kraks vejviser 1939 handelsvejviser

KRAK S

VEJVISER 1939 170. AARGANG . KRAK 77. AARGANG

2. BIND KRAK 3 HANDELSKALENDER FOR DANMARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Vejviser.

\

UDGIVER: KRAK« LEGAT\ NYTORV 17 KØBENHAVN TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

KØBENHAVNS KOMMU ,1 ^BIBLIOTEKER — BISPEBJERG — INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran liver af disse.

i c 7 7 h’j •°

1, Bind. Forkortelser og Tegn, anvendt i Vejviseren

Side

Afdeling I: Kort og Planer. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER............................................................................................................................................ 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER ............................................................................................................................................. » 4 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere in. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København .................................................................................................. Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Lisle over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER............................................................................................................................................. 1697 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 2!) af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER......................................................................................................................................... 2055 C. STØRRE GAARDE.............................................................................................................................................. 2100 D. KOMMUNEFORTEGNELSE...................................................................................................... 2191 2. Hind. Emneliste til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal............................ Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning............................... } gule Blade 2401 Afdeling V: Real-Register for København .......................................................................... .................. 2405 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. TILLÆG: Best cm mel ser og Takster vedrørende Post- & Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. Vejledning for Eksportører (grønne Blade). Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark................................................................ 2705 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. København. B. Købstæderne og købsladlignende Bebyggelser. G. Landet. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark................................................................................................. 2961 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret paa blaa Blade Fag-ogVarefortegnelse over alle F ag-Registrets Overskn ter med Sidetal og Oversættelser fra Engelsk, Fransk, lysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskn er. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade)............................................................................................................................ 4177 Kort, Real-Register, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet..................................................................................................................... .. ......... 4225 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder, Byer kendt under mere end eet Navn m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (’ag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over nogle Lande). Export Directory of Denmark............................................................................. sidst i Bogen, særlig pagineret Eksport-Vejviser over alle danske eksporterende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Finns. 2. List of Products. 3. Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc.

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren Optagelse i Vejviseren sker efter Bedaktionens Skøn. 1

Kraks Vejviser

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort: Kortskitser; Teaterplaner m. m................................................. Kort over Havn og Frihavn.............................. Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber ; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhol d; Historie, lopogran og Statistik; Seværdigheder m. m....................................... Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politi­ kredse, Oppeberselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter, Postdi­ strikter, Kirkesogne m.m.)............................................................. Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets ’Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., den sidste ny Ejendomsskyld og . Jordværdi, Ejer, Beboere — Villabyerne)............................... ......... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser................... Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk Tekst) . Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- o<^ Toldvæsen............ ° Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret,’ Kapitåi m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER........................ Kort over Danmark......................................................................... 29 Kort over de større Købstæder.......................................... . Stats- og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold;’indbyg! . gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m...................................... Forretningsadresser,ordnet by vis (medHen visninger til Fag-Registret) Privat-Adresser...................•....................................................................... Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m.)............................................................ Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.......................... Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)..................... Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik­ terne) . .. ................... ........................................................................... Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen........................................................................................... Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................................

1. Bind, Afdeling I 2. Bind, Eksport-Vejviser

København

2. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling II og 2. Bind, Afdeling V

1. Bind, Afdeling II 1. Bind, Afdeling III 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

2. Bind, Eksport-Vej viser 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind, Afdeling VII 2. Bind, Afdeling VII 2. Bind, Eksport-Vej viser 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen herunder Færøerne

Kort over Island.......................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber...................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Privat-Adresser........................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER............................................... 2. Bind, Afdeling VIII

De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder........................................................................................ Navneliste over Byer kendt under mere end eet Navn............................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet.................................... Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark............... j Danske Foreninger i Udlandet...... . ................. .1...................................... Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske............... Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne................. FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER)..............................................

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Vej viser 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Emneliste findes paa gule Blade foran i 2. Bind

Heca

Aigunas noticias ensefiando acerca del contenido y el uso del KRAK’S VEJVISER Guia y Almanaque C om ercial „Krak 11 de Dinamarca e Islandia, conteni- endo ademås „El Directorio de Exportacion de Dinamarca." Los extranjeros buscan casi si- empro direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das baj o cada ramo, primero las casas de Copenhague (Køben­ havn). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra una seecion con Rigistro de Artes de las Islas Fa roe (Færøerne) y en las hojas color de rosa una seccion tambien incluyendo Registro de Artes, de Is­ landia (Island). Recomendamos a Vd. hacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las bojas azules en frente del Registro de Artes; se componen delos idio­ mas Inglés, Francés, Alemån y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier 11 . Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccion especial: El Extranjero (Udlandet). En este tomo tambien se eneu­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacion de proprietario, directores, junta direc- tiva, Capital suscrito etc., en el „Firma og Aktieselskabs-Register". En el „Real-Register“se ha reunido informes sobre la administracién del estado de Dinamarca ademås sobre la administracion las insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno se halla un Directorio de Exportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion de Dinamarca, el que incluve a todas las casas de exportacion Dinamarquesas.

Einige aufklårende Bemerkungen fiber den Inhalt und Gebrauch von KRAK’S VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender ffir Danemark und Island, inwelchemzugleich „Export-Kalen- der ffir Danemark 11 aufgenommen ist. Ausliinder suchen fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und samtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (København). Am Schluss des Fach- Verzeichnisses befindet sich eine Abteilung mit Fach-Verzeichnis ffir die F a r 6 e r und auf den rosa Blat- tern eine Abteilung mit einem Fach-Verzeichnis ffir Island. Wir empfehlen Ihnen die Uber- setzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den blauen Blattern vor dem Fach- Verzeichnis befinden; sieumfassen die SprachenEnglisch, Franzosisch, Deutsch und Spanisch. Wtinschen Sie heispielsweise einige Namen der verscliiedenen danischen Schwei- neschliichtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosischen, deutschen oder spa- nischen Worterverzeichnis nach und finden dort, das Wort dureh „Svine­ slagterier 11 ins Danische fibersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe des gefundenen danischen Wortes das Facil im Fach-Verzeichnis Huden. Eine Reihe andrer skandinavi- sclier und ausliindischer Firmen, die sich ffir den Ilandelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilunge Aus- land (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber danische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland. Eingetragene Firmen undAktien- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inliaber, Direk­ toren, Aufsiclitsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufkliirungen fiber die verschie- denen Organe des diinisclien Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollstandiger Export-Kalender in 5 Sprachen aufgenommen worden, „Export Directory of I)enmark u , in welchem sich samtliche danische Ausfuhr-Firmen befinden. Der 1. Band von „Krak’s Vej­ viser 11 ist vor allen Dingen ein Adressbuch ffir Kopenhagen mit Strassen-, Hausnummer- und Namen-Verzeichnissen fiber Ge- scliafte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stadte-Verzeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) dieGeschafte von 170 Stiidten. Ferner ein Verzeich­ nis fiber ungefahr 19.000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B.Privat-Adresser), sowie einLand- gfiter Verzeichnis (C. Større Gaar­ de) mit vielen Aufklarungen fiber I dieselben.

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAK’S VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de l’Islande, renfermant aussi „An­ nuaire de l’Exportation du Dane­ mark 11 . Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII „Fag- Register”. La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen- hague (København). Sur les der- niéres feuilles du „Fag-Register 11 vous trouverez une section avec les professions des Iles Féroe- Fær­ øerne - et sur les feuilles roses une section avec les professions de l’I slande - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register 11 ; elles com- prennent les langues: Anglais, fran^ais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez cherclier ce mot dans le dictionnaire fran- Qais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de pores 11 se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier 11 . Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le métier dans les proféssions. Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent ,insérées dans la section spéciale Étranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, Capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register 11 . Dans le „Real-Register u sont groupés des renseignements sur les organes diflerentes de l’Etat Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partie du deuxiéme volume consiste d’un Annuaire com­ plet de l’Exportation du Danemark en 5 langues: Annuaire de l’Exportation du Danemark dans lequel ont été admises toutes les maisons d’expor- tation danoises. Le premier volume du „Krak’s Vejviser 11 constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register 11 comprenant (sous A. „Forretninger 11 ) les établissements de commerce de 170 villes. Puis vient une table d’environ 19.000 particuliers domiciliés hors _ de Copenhague (sous B. „Privat Adresser 11 ), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde 11 ) avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci.

Instructive information on the contents and nse of KRAK’s VEJVISER Krak’s address directory and Com- mercial directory for Denmark and Iceland, incorporating „Export Directory of Denmark 11 . When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in whicli they are interested, and with a, view to facilitating these prelimi- nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Register" Section VII of this volume (Vol. II,. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen (København) first. The same section contains a special directory for the Faroe Islands (Færøerne) and a special section containing also a commercial direc­ tory forlceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade lieadings in the Eng- lish, French, German and Spanish languages wliich will be found on the blue pages preceding the com­ mercial directory. Suppose, for in- stance, you want the names of the Danish bacon factories, you look up this word in the English (French, German or Spanish) list of words, and find there that the Danish equivalent of the word is: „Svine­ slagterier". By means of this Da­ nish term you are at once able to find this trade in the Commercial Directory. A number of other Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: „Udlandet" (Foreign coun- tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con- sulates and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem- bers, share Capital etc. is provided in a special section of the Directory. The „Real-Register 15 (subject in­ dex) contains information concer- ning the vaiious institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. A complete Export Directory in five languages: „Export Directory of Denmark 11 will be found at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting firms. Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing Street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 170 towns. Further a list of about 19.000 pri­ vate residents outsi&e Copenhagen (B.Privat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining tliereto.

El primer tomo de la Gufa „Krak“ es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 170 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 19.000 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

Overskrift n

alfal æ t,sk Forte £ Qelse °ver de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den

Bekæmpelse« S fid’ A T, ° P ? ySningen skaI søges ' Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens ekæmpelse (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium« Faksinge Sanatorium , Fakse Ladeplads Sanatorium«, „Folkesanatorier«, „Haslev Sanatorium«, „Hjerting Sana­ torium«’ ” KvS I « ana t° M rU ; ”; JuIøDlærkesanatoriet< ‘, »Kalø Vig Sanatorium«, „Kampmann-Boysenske Sana­ torium«’ ” rv Sanatori^ « lle Sanato . num “> »Nationalforeningen«, „Nyborg Sanatorium«, „Nysted Sana- " Augustenborg Tnh Ti ’ ” p Sa ™ m “ ’' Skor P ing Sanatorium«, „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Syge og C ° g .Vordingborg Sanatorium«, samt fra Oversigterne Foreninger B 19:

Emner er tru^ered^n 1 paaalfabet + isk Plads J ndskudt nedenanførte OVERSIGTER, hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. H offets institutioner Domstole , Finansministeriet Indenrigsministeriet Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp J Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1.

5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Justitsministeriet Kirkeministeriet K rigsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Handel, Industri og Søfart Ministeriet for Landbrug og Fiskeri Ministeriet lor offentlige Arbejder

Sparekasser Stat sti I syn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber

Underretter Vuggestuer Foreninger A.

Socialministeriet Statsministeriet Udenrigsministeriet U ndorvisningsministeriet

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse C. Forskellige 1. Afholdssagen 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. *5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Lytterforeninger 20. Motororganisationer 21. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne 23. Patriotiske Foreninger 24. Politik, Sociale Sp^gsmaal o. 1. 25. Samvirke med andre Lande 26. Soldaterforeninger 27. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1 28. Sædelighed 29. Turistforeninger 30. Videnskab, Sprog og Litteratur

Fagli »e

1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere * 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende' 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Bl ad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- o" Sanglærere m. v. ° 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber Revisorer o. 1. ’ 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Arti­ ster etc.

Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier Forsorgsanstalter Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Li vsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd (

I B.Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeniriger 2. Arbejdsløse i 3. Begravelse og Ligbrænding' 4. Bespisning \

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi

\ FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Forte,nelee over eamtlige Fa,.Re,ietrete Overskrifter findes paa blaa Blade foran Afdeling VII TILFØJELSER og rettelser der er kommet til Vejviseren. Kundekab, efter at Trykningen er begyndt. Onde. efter denne Emneliste. II1

II 1

Emneliste

i

81de Akademisk Kursus....................................... 2467 — Musikforening........................................ 2467 — Orkester.................................................. 2467 — Roklub, se Roklub, Danske Studenters. 2620 — Skytteforening, se Skytteforeninger. . .2631 Akkordretten..................................................... 2467 Akkumulatorfabr., Sammenslutn. af, se Sam- menslutn. af danske Akkumulatorfabr. 2623 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Fors............................... 2513 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register . . 27O5ff Aktieselskabs-Registeret ............................ 2467 Aktuarforening, Den danske....................... 2467 Akvarieforening, Kbhvns............................ 2467 Akvarium, Danmarks.......................... . . . 2467 Albaniens Generalkonsulat, se Gesandt­ skaber og Konsulater............................. 2528 Albans Kirke, se St. Albans K.................... 2623 Albertina...................................................... 2467 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig.......................2515 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2484 Alderdoms-Friboliger, Foren, for................. 2467 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg............................ 2467 Alderdomshjemmet i Ordrup................... 2467 Alderdomshjemmet Solhjem................... 2467 Bombebøssen................................................ 2486 CentralmiBsionen . . . .’................................ 2493 Diakonissestiftelsen............................ .. . 2498 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2500 Ensomme Gamles Værn.......................... 2502 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2515 Frdbg. Borgerforening..............................2517 Frænkels Alderdomshjem....................... 2521 Gamles By (Kbhvns A.).......................... 2526 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2533 Husassistenternes Byggeforening og Al­ derdomshjem ....................................... 2541 Postbudes Alderdomshjem....................... 2610 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2467 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til....................................... 2515 Aldersrente, se Folkeforsikring.................... 2510 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. . . . 2647 Alderstrøst................................................... 2468 Aldrig mere Krig......................................... 2468 Alexander Newski Kirke............................. 2468 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2604 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe­ lig, se Selskab til vidensk.......................... 2625 Alkoholfrie Restauranter, se Kvindernes alkoholfrie Restauranter................................. 2563 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke........................................ 2468 Alliance Fran^aise....................................... 2468 Allieredes danske Vaabenfæller, De... . 2468 Allinge, Firma-Register............................... 2844 —, Forretninger m. m.................................. 1754 Almindelig dansk cand. mag. Org............... 2468 — dansk Gartnerforen., se Gartnerforening 2527 — dansk Hjælpe-Forening.......................... 2468 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2587 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2590 — Hesteavls Fremme, Foren, til, se Ama­ ger Travselskab...................................... 2468 — Hospital, se Københavns alm. Hosp.. . 2564 Almindeligt Dansk Vare- og Industri­ lotteri, se Lotterier.................................... 2586 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør­ forbund, Almindeligt............................... 2545 Altinget, Island..........................’..................4179 Amagerbanen, se Privatbaner.......................2612 Amagerbanken............................................. 2468 Amager Birk, se Søndre Birk...................... 2645 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2632 Amagermuseet............................................. 2468 Amagermuseets Venner.............................. 2468 Amagers historiske Saml., se Amagermus.2468 Amager Travselskab.................................... 2468 Amager Turistforening................................ 2468 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

8id« Amalienborg. . ............................................ 2468 Amalienborg, Beboere.............................. 85 Amatør-Bokse-Union, se Bokse............. 2485 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske .... 2468 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . .2625 Ambulance.............................................. 2468 American Club............................................. 2468 American Legion, The.................................. 2468 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2495 Amerikanske Gesandtskab og Generalkon- sulat, se Gesandtskaber og Konsulater. 2528 Amerikansk Klub i Kbhvn., se Dansk- Amerikansk K.......................................... 2496 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks ..................................................... 2495 Amies de la jeune fille, Les......................... 2468 Ammunitionsarsenal, Hærens...................... 2469 Amtmand over Færøerne..............................4146 — over Kbhvns Amt......................... .. ... 2469 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1697ff Amtsbiblioteket i Assens................ ’............ 1756 Amtsforvalterforeningen................. ............. 2469 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan­ mark, se Foreningen af............................2512 Amtslæge i Kbhvns Amt............................. 2469 Amtslæge paa Færøerne............................... 4146 Amtslægeri de øvrige Amter, seReal-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 1697ff Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt..................... 2469 Amtsrådsforeningen f. Danmark................. 2469 Amtssygehuse, Kbhvns............................... 2469 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . . 16971! Amtstue, Kbhvns .......................................... 2469 Amtstue, Nordre Birks.................................. 2469 Amtstuer i Provinsen.se Real-Register for den paag. By i Afd. IV.......................... 16971! Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2469 Amtsvandinspektørforeningen..................... 2469 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2469 Amtsvejinspeklører i Provinsen, se Real- Register for de paag. Byer i Afd. IV. . . 16971! Amtsvejinspektorforeningen................... .. . 2469 Analytisk-kemiske Lab., V Stein’s, seStein’s 2640 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2659 Anckerske Legat, se Legater........................ 2568 Andels-Anstalten Tryg................................ 2469 Andelsbanken.............................................. 2469 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger........................................... 2489 Andels-Fjerkræslagterier, De samv. danske 2469 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2602 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening......................... . . . . 2623 Andels Gødningsforretning, se Dansk An­ dels Gødningsforretning.......................... 2496 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 2590 Andels-Pensionsforeningen......................... 2469 AndelsBkolen, se Brugsforeninger.............. 2488 Andelsslagterier, De samvirkende................ 2469 Andelsudvalget............................................ 2469 Andersen, H C, Samfundet (Odense) . . . 1916 -----------s’ Kbhvns Afd. ,.............................. 2469 Andersens Friboliger. . .’............................ 2469 Andersens, Laurits, Fond............................. 2470 Andreas Kirke, se St. Andreas K................. 2623 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2549 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2623 Anker Heegaardske Foredrag...................... 2470 Anklagemyndigheden................................. 2470 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartnerforening, Dansk.................... 2470 Anna Kirke .. ............................................... 2470 —se ogsaa u. Katolske Kirker..................... 2549 Annoncebureauernes Brancheforening . . . 2470 Annoncebureauers Sammenslutning .... 2470 Annonce- og Reklamebureau, Statens, se Statens Annonce- og Reklame . . . 2635 Ansgarius-Foreningen................................... 2470 Ansgarkirken................................................. 2470 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker .... 2549 Antiksamlingen, se Nationalmuseet .... 2601

Side Aabenraa, Firma-Register...................... 2832 —, Kort. Forretninger m. m....................1697 Aabne Dør. . ............................................... 2465 Aakirkeby, Firma-Register..................... 2832 —, Forretninger m. m.................................. 1700 Aalborg, Firma-Register. ................................. 2833 —, Kort, Forretninger m. m....................... 1701 Aalegaards-Ovemævnet............................ ... 2465 Aalestrup, Firma-Register...................... 2837 —, Forretninger m. m..............................1720 Aandsarbejderes Forbund, Danske......... 2465 Aandssvageanstalterne............................ 2465 Aandssvageanst. samv. Funktiønærforen.. 2466 Aandssvagesagens Venner..................... 2466 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . .2466 Aarhus, Firma-Register........................... 2837 —, Kort, Forretninger m. m.................... 1720 Aars, Firma-Register............................... 2844 —, Forretninger m. m.............................. 1753 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2604 Aarup,Firma-Register............................. 2844 —, Forretninger m. m..............................1753 Abel Cathrines Stiftelse.......................... 2466 Absalon, se Brevdueklubben A............... 2488 Absalons Brønd, se Christiansborg .... 2494 Absalonskirken........................................ 2466 Academicum Catholicum........................ 2466 Adelige .Jomfrukloster, Gisselfeld . ..'. .1815 -------Odense............................................... 1917 -------Roskilde.............................................. 1965 -------Valle, se Valle.................................... 2658 -------Vemmetofte,se Vemmetofte .... 2660 Adels Aarbog, se Foren, til Udg. af... . 2516 Adels Forbund, Dansk................................. 2466 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2466 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 2622 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2539 Admiral Winterfeldts S., seTrøstensBolig. 2652 Admiralitetskontor, se Marinemin................ 2589 Adoption..................................................... 2466 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen............. 2598 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser .... ...................... §556 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren....................................................... 2204 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. VII. . . 2961ff — Forretningers og private Personers, Ho­ vedstaden og Omegn, ordnede efter Gader ..................................................... 551! — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling ...................... 866ff — Forretningers i Provinsen, se................. 16971! — Privat-Personers i Provinsen, se . . . 2055 ff — Større Gaardes, se .... ............................2160ff Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2500 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2644 Aeronautiske S°Iskab, se Kongelige D A. 2555 Afghanistans Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater.................... 2528 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2587 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m.. 2466 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks,,se Bibliotek. , . 2483 Afholds-Ordener, De forenede, se Forenede A 2511 Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten ...... 2550 Afstøbningssamling, Den kgl...................... 2467 Aftenskoleforening, Dansk. . ... ................. 2467 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri­ vilegier. ................................................. 2467 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2467 Akademi for de tekniske Videnskaber . . 2467 Akademi, Sorø, se u. Sorø............................ 2003 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2563 Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt­ forening ................................................ 2476 — Bokse Cltib, se Bokse Club*............. 2485 -- Boldklub, se Boldklub. ........................... 2485 — Forening for Udenrigspolitik og Folke­ nes Forbund........................................... 2467 — Fægteklub.................. *.’... 2467 — Idrætsforening, se Idrætsforening’ ’ .2544

Emneliste

2403

An ti—Bane

Asyler [fortsat] Opdragelsen, se Asylselskabet 0.............. 2477 Prinsesse Maries A., se Asyl . . . . ’ ' 2477 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. .’ ' 2495 Sundbyernes A., se Asyl........................... 2477 Teba, se Diakonissestiftelsen . '. . '. \ ’ 2498 Htterslev Daghjem............................... * ’ 2657 Utterslev Folkebornehave og Fritids­ hjem......................................................... 2657 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde......................2499 Atbletik, Athletklubber m. m................’ 2478 (se ogsaa Kristelige F. U. M.). . . ’ ’ j 2558 Attende April, Sønderjydsk Ungdomsfore-" ning.......................................................... 2478 Attende November, se Kunstnerforeningen af256O Auditør, Statsbanernes, se Statsb.................. 2638 Auditørkorpset........................................... ] 2473 Augustenborg, Firma-Register" ’ ' ’ ' ’ ’ ’ 2845 —, Forretninger m. m....................................... Sanatorium, se Nationalforen.' til" Tu­ berkulosens Bekæmpelse..................... -. 2600 Auktionsdirektør, (nu Fogedkontor' ID se’ Byret, Kbhvns..........................................9490 Aurehoj Gymnasium, se Statsskoler" .' " ' 2639 Aurora, hemmeligt Samfund......................... 2478 ,,Aulig” (Foren, af Auto-Tilbehørs-Gross.) 2478 Autoejernes Indkøbsforening.................. .. . 2478 Autogummi-Forhandler-Foren. 2478 Auto-Industriforening, se Cykle- og Anto-L 2495 Automobildroskeejerforeningen, se Arbejds­ giverforening, Dansk................................ 9472 Automobildroskekørsel.............................. ' 2478 Automobilforsikring, se Forenede Danske.. 2511 — se tillige Dansk Forening for interna­ tional Motorkøretøjsforsikring . , 2496 Automobilforsikrings Forbund, Dansk ’ '. ’ 2498 Automobil Klub, Kgl. dansk, se Kgl. d.. . 2555 Automobil-Korps, se Frivilligt Dansk. . . 2521 Automobilkørsel, Foren, af Lærere i, se Foreningen af Lærere i............................ 25 ,, Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling................................... 2478 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2478 Automobillygtemes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes.............................. 2495 Automobil- og Motorindustriforeningen. . 2478 Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet.................................. 9611 Avissamling, Statens, iAarhus...................1724 Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin­ gen for ....................................................... 1917 Avnstrup Sanatorium, seHospitaler. . . . 2541 Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds­ giverforening .............................................. 9 . 7(> 4J1CT!__ «• . ’ ’ * * * * Baadfarten til Himmelbjerget (Silkeborg); 1982 Bach-Forenmgen......................... 2478 Baconkontrollen...................... ..................... 247ft Badeanstalter . ;.................. 2478 — se tillige Fag-Regist'rét;Afd". Vil ." .' ‘ 3034 — samt Svømmehal.................................... 2 642 Badminton Forbund, Dansk. . . ............... 2 478 Badminton Klub, Frdbg........................’ 2 47« Badminton Klub, Gjentofte................... 2478 Badminton Klub, Kbhvns.............................. 2 478 Bageritilsyn, se Arbejds-og Fabrikstilsynet 2475 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening . 2472 Bagerlaugets Svendestiftelse........................2478 Bagerme8terforeningeriSjæll.,ogLoU.-Fål- sters Stifter, se Centralforen. f. Sjæll. 2493 Bagerstandens Fællesorg., se Fællesorg., Den danske Bagerstands ... omo Bagsværd, Beboere......................................... 727 — Grundejerforening ........ '. .' 2478 — Haandværkerforening. ", ‘ 2473 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst................ 2465 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen.. . . 2478 Bakkehuset, Stiftelsen.................................. 2 478 Balders Hospital, se Hospitaler................... 2539 Ballerup, Firma-Register............................ ] 2845 —, Forretninger m. m........................ .. . . ’. 1758 Ballettens Foren., se Foreningen Den kgL ■L/HiIlOb g y* £ Ballettens Personale, aeTeater, Det kgl..' .' 2648 Ballettens private Pensionsfond................... 2479 Ballonparken, se Flyvetropper................. 2509 Baltic and International Maritimo Confe- J'eflco........................................■............... 2479 Baltica, Assurance-Compagniet.................... 2479 Bandy Union, Dansk..........................; 2479 n ~negaarde, Kbhvns, se Statsbaner . . . 2637 se ogsaa Privatbaner v - ..... . 2612 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfærd, , . ... ....................... 2497 Banerytternes Klub. . . .' .' ‘ j 2479 Banerytternes Understøttelsesforening; . . 2479

Antroposof^Studi^skole^fo?......................... 2S0 I ArteidT™” 1 / 8 y iykke8for8ik png............................. 247* , s Æu D ” æart -' • '• '• '• s™. Apostelkirken .............. Arbejdshjem Kbhvns..................................................2474 Apostolisk Vikariat, se Katolske' ' ’ ’ 2549' lArh!^ S ^ S ’ S ^ ens - • • • • .................................... 2474 Apostolske Kirke. Den ' ' ' 94™ I Arbejdsledere 1 Danmark, se Foren, af . . . 2512 Apotekerforeninger . ............................ Æn Arbejdslederforenmg, Danskinspektør- og, — se ogsaa Kreditforen.,’ Apotekernes' ’ ’ 2557 a V* . I ? 8 P 8ktOT ' °g Arbejdslederf.......................... 2546 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings- I Arbejdsledige, se Skolen og Hjemmet f. A.2628 kassen for..................................... * 2467 Arbejdsløshedsfonden................................. 2474 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi­

Appeludvalg, se Toldraadet......................... 2651 Arabisk Mission, se Dansk Kirke-Mission' i" Arabien................................................... 0497 Arbejde adler.......................... . . .' 2470 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2470 Arbejderbevægelsens Arkiv....................... ' 2470 Arbejderbevægelsens Erhvervsraad.............. 2470 Arbejderboliger, Foreninger for................... 2470 se ogsaa Alderdoms-Friboliger . . . 2467 og Foreningen af 1865........................... 2512 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2563 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 1 Emnelisten Arbejderførsikrings-Kaadet,SeDirektoratet for Ulykkesforsikringen............................. 2498 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . . 2517 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2517 Arbejderhøjskoler, se Arbejdernes Oplys­ ningsforbund .................................... 2471 Arbejder-Idræts-Forbund.' 2470 Arbejderkoncerter, se Studentersamf.. . . . 2641 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L................. 2495 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening.................................... 2489 — Brændselsvirksomheder, Fællesraadet ’f. se Fællesraadet for Arb........................... 2522 — Byggeforening......................................... 2470 fællesorganisation.................................. 2471 Idræts-Forbund, se Arbejder-Idræts-F. 2470 — Samariter Forbund............. ~.............. 2471 — Samariterforening.................................... 2471 Skakforb., se Skakforb., Dansk Arb. . 2627 — Tennis Klub.............................................. 2471 Arbejdersangkor, Do samvirkende 2471 Arbejder-Skakklubber, se Skakklubber . . 2627 Arbejdets vidensk. Org., se Komite f.A.v.O. 2551 Arbejdsanstalten Sundholm........................... 2471 Arbejdsanvisning Arbejde adler............................................. 2470 Arbejdsanvisningf;Kbhvn.& Frdbg. .' . .' 2471 Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme .' 2471 Arbejdsdirektoratet.................................... 2471 Arbejdsløshedskasser................................. 2475 Boghandler-Medhjælperforening, D.d. . . 2485 Centralmissionen 2493 Engageringskont. f. Handel og Industri . 2501 rormandsforening, Dansk...........................2516 Fængselshjælpen ...... ow, Fæstemænd......................... j..................... Gjentofte Kommune " ’ ’ ’ ’ ’ 2 530 Handelsforeningen af 5. Juni" 1864 ’ " ’ 2534 Handels- og Kontormedhjælperforb.. 2535 Hjemløse Mænd i Kbhvn............................’ 2533 Hjemløses Arbejdsanvisningskontor '. ' ’ 2538 Ingeniørforenings Arbejdsforsikrings-', Engagerings- og Oplysningsbureau .’ 2546 Journalistforeningen, Provins-............................ 251« Juristforbundet........................................’ 2548 Landsforeningen af Vanføre etc.............. 2567 Lærerforening, Danmarks........................ 2588 Musiker-Børs -....................................... 2598 Musiker-Forbund, Dansk . .. 9593 Statsforhyringskontorerne... . " ' " 2 638 Studenterforeningen................ ' 26 , 0 Sygeplejergad, Dansk . . ’ " ‘ ‘ ‘ ‘ ’ 2644 Vinkyperforeningen............ 26P1 Arbejdsdirektoratet.................... * ] ] ] ' ‘ 24 7j Arbejdsforsikringsbureau, Inge’niørf’oreni’n- gens, se Ingeniørforenings Arb. .... 2546 Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammenslutn. og Foreninger 2471 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste

rektoratet ................................................. 2471 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte............... 2475 Arbejdsløshedsraadet......................... ' 2475 Arbejdsmands Forbund, Dansk", se" Fagfor­ bund ............................ .......... 2502 Ai uejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . 2471 Arbejds- og Fabriktilsynet............................ 2475 Arbejdsraadet.............................................. 2476 Arbejdsudvalg, Socialministeriets............... 2476 Arboret, Statens, se Forstbotanisk Have 2517 Arden, Firma-Begister................................ j 2844 —, Forretninger m. m................................. 1755 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal. . . . 2544 —. J*e europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd. IX..............................4226 Argentinsk Dansk Foren., se Dansk Arg. . 2496 Argentinske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber.......................... 2528 Arkitektforening, Akademisk...................... 2476 Arkitekt-Forening, Dansk.......................... ’ 2476 Arkivarforeningen......................................[ Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station............................................. 2 476 Armeniervenner, De danske 2476 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2476 Arresthuse......................................................... Arresedal, se ClassenskeFideikomm............. 2495 Arsenal, se Vaabenarsenal........................... 2657 — se ogsaa Jydske Arsenal .... 1704.

— Idrætsklub, se Idrætsklub...................... „ 2544 — kooperative Byggeforening, se Bygge- og Boligforeninger...................................... 2489 — Kunstforening........................................ 2471 — Landsbank............................................. 2471 — Læseselskab............................................ 2471 — Oplysningsforbund................................. 2471 Artilleriofficersforeningen..........................’ 2477 Artilleriet......................................... .... . . . 2476 — se ogsaa under Aarhus................... . . " 1720 — — Holbæk.............................1837 — . — — Ringsted...........................1961 Artilleriets Kaserner, se Kaserner.

- Roklub 8e . RadlOklub ’ Arb -; • • • • 2615 | Aryebiologisk Inst, se UnivÆsi'tété l. . . S o „ ....................'.... 2471

retninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 3534 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2550 — — Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2481 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2552 Association franco-danoise.....................’ ’ 2477 Assumptionssøstrenes Kirke, se Katolske 2549 Assurance-Comp. Baltica, seBaltica. . . . 2479 Assuranceforeningen Sknid.......................... 2477 Assuranceselskaber Henvisning til deforskellige Arter Assu­ ranceselskaber, se Fag- og Vareforteg­ —, Forretninger m. m........................ ’ 1756 Assistenshuset....................................2477 — Indleveringskontorer, se u. ’ La’ane'for- Asnæs, Firma-Register..........................’ , ’ 2844 —, Forretninger m. m.................. ." .* 1755 Assens, Firma-Register...................... ' ’ ’ * 2844 Astronomisk Selskab................ 2477 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2538 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem, Fritidshjem og Vuggestuer) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, 'Det kbhvnske......................................... I 2477 Blinde, Forsørgelsesanstalt for. . 4 Blindeinstitut, Det kgl., paa Røsnæs! Borneasyl, Valby............. ................... i Dronning Caroline Amalies Å„ se Åé’yl DronningLouisesA., se Asylselskab. . , . Frederik d. 6. A., se Asylselskab, Det kbhvnske .. ......................... .... . 2477 Frederiksberg A., se Asylselskab’.'.’ Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. ., KongChr. d. 9. og Dronning Louises Asyl Asyl................................................’ ø 477 Christianshavns A., se Asylselskab, dét' kbhvnske................................................ ..... Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2477 Kvindehjemmet. . . ................................ ; 2 563 Menighedsplejerne.......................... " ‘ ‘ 2591 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, Det kbhvnske. ....... 2477 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. 2484 2484 2491 2477 2477

nelsen (blaa Blade). . .......................... 2929f Assurandørernes Hus..................................... 2477 Assurandørernes Pressebureau.................... 2477 Assnrandeurer, Private, se Private .... 2612 Assurandør-Societetet.................................. 2477 Handels- og Kontoristforem,"kvindernes" ’535 I Astronomisk Observatorium................*. ". *. * 2477 TTon/lalo- -Jt. __ 1 » ’ AfltrnnnmioV .___

(Foreninger og Laug, som ikke hen­ hører herunder, er anført alfabetisk i Real-Registret efter deres Navn)

Made with FlippingBook Online newsletter