Kraks vejviser 1925 Handelsregister

KRAKS

VEJVISER 1925 156. AARGANG • KRAK 63. AARGANG

2 . B I N D H A N D E L S K A L E N D E R FOR D A N M A R K Havne- og Eksport-Afsnit. Bestemmelser og Takster • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

KRAKS LEGAT NYTORV 17, KJØBENHAVN

Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

' 4* W v 2 > S ( o

kød -';:-....... KOMMUF *3«; ? drKER HOVEDG:*- Z -L.

tøzS , 2. Z , 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse (se de grønne Kartoner).

1. B in d : A d r e s s e b o g f o r D a n m a r k .

Side

E m n e l i s t e t i l 1 s te B in d .

Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal. F o r k o r t e l s e r og T e g n , anvendt i Vejviseren. T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Vejviserens Kundskab efter de paagældende Afsnits Trykning.

(gule Blade)

Afdeling 1: Kort og Planer for Kjøbenhavn................... 57 Oversigtskort og 5 Specialkort over Kjøbenhavn og Frederiksberg, lito­ graferede i 4 Farver. Sporvejskorl. Planer over Hospitaler og Teatre. Special-Annoncer. t Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... si Alfabetisk ordnede Artikler om Stats-, kommunale og private Institutio­ ner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om Forhold af al­ men Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER......................................................................................................... 251 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse, hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER............................................................................................................ 269 Fortegnelse over Husene (ordnet eller Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, et Udvalg af Beboerne m. m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... 577 Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. Paa Person-Registrets sidste Blade en Liste over DØDE i det sidst for­ løbne Aar.

Afdeling V: Provins-Register. side A. FORRETNINGER ............................................................................................ 1137 (byvis ordnede, med Real-Regislcr og Forretnings-Register for hver By, samt for 20 af de største Købslæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ........................................................................................ 1379 C. STØRRE GAARDE .......................................................................................... 1467 ]). KOMMUNEFORTEGNELSE ........................................................................... 1499 Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommuner. TILLÆG: Færøerne. Kori, Real-Regislcr, Forretninger, P rival-Adresser.. . 1507 2 . B in d : H a n d e l s k a l e n d e r fo r D a nm a rk . E m n e lis te lil 2dct B ind ................................................................ F o r k o r t c 1s e r og T egn, anvendt i Vejviseren.......................... Havne- og E k sp o rt-A fsn i t med Kort over Københavns Havn og Frihavn, kort Beskrivelse af større danske Havne, Special-Annoncer, Dampskibs­ linier (Engelsk Tekst)........................................................................................ 17 B e s tem m e ls e r og T a k s te r vedrørende Post-, Jernbane-, Telegraf- og Told­ væsen (grønne Blade)......... .............................................................................. 33 Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENIIAVN................................................................................................... 99 B. KØBSTÆDERNE............... 191 G. LANDET............................................................................................................. 244 Afdeling VII: Fag-Register for Danmark........................ 207 (gule Blade) Fag- og Branehefortegnelser. Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen saml andre næringsdrivende birhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse — af den en­ kelte Virksomheds Specialitet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Regisler for Færøerne. Foran i Fag-Registret O v e r sæ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk og Russisk af de vigtigste Fagoverskrifter samt et Kort over Danmark. Afdeling VIII: Island (røde Blade).............................................................. Kort, Real-Register, Forretninger, Prival-Adresser, Fag-Register. 1473 Afdeling IX: Udlandet....................................................... .

De europæiske Staters Størrelse, Folketal m. m. Danmarks G e sa n d te r og K o n su le r i Udlandet. Danske F o r e n i n g e r i Udlandet. Større Danske V irk som h e d e r i Udlandet

Udenlandske Firmaer med HandelsinleresUr paa Danmark (Fag- og Branehefortegnelser, med Kort over Czeko-Slovakiet, Danzig, England, Finland, Norge, Sverige).

Se tillige næste Side.

Kraks Vejviser omfatter

6 Kortover Kbhvn.; Sporvejskort; Teaterplaner m. m........................ Kort over Havn og F rihavn ................................................................... Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Legater og Stiftelser; daglige Retsforhold; Historie, Topografi og Statistik; Seværdigheder m. m............................... Administrative, Inddelinger af Byen (Kvarterer, Roder, Lignings­ distrikter, Politikredse, Oppebørselsdistrikter, Forsørgelses­ distrikter, Værgeraadskredse, Postdistrikter, Kirkesogne m. m.) Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Matrikelnr., Ejendomsskyld, Jordværdi, Ejer, Be­ boere — Villabyerne).................................................................... Privat-Adresser og Forretn ings-Adresser............................................. Havne- og Eksportafsnit (medDampskibsrute-Fortegnelse ogSpecial - Annoncer)........................................................................................ Bestemmelser-og-Takster for Post-, Jernbane-fTelegraf- og Told­ væsen ................................................................................................ Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) FAG- og BRANCHE-FORTEGNELSER.....................................

1. Bind, Afdeling I 2. Bind (efter gule Blade)

1. Bind, Afdeling II

Kjebenhavn

1. Bind, Afdeling II og III A

1. Bind, Afdeling IIIB 1. Bind, Afdeling IV 2. Bind (efter gule Blade) 2. Bind (grønne Blade) 2. Bind, Afdeling VI 2. Bind, Afdeling VII

Kort over Danmark................................................................................ 2. Bind, Afdeling VII 20 Kort over de større Købstæder......................................................... 1. Bind, Afdeling V Kort over Færøerne................................................................................ 1. Bind, Afdeling V Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Bynavnets Oprindelse m. m........... 1. Bind, Afdeling V Forretningsadresser,ordnetbyvis(medHenvisningertilFag-Registret) 1. Bind, Afdeling V Privat-Adresser........................................................................................ 1. Bind, Afdeling V Større Gaarde (Størrelse, Arealets Anvendelse, Ejendomsskyld, Ejer m. m .)................................................................................................ 1. Bind, Afdeling V Administrative Inddelinger; Kommunernes Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder ._............................... 1. Bind, Afdeling V Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)---- . .. 1. Bind, Afdeling V Havne- og Eksportafsnit (med Dampskibsrute-Fortegnelse ogSpecial- Annoncer) ...................................................................................... 2. Bind, (efter gule Blade) Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen 2. Bind, (grønne Blade) Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................. 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen

Kort over Island ..................................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Stats- og kommunale Institutioner; Statistik; Foreninger og Sel­ skaber ................................................................................................ 2. Bind, Afdeling V III Forretninger, ordnet efter Byer og Sysler, mod Henvisning til deres Plads i Fag-Registret..................................................................... 2. Bind, Afdeling V III Privat-Adresser....................................................................................... 2. Bind, Afdeling V III FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... 2. Bind, Afdeling VIII

2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling II og V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX

Kort over Czeko-Slovakiet, Danzig, England, Finland,Norge, Sverige De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Statsform, Kolonier, Hovedstæder................................... ................................................. Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet ........................... Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................ Danske Foreninger i Udlandet............................................................... Større danske Virksomheder i Udlandet................................................ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

Forkortelser og Tegn, anvendt i Vejviseren, findes efter Emnelisten paa de gule Blade

EMNELISTE til Vejviserens andet Bind.

En alfabetisk Fortegnelse over de vigtigste i 2. Bind omhandlede Emner, deriblandt alle Fag-Registrets Over­ skrifter, med Angivelse af det Sidetal, hvorunder Emnet skal søges. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag i Afd. V II Fag- Register for Danmark.

Assurance Belysning Brændsel Farver og Farvevarer Fisk og Fiskeriprodukter Gulvbeklædning Havebrugsprodukter

Slagteripro dukter Spinderier og Rebslagerier Sygeplej eartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler Trikotage Undervisning Væverier

Isolerings- og Tætningsma­ teriale Kontorartikler og -inventar Landbrngsmask. og -redsk.

Motorer Musik-Instrumenter Mølleriprodukter Olier Ovne Produktforretninger

Legetøj Maalere Mejeriprodukter Metaller

Skibsrederier Skolemateriel

Contents of Kraks Vejviser, a brief explanation in English of tho main classifications of this directory is to be found on page 32 d. An English translation of the most important trades, see page 251. Une traduction fran^aise des professions les plus importantes, voir page 255. Eine deutsche ijbersetzung der wichtigsten Fach-Uberschriften, siehe Seite 258. Una traduccidn espanola de los profesiones mos importantes véase pågina262. Pyccitifi nepeBojn. rflaBH'biiuiHxi pyOpino. npoMbiwioBaro peectpa HaxojiMTcn m> nananli BToporo TOMa

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn

i

II l

il i

Trykningen af Vejviseren er foregaaet som følger Bind 1.

19. 19. December. December. 17. December.

Emneliste (gule Blade) Tilføjelser Afd. I. Kort og Planer

fra 7. November til 24. November, fra 1. December til 17. December, fra 8. December til 18. December fra 8. Oktober til 7. November.

Afd. II. Real-Register for Kbhvn. Afd. III. Gade- og Hus-Register

Afd. IV. Person-Register Afd. V. Provins-Register

Bind II.

8. Januar. 4. Januar. 4. December.

Emneliste (gule Blade) Kort over Danmark ni. v. Bestemmelser og Takster Afd. VI. Firma-Register Afd. VII. Fag-Register

fra 25. November til 2. December fra 18. December til 8. Januar, fra 5. December til 6. December, fra 7. Januar til 8. Januar.

Afd VIII. Island Afd. IX. Udlandet

Emneliste til Vejviserens andet Bind

Side

■ Side Automobilringe.................... 317 Automobilstationer'.............. 319 Automobiltilbehør . . . . . . 319 Automobiltransportforr.,rso Automobilkørsel 2.Varekørsel. . . . . . . . 311 Automobiludlejning........... 323 Avena-01............................. 323 Avisbureauer....................... 323 Aviser, 1. Dagblade . . . . . 323 Aviser, 2. Ugeblade, Tids­ skrifter m. m................... 334 Aviser og Tidsskrifter paa Island.............. .. 1485 (Leverandører til Aviser og Tidsskrifter).............. 342 Avismakulatur.................... 342 Avisudklip..............• • • • 342 Baadebyggerier.................... 343 (Artikler for Baadebygge­ rier) ................................... 343 Baad- og Færgefart............ 343 Baadmotorer........................ 343 Baand.............. 344 Badeanstalter................. 344 (Artikler for Badeanstalter) 344 (Søbadeanstalter) . . ' . . . 344 Badeapparater.................... 344 Badeartikler........................ 345 Badehoteller, se- Bade- og Sommerhoteller............... 345 Badeinstallering . . . . . . . 345 Badekar................................ 345 Badeovne............................. 345 Bade- og Sommerhoteller . . 345 Bade- og Sommerpensionater 348 Badesteder............................ 348 Bagepulver.......................... 348 Bagere.................................. 348 (Bageri-Artikler og-Inven­ tar) .................... , . . . . 355 Bage- og Stcgeovne . . . . . 356 Ballerup, Firma-Register . . 199 Bal- og Selskabsmusik . . . 356 Balticum, Kort over........... 18 Bambusmøbler.................... 357 Bananer en gros................. 357 Bandager............................. 357 (Bandager en gros) . . . . 357 Banker.................................. 357 (Udenlandske Banker re­ præsenteret i Kbhvn.). ... 373 (Artikler for Banker). . . 373 Banker i Udlandet se Afd. IX ’RftnlriAi-a Barberor og Frisører . . . . 374 (Barber- og Frisør-Artik­ ler) .................................. 376 Barbermaskiner og Barber­ blade. ................................ 376 Bar&astrandasysla, Forret­ ninger................................ 1478 Barnemøbler....................... 376 Barnevogne 1. Udsalg..................... 376 2. Fabrikker & en gros. . 376 (Artikler til Barnevogns­ fabrikation)................. 377 Barometre....................... 377 Bast (Raffia) en gros. . . . 377 Bastbaand . ; ................. 378 Bastmaatter.................... 378 Bedemænd....................... 378 Befragtningsagenter........... Beg.................................. 379 Begravelsesbesørgelse.. . . . 379 378

Side Aabenraa, Firma-Register. . 191 Aakirkeby, Firma-Register . 191 Aalborg, Firma-Register . . 192 Aalestrup, Firma-Register . 194 Aarbøger..................... 267 Aarhus, Firma-Register. . . 194 Aars, Firma-Register . . . . 199 Aarup, Firma-Register . . . 199 Acetylénbelysning..... 268 Acetyléndissous....... 268 Adresseboger i Udlandet, se Afd. IX Adressering......................... 268 Afrikanske Produkter . . . . 268 Afskrivningsbureauer, seMa- skinafskrivningsbureauer. 900 Afsvampningsmidler........... 268 Aftapningsmaskiner............. 268 Agentur- og Kommissionsfor­ retninger ................... 268 — paa Island.............. . 1483 Ajlespredere.................... 275 Akkumulatorer............... 275 Akkumulatorsyre......... 277 Akureyri, Forretninger . .. 1476 Akvarier................. 277 Akvavit........................... 277 Alabastvarer ....................... 277 A lbums.......................... 277 Alkoholfri D rikke......... 277 Allinge, Firma-Register. .. 199 Altinget, Island.............. 1475 Aluminium.................... 277 Aluminiumsvarer........... 277 Amatør-Fotografiapparater . 277 Ammoniak.................... 277 Ammunition.................. 278 Analytisk-kemiske Labora­ torier, se Kemiske Labora­ torier ............................... 749 Anilinfarver....................... 278 Ankere og Kæder............... 278 Anlægsgartnere.................... 278 Annoncebureauer................. 279 Anretninger i Hjemmet, se Selskabsanretninger i Hjemmet........................ 1089 Ansigtspleje........................ 281 Ansjoser.............................. 281 Ansvarsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 281 2. Udenlandske Selskaber 281 3. Repræsentanter........... 282 Antikvarboghandlere........... 282 Antikvitetshandlere............ 282 (Antikviteter en gros) . . 284 Antikvitetsrestaurerere . . . 284 A poteker................................ 284 (Apotekervarer en gros) . 286 (Apotek-Artikler og -In­ ventar) ............................... 286 —, Island.............................. 1475 Arbejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer ............... 286 A rbejdstøj............................. 287 Arden, Firma-Register. . . . 199 Arkitekter............................. 287 (Artikler for Arkitekter) 291 Armaturforretninger........... 291 Arnessysla, Forretninger . . 1478 Artistagenturer, se Teater-,

Side

Begravelsesselskaber.se Real- Registret i Bind I Belysning

Aflntu se Trikotage 2 (Fabr.) . . 1251 Assens, Firma-Register . . . 199 Assurance. Ansvarsforsikring............ 281 Assuranceforretninger. . . 293 Automatforsikring........... 300 Automobilforsikring . . . 307 Brandforsikring.............. 418 Cykleassurance................. 477 Driftstabsforsikring. . . . 501 Elektromotorforsikring. . 524 Erhvervsudygtighedsfor­ sikring ......................... 534 Genforsikring.................... 603 Glasforsikring................. 610 Haglskadeforsikring . . . 650 Hesteforsikring............... 664 Huslejeforsikring............ 683 Hussvampforsikring. . . . 683 Hypotekforsikring............ 684 Indbrudsforsikring . . . . 695 Invaliditetsforsikring. . . 705 Kautionsforsikring . . . . 743 Kreaturforsikring............ 793 Krigsforsikring.............. 796 Livsforsikring................. 845 Maskinskadeforsikring . . 912 Pensionsforsikring . . . . 1004 Ran- og Røveriforsikring 1028 Rejseforsikring .■............ 1034 Rejsegodsforsikring. . . . 1034 Stormskadeforsikring. . . 1184 Sygeforsikring.................. 1197 Sø- og Transportforsikring 1214 Tandplejeforsikring. . . . 1220 Ulykkesforsikring............ 1286 Vandklosetassurance . . . 1298 Yandskadeforsikring . . . 1299 Assurance, Island. . . . 1475, 1485 Assuranceforretninger. . . . 293 „Atka Olie“ so Spiseolie....................... 1173 A ttraps................................. 297 Augustenborg,Firma-Register 199 Auktionsholdere.................. 297 Autogén-Svejseapparater . . 299 Autogénsvejsning............300 Autografi................................ 300 Automater........................... 300 Automatforsikring.............. 300 Automathylstre.................... 300 Automobilbelysning............ 300 Automobildragter.............. 300 AutomobildroskekørRel og Automobiludlejning, se Au­ tomobilkørsel 1. Personkørsel................. 310 Automobiler 1. A utom ohilfabr.. . . . 301 2. Automobilforhandlere . 301 3. Automobiler en gros & Automobileksport. . . . 307 Automobilforsikring 1. Indenlandske Selskaber 307 2. Udenlandske Selskaber 308 3. Repræsentanter........... 308 Automobilgarager . . . . . . . 308 Automobilkarosserifabr.. . . 309 (Artikler f. Automobilka­ rosserifabr.)....................... 310 Automobilkøreskoler............ 310 Automobilkørsel. 1. Personkørsel........... . . 310 2. Varekersel........... 311 Automobillakerere...... 312 Automobilolie, se Motorolie 942 Automobilreparation . . . . 312

Acetylénbelysning............ 268 Automobilbelysning. . . . 300 Belysningsartikler............ 379 Benzin............................... 380 Carbid. . . ....................... ’ 455 Elektricitetsværker, se Bind I Afd. II og Afd. V Elektrisk Lysinstallation 512 ElektriskeBelysningsanlæg 519 Elektriske Belysningsart. 520 Gasglødenet....................... 600 Gas- og Vandmestre. . . . 601 Gasværker, se Bind I Afd. II og Afd. V Glødenet............................ 612 Lampeglas....................... 829 Lamper............................. 829 Lampeskærme................. 830 Lygter................................ 850 Lysekroner....................... 850 Lysestøbere.................... 851 Metaltraadslamper............ 930 Petroleum. . ..................... 1004 Skibslanterner.................. 1099 Stearinlys.......................... 1179 Sugegasværker og-gasanlæg 1189 Trappeautomater.............. 1247 Ben en gros.......................... 379 Benmelsfabr., se Kød- og Benmel............................. 823 Benzin, 1. Benzin engros. . 380 Benzin, 2. Benzindepoter . . 380 Benzin-Genvinding............... 380 Benzinmotorer . . . . . . . . 380 Benzin-Tankanlæg.............. 380 Benzol.................................. 381 Bcslagsmede....................... 381 Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Tolegraf- og Toldvæsen.................... 33 Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler . . . . 1196 Betonblandemaskiner . . . . 381 Betonstøberier....................... 381 (Artikler for Betonstøbe­ rier) . . ................................ 381 Biavlsredskaber.................... 381 Biblioteker, se Oversigten i Emnelisten til Bind I — paa Island.............. .. . 1475 Bijouterivarer....................... '381 Billarder og Billardartikler 381 Billedhuggere.......................... 382 Billedindramning................. 382 Billedskærere.......................... 382 Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................. 1227 Billettrom ler.......................... 383 Bindegarn en gros................. 383 Biografteatre....................■ . 384 (Artikler forBiografteatre) 384 Birkerød, Firma-Register . . 199 Biscuit 1. Biscuitfabrikker........... 384 2, Import & en gros . . . 385 Bistadefabrikker................. 385 Bitter.......................>. . . . 385 Bjergningsentrepriser . . . . 385 Bjerringbro, Firma-Register 200 Blikemballagefabrikker . . . 385 (Artikler og Maskiner for Blikemballagefabr.) . . . . 386 Blikkenslagere og Skiferdæk­ kere ............................ .. . 386 (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . 390

Asfalt, 1. Asfalteringsvirk

EMNELISTE

4

Sido Chlorcalcium....................... 464 Chokolade, 1. Chokoladefa­ brikker .......................... 464 Chokolade, 2. Agenturer & en g r o s ............................. 466 (Artikler og Maskiner til Chokoladefabr.)............... 467 Christiansfeld, Firma-Re­ gister......................... . . . 200 Cichorie, se Kaffesurrogater 734 Cider..................................... 468 Cigarer 1. Cigarhandlere. . . . . . 468 2. Cigarfabrikker, Agen­ turer og Import . . . . 472 (Artikler for Cigarhand­ lere)................................... 473 Cigaretter, Fabr. og Import. 473 (Artikler for Cigaretfa­ brikker)....................... 474 Cigarkasser. ........................ 475 Cigarrør......................... 475 Cikorie, se Kaffesurrogater. 734 Cinders, se Koks og Cinders 762 C iselorer....................... 475 Clichéer......................... 475 (Art. for Clichéfabr.). .. 475 Cognac............................ 477 Coaes, so K o k s ........... 762 Compound Lard, se Fedt en g r o s ......................... 541 Cotillonsartikler, se Kotil- lonsartiklor........... ‘ . 793 Crown Corks.......................... 477 Cykleassurance ....................... 477 Cyklelak.................................. 477 Cyklelakering.......................... 477 Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 477 Cykler, 2. Cykler engros. . 483 (Artikler f. Cyklefabrikker) 485 Cyklereparation.................... 485 Cykleringe............................... 486 Cykletilbehør.......................... 486 Cylinderolier.......................... 486 Czeko-Slovakiet, Kort over. 1534 —Firmaer med Handelsinter­ esser paa Danmark . . . . 1535 Dagblade, se Aviser 1. . . . 323 Dalasysla, Forretninger . . . 1479 Damefrisørinder, se Frise­ ring 1 .................................. 570 Damehatte 1. Damehatteudsalg . . . . 487 2. Damehatte en gros. . . 487 Damekonfektion, se Konfek­ tion ................................... 772 Damelinned 1. Udsalg......................... 487 2. Fabrikker og en gros . 487 Dameskræddere.................... 487 Dampkedelanlæg.................. 488 Dampkøkkenanlæg.............. 488 Dampmaskiner.................... 488 Dampmøller og andre større Ilandelsmøller................. 489 (Artikler & Maskiner f. Dampmøller).................... 493 Dampskibsekspeditioner og Dampskibsselsk................... 493 — paa Island....................... 1487 (Leverandører til Damp­ skibsselsk.) .......................... 496 Dampskibsekspeditioner & Dampskibs-Linier, regel­ mæssigt anløbende Kbhvn. 32a Dampskorstene.................... 496 Dampstøderier.................... 497 Damptromler....................... 497 Danmarks Gesandter ogKon­ suler i Udlandet................ 1523 Danseundervisning............... 497 Danske ogskandinaviske For­ eninger i Udlandet . . . . 1526 Danzig, Fristaden, Kort over 1540 — Firmaer mod Ilandelsin- t resser paa Danmark . . 1541 Dekatører....................... 498 Dekoratører.................... 498 Dekstrin.......................... 498 Dekupører....................... 498 Delikatessehandlere 1. Udsalg..................... 498 2. Delikatesser engros. . 498 Dentaldepoter................. 498 Dentister, se Tandteknikere 1220 Desinfektion................. 499

Sido Desinfektionsovne................. 499 Destruktionsanstalter . . . . 499 Dieselmotorer......................... 499 Diner transportable, se Sel­ skabsanretninger.............. 1189 Dispachører............................ 500 Dragéfabrikker....................... 500 D ragere.................................. 500 Drejebænke............................ 500 D re je re .................................. 500 , (Artikler for Drejere). . . 501 Driftstabsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 501 2. Udenlandske Selskaber 501 3. Repræsentanter............. 501 Drivhusanlæg............................ 501 Drivremme 1. Drivrommefabrikker . 501 2. Drivreinmeimportører og -forhandlere . . . . 502 Droger.............................. 504 Dronninglund, Firma-Re­ gister ............................... 200 Druesirup........................ 504 Duehandlere, se Fuglehand­ lere .................................. 583 Dukker 1. Dukkeudsalg.......... 504 2. Dukker en gros. . . . . 504 Dukkevogne...................... 504 Duplikatorer................... 505 Duplikering...................... 505 Dykkerarbejder................ 505 Dynamoer......................... 506 D yrlæger......................... 506 (Artikler for Dyrlæger) . 506 Dækketøj........................ 506 Dørgreb........................... 506 Dørholdere........... , ............. 506 Dørlukkere...................... 506 Dørplader........................ 507

Side Brændevin . .......................... 431 Brændsel B rik etter................ 423 B rænde............................ 431 Brændselsforretninger. . . 431 Brændselsolier................. 432 Ildtændere....................... 6Wfl Koks og Cinders........ 762 . Kul.............................. 798 Petroleum................... 1004 Trækul......................... 1259 Tørv............................ 1283 Brændselsforretninger. , .. 431 Brændselsolier............. 432 Brødfabrikker.............. 433 Brødskæremaskiner........... 433 Brøndboring................. 433 (Artikler for Brondborere) 434 Brønderslev, Firma-Register 200 Brøndkarme og Brønddæks- lc r............................... 434 Brøndkuranstalter............ . 434 Brørup, Firma-Register. .. 200 Buddingpulver.............. 434 Budekspeditioner............ 434 Bugserselskaber........... 434 Buntmagere.................. 435 (Buntmagere en gros) .. 436 Buster, se Voksbuster. . .. 1328 Butiksinventar............... 436 Byggegrunde................. 437 Byggryn.......................... 437 Bygmestre (kun i Sønder­ jylland) ............................... 438 Bygningsartikler........... 438 — paa Island................. 1486 Bygningsbeslag.............. 445 Bygningsreparationer 1. Blikkenslagerarbejde. . 445 2. Glarmesterarbejde .. . 446 3. Malerarbejde............. . 446 4. Murerarbejde........ 446 5. Snedkerarbejde........... 446 Bælter en gros.............. 446 Bærepinde.................... 446 Bødkere.............................. . 446 (Bødkeriartikler)........ 448 Bøjler ............................. .. . 448 Bølgepap, (se tillige Pap). . 448 Bølgeplader.................... 448 Børnehaver ........................... 448 Børnekonfektion 1. Børnekonfektionsforr.. 448 2. Børnekonfektion en gros 449 Børneudstyr 1. Børneudstyrsforr. . . . 450 2. Børneudstyr en gros. . 450 Borstenbindervarer, 1. Bør­ stenbindere ....................... 450 Borstenbindervarer,2.Borste- vareudsalg........... ; . . . 452 Borstenbindervarer,3-Børste- varer en gros.................... 452 (Raavarer f. Børstenbin­ dere) ................................ 453 (Artikler f.Børstenbindere) 453 Borstetræfabrikker.............. 453 Bøssemagere....................... 453 Cacao 1. Cacaopulver................. 453 2. Cacaobonner................. 454 (Artikler for ’c’aféér).’ ’ ’ 455 Carbid . ................................ 455 Carbolineum.......................... 455 Carborundum....................... 456 Casein, se Kasei'11............... 741 Celluloid............................. 456 Celluloidvarer..................... 456 Cement.................................. 456 (Anlæg af Cementfabrikker) 458 Cementvarer.......................... 458 Cementfliser........................ 458 Cementrør............................. 458 Cementvarer........................ 458 (Artikler for Cementvare- fabrikation)....................... 461 Centralvarmeanlæg.............. 461 (Apparater og Artikler til Centralvarmeanlæg). . . . 463 Centrifuger, Fabr. og Import 463 Champagne......................... 464 Champignons....................... 464 Chaufførskolér, se Automo­ bilkøreskoler .................... 310 Cheviot............................. 464

- Sido Blikplader............................ 390 B likvarer............................. 390 Blodbudding....................... 390 Blodfoder............................. 390 Blomster, 1. Blomsterhand­ lere ................................... 391 Blomster, 2. Blomstergart­ nere ............................ 394 Blomster, 3. Blomster, Im­ port og en gros.............. 394 (Artikler for Blomster­ handlere) .......................... 395 Blomster, kunstige.............. 395 Blomsterløg.......................... 395 Blonder en g r o s ................. 395 Bluser 1. Bluseudsalg................. 395 2. Bluser en g ro s........... 396 B ly........................................ 396 Blyanter............................... 396 Bly- og Kobbertækkere . . . 396 Blyplomber, se Plomber og Plombetænger................. 1013 Blyrør..................................... 396 B læk................. 1.................. 396 B læ sere............................... 396 Bogbindere........... ................... 396 (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner)................. 400 Bogense, Firma-Register .. 200 Bogforlag...................... 400 Boghandlere................... 401 (Artikler for Boghandlere) 406 Bogholderianlæg........... 406 Bogholderiundervisning . .. 407 Boghvedegryn . .................... 407 Bogtrykkerier................. 407 — paa Island................. 1486 (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar).................... 414 Bolte og Møttrikker 1. Fabrikker.................... 415 2. Importører.................... 415 Bomuldsgarn....................... 41*6 Bomuldsspinderier.............. 416 (Anlæg af ogArt. for Bom­ uldsspinderier) .............. 416 Bomuldsvæverier................. 416 (Artikler for Bomuldsvæ­ verier) .................... . . . . 418 Boraksfabrik......................... 418 Borde..................................... 418 Borgarfjarfiarsysla, Forret­ ninger ............................... 1479 Bouillonterninger.................... 418 Boxanlæg . . .......................... 418 Brabrand, Firma-Register. . 200 Bramminge, Eirma-R egister 200 Brandallarmeringsapparater 418 Brande, Firma-Register. . . 200 Brandforsikring,llndenland- ske Selskaber.................... 418 Brandforsikring, 2Udenland- ske Selskaber................. 420 Brandforsikring^ Repræsen­ tanter................................ 421 Brandsikre D øre................. 422 Brandsikre Tankanlæg, se Benzin-Tankanlæg........... 388 Brandslukningsapparater og -materiel....................\. . . 422 Bremseklodser.................... 423 „Brennabor“, se Barne­ vogne 2. Fabr. & en gros 376 se Cykler en gros........... 483 Brevordnere................... 423 Briketter......................... 423 Brilleglasfabrikker........ 423 Briller og Pincenez........... 423 (Briller en gros)........ 424 Brint ..................................... 424 Broderi 1. Broderihandlere . . . . 424 (Artikler for Broderihand­ lere) ................................... 425 2. Broderi en gros . . . . 425 Brolægningsentreprenører. . 427 Broncestøberier............... 427 Brugsforeninger............ 427 Bryggerier..................., . . . 428 (Bryggerier med Depot i Kjobenhavn).................... 430 (Bryggerimaskiner og -Ar­ tikler for Bryggerier) .. 430 Brædstriip, Firma-Register . 200 Brænde........................ 431 Brænderiartikler, se Spritfa­ brikker, Art. fo r............ 1174

Ebeltoft, Firma-Regisler . . Ebonit .................................. Eddike, 1. Eddikofabrikker Eddike, 2. Import og en gros (Artikler for Eddikefa­ brikker) ............................ Egetræsmøbler ; ................. Ejby, Firma-Register . . . . Ejendomshandlere og Ejen­ domsmæglere .............. .. . Ejendomsselskaber.............. Eksportslagterier, se Slagterier......................... Svineslagterier................. Ekspresbureauer, se Kiosker Ekstrakter............................ Ekviperingshandlere, se Her­ reekvipering 1............... .. Elektricitetsmaalere og elek­ triske Maaleinstrumenter. Elektricitetsværker i Køb­ stæder og større Stations­ byer er opt. i Afd.V il.Bind foran vedkommende Bys Forretninger. —Elektrici­ tetsværker i Kbhvn., se Afd. II. Elektrisk Isolationsmateriale Elektrisk Lysinstallation . . (Artikler f. Installatører) (Elektriske Afbrydere og Automater, Fabr. for) . . Elektriske Artikler.............. Elektriske Belysningsanlæg. Elektriske Belysningsartiklor Elektriske Kraftanlæg. . . . Elektriske Lysskilte........... Elektriske Ringeapparater . (Artikler til elektr. Ringe- ledninger)......................... Elektriske Signal- og Ur­ anlæg ............................... Elektriske Strygejern . . . . Elektriske Svejseapparater . ElektromekaniskeVærksteder Elektromotorer.................... (Artikler til Elektromo­ torer) ............................... Elektromotorforsikring . . Elektropletvarer................. (Artikler f. Elektropletvare- fabr.).............................. . Elektroteknisk Laboratorium Elevatorer............................ Emaillebogstaver.................

201 507 507 508 508 508 201 508 511 751 511 658 511 512 512 517 519 519 519 520 521 522 522 522 522 522 522 522 523 524 524 524 525 525 525 525 1135 1192

5

EMNELISTE

Side Gelændere............................ 603 Genforsikring 1. Indenlandske Selskaber 603 2. Udenlandske Selskaber 604 3. Repræsentanter........ 604 Gesandter og Konsuler, Dan­ marks, i Udlandet........ 1523 Gilleleje, Firma-Register . . 203 Gipsere.............................. 604 (Gips en gros)............. 604 Gipspladevægge................ 604 Gitre, se Gelændere.............. 603 Give, Firma-Register............. 205 Gjørlev, Firma-Register. . . 205 Glamsbjerg, Firma-Register. 205 Giarmestre......................... 604 (Glarmesterartikler). . . . 608 Glas, 1. Glasudsalg........... 608 Glas, 2. Glas en gros . . . . 609 Glas, 3. Glasværker........ 609 Glasblæsere...................... 609 Glasbogstaver................... 609 G lasbøjerier.................... 609 Glasforsikring 1. Indenlandske Selskaber 610 2. Udenlandske Selskaber 610 3. Repræsentanter............ 610 Glasgravører...................... 611 Glasloftor............................ 611 Glasmaleri......................... 611 Glasmontrer...................... . 611 Glasmosaik...................... 611 Glassandblæserier.............. 611 Glasskilte........... ................ 611 Glasslibning........... .............. 611 Glastage................... . 612 Glasætsning...................... 612 Glimmer............................ 612 Glober.................................. 612 Glostrup, Firma-Register . . 205 Glycerin........................... 612 Glykose.............................. 612 Glødelamper, seMetaltraadsl. 930 Glødenet........................... 612 Gobelinsvæverier............. 612 Godsekspeditioner . . . . . . 612 Graasten, Firma-Register . . 206 Grafit................................. 612 Gramby, Firma-Register. . . 206 Grammophoner og andre Ta­ lemaskiner ....................... 612 (Artikler til Grammopho­ ner) .................................. 614 G ran it.............................. 614 Gravemaskiner................ 615 Gravgitre, se Gelændere. . . 603 Gravmonumenter. . . . . . . 615 Gravører........................... 616 Grenaa, Firma-Register . . . 206 Grimer.............................. 616 Grindsted, Firma-Register . 206 Grosserere. . .............. .. . 616 G ru s................................ 640 Grøntsager, tø rred e............. 640 Gudhjem, Firma-Register . . 206 Guldlister........................ 640 (Artikler for Guldlistefa­ brikker) ............................ 640 Guldsmede........................ 640 (Artikler for Guldsmede) 643 Guld- & Sølvvarer en gros 643 Guldtrækkere...................... 644 Gullbringusysla, Forretnin­ ger ..................................... 1479 Gnlvbeklædning Bygningsartikler.......... 438 Cement........................ 456 Cementfliser................... . 458 Gulvbeklædning.......... 644 (Artikler f. Gulvbeklædn.) 644 Gulvfliser........... .. 645 Gulvtæpper.................. 645 Kokosvarer................. 762 Linoleum..................... 840 Linotol. . . ....................... 842 Magnesit........................ 869 Parketgulve...................'. 998 Terrazzo........................ 1233 Tæpper.......................... 1271 / Gulvfernis........................ 644 Gulvfliser ............................. 645 Gulvklude................... 645 Gulvtæppebankning............. 645 Gulvtæpper 1. Gulvtæppeudsalg . . . . 645 2. Gulvtæpper en gros . . 645 Gummi Arabieum............. 646 Gummi, gammelt. . . . . . . 646

Side 204 205

Side

Side

Frederikshavn, Firma-Regi­ ster ................................. Frederikssund, Firma-Regi­ ster ............................... _• Frederiksværk, Firma Regi­ ster .................................. 205 „Fresko1 se Skotøj 3 (Fabr.) 1113 Frihavn, Kjøbenhavns, Kort o v e r.................................. 20 Frimærkehandlere................. 570 Frisering, 1. Damefrisering 570 Frisering, 2. Herrefrisering 572 (Frisørartikler).................... 572 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere............................ 572 Frugt, 2. Frugt en gros. . 575 , (Artikler for Frugthand- ' le re )................................... 576 frrugtsaftfabrikker............... 576 Frugtvine 1. Frugtvinefabrikker. . . 576 2. Frugtvineoplag............ 576 F rø ........................................ 576 (Art. for Frøhandlere). . . 582 (Frøronsningsmaskiner). . 582 Frøanalyse............................. 582 Frøtørringsmaskiner, se Korntørringsmaskiner og -anlæg................................ 791 Fuglebure............................ 582 Fuglefrø............................... 583 Fuglehandlere. . . . . . . . . 583 Fugleudstopning....... 583 Furagehandlere.......... 583 (Furage en g r o s ) ............. 583 Fustager...................... 583 Fyldepenne 1. Fabrikker.......... 584 2. Importører og Forhand­ lere af Fyldepenne. . . 584 (Reparation afFyldepenne) 584 Fyrværkere................ 584 Fyrværkerisager................. - 585 (Fyrværkerisager en gros) 585 Fysiske Apparater, se Instrumentmagere 2. . . . 704 Skolemateriel.......... 1105 Fægtcinstitutter.......... 585 Færøerne, Fag-Register for. 1344 Fæsteforretninger................. 586 Fødselshjælpersker, se Jor­ demødre ............................ 727 Gadekoste............................ 586 Gadetavleudlejning. . . . . . 586, Galanterivarer 1. Galanterivareudsalg . . 586 2. Galanterivarer en gros 586 Galosclier 1. Galosclieudsalg........... 587 2. GaloBcher en gros . . . 587 Galvanisering....................... 587 GalvaniskeElementer se Tør­ elementer ...................... . 1282 Galvanoplastik.................... 588 Gamasclier............................ 588 Garderobeskabe........... .. 588 Gardindekorationer . . . . . 588 Gardiner 1. Gardinudsalg . . . . . . 588 2. Gardiner, Fabr. &engros 589 Gardinringe................... 589 Gardinstænger....................... 589 Garn 1. Udsalg...................... 589 2. Fabrikker og en gros . 589 Gartnere........................... 590 (Artikler for Gartnere). . 597 Garverier . . . . '............. 598 (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner), ................ 599 Gasapparater og Gasovne. . 600 Gasbadeovne..................... 600 Gasborde.'\........................ 600 Gasglødenét..................... 600 Gaskomfurer................... 600 Gasmaalere \» .................. 600 Gasmotorer \ .................. 601 Gas- og Vandmestre............. 601 (Artikler f.Gas-ogVandm.) 603 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er opt. i Afd. V i Real-Reg. for •hver enkelt By. — Gas­ værker i Kbhvn. seAfd. II. Gasværksanlæg.................... 603 Gelatine............................... 603

Emaillegods................. 525 Emailleret Pladejernsgods. . 526 Emailleskilte.............. 526 Emballagefabrikker........... .. 526 Emblemer og Medailler . . . 526 Emissionsvirksombeder . . . 527 Engageringsbureauer . . . . 527 Engageringskontorer (Se ogsaa Oversigten Ar­ bejdsanvisnings- og En­ gageringskontorer i Emne­ listen til forsto Bind) 1. Engageringskontorer, oprettet af Foreninger. 527 2. Private Engagerings­ kontorer ....................... 527 England, Kort ov er........... 1546 — Firmaer med Ilandelsin­ teresser paa Danmark . . 1547 Entreprenører....................... 527 Se ogsaa Losnings- & Last­ ningsentreprenører. . . . 847 (Artikler f. Entreprenører) 532 Erhvervsudygtighedsforsikring 534 Esbjerg, Firma-Register. . . 201 Essenser............................... 534 Etiketter............................... 534 Etiketteringsmaskiner. . . . 535 E tu ie r.................................. 535 Eyjafjarfiarsysla, Forretnin­ ger..................................... 1479 Faaborg, Firma-Register . . 202 Fa^adepuds......................... 535 Fag-Register, Island........... 1483 Fajance.................................. 535 Fajanceovne......................... 535 Faner..................................... 535 Fanø, Firma-Register . . . . 203 Farver og Farvevarer Anilinfarver.................... 278 Cyklelak .......................... 477 Farver, 1. Farvehandlere 536 Farver, 2. Farvefabrikker 537 Farver, 3. Farver, Imp. & en g r o s ............................ 538 (Art. for Farvehandlere og -fabrikker)................. 538 Farvoriartikler................. 540 Farvesprøjter.................... 540 F ern is............................... 543 Gulvfernis......................... 644 K itfabrikkor.................... 752 Kønrøg............................... 826 Lakfernis og Lakker . . . 828 Limkogerier og Lim en gros 839 Malerartikler.................... 879 Pakfarver......................... 985 Schellak............................ 1085 Skibsbundfarve................. 1094 Terpentinolie.................... 1233 Tubefarver...................... 1270 Farverier............................... 539 (Farveriartikler). . . . . . 540 Farvesprøjter....................... 540. Faxe, Firma-Register . . . . 203 Faxe Ladeplads, Firma-Reg. 203 Fedevarer 1. Fedevareudsalg............ 540 2. Fedevarer engros. . . 540 Fedt en g ro s....................... 54^ Feltsenge.......................’ ’ 542 F e rn is....................................... 543 Figurfabrikker, so Gipsere............................ 604 Kalipastavarer . ............... -737 File 1. Filehuggere................. 543 2. Filefabrikker.............. 543 3. File en gros................. 543 Films 1. Filmsfabrikker . . . . . 543 2. Filmsforhdl. og Films­ udlejere ....................... 544 (Art. f. Filmsfabrikker) . 544 F iltd ø re............................... 544 Filt og Filtvarer.’ 544 Finansinstitutter................. 544 Finér og Træ ........... ‘ ' 544 Finland, Kort over . 1558 Firmaer med Handolsin- teresser paa Danmark . . 1559 Firma-Register for Kbhvn.. 99 _ f- Købstæderne ' 191 for Landet. . . 244

Fisk og Fiskeriprodukter Ansjoser......................... .. 281 Fiskeauktionsmestre,auto­ riserede ....................... 545 Fiskeboller....................... 545 Fiskefars......................... 545 Fiskehandlere.................... 545 (Fisk en gros)................. 548 (Art. f. Fiskehandlere) . . 550 Gelatine..........................’. 603 Kaviar............................... 743 Klipfisk en gros.............. 754 Konserves......................... 776 L ak s.................................. 829 Muslinger.......................... 957 Sardiner............................... 1082 Sild en gros........................ 1092 Ø sters................................. 1342 Fiskeriartikler og-redskaber 550 Fiskeriselskaber................. 551 — paa Island......................... 1488 F ittin g s............................... 551 Fjederklemmer, se Tøjklem­ mer .................................... 1272 Fjer og Dun 1. Udsalg.............. 551 2. Fjer og Dun en gros. . 551 Fjer til Modepynt.......... 552 Fjerkræ en gros .................. 552 (Artikler for Fjerkræavl) 552 Fjerrensning...................... 552 Fjerritslev, Firma-Register. 203 Flag.................................... 553 Flaskehylstre................... 553 Flasker.............................. 554 F lin t................................. 554 Fliser, se Cementfliser................... 458 Gulvfiiser.................... .. . 645 Vægfliser........................... 1329 Fluefangere........................... 554 Flygler..................................... 554 Flytteekspeditioner................. 555 Flyvemaskiner og Flyvema­ skinetilbehør ....................... 557 Flyvning, se Lufttrafik . . . 849 Fløde en gros......................... 557 F lø jl....................................... 557 Foderblandingsanlæg........... 557 Foderstoffer........................ 557 (Art. og Maskiner f. Foder- stoffabr.)....................... 562 Fodlæger, se Ligtorneopera­ tører .................................. 838 Fodtøj, se Skotøj................. 1106 Foerstoffer............................. 562 Fonografer............................ 563 Forbindstoffer....................... 563 Foreninger, danske og skan­ dinaviske, i Udlandet. . . 1526 Føreningor og Selskaber paa I Island . ............................. 1475 Forgyldere............................ 563 (Artikler forForgyldere) 563 Forhyringsagenter, autorise­ rede ............................... 563 Forklæder............................ 568 Forlag, se Bogforlag.............. . . . 400 K unstforlag....................... 806 Musikforlag......................... 953 Formessing ............................. 563 Fornikling............................... 564 (Artikler f.Forniklingsanst.) 564 Forretninger, Island............ 1476 Forsamlingslokaler................. 564 Forsikring, se i Emnelisten Oversigten Assurance Forsølvning........................ 535 (Artikler f. Forsølvnings­ anstalter) . ....................... 535 Fortinning.......................' ’ 535 Forvaltningsinstitutter. . . . 565 Fotografer........................... 565 Fotografiske Artikler, 1. Spe- cialhdl. med fotografiske Artikler............................. 566 Fotografiske Artikler, 2. An­ dre Handlende................. 568 Fotografiske Artikler, 8. Fa­ brikker ............................ 568 Fotografiske Artikler, 4. Agen- • turer & en gros........... 569 Fotolitografi..................... 569 Fragtmænd................ 569 Fredensborg, Firma-Register 203 Fredericia, Firma-Register . 203

