Kraks vejviser 1927 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1927 158. AARGANG • KRAK 65. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FO R D A NM A R K t Eksport-Kalender. Bestemmelser og Takster • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT N Y T O R V 17, K JØ B E N H A V N K. TELEFON CENTRAL 308-

1

Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 1. BIND. Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse (se de grønne Kartoner).

-7^ i /• J"*"

Side

E m n e lis te ti l 1ste B ind.

Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal.

(gule Blade)

F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren. Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn................... 2 Oversigtskort og 5 Specialkort over Kjøbenhavn, Frederiksberg og Gjenlofte litograferede i 4 Farver. Sporvejskort. Planer over Hospitaler og Teatre. Special-Annoncer. 1 Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... Alfabetisk ordnede Artikler om Slats-, kommunale og private Institutio­ ner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om Forhold af al­ men Interesse. 81 a) GADE-REGISTER................................................................................................ Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.................................................................................................. 269 Fortegnelse over Husene (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, et Udvalg af Beboerne m. m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... 593 Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. TILLÆG: en Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling V: Provins-Register. A. FORRETNINGER ............................................................................................. 1169 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, samt for 22 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ........................................................................................ 1434 C. STØRRE GAARDE ........................................................................................ 1526 D. KOMMUNEFORTEGNELSE............................................................................ 1557 253 Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn.

Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommuner. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register,Forretninger,Privat-Adresser...

1565 1569

Grønland. Kort,Styrelse,Distrikter,Embedsmænd........................

/

'.

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER B O

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 2. BIND. Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

Side

E m n e l i s t e til 2det B in d ................................................................ T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning.............................. .............................

(gule Blade)

Eksport-Kalender for Danmark................... ...................... i KRAKS EXPORT-DIRECTORY OF DENMARK Fuldstændige Fortegnelser (byvis og fagvis ordnet) over danske eksporterende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk og Spansk. A. EXPORTERS B. BANKING, SHIPPING etc. Bestemmelser o« Takster .................................................. i6i vedrørende Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen (grønne Blade) Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark................................................. 193 Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENHAVN B. KØBSTÆDERNE C. LANDET Afdeling VII: Fag-Register for Danmark........................ 385 * Fag- og Branchefortegnelser. Virksomheder indenfor Handel, Haandværk,' Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre'næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse — af den en­ kelte Virksomheds Specialitet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Register for Færøerne. Foran i Fag-Registret O v e r sæ t t e l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk og Russisk af de vigtigste Fagoverskrifter samt et Kort over Danmark. Afdeling VIII: Island (røde Blade).............................................................. 1489 Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet......................................................... 1537 De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Flovedstæder m. m. Danmarks G e s a n d te r og K o n su le r i Udlandet. Danske F o r e n in g e r i Udlandet. Større V irk s om h e d e r i Udlandet, der ejes e lle r ledes a f Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Brancheforlegnelser, med Kort over Czeko^Iovakiet, Danzig, England, Finland, Letland, Norge, Sverige, Tyskland).! Se tillige næste Side. \

Pjeefl

Kraks Vejviser omfatter

Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Sporvejskort; Teaterpla­ ner m. m............................................................................................. Kort over Havn og F rihavn.................................................................. Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stiftelser; Dagliglivets Retsforhold; Historie, Topografi og Statistik ; Seværdigheder m. m.. ......................... Administrative Inddelinger af Byen (Kvarterer,Roder, Ligningsdi­ strikter, Politikredse,Oppeborselsdistrikter. Forsørgelsesdistrik­ ter (Lægedistrikter), Skorstensfejerdistrikter, Postdistrikter, Kirkesogne m m.).............................................................................. Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Afatrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Be­ boere — Villabyerne).............................'....................................... Privat-Adresser og Forretnings-Adresser................................... “ ___ Eksport-Firmaer og Oplysninger om Eksportforhold, Havne og Skibsfart........................................................................................... Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf-og Told­ væsen ............................................................ ................... ............... Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- og BRANCHE-FORTEGNELSER......................................

1. Bind, A fdeling I 2. Bind (efter gule Blade)

1. Bind, Afdeling II

Kjøhenliavn

l.B ind, Afdeling II og III A

1. Bind, Afdeling III B 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind (efter gule Blade) 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Kort over D anmark................................................................................. 2. Bind, Afdeling VII 22 Kort over de større Købstæder......................................................... l.B ind, Afdeling V Kort over Færøerne og Grønland........................................................... 1. Bind, Afdeling V Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m.m................... ......... l.B ind, Afdeling V Forretningsadresser,ordnetbyvis(medHenvisningertilFag-Registret) l.Bind, Afdeling V Privat-Adresser......................................................................................... 1. Bind, Afdeling V Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................................... 1. Bind, Afdeling V Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... l.Bind, Afdeling V Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser) ........... 1. Bind, Afdeling V Grønland (Kort; Landet, Befolkningen og Styrelsen; Kolonidistrik­ tern e)................................................................................................. l.B ind, AfdelingV Eksport-Firmaer og Oplysninger om Ekspoi tforhold, Havne og Skibsfart............................................................................................. 2. Bind (efter gule Blade) Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen 2. Bind (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling VII

2 3 4

Provinsen

Kort over Island ....................................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber................................. ........... 2. Bind, Afdeling V III Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, med Henvisning til deres Plads i F ag-R egistret..................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Privat-Adresser................................................................................. :. • 2. Bind, Afdeling VIII FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling V III

Island

Kort over Czekoslovakiet,Danzig,England,Finland, Letland, Norge, Sverige, Tyskland............................................................................ De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder..................................................................................... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i U d landet............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................ Danske Foreninger i Udlandet............................................................... Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af D an sk e........ Dampskibsruter, der forbinder danske og udenlandske Havne............ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling II og V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind (Eksport-Kalenderen) 2. Bind, Afdeling IX

Udlandet

/ Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab efter Trykningen af det paagældende Afsnit findes foran i dette Bind, Side XIII paa de gule Blade.

I

EMNELISTE til Vejviserens andet Bind. En alfabetisk Fortegnelse over de vigtigste i 2. Bind omhandlede Emner, deriblandt alle Fag-Registrets Over­ sk rifter, med Angivelse af det Sidetal, hvorunder Emnet skal søges. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag i Afd. V II Fag- R egister for Danmark. i

Slagteriprodukter Spinderier og Rebslagerier Sygeplej eartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler Trikotage Undervisning Væverier

Assurance Belysning Brændsel Farver og Farvevarer F isk og Fiskeriprodukter Gulvbeklædning LHavebrugsprodukter

Motorer Musik-In struraenter Mølleriprodukter- Olier Ovne Prbduktforretninger

Isolerings- og Tætningsma­ teriale Kontorartikler og -inventar Landbrugsmask. og -redsk.

Legetøj Maalere Mejeriprodukter Metaller

Skibsrederier Skolemateriel

An English translation of the most important •trades, see page 369. Une traduction frangaise des professions .les plus importantes, voir page 373. Eine deutsche Ubersetzung der w ichtigsten Facli-Uberschriften, sielie Seite 376. Una traduccion espanola de los profpsicnes mos importantes véase pagina 380. Pyccidfl uepeBon-b rnaBH-fefliniixT. py.6pHin> npoMucnoBaro peecTpa naxonuTcrf BTAHanajrfc BToporo toms

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

1

/ ‘

Emneliste til Vejviserens andet Bind.

