, 0-Alle25 El ® 0 6627 (Arkitekt Søren Lemche). Alder ­ domshjem for værdige trængende af Arbejds-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker