kraks vejviser 1934 handelsvejviser

KRAK S

VEJVISER 1934 165. AARGANG • KRAK 72. AARGANG

2. BIND KRAK 8 HANDELSKALENDER FOR DANMARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet • Eksport-Vejviser.

/

\

KRAK

UDGIVER: KRAK S LEGAT NYTORV 17 KØBENHAVN K? TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Ci>.

J

„K øbenhavns KOMr.',’’?' ~’’JOTEKER. hcvlc _.__.. c ;2;< ét '

a

/rb Oi'T

, ■

_ ,

LÆSESALEN

Jj S 6

mi-,2,

INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

1. Bind. Forkortelser og Tegn, anvendt i Vejviseren

,, ,, Slde ............................................................................................ efter Forordet

Afdeling I: Kort og Planer for København ........................................................... Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort over Stor-København,’ ’ litograferede i' i’ Farver' '5 ’ Kort 1 skitser. Planer over Hospitaler og Teatre. i\orr- Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER.................................................... Gader, Veje og Pladser med Angivelse af' de Adinini'strationskredse' m.' m'.,' hvori' de er beliggende’''' 65 b) HUS-REGISTER.................................... neii^genue. Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Ai'igive’lse af Gad^numre,' Matrikelnumre ' Ejendoms' 85 skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon) ’ Ljendoms - 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer oi? ^tnrrp Tfieiiini, • t - v , Frederiksberg og omliggende Villabyer. £ TILLÆG ,ortobne° Aa)™’ Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER.............. M Forrétiiings'-itegister 'lo'r héeé' By,' éé.iéé ior 23' „i de' åerne ’ 489 1811 D. KOMMUNEFORTEGNELSE. .......... ............................................................................................................................ 1912 TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register...................................................................................... 1914 ’ Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. 2. Rind. Emneliste til begge Bind Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal............................ Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning................................................... [gule Blade I Afdeling V: Real-Register for København ............................................ Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber- nroi-iiL' ni ’-................................................. 2001 hold af almen Interesse. ° ’ P ra *tiske Oplysninger om For- Bestemmelser og Takster vedrørende Post-& Telegraf- Iprnhnno '1- - * for Eksportører (grønne Blade),- g ’ Jeiubane - °S loldvæsen. Vej ledning Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret ....................................................................... 222 ° A. KØBENHAVN. B. KØBSTÆDERNE. C. LANDET. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark............................................... Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri SøMri nllb ri -i ’•.................................................................... 2,81 næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordn'et ' ° g 1 ° rslk ™S s '’æsen samt andre I Slutningen af Afdelingen et Fag-Register for Færøerne. Foran i bag-Registret paa bl aa Rlade b ag - og Varefor tes? nelsp ovnr ni in Pn n nr** ♦ «■ med Sideta, og Oversættelser ,ra En’geisl, FransC^ Afdeling VIII: Island (rode Blade)............................................... Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register. ............................................................................. 3601 Afdeling IX: Udlandet........................... 3649 B. PRIVAT-ADRESSER C. STØRRE GAARDE

Kraks Export Directory of Denmark.................................................................... din Eksport-Vejviser over alle danske eksporterende Firmaer m. in. Engelsk Tekst med Ove^sæi^V' 18 Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. 8 med Oversættelser A. EXPORTLRS (1. List of Firrns. 2. B. BANKING, SHIPPING etc. Pagineret til List of Products. 3. Advertisements.)

Wncrnc

i,„c, 4n.ee, for F

.J, o g , uU Oplagclse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn. Irods anm

Kraks Vejviser omfatter:

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Kortskitser; Teaterplaner m. m.......................................................... Kort over Havn og Frihavn...........................................................’**.**.*.’ Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og Statistik; Seværdigheder m. m..................................... Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Ligningsdistrikter, Politikredse, Oppeborselsdistrikter, Forsørgelsesdistrikter, Lægedistrikter, Skorstensfejerdistrikter, Postdistrikter,! Kirkesogne m.m.)...............................................................................j Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Eier. Be­ boere — Villabyerne)......................................................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser...............................................’ ’ Eksport-Firmaer med Oplysninger om danske Erhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m. m. (Engelsk Tekst)... Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- oc Toldvæsen .............................. Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER............................. Kort over Danmark.................................................................................... 23 Kort over de større Købstæder..................................................... * Kort over Færoerne og Grønland......................................... Stats-.og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m..................................... Forretningsadresser,ordnet by vis (med Henvisninger til Fag-Registret) Privat-Adresser........................................................................................... Større Gaarde (Arealets Størrelse og inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m.)............................................................ Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.......................... Færoerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)..................... Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik- terne) ................................................. Eksport-Firmaer med Oplysninger om danskeÉrhvervsforhold,Bank- og Pengevæsen, Havne og Skibsfart m.m. (Engelsk Tekst). Bestemmelser og Takster for Post- og Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen......................................... v ......................... Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER........................ Kort over Island........................................................ Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler’ Statistik; Foreninger og Selskaber................................................... Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning til deres Plads i Fag-Registret............................... Privat-Adresser...................... ................................................................... FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER'.'.'.''''‘ De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder................................................................................... Navneliste over Byer kendt under mere end et Navn Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet .... Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark.................. Danske Foreninger i Udlandet....................................................... Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eiler ledes af Danske Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne. FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER

1. Bind, A fdeling 1 2. Bind, Eksport-Vej viser

2. Bind, Afdeling V

København

1. Bind, Afdeling II og 2. Bind, Afdeling V

1. Bind, Afdeling II 1. Bind, Afdeling III 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

2. Bind, Eksport-Vej viser 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV l.Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV l.Bind, AfdelingIV 1. Bind, Afdeling IV l.Bind, AfdelingIV l.Bind, AfdelingIV 2. Bind, Eksport-Véj viser 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen

Island

2. Bind, Afdeling VIII 2. Bind, Afdeling VIII 2. Bind, Afdeling VIII 2. Bind, Afdeling VIII 2. Bind, Afdeling VIII

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Eksport-Vejviser 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

Emnelisten findes paa gule Blade foran i 2. Bind. om jp' ece

Instructive information on the contents and use of KRAK’S VEJVISER Krak’s address directory and Com- mercial directory for Denmark and Iceland,incorporating„KRAK’s Export Directory of Denmark 11 . When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addrosses in the particular branches in which they are interested, and with a view to facilitating these prelimi- nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Register 11 Section VII of this volume (Vol. II/. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen first (A. København) provincial towns (B. Købstæderne) and rural districts (C. Landet). The same section contains a spe­ cial commercial directory for the Faroe Islands (Færøerne) and a special section containing also a commercial directory for Iceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade headings in the Eng- lish, Frencli, German and Spanish languages which will be found on the blue pages preceding the com­ mercial directory. Suppose, for in- stance, you want the names of the Danish pig slaughteries, you look up this word in the English (Frencli, German or Spanish) list of words, and find there that the Danish equivalent of the word "slaugh- teries 11 is: "Svineslagterier 11 . By means of this Danish term you are at once able to find this trade in the Commercial Directory. A number of ot her Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: "Udlandet 11 (Foreigncoun- tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con- sulates and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem- bers, share Capital etc. is provided in a special section of the Directory. The "Real-Register” (subject in­ dex) contains information concer- ning the vaiious institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. A complete Export Directory in five languages: „Krak’s Export Directory of Den­ mark 11 will be found at the end of Volume II. This Export Directory contains the names of all Danish exporting firms. Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing Street and liouse section, and a private resident and commercial section, togetlier with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 169 towns. Further a list of about 18.000 pri­ vate residents outside Copenhagen (B. Frivat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with mueh information pertaining thereto.

Quelques renseignements sur le contenu et l’eniploi du KRAK’s VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de l’Islande, renfermant aussi „KRAK: Annuaire de l’Exportation du Dane­ mark 11 . Les étrangers clierchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII "Fag- Register”. La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen­ hague (A. København), puis les maisons des villes de province (B. Købstæderne) et enfin les maisons des districts ruraux (G. Landet). Sur les derniéres feuilles du „Fag- Register 11 vous trouverez les pro­ fessions des IlesFéroe - Fær­ øerne - et sur les feuilles roses toute une section avec les profes­ sions de l’Islande. - Island. Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles bleues précé- dant le „Fag-Register 11 ; elles com- prennent les langues: Anglais, fran^ais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- Qais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de pores 11 se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier 11 . Aprés cela vous pourrez aussitot å l’aide du mot danois ainsi tracé trouver le métier dans les professions. Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent .insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sjQciétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, Capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register 11 . Dans le „Real-Register 11 sont groupés des renseignements sur les organes différentes de l’Etat Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. La derniére partie du deuxiéme volume consiste d’un Annuaire com­ plet de l’Exportation du Danemark en 5 langues: Krak: Annuaire de l’Exportation du Danemark dans lequel ont été admises toutes les maisons d’expor- tation danoises. Le premier volume du „Krak’s Vejviser 11 constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alpliabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register 11 comprenant (sous A. „Forretninger 11 ) les établissements de commerce de 169 villes. Puis vient une table d’environ 18.000 particuliers domiciliés hors de Coienhague (sous B. „Privat Adresser 11 ), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde 11 ) avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci.