Side 293 nAsot“ Sido 293 se Trikotage 2 (Fabr.) . . 1325 1. Personkørsel................. 426 Side Automobilkørsel

Side

Barometre............................. Bast (Raffia) en gros . . . . Bastbaand............................. Bastmaatter.......................... Batik....................... .............. Bedemænd............................. Befragtningsagenter............ Beg........................................ Begravelsesbesørgelse . . . . Begravelsesselskaber, se Real- Registret, Side 94 i Bind 1 Belysning Acetylénbelysning............ Automobilbelysning. . . . Belysningsartikler............ Benzin................................ Carbid................................ Elektricitetsværker, seEm- nelisten til Bind I Elektrisk Lysinstallation ElektriskeBelysningsanlæg Elektriske Belysningsart. Gasglødenet....................... Gas- og Vandmestre. . . . Gasværker, se Emnelisten til Bind I Glødenet............................. Lampeglas....................... Lamper............................. Lampeskærme.................. Lygter................................ Lysekroner ....................... Lysestøbere.............. Metaltraadslamper............ Petroleum.......................... Skibslanterner.................. Stearinlys.......................... Trappeautomater.............. Ben en gros.......................... Bonmelsfabr., se Kød- og Benmel............................. Benzin, 1. Benzin engros. . Benzin, 2. Benzindepoter . . Benzin-Genvinding............... Benzin-Tankanlæg................. Benzol.............. .. Bcslagsmede....................... Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen................... Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler . . . . Betonblandemaskiner . . . . Betonjern. ............................ Betonstøberier.................... (Artikler for Betonstøbe­ rier) . . . " .......................... Biavlsredskaber.............. .. Biblioteker, se Oversigten i Emnelisten til Bind I — paa Island.................... Bijouterivarer....................... Billarder og Billkrdartikler Billedhuggere. , . . ............ Billedindramning................. Billedskærere....................... Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................. Billettromlér . . . . . . . . . Bindegarn en gros .............. Biografteatre....................... (Artikler forBiografteatre) Birkerød, Firma-Register. . Biscuit 1. Biscuitfabrikker. . . . . 2. Import & en gros . . . (Artikler forBiscuitfabrikker) Bistadefabrikker..................

498- 493- 49æ: 493 493 493 493 494 494 386- 416 494 494 565 620- 627 627 707 708 719- 921 921 921 941 941 942 •

Aabenraa, Firma-Register. . Aakirkeby, Firma-Register . Aalborg, Firma-Register . . Aalestrup, Firma-Register . Aarbøger.............................. Aarhus, Firma-Register. . . Aars, Firma-Register . . . . Aarup, Firma-Register . . . Acetylénbelysning............... AcetyléndisBous................. Adressebøger i Udlandet, se Afd. IX Adressering.......................... Adresseringsmaskiner . . . . Afskrivningsbureauer, seMa- skinafskrivningsbureauer. Afsvampningsmidler........... Aftapningsmaskiner.............. Agentur- og Kommissionsfor­ retninger ............... .. — paa Island....................... Ajlespredere......................... Akkumulatorer..................... Akkumulatorsyre............... Akureyri, Forretninger . . . Akvarier.............................. Akvavit................................. Alabastvarer....................... A lbum s.......................... . . Alkoholfri D rikke.............. Allinge, Firma-Register. . . Altinget, Island.................... Aluminium.......................... Aluminiumsvarer................. Amatør-Fotografiapparater ? Ammoniak.......................... Ammunition........................ Analytisk-kemiske Labora­ torier; se Kemiske Labora­ torier ............................... Anilinfarver....................... Ankere og Kæder............... Anlægsgartnere.................. Annoncebureauer................. Anretninger .i Hjemmet, se Selskabsanretninger i H jemmet.......................... Ansigtspleje.......................... Ansjoser.................... .. Ansvarsforsikring 1. Indenlandsko Selskaber 2. Udenlandske Selskaber 3. Repræsentanter. . . .’ . Antikvarboghandlere............ Antikvitetshandlere............ Antikvitetsrestaurerere . . . A poteker.............. .. (Apotekervarer en gros) . (Apotek-Artikler og -In­ ventar) ............................ —, Island.................... 1430, Arbejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer ............ A rbejdstøj....................... . Arden, Firma-Register. . . . Arkitekter....................... .. . (Artikler for Arkitekter) Armaturforretninger. . . . . Arnessysla, Forretninger . . Artistagenturer, se Teater-, Koncert- og Varietébu­ reauer . . . . . . . . . . . . A sbest......................... Asfalt 1. Asfalteringsvirksomheder 2. Asfalt en g ro s.............. (Maskiner og Artikler for Asfalteringsvirksomheder) Asnæs, Firma-Register . . .

302 2. Varekørsel.................... Automobillakerere............... (Artikler f. Automobil- laitéfere)........................... 398 Automobilolie, se Motorolie Automobilreparation . . . . 410 416 Autoraobilringe.............. 423 Automobilstationer.............. Automobiltilbehør . . . . . . Automobiltransportform,se 610 Automobilkørsel 2. Vare- 631 kørsel................................ Automobiludlejning, se Auto- 639 mobilkørscl....................... 692 Automobilvask.................... 711 Avena-01............' ............... 744 Aviser, 1. Dagblade............ 755 Aviser, 2. Ugeblade, Tids- 769 skrifter m. m................... 785 Aviser og Tidsskrifter paa 786 Island............................... 1501 786 Avismakulatur.................... Avisudklip.......................... 455 427 428 428 428 432 433 434 1029 532 586 427 426 437 437 437 437 446 -155

Assens, Firma-Register . . .

294 296

296 Assurance.

301 Ansvarsforsikring............ 301 Assuranceforretninger. . . 386 Automatforsikring........... 386 Automobilforsikring . . . Brandforsikring . . . . . . Cykleassurance................. 386 1 Driftstabsforsikring. . . . 386 Elektromotorforsikring. . Erhvervsudygtighedsfor- sikring . ....................... 387 Færdselsforsikring........... 387 Genforsikring........... . . . 387 Grundejerforsikring. . . . . 1499 Haglskadeforsikring . . . 393 Huslejeforsikring............ 394 Hussvamp-Forsikring . . . 1491 Hypotekforsikring............ 391 Indbrudsforsikring . . . . Invaliditetsforsikring. . . 395 Kautionsforsikring . . . . 395 Kreaturforsikring . . . . . 395 K rigsforsikring.............. 302 Livsforsikring 989 303

Glasforsikring.............. .. 716 Avisbureauer........................

,

798 808

842 Baadebyggerier.................... 886 (Artikler for Baadebygge- 888 rier) .................................. 936 Baadmotorer . . . .•............

456 456

456 1490 Maskit\skadeforsikring . . 1000 Baand.................................... 457 Pensionsforsikring . . . . 1087 Babyudstyr, se Borncudstyr 561 395 Plantageforsikring............ 1093 Bacon en gros, se: 395 Ran- og Røveriforsikring 1113 Fedevarer 2....................... 646 Sygeforsikring.................. 1275 Badeapparater.................... 847 Sø- dg Transportforsikring 1291 Badeartikler........................ 396 Tandplejeforsikring. . . . 1296 Badehoteller, se Bade- og 396 '‘Ulykkesforsikring............ 1360 Sommerhoteller............... 458 396 Vandklosetassurance . . . 1372 Badeinstallering.................. 458 397 Vandskadeforsikring . . . 1373 Badekar ................................ 458 Assurance, Island. . . . 1490, 1501 Badeovne ............................. 458 Assuranceforretninger. . . . 410 Bade- og Sommerlioteller . . 458 1170 „Atka Olio“ Bade- og Sommerpensionater 461 so Spiseolie....................... 1251 Badesteder......................... . 462 398 Augustenborg,Firma-Register 302 Bagepulver............ .............. 462 Auktionsholdere.................. 413 Bagere................................. 462 398 Autogén-Svejseapparater . . 415 (Bageri-Artikler og-Invent.) 470 399 Autogénsvejsning............... 415 (Bagerimæglere).............. 471 399 (Artikler f .Autogénsvejsning) 415 Bage- og Stegeovne............ •471 399 Autografi................. (............. 415 Ballerup, Firma Register . . 302 399 Automater........................... 416 Bal- og Selskabsmusik . . . 471 400 Automatforsikring.............. 416 Bambus.................................. 472 400 Automobilbelysning............ 416 Bambusmøbler................. . 472 402 Automobil d ra g to r............... Automobildroskekørsel og 416 Bambusrør........................... Bananer en gros ................. 472 472 416 Banker i Udlandet se Afd. IX 404 3. Automobiler en gros & Bankiers.................... .. 489 ‘408 Automobileksport. . . . 423 Bank-Incasso, se Incasso . . 791 408 (Artikler f. Automobilfabr.) 423 Barberer og Frisører . . . . 489 1494 Automobilfinanciering . . . . Automobilforsikring 423 (Barber- og Frisør-Artikl.) Barbermaskiner og Barber- 491 1. Indenlandske Selskaber 423 blade. . . . ....................... 491 1303 2. Udenlandske Selskaber 423 Bariastrandasysla, Forret- ■408 3. Repræsentanter............ 424 ningor............................... 1494 Automobilgarager............... 424 Barnemøbler.............. 491 408 ^.utomobilkarosserifabr.. . . 424 Barnevogne / 491 408 (Artikler f. Automobilka- 1. Udsalg.......................... rosserifabr.). i .................. 425 2. Fabrikker & en gros. . 491 410 Automobilkølere . . . . . . . 425 (Artikler til Barnevogns- 302 Automobilkøreskoler............ 425 fabrikation^/.................. 492 395 395 1118 Svineslagterier................. 1270 1118 Badeanstalter....................... 457 Rejsegodsforsikring. . . . Stormskadeforsikring. . . 1263 (Søbadeanstalter)............ 457 402 Automobiludlejning, se Au- 1500 tomobilkørsel, 1. Person- kørsel ................................ 'Bandager ............................. (Bandager en gros) . . . . 426 Banker................................... 41P (Artikler for Banker) . . . 472 472 472- 488 403 Automobiler — paa Island. . . . . . 1490,1501 403 1. Autombilfabr. ’. . . . . . 302 2. Automobilforhandlere .

1017 1087 1177 1257 1321

494 915 494 495 495- 495 495-- 495

161 1274

496. 496- 496 496- 496-

1490

496- 496' 497 497 497 1302- 498 498 498 499 302- 499 500* 500> 500-

*

III

EMNELISTE

Side 607

Side Centralvarmeanlæg.............. 571 (Apparater og Artikler til Centralvarmeanlæg). . . . 573 Centrifuger, Fabr. og Import 573 Champagne......................... 573 Chaufførskoler, se Automo­ bilkøreskoler .................... 425 C heviot............................... 574 Chlorcalcium . ..................... 574 Chokolade, 1. Chokoladefa­ brikker .......................... 574 Chokolade, 2. Agenturer & en g r o s ............................. 575 (Artikler og Maskiner til Chokoladefab r.)............... 576 Christiansfeld, Firma-Re­ gister..................................x 303 Cichorie, se Kaffesurrogater 833 Cider..................................... 577 Cigarer 1. Cigarhandlere............... 577 2. Cigarfabrikker, Agen­ turer og Import . . . . 581 (Artikler for Cigarhand­ lere)................................... 582 Cigaretter, Fabr. og Import. 582 (Artikler for Cigaretfa­ brikker)....................... 584 Cigarkasser ........................... 584 Cigarrør......................... 584 Cikorie, se Kaffesurrogater. 833 Cinders, se Koks ogCinders 858 C iselerer....................... 584 Clichéer.......................... 584 (Art. for Clichéfabr.). . . 586 Code-Bøger....................... 586 Cognac............................. 586 Cokes, se K o k s ............ 858 Compound Lard, se Fedt en g r o s ................................ 647 Cotillonsartikler, se Kotil- lonsartikler....................... 885 Crown Corks........................ 586 Cykleassurance . .................. 586 Cyklelak................................ 587 Cyklelakering....................... 587 Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 587 Cykler, 2. Cykler en gros. . 593 (Artikler f. Cyklefabrikker) 595 Cyklereparation................. 595 Cykleringe................................ 595 Cykletilbeliør....................... 595 Cylinderolier.............. 596 Czekoslovakiet, Kort over. . 1556 —Firmaer med Handelsinter­ esser paa Danmark . . . . 1555 Dagblade, se Aviser 1. . . . 437 Dalasysla, Forretninger . . . 1494 Damefrisørinder, se Frise­ ring 1 ........................#. . 676 Damehatte 1. Damehatteudsalg . . . . 596 2. Damehatte en gros. . . 596 Damekonfektion, se Konfek­ tion ................................... 866 Damelinned 1. Udsalg.......................... 596 2. Fabrikker og en gros . 596 Dameskræddere..................... 596 Dampkedelanlæg. . . . . . . 597 Dampkokkenanlæg............... 597 Dampmaskiner .................... 597 Damp- og Motorskibsselska­ ber samt Rederier. . j . . 602 (Leverandører til Damp­ og Motorskibssclskaber). . 604 Dampmøller og andre større Handelsmøller................. 597 (Artikler & Maskiner f. Dampmøller).................. .. 602 Dampskibsekspeditioner. . . 604 Dampskibsekspeditioner & Dampskibs-Linier, regel­ mæssigt anløbende Kbhvn. 145 Dampskibsselskaber paa Is- • land . . . ' ....................... 1503 Dampskorstene..................... 606 Dampstoderier . .*............... 606 Damptromler....................... 606 Danmarks Gesandter ogKon- suler i Udlandet.............. 1539 Danseundervisning. . . . . . 606 Danske ogskandinaviske For­ eninger i'Udlandet . . . . 1543 Danzig,. Fristaden, Kort over 1559 — Firmaer med Handelsin­ teresser paa Danmark . . 1558 Dekatører................. 607

Side Brosten, se Stenforretninger 1258 Brugsforeninger.................... 540 Bryggerier.................. 540 (Bryggerier med Depot i Kjøbenhavn).......... 542 (Bryggerimaskiner og Ar­ tikler for Bryggerier) . . 542 Brædstrup, Firma-Register. 303 Brænde........................ 543 Brænderiartikler, se Spritfa­ brikker, Art. fo r........... 1253 Brændevin............................ 544 Brændsel B rik etter.......................... 536 B rænde............................. 543 Brændselsforretninger. . . 544 Brændselsolier.................. 545 Ildtændere....................... 790 Koks og Cinders.............. 858 Kul..................................... 890 Petroleum......................... 1087 Splitved............................ 1251 Trækul............................... 1332 Tørv................................... 1356 Brændselsforretninger. . . . 544 Brændselsolier.................... 545 Brødfabrikker.................... 545 Brødskæremaskiner........... 546 Brøndboring ....................... 546 >(Artikler for Brøndborere) 547 Brønderslev, Firma-Register 303 Brøndkarme og Brønddæks­ ler ...................................... 547 Brøridkuranstalter......... 547 Brørup, Firma-Register . . . 303 Buddingpulver.............. 547 Budekspeditioner............ 547 Bugserselskaber........... 547 Buntm agere.................. 547 (Buntmagere en gros) . . 549 Buster, se Voksbuster. . . . 1400 Butiksinventar............... 549 Byggegrunde................. 550 Byggryn.......................... 550 Bygmestre (kun i Sønder­ jylland) ............................. 550 Bygningsartikler............ 551 — paa Island................. 1503 Bygningsbeslag.............. 557 Bygningsreparationer 1. Blikkenslagerarbejde. . 557 2. Glarmesterarbejde . . . 557 3. Malerarbejde............. 557 4. Murerarbejde............. 557 Bælter en gros.................... 557 Bæ repinde.......................... 557 Bødkere................................. 557 (Bødkeriartikler)............... 559 Bøjler................................... 559 Bølgepap, (se tillige Pap). . 559 Bølgeplader........................... 559 Børnehaver........................... 559 Børnekonfektion 1. Børnekonfektionsforr.. 559 2. Børnekonfektion en gros 560 Børneudstyr 1. Borneudstyrsforr. . . . 561 2. Børneudstyr en gros. . 561 Børstenbindervarer, 1. Bør­ stenbindere........................ 561 Børstenbindervarer,2.Børste- vareudsalg....................... 562 Borstenbindervarer,3.Børste- varer en gros.................... 562 f (Raavarer f. Børstenbin­ dere) ................................ 563 Borstetræfabrikker.............. 563 Bøssemagere . . .................. 45p Cacao 1. Cacaopulver........... 563 2. Cacaobønner........... 564 Caféer............................. 564 Carameller, se Karameller . 838 Carbid ................................... 565 Carbolineum.................... 565 Carborundum ....................... 565 Casein, se Kasein . . . . . . 840 Cellophan ............................. 565 Celluloidvarer...........................565 Cement............................ 565 (Anlæg af Cementfabrikker) 568 Cementfarver................. 568 Cementfiiser . . . . . . . . . 568 Cementrør....................... 568 Cementvarer.................. 568 (Artikler for Cementvare- fabrikation)................. 571

Side Bitter..................................... 5<>0 Bjergningsentrepriser . . . . 500 Bjerringbro, Firma-Register 302 Bladcentraler, seAvisbureauer 437 Blikemballagefabrikker . . . 500 Blikkenslagere ogSkiferdæk­ kere .................................. 501 (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . 505 Blikplader............................. 505 B likvarer............................. 505 Blodbudding......................... 505 Blodfoder................. 505 Blomster, 1. Blomsterhand­ lere ................................... 506 Blomster, 2. Blomstergart­ nere ................................... 509 Blomster, 3. Blomster, Im­ port og en gros . . . . . . 509 (Artikler for Blomster­ handlere) ............................. 510 Blomster, kunstige................. 510 Blomsterløg............................. 510 Blonder en g r o s .................... 511 Bluser . . . ............................ -511 B ly........................................... 511 Blyanter 1. Forhandlere................. 511 2. Fabrikker.................... 511 Bly- og Kobbertækkere . . . 511 Blyplomber, se Plomber og Plombetænger................. 1096 Blyrø r................................... 511 B læk..................................... 511 Blødstøbegods...................... 511 Bogbindere............................. 511 (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner)....................... 515 Bogense, Firma-Register . . 302 Bogforlag............................. 515 Bogforing, se: Bjgholderianlæg.............. 521 Revisorer.............. .. 1126 Boghandlere.......................... 516 (Artikler for Boghandlere) 521 Bogholderianlæg................. 521 Bogholderiundervisning . . . 521 Boghvedegryn....................... 522 Bogtrykkerier................ 522 — paa Island....................... 1502 (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar).......................... 528 Boksanlæg, se Boxanlæg. . . 532 Bolte og Møttrikker 1. F abrikker.................... 529 2. Import og en gros . . . 530 Bomuldsgarn ........................ 530 Bomuldsspinderier.............. 530 (Anlæg af ogArt. for Bom- uldsspinderier)............... 530 Bomuldsvæverier................. 531 (Artikler for Bomuldsvæ­ verier) ............................... 532 Boncmaskiner....................... 532 Boraksfabrikker.................... 532 Borde..................................... 532 Borgarfjarfiarsysla, Forret­ ninger ................................ 1494 Bouillonterninger................. 532 Boxanlæg ............................. 532 Brabrand, Firma-Register. . 302 Bramminge, Firma-Register 302 Brandalarmeringsapparater 532 Brande, Firma-Register. . . 302 Brandforsikring, l Indenland­ ske Selskaber. . . ............ 532 Brandforsikring, 2Udenland- ske Selskaber .................. 534 Brandforsikring,3Repræsen­ tanter................................ 535 Brandsikre D øre................. 535 Brandsikre Tankanlæg, se Benzin-Tankanlæg. . . . . 495 Brandslukningsapparater . . 536 Brandsprøjter og Brand- slukningsmateriel ............ 536 Bremsqklodser..................... 536 Brevordnere.......................... 536 Briketter. ............................. 536 Brilleglasfabrikker............... 537 Briller og Pincenez............ 537 (Briller en groS)............... 537 B r in t..« .............................. 537 Broderi 1. Broderihandlere . . . . 537 2. Broderi en gros . . . . 539 Brolægningsentreprenører. . 540 Broncestøberier.................... 540

