VesterbrosPassage

var blevet eksp rop riere t til de om ­ fattende banegårdsanlæg, sin in d ­ kørsel. Gå rden blev ind rette t til sangerindeknejpe med særlig a p ­ pel til de mænd , d e r havde tilknyt­ ning til n a bog rund en , kvægtorvet Trommesalen. Glacisholm blev nedrevet i 1870’erne. Hvor gå rden lå, er de r nu fortov og gade foran indgangen til Ve sterport station. En kommission, der var nedsat i 1886, anbefalede i sin betænkning et par år efter at anlægge en ny godsbanegård i Kalveboderne. Det havde general H .T .W en ck , de r var medlem a f De sjællandske Je rnban e rs direktion, foreslået al­ lerede i 188 1i en a nd e n kommissi­ on, hvori han selv var d en ne tankes eneste tilhænger. Det blev hans søn, arkitekt Heinrich Wenck, der kom til at op fø re den ny godsba­ negård, som åbnede 30. september 1901 på in ddæmme t område. Den blev popu læ rt kaldt »de tre porte« og blev nedlagt i 1960’erne, da den nuvæ rende blev op fø rt på samme sted. Wenck mod tog eckersbergme- daljen for a nd en gang for dette byggeri. Første gang havde han fået den i 1898 for sine tegninger til stationerne på Kystbanen mel­ lem Klampenborg og Helsingør. Det blev Heinrich Wenck, der også kom til at bygge den ny hovedba­ negård mellem Bernstorffsgade

te rræne t skulle udlægges til blan­ det bebyggelse med b rede gader ført efter k rumm e linier, som man anså for at være af b ed re arkitek­ tonisk virkning end rette. Midt inde i kvarteret mellem F riheds­ støtten og Gyldenløvesgade skulle der ligge en Sankt Jørgen s Plads, hvor en kirke eller et folkebibliotek kunne få »en smuk og rolig belig­ genhed«. »Vi glæder os til vor Concorde- plads,« skrev Johanne s V. Jensen i Illustreret Tidende 22.januar 1911. H an beskrev Herholdts »fine gamle bygning« som en skrækkelig kasse og glædede sig over den kommende hovedbane­ gård: »Fige over for på den and en side af gaden rejser sig den ny, ikke køn men ny, rummelig og lys, topmo ­ derne, og den skal være po rten til København ... Den gamle og den ny tid tager mål af h inanden tværs over Vesterbrogade, den ene stil­ fuld, men for lille, den and en med alt i orden , omend ikke beund ret. Det kommer nok«. Digteren glædede sig til at skulle træde ud af en banegård med et mode rne bybillede for øje i stedet for »at slippes gennem den gamle banegårds triste rottegange ud på regnpytterne foran Nationals ynk­ værdige facade«. Han kom ikke til at se en mo­ 71

og Reventlowsgade, om tren t sam­ me sted som den første lå. Det rene Klondyke I 1910 udskrev Københavns Kommune en konkurrence om det bedste projekt til anvendelse af det store banegårdsterræn, når det blev ledigt. Der indkom en mængde forslag til at skabe en ny, mode rne bydel i tilslutning til den kommende hovedbanegård med pragtbygninger og storslåede bou ­ levarder, hængende haver og a r­ kader og b roer og tunneller til re ­ gulering af den fremtidige store trafik i det ny kvarter på Vester­ bro. Alle de indkomne forslag blev udstillet i rådhushallen. Vindere blev arkitekterne Egil Fischer og Holger Rasmussen og afdelingsin­ geniør O.K.Nobel. Ifølge deres projekt skulle Vesterbrogade deles i to gader med et bredt, grønt an­ læg med cyklestier i midten, og Bernstorffsgade skulle viderefø­ res gennem en kolonnade på den anden side af Vesterbrogade og ligeledes Reventlowsgade på den venstre side af den kommende Boulevardbane. Ud mod Sankt Jørgen s Sø, hvor de r havde været lokomotivremiser, skulle der op ­ føres en stor koncert- og udstil­ lingsbygning. Den øvrige del af

Made with