Einige aufklårende Bemerkungen fiber den Inlialt und Gebrauch von KRAK’s VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender Jfir Danemark und Island, in welchem zugleich „KRAK’s Ex- port-K alender fiir Danemark 11 aufgenommen ist. Ausliinder suchen fast immer Adressen innerhalb beslimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und siimtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (A. København;, dann Provinz- firmen in den Stiidten (B. Køb­ stæderne), zuletzt Firmen auf dem Land (C. Landet). Am Schluss des Fach-Verzeichnisses befindet sich ein Fach-Verzeichnis fiir die Faroer und auf den rosa Bliit- tern eine ganze Abtcilung auch mit einem Fach-Verzeichnis fiir Island. Wir empfehlen Ihnen die Uber- selzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den blauen Bliittern vor dem Fach- Verzeichnis befinden; sieumfassen die Sprachen Englisch. Franzosisch, Deutsch und Spanisch. WUnschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen diinischen Schwei- neschliichtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosischen, deutschen oder spa- nischen Worterverzeichnis nach und finden dort, das Wort durch „Svine­ slagterier 11 ins Danische ubersetzt. Sie konnen danach sofort mit Uilfe des gefundenen diinischen Wortes das Fach im Fach-Verzeichnis tinden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und ausliindischer Firmen, die sich fiir den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilunge Aus- land“ (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber danische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland. Eingetragene Firmen und Aktien- gesellscliaften in Danemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapilals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden.. Im Real-Register befinden sich Aufkliirungen fiber die verschie­ denen Organe des diinischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Am Ende des 2. Bandes ist ein vollstandiger Export-Kalender in 5 Sprachen aufgenommen worden, „Krak’s Export Directory of Den­ mark 11 , in welchem sich siimtliche danische Ausfuhr-Firmen befinden. Der 1. Band von „Krak’s Vej­ viser 11 ist vor allen Dingen ein Adressbuch fiir Kopenhagen mit Strassen-, ITausnummer- und Namen-Ve r zeichnissen fiber Ge- scliafte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stadte-VCizeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Geschiifte von 169 Stiidten. Ferner ein Verzeich­ nis fiber ungefiihr 18 000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B. Privat-Adresser),8owie ein Land- giiter Verzeichnis (C. Større Gaar­ de) mit vielen Aufkliirungen fiber dieselben.

Aigunas noticias eiisenando aceica del contenido y el uso del KRAK’S VEJVISER GuiayAlmanaqueComercial„Krak u de Dinamarca e Tslandia, conteni- endo ademås „El Directorio de Exportacion de Din amarca „KRAK 11 Los extranjeros buscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas so eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (A. Køben­ havn), despues las casas provin- ciales de las ciudades (B. Købstæ­ derne), y por fin las casas rurales (C. Landet). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra un Rigistro de Artes de las Islas Faroe (Fær­ øerne) y en las hojas color de rosa una seccion entera, tambien inclu- yendo Registro de Artes, de I s- 1 an dia (Island). Recomendamo8 a Vd. hacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas azules en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Ingles, Frances, Alemån y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier 11 . Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en et Registro de Artes. Un numero do otias casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccion espccial: El Extranjero (Udlandet). En este tomo tambien se eneu­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarda son ineluidas, con indicacion 'de proprietario, directorf s, junta direc- tiva, Capital suscrito etc., en el „Fii ma og Aktieselskabs-Register 11 . Enel„Real-Registcr“sehareunido informes sobre la administracion del estado de Dinamarca ademås sobre la administracion las insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas. Al fin del segundo torno se halla un Directorio de Exportacion completa en 5 idiomas: El Directorio de Exportacion „Krak u de Dinamarca, el que incluye a todas las casas de ex­ portacion Dinamarquesas. El primer tomo de la Guia „Krak“ es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu­ dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades, (Provins- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 169 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 18,000 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

EMNELISTE Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal soges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 11 (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium 11 , „Faksmge Sanatorium 11 , „Fakse Ladeplads Sanatorium 11 , „Folkesanatorier 11 , „Haslev Sanatorium 11 , „Hjerting Sana­ torium , „Hospitaler og Sanatorier 11 , „Julemærkcsanatoriet 11 , „Kalø Vig Sanatorium 11 , „Kampmann-Boysenske Sana­ torium 11 , „Kystsanatorier 11 , „Nakkebolle Sanatorium 11 , „Nationalforeningen 11 , „Nyborg Sanatorium 11 , „Nysted Sana­ torium , „Ry Sanatorium 11 , „Silkeborg Sanatorium 11 . „Skørping Sanatorium 11 , „Sonderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg 11 og „Tuberkulosens 11 , samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 26: Sundhedsvæsen, Sygepleje. mue isten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER, hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. H off ets Institutioner Domstole Finansministeriet Ind enrigs m in isterie t

Polikliniker Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. I. Sparekasser s Statstilsyn Stiftelser og Legater So- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber Underretter Vuggestuer Foreninger A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere o. 1. 22. Skuespillere, Teaterdirektører etc.

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Justitsministeriet Kirkeministeriet 'K rigsministeriet ^Landbrugsministeriet 'Marineministeriet

Ministeriet for Handel og Industri Ministeriet for offentlige Arbejder Ministeriet for Søfart og Fiskeri Socialministeriet Statsministeriet U denrig8ministeriet • Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Alderdomshjem . Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 0. Forskellige 1. Afholdssagen 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dvreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-F oreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik-, Sang- og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 23. Radio 24. Samvirke med andre Lande 25. Soldaterforeninger 26. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 27. Sædelighed 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg

FAG- OG VAREFORTEGNÉLSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes paa blaa Blade foran Afdeling VII TILFØJELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, tindes efter denne Emneliste.

1

) Emneliste.

A ome abenraa, Firma-Register......................... 2346 —, Forretninger m. m...................................1489 Aabne Der................................................... 2001 Aakirkeby, Firma-Register.......................... 2346 —, Forretninger m. ni...................................1491 Aalborg, Firma-Register.............................. 2346 —, Kort, Forretninger m. m......................... 1492 Aalegaards-Overnævnet.............................. 2001 Aalestrup, Firma-Register............................ 2350 —, Forretninger m. m...................................1509 Aandssvageanstalterne................................ 2001 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2002 Aandssvagesagens Venner.......................... 2002 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 2002 Aarhus, Firma-Register................................ 2350 —, Kort, Forretninger m. m..........................1509 —, Sporvejskort............................................1512 Aars, Firma-Register................................... 2356 —, Forretninger m. m...................................1540 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2127 Aarup,Firma-Register.................................. 2356 —, Forretninger m. m. ..... ............................1540 Abel Cathrines Stiftelse............................... 2002 Abnorm anst alter Aandssvageanstalterne (Kbhvn., Østift.). 2001 se till. Tilføjelser efter denne Emneliste Aandssvageanst. ved Ribe........................ 1722 Aandssvageanst. ved Vodskov................. 1682 Blinde, Forsørgelsesanstalt for..................2019 Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvn............... 2019 Blindeinstitut, Dot kgl., paa Refsnæs. . 2019 Døvstumme Institut, se Dovstummeanst.2032 Døvstummo Institut og Skole i Fredericial569 Døvstummeskolen i Nyborg.....................1667 Kellerske Aandssvageanst., se Aandssv. 2002 Løgumgaard, se u. Løgumkloster .... 1655 Samfundet ogHjemmet for Vanføre. . . . 2145 Statens Institut for Talelidende................. 2159 Absalon, se Brevdueklubben A................... 2022 Absalons Brønd, se Christiansborg .... 2027 AbBalonskirken.......................................... 2002 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld................ 1594 -------Odense................................................1686 -------Roskilde..............................................1728 l--------Vallø, se Valle....................................2180 -------Vemmetofte, se Vemmetofte .... 2182 Adels Aarbog, se Foren, til Udg.af. . . .2047 Adels Forbund, Dansk................................. 2002 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2002 Adgangstideri Samlinger etc., se Samlinger. 2145 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterno 2068 Adlon-Klub.................................................. 2002 Admiral Winterfeldts S. se Trøstens Bolig. 2175 Admiralitetskontor, se Marinemin................2114 Adoption.................................................... 2002 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen............. 2122 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser .... ...................... 2085 Adresseforandringer, Anmeldelse til Voj- viseren....................................................... 1964 Adressekontoret, se Kraks Vejviser. . . . 2085 Adresser _ Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. VII. . . 2481ff _ Forretningers og private Personers, Ho­ vedstaden og Omegn, ordnedo efter Gader ...................................................... 85ff — Forretningers og privatePersoners, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling....................... 769ff _ Forretningers i Provinsen^ se................. 148911 _ Privat-Personers i Provinsen, se . . . 1811ff — Større Gaardes, se................................. 1912ff Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2033 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2167 Aeronautiske S°lskab, se Kongelige D A. 2084 Afholdsfolkencs Lytterforening, se Lytterf. 2112 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m...................... .. 2002 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2018 Afholds-Ordener, De forenede, se Forenede A 2044 Afstande, Provinsbyernes fra Khbvn. (i Timers Jernbanekørsel), seAfd. IVReal- Register for de paagældende Byer. . . 1489fi

Side

Side Altinget, Island............................................ 3603 Amagerbanen, se Privatbaner...................... 2135 Amagerbanken.............................................2004 Amager Birk, se Søndre Birk...................... 2168 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . .2156 Amagermuseet............................................. 2004 Amagermuseets Venner............................... 2004 Amagers historiske Samling, se Amager­ museet ..................................................... 2004 Amager Travselskab.................................... 2004 Amalienborg................................................ 2004 Amalienborg Beboere.................................. 113 Amatør-Bokse-Union, se Bokse..................2019 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske .... 2004 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . .2148 Ambulance................................................... 2004 xYmerican Club.......................................... 2004 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2029 Amerikanske Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater.................... 2059 Amerikansk Klub i Kbhvn., se Dansk- Amerikansk K.......................................... 2029 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks ..................................................... 2029 Amies de la jeune fille, Les......................... 2004 Amtmand over Færøerne..............................1954 — over Kbhvns Amt................................... 2004 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1489ff Amts, Kbhvns, Institutioner, so i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan­ mark, se Foreningen af........................... 2044 Aratslæge i Kbhvns Amt.............................. 2004 Amtslæge paa Færøerne............................... 1954 Amtslæger i de øvrige Amter, se Real-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 148911 Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt...................... 2004 Amtsrådsforeningen f. Danmark................... 2004 Amtssygehuse, Kbhvns . . s.......................... 2004 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real-,, Registerfordepaag.ByeriAfd.lv. . . 148911 Amtstuc, Kbhvns .......................................... 2004 Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2004 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2004 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.IV. . . 1489ff Amtsvejinspektorforeningen......................... 2004 Analytisk-kemiske Lab., V Stein’s, seStein’s- 2162 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2180 Anckerske Legat, se Legater................... 2096 Andels-Anstalten Tryg................................. 2004 Andelsbanken.............................................. 2005 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger........................................... 2023 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2126 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening.................................... 2146 Andels Gødningsforretning, se Dansk An­ delsgødningforretning .................. • • • • 2029 Andels- Kautionsforsikrin§s-Selsk.............. 2005 AndelsLivsforsselsk. „Koldinghus", Dansk se Livsforsikringss.................................... 2111 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 2115 Andels-Pensionsforeningen......................... 2005 Andelsskoion, se Brugsforeninger............... 2022 Andelsslagterier, De samvirkende............... 2005 Andelsudvalget............................................ 2005 Andersens Friboliger. . . ..... ........................ 2005 Andersens, Laurits, Fond............................. 2005 Andreas Kirke, se St. Andreas K................' . 2147 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2079 Androasordenen, se St. Andreasordenen. . 2147 Anker Heegaardske Foredrag...................... 2005 .Anklagemyndigheden ................................. 2005 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartner- og Havearkitektf. Dansk . 2005 Anna Kirke................................................... 2005 —se ogsaa u. Katolske Kirker. ...... 2079 Annoncebureauer, se Foren, af Danske A.2044 Annoncenævnet............................................ 2005 Ansgarius-Foreningen.................................. 2005 'Ansgarkirkcn................................................ 2005 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker .... 2078 Antiksamlingen, se Nationalmuseet .... 2125

Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten.................... 2079 Afstøbningssamling, Den kgl.................... '. 2002 Aftenskoleforening, Dansk..................... . . . 2002 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri­ vilegier...................................................... 2002 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2002 Akademi, Sorø, se u. Sorø............................1764 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2090 Akademisk Arkitektforen., se Arkitekt­ forening ..................................................2011 — Bokse Club, se Bokse Club . ...............2019 -- Boldklub, se Boldklub..............................2019 — Fægteklub . ... ........................................ 2003 — Idrætsforening, se Idratsforen.............. 2073 se tillige Tilføjelser efter denne Emne­ liste. — Orkester.................................................. 2003 — Roklub, se Roklub, Danske Studenters 2143 — Skytteforening, se Skytteforen................2154 — Skyttekorps, se Skyttekorps....................2154 Akkordretten................................................ 2003 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Fors.............................. 2045 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.............................................. 2227ff Aktieselskabs-Registeret ............................ 2003 Aktionærforening, Dansk . .'....................... 2003 Aktionærforeningen af 1929....................... 2003 Aktuarforening, Den danske........................ 2003 Akureyri, Forretninger m. m....................... 3605 Akvarie-Selskab, Dansk.............................. 2003 Akvarievenncr, se Stuekulturs Akvariev.. 2164 Albaniens Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater................................................ 2059 Albans Kirke, se St. Albans K......................2146 Albertina..................................................... 2003 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foren. Sov. Alderdomsbolig......................................... 2047 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2018 Alderdoms-Friboliger, Foren, for................. 2003 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg............................ 2003 Alderdomshjemmet i Ordrup................... 2003 Alderdomshjemmet Sollijem................... 2003 Bombobøssen........................................... 2020 Centralmissionen..................................... 2027 Diakonissestiftelsen................................. 2031 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2032 Ensomme Gamles Værn.......................... 2034 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2047 Frdbg. Borgerforening............................. 2049 Frænkels Aldordomshjem........................ 2052 Gamles By (Kbhvns. A.)......................... 2057 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2063 Postbudes Alderdomshjem....................... 2134 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2003 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til...................................... 2047 Aldersrente, se Folkeforsikring................... 2042 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. . . . 2170 Alderstrøst................................................... 2003 AlexanderNewski Kirke ............................. 2003 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2128 Alkoholfrie Restauranter, Kvindernes . . 2003 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke............................... 2003 Alliance Fran^aise......................................-.2003 Allieredes danske Vaabenfæller, De ... . 2003 Allinge, Firma-Register...................... 2356 —, Forretninger m. m.......................... 1541 Almindelig dansk Gartnerforening, se Gart­ nerforening ......................................... ■ . . 2058 — dansk Hjælpe-Foren................................ 2003 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2112 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2115 — Hesteavls Fremme, Foren, til, se Ama­ ger Travselskab........................................ 2004 — Hospital, se Københavns alm. Hosp.. . 2091 Almindeligt Dansk Ingeniørforb., se Ing. 2075 Almindeligt Dansk Vare- og Industri- ■ lotteri, se Lotterier..................................... 2il2

III

EMNELISTE

Side Antikvarboghandlerforeningen................... 2005 Antimilitaristiske Præster, se Foreningen af antimilitaristiske Præster.....................2044 Antropologiske Komité............................... 2005 Antroposofisk Selskab, Dansk.................... 2005 Antroposofi, Studieskolen for..................... 2005 Apolloteatret, se Teatre................................ 2171 Apostelkirken.............................................. 2005 Apostolisk Vikariat, se Katolske................... 2078 Apotekerforeninger...................................... 2005 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2085 Apotekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. . . . 2164 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings. kassen for................................................. 2002 Appeludvalg, se Toldraadet..........................2173 Arabisk Mission, se Mission i Arabien. . . 2118 Arbejde adler................................................ 2006 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2006 Arbejderbevægelsens Arkiv......................... 2006 Arbejderboliger, Foreninger for................... 2006 — se ogsaa iVlderdoms-Friboliger .... 2003 og Foren, af 1865................................... 2044 Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2091 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforeningen af 1867, se-Hermes u. Sygekassevæsen.........................................2166 Arbejderforsikrings-Raadot,seDirektoratet for Ulykkesforsikringen............................ 2031 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . 2049 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2049 Arbejderhejskoler, se Arbejdernes Oplys­ ningsudvalg ............................................. 2006 Arbejder-Idræts-Forbund............................. 2006 Arbejderkoncerter, se Studentersamf............ 2163 Arbejder Logo, Dansk, se D. A. L................ 2028 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening..................................... 2023 Boldspil Union, se Boldspil-Union, Arb.2020 — Brændselsvirksomheder, Fællesr. f. se • Fællesraadet for Arbt.............................. 2053 _ - r „ ........................................................ 2006 — r eellesorganisation........................ 2006 Idræts-Forbund, se Arbejder-Idræts-F. 2006 — Idrætsklub, se Idrætsklub.............. 2073 kooperative Byggeforening, se Bygge- og Boligforeninger............................. 2023 — Landsbank, Spare- og Laanebank .. .2006 — Læseselskab — Oplysningsforbund....................• • • - • — Radioforbund, se Radioforbund, Årb'. .2138 — Radioklub, se Radioklub, Arb. . . . . ’ 2138 — Samariterforening..................... ^ ... . 2006 — Tennis Klub. 2006 Arbejdersangkor, De samvirkende................ 2006 Arbejdsanstalten Sundholm........................... 2006 Arbejdsanvisnings-og Engageringskonto­ rer Arbejde adler............................................. 2006 Arbejdsanvisningf. Kbhvn.&Frdbg. . . . 2006 Arbejdsauvisningskont. for Døvstumme . 2006 Arbejdsdirektoratet.................................... 2006 Arbejdsløshedskasser................................ 2009 Boghandler-MedhjælperforeningjDen dan­ ske Centralmissionen...................’ . 2027 Kngageringsbureauet for dekorativ Kunst2034 ngageringskont. f. Handel og Industri . 2034 horhyringsagenter..................................... 2048 hormandsforening, Dansk........................ 2048 hængselshjælpen................. , 0954 hængselsselskabernes Kontor 2054 I æstemænd.......................................... h S£ K °. mmnne ........... Hnnu 6 8forenin gen af 5. Juni 1864 . ... 2064 Han.ui Kontoristforen., Kvindernes. 2065 Hiemin!" & Kontormedhjælperforen. . 2065 HiS 86 ^æ nd . ‘ Kbhvn. . ............................ 2067 Ineeniorf 9 ^ rke J dsanv isningskontor . . . 2067 KnalSfn 111 ^ 8 0 Ply8ning8bureau . . 2075 :!S&T ee "’ Pr<> ™-......................................... s £ærX:2 en T? .......................si« Musikeres Land8-Forbn« f i'n ’ ’C ’ ’ ’ ' 2 -? 2 Studenterforeningen bUnd>Dan8ke - ’ ’ • * 22 Sygeplejeraad, Dansk ................. 2 [®, Vinkyperforeningen . . . . ’........................ Arbejdsdirektoratet.................... ’ ' ’ “ Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder ° hørende Sammenslutn. og Foreninger 2007 (Foreninger og Laug, som ikke hen­ hører herunder, er anført alfabetisk i Real-Registret efter deres Navn). —- Kbhvnske Grossisters, se Kobenh. 2091 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. .... 2009