Dekoratører.................... '. . Dekstrin......................... 607 Dekupører....................... 607 Delikatessehandlere 1. Udsalg..................... 607 2. Delikatesser en gros.. Dentaldepoter................. 608 Dentister, se Tandteknikere 1296 Desinfektion................. 608 Desinfektionsovne . . . . . . 608 Desinfektionssprøjter . . . . 608 Destruktionsanstalter . . . . 608 Dieselmotorer................... 609 Diner transportable, se Sel­ skabsanretninger........... 1170 Dispachører...................... 609 Dissousgas, se Acetyléndis- so u s............................ 386 Dragéfabrikker....................... 609 D ragere........................... 609 Drejebænke...................... 609 D re je re ........................... 609 (Artikler for Drejere). . . 610 Driftstabsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 610 2. Udenlandske Selskaber 611 3. Repræsentanter....... 611 Drivhusanlæg......................... 611 Drivremme 1. Drivremmefabrikker . 611 2. Drivremmeimportører og -forhandlere . . . . 611 Droger.............................. 612 Dronninglund, Firma-Re­ gister ......................... 303 Druesirup........................ 612 Duehandlere, se Fuglehand­ lere ..................................... 689 Dukker 1. Dukkeudsalg.......... 613 2. Dukker en gros............. 613 Dukkevogne...................... 613 Duplikatorer.................. 613 Duplikering..................... 614 Dykkerarbejder............... 614 Dynamoer........................ 614 D yrlæ ger........................ 614 (Artikler for Dyrlæger) . 614 Dækkener, se: Hestedækkener............ 769 Kodækkener................. 858 Dækketøj........................ 614 D ørgreb........................... 614 Dørlukkere..................... 615 Dørplader................................ 615 Ebeltoft, Firma-Register . . 303 E bonit.................................. 615 Eddike, 1. Eddikefabrikker 615 Eddike, 2. Import og en gros 616 (Artikler for Eddikefa­ brikker) ............................. 616 Eddikesyre......................... . 616 Ejby, Firma-Register . . . . 303 Ejendomshandlere og Ejen­ domsmæglere .................... 616 Ejendomsselskaber........ 619 Eksport-Bureauer........... 619 Eksport-Kalendere........ 619 Eksportslagterier, se Slagterier.......................... 1212 Svineslagterier.............. ", 1270 Ekspresbureauer, se Kiosker 848 Ekstrakter............................... 619 Ekviperingshandlere,se Her­ reekvipering 1..................... 762 Elektricitetsmaalere og elek­ triske Maaleinstrumenter. 619 608 Elektricitetsværker i Køb­ stæder og større Stations­ byer er opt. i Afd.V il.Bind foran vedkommende Bys Forretninger. —Elektrici­ tetsværker i Kbhvn., se Afd. II. Elektricitetsværks-Anlæg . . 620 Elektrisk Isolationsmateriale 620 Elektrisk Lysinstallation . . 620 (Artikler f. Installatører) 625 Elektriske Artikler.............. 626 Elektriske Belysningsanlæg. 627 Elektriske Belysningsartikler 627 Elektriske Kraftanlæg. . . . 628 Elektriske Lysskilte............ 628

EMNELISTE

IV

Side Galvanisering....................... 694 Galvaniske Elementer . . . . 694 Galvanoplastik........... .. 694 Gamascher............................ 694 Garager, se Automobilgarager 424 Garderobeskabe.................... 694 Gardindekorationer........... 694 Gardiner 1. Gardinudsalg.............. 695 2. Gardiner, Fabr. &engros 695 Gardinstænger....................... 695 Garn 1. Udsalg.................... 695 2. Fabrikker og en gros. 695 Gartnere......................... 696 (Artikler for Gartnere). . 705 G arverier............................. 705 (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner)......................... 707 Gasapparater og Gasovne. . 707 Gasbadeovne.................... 707 Gasborde......................... 707 Gasglødenet.................... 707 Gaskomfurer................. 708 Gasmaalere.................... 708 Gas- og Vandmestre..... 708 (Artikler f.Gas-ogVandm.) 710 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er opt. i Afd. V i Real-Reg. for hver enkelt By. — Gas­ værker i Kbhvn. scAfd. II. Gasværksanheg.................... 710 Gelatine................................ 711 Gelændere............................ 711 Genforsikring 1. Indenlandske Selskaber 711 2. Udenlandske Selskaber 711 3. Repræsentanter............ 711 Gesandter og Konsuler, Dan­ marks, i Udlandet............ 1539 Gilleleje, Firma-Register . . 308 Gips en g r o s ....................... 711 Gipsere.................................. 711 Gipspladevægge.................... 712 Gitre, se Gelændere............ 711 Give, Eirma-Itegister............ 308 Gjørlev, Firma-Register. . . 308 Glamsbjerg, Firma-Register. 308 Glarmcstre............................ 712 (Glarmesterartikler). . . . 715 Glas, 1. Glasudsalg.............. 715 Glas, 2. Glas en gros . . . . 715 Glas, 3. Glasværker............ 716 Glasblæsere.......................... 716 Glasbogstaver....................... 716 G lasbøjerier....................... 716 Glasforsikring 1. Indenlandske Selskaber 716 2. Udenlandske Selskaber 717 3. Repræsentanter............ 717 Glasgravører.......................... 717 G laslofter............................. 717 Glasmaleri............................. 717 Glasmontrer.......................... 717 Glasmosaik.......................... 718 Glassandblæsericr.............. 718 Glasskilte............................. 718 Glasslibning.......................... 718 Glastage............................... 718 Glasværker, se Glas 3. . . . 716 Glasætsning.......................... 718 Glimmer................................ 718 G lober.................................. 718 Glostrup, Firma-Register . . 308 Glycerin............................... 718 Glykose............................ 718 Glødelamper, seMetaltraadsl. 1017 Glødenet............................... 719 Gobelinsvæverier................. 719 Godsekspeditioner.............. 719 Graasten, Firma-Register . . 308 Grafit......................... 719 Gramby, Firma-Register. . . 309 Grammofoner....................... 719 (Artikler til Grammofoner) 720 G ran it.................................. 720 Gravemaskiner.................... 720 Gravgitre, se Gelændere. . . 711 Gravmonumenter. . . . . . . 720 Gravører............................... 721 Grenaa, Firma-Register# . . 309 Grimer.................................. 721 Grindsted, Firma-Register . 309 Grosserere............................. 722 Grundejerforsikring.............. 744 G ru s............................... .. . 744 Grønthandle ic , se Frugt. . . 678

Side

641 Fjerkræ en g ro s................. 657 Fjerrensning.......................... 657 Fjerritslev, Firma-Register. 306 Flag........................................ 658 Flaskehylstre....................... 659 Flaskekapsler....................... 659 Flasker.................................. 659 F lin t..................................... 659 Fliser, se : Cementfiiser....................... 568 Gulvfiiser.......................... 750 Vægfliser........................... 1401 Fluefangere....................... 659 Flygler................................... 660 Flytteekspeditioner............... 660 Flyvemaskiner og Flyvema­ skinetilbehør .................... 662 Flyvning, se Lufttrafik . . . 941 Fløde en gros....................... 662 Flødekaramellcr, so Kara­ meller ............................... 838 F lø jl..................................... 662 Foderblandingsanlæg............ 662 Foderolie^,............................ 662 Foderstoffer.......................... 662 (Art. og Maskiner f. Foder- stoffabr.)....................... 666 Fodlæger, se Ligtorneopera­ tører .................................. 930 Fodtøj, se Skotøj................... 1184 Foerstoffer............................. 667 Fonografer............. .............. 667 Forbindstoffer....................... 667 Foreninger, danske og skan­ dinaviske, i Udlandet. . . 1543 Foreninger og Selskaber paa Island................................ 1490 Forgyldere............................. 667 Forhyringsagenter, autorise­ rede .................................. 667 Forklæder ................................ 667 Sidé Fedtposer sePapirposer . . 1076 Feltsenge.................................. 648 F e rn is..................................... 648 Figurfabrikker, se Gipsere............................... 711 Kalipastavarer.................... 835 File 1. Filehuggere................. 648 2. Filefabrikker.............. 648 3. File en gros................. 648 Films 1. Filmsfabrikker.......... 648 '2. Filmsforhdl. og Films­ udlejere .1.................... 648 (Art. f. Filmsfabrikker) . 649 Filtdøre . . . , .................... 649 Filt og Filtvarer................. 649 F iltfabrikker....................... 649 Finansinstitutter................. 649 Finér og T ræ ....................... 649 Finland, Kort o v e r............ 1570 — Firmaer med Handolsin- terosser paa Danmark . . 1569 Firma-Register for Kbhvn.. 195 — f. Købstæderne 293 — for Landet. . . 350 Fisk og Fiskeriprodukter Ansjoser............................ 398 Fiskeauktionsmestre,auto­ riserede ....................... 650 Fiskeboller . .................... 650 F iskefars......................... 650 Fiskehandlere.................... 650 (Fisk en gros)................. 653 (Art. f. Fiskehandlere) . . 656 Fiskeyngel og Fiskerogn . , 656 Gelatine............................ 711 Kaviar............................... 842 Klipfisk en gros.............. 852 Konserves......................... 871 L ak s.................................. 920 Muslinger.......................... 1044 Sardiner............................. 1164 Sild en gros....................... 1173 Ø sters..............' .............. 1410 Fiskeriartikler og-redskaber 656 Fiskeriselskaber paa Island 1504 Fiskeyngel og Fiskerogn . . 656 F ittin g s............................... 656 Fjederklemmer, se Tøjklem­ mer .................................. 1344 Fjer og Dun . 1. Udsalg. v .................... 657 z 2. Fjer og Dun en gros. . 657 Fjer til Modepynt.............. 657 Fjerkræavlsartikler................. 657

Side Elektriske Ringeapparater . 628 (Artikler til elektr. Ringe- ledninger)............... 628 Elektriske Signal- og Ur­ anlæg ............................... 628 Elektriske Strygejern . . . . 629 Elektriske Svejseapparater . 629 Elektriske Varme- og Koge­ apparater ......................... 629 ElektromekaniskeVærksteder 629 Elektromotorer.................... 629 (Artikler til Elektromo­ torer) ............................... 631 Elektromotorforsikring . . 631 Elektropletvarer................. 631 (Artikler f. Elektropletvare- fabr.)............................ .. . 632 Elektroteknisk Laboratorium 632 Elementer, se: Galvaniske Elementer . . . 694 Tørelementer...................... 1355 Elevatorer . : .......................... 632 Emaillebogstaver.................... 632 Emailleret Pladejernsgods. . 632 Emailleskilte . . ■.................... 632 Emballagefabrikker............... 632 Emblemer og Medailler. . . 633 Emissionsvirksomheder . . . 633 Emulsionspapir og Emulsi- onspladefabr., se Fotogra­ fiske Artikler....................... 671 Engageringsbureauer . . . . 633 listen til første Bind) 1. Engageringskontorer, oprettet af Foreninger. 633 2. Private Engagerings- kontorer....................... 633 England, Kort over . . . . . 1562 — Firmaer med 1fandelsin­ teresser paa Danmark . . 1561 Entreprenører....................... 633 Se ogsaa Losnings- &Last­ ningsentreprenører . . . . 938 (Artikl er f. Entreprenører) 638 Erhvervsudygtighedsforsikring 639 Esbjerg, Firma-Register. . . 303 Essenser............................... 639 Etiketter............................... 640 E tu ie r.................................. 640 -Extral Sæbeu se Sæbefa­ brikker ............................ 1284 Eyjafjarfiarsvsla, Forretnin­ ger..................................... 1494 Faaborg, Firma-Register . . 305 FaQadepuds........... ................ 640 Fag-Register, Island............... 1499 Fajance..................................... 640 Fajanceovne.................... .. . 641 Faner............................. Fanø, Firma-Register . . . . 305 Farver og Farvevarer Anilinfarver.................... 396 Cyklelak.......................... 587 Farver, 1. Farvehandlere 641 Farver, 2. Farvefabrikker 642 Farver, 3. Farver, Imp. & en g ro s ............................ 644 (Art. for Farvehandlere og -fabrikker) .............. 644 Farveriartikler og-Maskiner 646 F ern is.............. .. . .j . . . 648 Gulvfernis. . . ................. 749 K itfabrikker.............. 849 Kønrøg......................... .. . 917 Lakfernis og Lakker . *. . 920 Limkogerier og Lim en gros 931 Malerartikler.............. 970 Pakfarver......................... 1069 Schellak.................. '. . . . 1167 Skibsbundfarve........... 1174 Terpentinolie............... 1308 Tubefarver . .................... 1342 Farverier......................... 644 (Farveriartikler og -Ma­ skiner). . .................... .. . 646 Farvesprøjtning.................... 646 Faxe, Firma-Register . . . . 306 Faxe Ladeplads, Firma-Reg. 306 Fedev arer 1. Fedevareudsalg. . . . . 646 2. Fedevarer en gros . . . 646 Fedt en g ro s ........... «. • • • 647 (Se ogsaa Oversigten Ar­ bejdsanvisnings- og En­ gageringskontorer i Emne­

Forlag, se: Bogforlag.......................... 515 Kunstforlag.................... 897 Musikforlag....................... 1040 Formessing.......................... 668 Fornikling............................ 668 (Artikler f.Forniklingsanst.) 668 Forretninger, Island............ 1491 Forsamlingslokaler............... 668 Forsikring, se i Emnelisten Oversigten Assurance Forsølvning......................... 669 (Artikler f. Forsølvnings­ anstalter) .......................... 669 Fortinning........................... 669 Forvaltningsinstitutter. . .. 669 Fotografer 1. Personfotografering. .. 669 2. Teknisk Fotografering. 671 Fotografiske Artikler, 1. Spe- cialhdl. med fotografiske Artikler............................. 671 Fotografiske Artikler, 2. An­ dre Jlandlende................. 673 Fotografiske’Artikler, 3. Fa­ brikker ............................. 6-73 Fotografiske Artikler, 4. Agen­ turer & en gros.............. 674 Fotolitografi.......................... 675 Fragtmænd............................ 675 Frankeringsmaskiner. . . . . 675 Fredensborg, Firma-Register 306 Fredericia, Firma-Register . 306 Frederikshavn, Firma-Regi­ ster ................................... 307 Frederikssund, Firma-Regi­ stor .................................. 308 Frederiksværk, Firma-Regi­ ster ................................... 308 Frihavn, Kjøbenhavns, Kort o v e r.................................. 36 Frimærkehandlere.............. 675 Frisering, 1. Damefrisering 676 Frisering, 2. Ilerrefrisering 678 (Frisørartikler)................. 678 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere ................... 678 Frugt, 2. Frugt en gros. . OKI (Artikler for Frugthand­ lere) .................................. 682 Frugtsaftfabrikker.... 682 Frugtvine 1. Frugtvinefabrikker. . . 682 2. Frugtvineoplag. 683 F rø ............................. 683 (Art. for Frøhandlere). . . 688 Frøanalyse.................. 688 Frørensningsmaskiner . . . . 688 Frøtørringsmaskiner, se Korntørringsmaskiner og -anlæg............................... 883 Fuglebure............................. 688 Fuglefrø............................... 689 Fuglehandlere....................... 689 Fugleudstopning................. 689 Furage 1. Furagebandlere........... 689 2. Furage en gros........... 689 Fustager............................... 689 Fyldepenne 1. Fabrikker.............. 689 2. Importører og Forhand­ lere af Fyldepenne. .. 690 3. Reparation afFyldepenne 690 Fyrværkere.......................; 690 Fyrværkerisager..............’ 691 (Fyrværkerisager en gros) 691 Fysiske Apparater, se: Instrumentmagere 2.. . . 807 Skolemateriel.................... 1183 Fægteinstitutter.................... 692 Fæhaar, se Heste-, Ko- og Sviueliaar.......................... 770 Færdselsforsikring.............. 692 Færoerne, Fag-Register for. 1413 Fæsteforretninger................. 692 Fødselshjælpersker, se Jor- , Gadekoste ............................. 692 Gadetavleudlejning...... 692 Galanterivarer 1. Galanterivareudsalg . . 692 2. Galanterivarer en gros 692 Galoscher 1. Galoscheudsalg.............. 693 2. Galoscher en gros . . . 693