Side

Side

ranceselskaber, se Fag- og Vareforteg­ nelsen (blaa Blade). Assurandørernes Pressebureau...................... 2012 Assurandeurer, Private, se Private .... 2136 Assurandør-Societetet....................................2012 Assurandørernes Hus.....................................2012 Astronomisk Observatorium . ■....................2012 Astronomisk Selskab.....................................2012 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2068 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem) Asylet af 28. Maj, Be Asylselsk., flet kbhvnske................................................ 2012 Blinde, Forsørgelsesanstalt for ... .1. 2019 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs.l. 2019 Børneasyl, Valby, se Tilføjelser efteV denne Emneliste T Daghjem for Smaabern............... .............\2028 Dronning Caroline Amalies A., se Asyi\2012 DronningLouisesA., se Asylselskab. .’ . . S012 Fortsættelsesasylet af 1890........................ 2048 Frederik d. 6. A v se Asylselskåbdet \ kbhvnske............................................. 2Å12 Frederiksberg A., se Asylselskab . . . 20(2 Friskolobørnsåsyler.................................. 205^ General Classens A., se Asyl.................... 2012 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 2012 KongChr. d. 9. og DronningLouises Asyl, 38 Asyl...................................................2012 Kristianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske................................................ 2012 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2012 Assurance-Comp. Baltica, seBaltica. . . . 2013 Assuranceforeningen Skuld........................... 2011 Assuranceselskaber Henvisning til de forskellige Arter Assu­ Arbejdsherberger i Danmark, Centralfore­ ningen af.................................................... 2009 Arbejdshjem, se Centralmissionen................ 2027 Arbejdshjem, Kbhvns.................................... 2009 Arbejdshjem for døvstumme Piger, seDøv- stumme.................................................... 2033 Arbejdshus, Statens....................................... 2009 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2044 Arbejdslederforening, Danskinspektør- og, se Inspektor- og Arbejdslederf.................. 2075 Arbejdsløshedens Bekæmpelse, se Selskabet til Bekæmpelselse af Arbejdsløsheden . 2149 se tilligeTilfojelser efter denneEmneliste Arbejdsløshedsfonden...............**............... 2009 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi­ rektoratet ................................................... 2006 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte............... 2009 Arbejdsloshedsraadct.....................................2010 Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ........................................................ 2035 so till.Tilføjeiser efter denneEmneliste Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . 2006 Arbejde- og Fabriktilsynet............................ 2010 Arbejdsraadet................................................ 2011 Arbejdsstuer for Børn....................................2011 — se ogsaa St. Lukas Stiftelse......................2147 Arbejdsudvalg, Socialministeriets.................2011 Arden, Firma-Register................................... 2356 —, Forretninger m. m.................................. 1542 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal................. 2074 —, de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd. IX.............................. 3650 Argentinske Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater.................. 2059 Arkitektforening, Akademisk........................20’-l Arkitekt-Forening, Dansk..............................2011 Arkivarforeningen......................................... 2011 Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station............................................2011 Armeniervenner, De danske.........................2011 Arnamagnæanske llaandskriftsamling. . . 2011 Arnessysla, Forretninger m. m..................... 3611 Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler .. . 2055 Arresødal, se Classenske Fideikomm.......... 2028 Arsenal, se Vaabenarsenal............................2179 Artilleriet......................................................2011 — se ogsaa under Aarhus............................ 1509 — — — Holbæk..........................1613 — — — Ringsted. ........ 1726 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. .. . 2078 Artilleriofficersforeningen............................2011 Asnæs, Firma:Register................................. 2356 —, Forretninger m. m...................................1542 Assens, Firma-Register................................ 2356 —, Forretninger m. m...................................1542 Assistenshuset ...............................................2011 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fagrogistret, Afd. VII. . . 3016 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2079 -------Takster m. m., se Begravelsesv.... 2015 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2081 Association franco-scandinave...................... 2011 A8sumptionssø3trenes Kapel, se Katolske 2079