V

EMNELISTE

Side 814

Side

Side

Side 744 309 745 745 747 748 749 1494 749

Isknusemaskiner................. Island, Real-Register, Forret­ ninger, P”ivat-Adresser, Fag-Register og Kort. . . Islandske Købmænd, se Køb­ mænd, islandske.............. Ism askiner......................... Isolering............................... Isoleringsmateriale.............. Isolerings- og Tætningsma­ teriale Asbest............................... Asfalt................................. Bygningsartikler.............. Ebonit. . . '....................... Elektr. Isolationsmateriale Filt og Filtvarer.............. Filtfabrikker.............. .. . Gips en gros.............. ... . Gipspladevægge.............. Gummi-ogGuttaperkavarer Heste-, Ko- og Svinehaar Ildfaste Materialier . . . . Isolering............................ Isoleringsmateriale........... K itfabrikker.................... Korkisolering.................... Molérsten......................... Pap..................................... Risskaller......................... Stormvoks......................... Tagpap............................... Tang.................................. Tjære.................................. Tørvestrøelse og Tørvemel Isskabe.................................. Isværker og Isoplag. . . . . Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter................. Japan-Varer, se Kina- og Ja- pan-Varer........... ' . . . . . J e r n ..................................... (Jernagenturer)................. (Artikler forJernliandlere) .Tern, gammelt, en gros . . . Jernbanemateriel................. Jernbaneselskaber i Dan­ mark, se Bind I: Afd. II og V. Jernbaneskinner................. Jernbanevæsen, Bestemmel­ ser og Takster................. ! Jernbetonkonstruktioner . . (Art. til 'Jernbetonkon­ struktioner) ..................... Jernbjælker.......................... Jerndøre, se BrandsikrclTøre Jernfade og -tromler........... Jernkonstruktioner. . . . . . Jernkæder............................. Jernrør.................................. Jernrør, g am le.................... Jernsenge.............. ; . . . . Jernstøberier....................... (Artikler f. Jernstøberier) Jernvinduer .......................... Jernvitriol............................. Jord- og Betonarbejder . . . Jordemødre.......................... Juletræspynt en gros . . . . Ju tev arer............................. Juvelerere, se Guldsmede . . Jyderup, Firma-Register. . . Jærn, se Jern. . . . . . . . . Kabler og Ledningstraad . . Kad averanstalter,seDestruk- tionsanstalter . . . . . . . Kaféer, se Caféer........... .. . Kaffe 1. Kaffeudsalg.............. . 2. Kaffe en gros, Import & Agentur ............................ 3. Kaffebrænderier (Løn­ brænderier) . . . •............ (Inventar til Kaffeudsalg og Kaffebrænderier). . . . (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier)............ Kaffeglasur.......................... Kaffemøller . ....................... Kaffeposer............................. Kaffesurrogater.................... Kagebagerier, se Konditorier

Husgerningskontorer, se Ar- , bejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer .............. 403 Husholdningsartikler 1. Udsalg............................ 784 2. Husholdningsart. en gros 784 Husholdningsskoler.............. 785 Huslejeforsikring................. 785 Huslejligheds-Anvisning 1. AutoriseredeUdlej nings- mæglere og Udlejnings­ kontorer ....................... 785 2 Anden Lejligheds-An­ visning ............... 786 Husmandsskoler se Land­ brugsskoler ....................... 924 Husmæglere, se Ejendoms­ handlere og Ejendoms­ mæglere ............................ 616 Hussvalnpdræbende Midler 786 Hussvampforsikring........... 786 Hustelefoner....................... 786 Hvidevarer 1. Hvidevareudsalg. . . . 786 2. Hvidevarer en gros . . 786 Hvidkaal.................... 786 Hydrauliske Maskiner og P resser.................. 786 Hypotekforeninger,seKredit- foren. og Hypotekforen. . '887 Hypotekforsikring................. 786 Hø og H a lm .......................... 786 Højer, Firma-Register. . . . 317 Højesteret, Islands.................. 317 Højesteretssagførere, se Sag­ førere ............................... 1141 Højskoler............................... 787 Hong, Firma-Register . . . . 317 Hønsefoder................. 787 H ø reap p arater............ 787 Hørkramvarer 789 Hørsholm, Firma-Register . 317, Iløstbaand, se ' Bindegarn en gros............. 498 Halmvarer.......................... 756 Ildfaste Materialicr........... 790 Ildslukningsapparater, se: Brandslukningsapparater . 536 Brandsprøjter og Brand­ slukningsmateriel ........... 536 Sprøjter og Sprøjteslanger. 1253 Ildtændere............................. 790 Illumination, se: Fyrværkere................., . 691 Fyrværkerisager................ 691 Illustrationsbureauer . . . . 790 Ilt. . ..................................... 790 (Iltfabrikker).................... 790 Importører, se Fag-Registret under vedkommende Fag Imprægnering....................... 791 Incasso, 1. Bank-Incasso . . 791 Incasso, 2. Juridisk Incasso 795 Incasso, 3. Incassationsbu- reau er............................... 798 Indbrudsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 798 2. Udenlandske Selskaber 799 3. Repræsentanter........... 799 Indhegning og Indhegnings­ materiale .......................... 799 Industrielle Ovne, se Ovne 1068 Ingeniører............................. 800 — paa Island....................... 1506 (Raadgivende Ingeniører). 805 (Artikler for Ingeniører) . 807 Insektpulver....................... 807 Installatører, se Elektrisk Lysinstallation . . . . . . . 620 Instrumentmagere 1. Kirurgiske samt Banda­ gister,............................ 807 2. Mekaniske, fysiske og optiske.......................... 807 3. Musikaiske.................... 808 Instrumentslibere,seSliberier 1213 Invaliditetsforsikring . . . . 808 Isafjardarsysla, Forretninger 1494 Isafjorflur, Forretninger. . . 1492 Isenkramvarer,' 1. Isenkræm­ mere .................................. 808 Isenkramvarer, 2. Isenkram en gros og Artikler for Isenkræmmere................. 812 1. Hørkræmmere...... 788 2. Hørkram en gros og Ar­ tiklerfor Hørkræmmere

Hatte 1. Hatteudsalg................. 758 2. Hattefabrikker............ 759 3. Hatte, Agenturer og en gros............................... 760 (Hattemageriartikler) . . . 760 Havariagenter....................... 760 Havearkitekter.................... 761 Havebrugsprodukter Blomster...................... 506 Blomsterhandlere...... 506 . Blomsterløg................. 510 Frugt- og Grønthandlere. 678 Frugt en g r o s ........... 681 F rø ............................... 683 Frøanalyse................. 688 Gartnere...................... 696 Grøntsager, tørrede . . . . 744 Honning...................... 771 Humle......................... 784 Hvidkaal...................... 786 Kartofler en gros........ 838 Løg............................... 959 Planteskoler................ 1093 Tørrerianlæg og -maskiner 1356 Æ rter.......................... 1408 Havebrugsskoler........... 761 Have- og Markredskaber .. 761 Havemøbler . ....................... 761 Haveslanger.......................... 762 Havn, Kjøbenhavns, Kort o v er.................................. 142 Havregryn, Fabr. & Import. 762 Hegnsmateriale, se Indheg­ ning og Indhegningsmat. 799 Hejseapparater.................... 762 Hektografer.......................... 762 Helsinge, Firma-Register. . 311 Helsingør, Firma-Register. . 311 Hermetik, se Konserves. . . 871 Herning, Firma-Register . . 312 Herreekvipering, 1. Herre­ ekviperingshandlere . . . . 762 Herreekvipering, 2. Herre­ ekvipering en gros og Art. f. Ilerreekviperingsbdl. . . 767 Herrefrisering,se Frisering2 678 Herrekonfektion 1. Udsalg.......................... 767 2. Herrekonfektion engros 768 Herrelingeri 1. Udsalg.......................... 769 2. Herrelingeri en gros. . 769 Herreunderbeklædning. . . . 769 Hestedækkener.................... 769 Hesteforsikringsselskaber . . 769 Hestehandlere....................... 77O Hesteklipning....................... 77O Heste-, Ko- og Svinehaar. . 770 Hestesko............................... 770 Hesteskosøm.......................... 770 Hesteslagtere....................... 770 Hillerød, Firma-Register . . 312 Hjemmebagerier.................... 770 Hjulbøre............................... 771 (Artikler til Hjulbørfabri­ kation). . . . 1.................... 771 Hjørring, Firma-Register . . 313 Hobro, Firma-Register . . . 314 Holbæk, Firma-Register. . . 314 Holstebro, Firma-Register . 315 Holsted, Firma-Register. . . 315 Honning . . .......................... 771 Honning, kunstig................. 771 Honningbrød og -kager . . . 772 Hornbæk, Firma-Register. . ‘M5 Horsens, Firma-Register . . 315 Hospitaler paa Island . . . . 1491 Hospitals-Artikler og -In­ ventar ............................... 772 Hotel garnis.......................... 772 H oteller............................... 772 — paa Island.......................... 1505 (Hotel-Artikler og -Inven­ tar)............................... 783 Hotelmæglere................. 783 Huder og S k in d ........... 783 Huer, se Kasketter og Huer 840 Hulsømforretninger........ 784 H um le............................ 784 Hunavatnssysla,Forretninger 1494 Hunde.................................... 784 Hundekiks...................... 784 Hundested, Firma-Register 317 Hurup, Firma-Register .. . 317 Husblas, se Gelatine........... 711

Grøntsager, tø rred e........... Gudhjem, Firma-Register. . Guldlister............................ Guldsmede............................ (Artikler for Guldsmede) Guld- & Sølvvarer en gros Guldtrækkere................. . . Gullbringusysla, Forretnin­ ger ......................... .• • • • Gulvhcliandlingsmateriel. . . Gulvbeklædning Bygningsartikler . . . . . . Cement............................ Cementfliser...................... Gulvbeklædning.............. (Artikler f. Gulvbeklædn.) Gulvfliser......................... Gulvtæpper....................... Kokosvarer..................... Linoleum ......................... Linotol............................... Magnesit............................ Parketgulve . . .............. Terrazzo.............................. Tæpper............................... Gulvfernis............................. Gulvfliser............................. ‘Gulvklude............................ Gulvtæppebankning........... Gulvtæpper 1. Gulvtæppeudsalg . . . . 2. Gulvtæpper en gros . . Gummi Arabieum................. Gummifrakker,scRcgnfrakker Gummi, gammelt................. Gummi- og Guttaperkavarer 1. Gummi- og Guttaperka- vareudsalg.................... 2. Gummi- og Guttaperka­ varer en gros .............. 3. Gummivarefabrikker. . (Art. og Maskiner for Gummivarefabr.)............ Gumm isaaler......................... Gyldenlæder............................ Gymnasieskoler, statsaner­ kendte .............................. Gymnastikapparater........... Gymnastiske Institutter. . . Gyngestole............................ Gær........................................ Gødning, kunstig................. Gortlere............................... (Artikler for Gørtlere) . . skandinaviske, i Udlandet IIaar og Haararbejde . . . . Ilaar, animalske, se Heste-, Ko- og Svinehaar............ Haderslev, Firma-Register . Hadsten, Firma-Register . . Hadsund, Firma-Register . . Hafnarfjørfiur, Forretninger Haglskadeforsikring........... Hagl........................................ Halm, se Hø og Halm. . . . Halmpresser.......................... Halmvarer............................. (Artikler f. Halmvare- fabr.)........... i ..................... Halsbind............................... Hammel, Firma-Register . . Hammerværker.................... Hamp..................................... Handelsbøger.......................... Handelsgartnere, se Gartnere Handels-og Industriselskaber med Filialer i Udlandet . Handelskalendere, se A arboger.......................... Vejvisere.......................... Handelsundervisning............ Handsker 1. Handskeudsalg........... 2. Handsker en gros . . . (Handskemageriartikler) . Harmoniums, se Orgel-Har­ moniums............................ Harpiks en gros.................... Hasle, Firma-Register. . . . Haslev, Firma-Register . . . Ilaandboger, periodiske, se Aarbøger ............................ Haandværkerforeninger,

1489 914 814 814 815

408 408 551 615 620 649 649 711 712 751 770 790 814 815 849 875

551 565 568 749 749 750 750 858 933 934 960

1080 1308 1343 749 750 750 750 750 750 751 1115 751

1026 1071 1133 1263 1292 1297 1310 1356 816 817 1251 848 817 818 819 819 820

751 751 752 752 752 752 752 752 753 753 753 753 755

820 169 820 822 822 535 823 823 823 823 823 823 824 826 826 826 826 826 827 827 745 317 817 827 608 564 828 829

385 1544 755 755 309 310 310 1492 755 755 786 756 756 756 756 310 756 756 756 696 757 385 1380 757 758 758 758 1065

832 832 832 833 833 833 833 863

758 310 311

Made with FlippingBook - Online catalogs