Asyler [fortsat] Kvindehjemmet......................................... 2090 Menighedsplejernes A.............................. 2116 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, det kbhvnske................................................2012 Opdragelsen, se Asylselskabet 0.............. 2012 Prinsesse Maries A., se Asyl.....................2012 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2028 Sundbyernes A., se Asyl ..........................2012 Teba, se Diakonissestiftelsen................... 2031 Utterslev Daghjem.................................... 2179 Vesterbros A., se Asylselskab...................2012 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde...................... 2032 Athletik, Athletklubber m. m........................2012 (se ogsaa Kristelige F. U. M.)............... 2087. Attende April, se Ungdomsforeningen 18. April Attende November, se Kunstnerforeningen af2088 Auditør, Statsbanernes, se Statsb.................2161 Auditørkorpset.............................................. 2012 Augustenborg, Firma-Register.................... 2357 —, Forretninger m. m................................... 1544 — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu- I berkulosens Bekæmpelse.......................... 2125 Auktionsdirektør, (nu Fogedkontor II) se Byret, Kbhvns......................................... 2024 Aurehoj Gymnasium, se Statsskoler . . . 2162’ Aurora, hemmeligt Samfund........................ 2012‘ Austria, se Foreningen Austria ................... 2046 Autogummi-Forhandler-Forcn......................2012 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2028 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Automobildrosker. .................................... : 2012 Automobilforsikring, se Forenede Danske.. 2044 — se tillige Dansk Forening for internat. Motorkøretøjsfors.............................. .. . 2020 Automobilforsikrings-Forbund, Dansk. . . 2013 Automobil Klub, Kgl. dansk....................... '2013 Automobil-Korps, se Frivilligt .................... 2052 Automobilkørsel, Foren, af Lærere i, se Foreningen af Lærere i............................ 2045 Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling......................................2013 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2013 Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes . . .... .................... 202.8. ; Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet........................................... .... 2134 Avissamling, Statens, i Aarhus..................... 1513 Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin­ gen for .......................................................... Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds­ giverforening .................. ? ........................ 2007 Bach-Foreningen................. *....................... 2013 Baconkontrollen............................................ 2013 Badeanstalter,Kommunale............................ 2013 — se tillige Fag-Registret, Afd. VII .. . 2550* se ogsaa Svømmehal, Frdbg. og Kbhvns 2165 Badminton Forbund, Dansk.......................... 2013 Badminton Klub, Kbhvns............................. 2013 Bageritilsyn,seArbejds-og Fabrikstilsynet. 2010 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening .... 2007 Bagcrmesterforenii.g, Sjæl], og Loll.-Fal- sters Stifters, se Sjællands. '...................... 2150 Bagerstandens Fællesorg. se Fællesorg.. . 2053 Bagersvendestiftelsen....................................2013 Bagsværd, Beboere........................................ 673 — Grundejerforening............................. 2013 — Haandværkerforening..............................2013 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst.............. 2001 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen............... 2013 Bakkehuset, Stiftelsen...................................2013 Balders Hospital, se Hospitaler................... 2069 Ballerup, Firma-Register.............................. 2357 —, Forretninger m. m...................................1.544 Ballettens Personale, seTeater, Det kgl.. . . 2171 Ballettens private Pensionsfond.................... 2013 Ballonklubben............................................. 2013 Baltic and International Maritime Confe- rence.............................<........................... 2013 Baltica, Assurance-Comp..............................2013 Bandy Union, Dansk..................................... 2013 Banegaarde, Kbhvns., se Statsbaner . . . 2160. se ogsaa Privatbaner................................2135 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfærd..................................................... 2030 Banerytternes Klub........................................2013 Banerytternes Understøttelsesforening. . . 2013 Bangs Virksomhed.........................................2013 Banker, se ogsaa Fag-Registret, Afd. V11.27 6O Amagerbanken ......................................... 2 004 Andelsbanken............................................ 2005 Arbejdernes Landsbank............................ 2006 Banken f. Lyngby og Omegn.....................2013 Banker paa Færøerne................................. 1954 Banker paa Island.................................’ 3603

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online