j

EMNELISTE

G

Side

Side Ildfaste Materialier........... 687 Ildslukningsapparater, se Brandslukningsapparater og -materiel......................... 422 Sprøjter ogSprøjteslanger. 1175 Ildtændere............................... 687 Illustrationsbureauer . . . . 688 Ilt............................................. 688 (Iltfabrikker)....................... 688 ImprægnSring......................... 688 Incasso, 1. Bank-Incasso . . 688 Incasso, 2. Juridisk Incasso 691 Incasso, 3. Incassationsbu- reauer.................................. 695 Indbrudsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 695 2. Udenlandske Selskaber 696 3. Repræsentanter........... 696 Indhegning og Indhegnings­ materiale ......................... 696 Industrielle Ovne, se Ovne 984 Ingeniører............................ 697 — paa Island...................... 1489 (Raadgivende Ingeniører). 702 (Artikler for Ingeniører). 703 Insektpulver.............. . . . 704 Installatører, se elektrisk Lysinstallation................. 512 Instrumentmagere 1. Kirurgiske samt Banda­ gister ............................ 704 2. Mekaniske, fysiske og optiske......................... 704 3. Musikalske. . . . . . . . 705 Instrumentslibere,seSliberier 1136 Invaliditetsforsikring . . . . 705 Isafjarfiarsysla, Forretninger 1479 Isafjorfiur, Forretninger. . . 1477 Isenkramvarer, 1. Isenkræm­ mere ............................ . . 705 Isenkramvarer, 2. Isenkram en gros og Artikler for Isenkræmmere................. 709 Isknusemaskiner................. 712 Island, Real-Register, Forret­ ninger, Privat - Adresser, Fag-Register og Kort. . . 1473 Islandske Købmænd, se Køb­ mænd, islandske................. 823 Ism askiner............................ 712 Isolering.................................. 712 Isoleringsmateriale................. 714 Isolerings- og Tætningsma­ teriale Asbest............................... 291 Asfalt. ................................. 291 Bygningsartikler................. 438 Ebonit.................................. 507 Elektr. Isolationsmateriale 512 Filt og Filtvarer.............. 544 Gips...................................... 604 Gipspladevægge................. 604 Gummi-ogGuttaperkavarer 646 Heste-, Ko- og Svinehaar 665 Ildfaste Materialier . . . . 687 Isolering............................... 712 Isoleringsmateriale........... 714 K itfabrikker...................... 752 Korkisolering....................... 782 Molérsten............................ 938 Pap.................................... 987 Risskaller......................... 1051 Stormvoks......................... 1185 Tagpap............................... 1215 Tang.................................. 1221 Tjære.................................. 1234 Tørvestrøelse og Tørvemel 1283 Isskabe..................................... 714 Isværker og Isoplag........... 715 Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter......... 1173 J e r n ............................ 715 (Jernagenturer)......... 717 (Artikler forJernliandlere) 718 Jern, gammelt, en gros. . . 718 Jernbanemateriel........ 719 Jernbaneselskaber i Dan­ mark, se Bind I: Afd. II og V. Jernbaneskinner................. 720 Jernbanovæsen, Bestemmel­ ser og Takster................. 41 Jernbetonkonstruktioner) . . 720 (Art. til Jernbetonkon­ struktioner) .................... 722 Jernbjælker................. .. 722

Side Helsingør, Firma-Register. . 208 Hermetik, se Konserves. . . 776 Herning, Firma-Register . . 209 Herreekvipering, 1. Herre­ ekviperingshandlere . . . . 658 Herreekvipering, 2. Herre­ ekvipering en gros og Art. f. Herreekviperingshdl. . . 662 Herrefrisering,se Frisering2 572 Herrekonfektion en gros . . 663 •Herrelingeri engros............ 664 Herreunderbeklædning. . . . 664 Hestedækkener.................... 664 Hesteforsikriugsselskaber . . 664 Hestehandlere....................... 665 Hesteklipning....................... 665 Heste-, Ko- og Svinehaar. . 665 Hestesko................................ 665 Hesteskosøm.......................... 665 Hesteslagtere . . .................. 665 Hillerød, Firma-Register . . 209 Hjemmebagerier.................... 666 Hjulbore................................ 666 (Artikler til Hjulbørfabri­ kation)................................ 666 Hjørring, Firma-Register . . 210 Hobro, Firma-Register . . . 210 Holbæk, Firma-Register. . . 211 Holstebro, Firma-Register . 211 Holsted, Firma-Register. . . 212 Honning...................... 666 Honning, kunstig. . . . . . . 666 Honningbrød og -kager . . . 670 Hornbæk, Firma-Register. . 212 Horsens, Firma-Register . . 212 Hospitaler paa Island . . . . 1476 Hospitals-Artikler og -In­ ventar ............................... 667 Hotel garnis................. 667 H oteller...................... 668 — paa Island............... 1489 (Hotel-Artikler og -Inven­ tar)............................. 680 Huder og S k in d .......... 680 Huer, so Kasketter og Huer 741 Hulsømforretninger....... 682 Hum le........................... 682 Hunavat.issysla,Forretninger 1479 H unde........................... 682 Hundekiks..................... 682 Hundested, Firma-Register 213 Hurup, Firma-Register . . . 213 Husblas, se Gelatine.......... 603 Husgerningskontorer, se Ar­ bejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer .............. 286 Husholdningsartikler 1. Udsalg.................. 682 2. Husholdningsartikler en gros..................... .•• • • 682 Husholdningsskoler. .’ . .. . 682 Huslejeforsikring....... 683 Huslojligheds-Anvisnings- kontorer. . . . . . . . . . . 683 Husmæglere, se Ejendoms­ handlere og Ejendoms­ mæglere ............................ 508 Hussvampdræbende Midler 683 Hussvampforsikring........... 683 Hustelefoner...................... 683 Hvidevarer 1. Hvidevareudsalg . . . . 683 2. Hvidevarer en gros . . 683 Hvidkaal............................... 683 Hydraulisko Maskiner og P resser.................. 684 Hypotekforeninger,seKredit- foren. og Hypotekforen. . 795 Hypotekforsikring.... 684 Hø og H a lm ............ 684 Højer, Firma-Register. . . . 213 Højesteret, Islands.... 1476 Højesteretssagførere, se Sag­ førere ............................... 1058 Højskoler............................ 684 Hong, Firma-Register . . . . 214 Hønsefoder.......................... 684 Høreapparater.................... 685 Hørkramvarer 1. Hørkræmmere.............. 686 2. Hørkram en gros ogAr­ tikler for Hørkræmmere 687 Hørsholm, Firma-Register . 214 Høstbaand, so Bindegarn en gros.............. 383 Halmvarer................. 651

Side Jerndøre, se BrandsikreDøre 422 Jérnfade og -tromler........... 722 Jernkonstruktioner.............. 722 Jernkæder............................ 723 Jernrør.................................. 723 Jernsenge............................ 723 Jernstøberier....................... 723 (Artikler f. Jernstøberier) 726 Jernvinduer......................... 726 Jernvitriol............................ 727 Jord- og Betonarbejder . . . 727 Jordemødre......................... 727 Juletræspynt en gros . . . . 727 Ju tev arer............................ 728 Juvelerere, se Guldsmede . . 640 Jyderup, Firma-Register. . . 214 Jærn, se Jern....................... 715 Kabler og Ledningstraad . . 728 Kadaveranstalter,seDestruk- tionsanstalter................. 499 Kaffe, 1. Kaffeudsalg . . . . 728 Kaffe, 2. Kaffeimportører og Kaffebrænderier.............. 730 (Inventar til Kaffeudsalg og Kaffebrænderier). . . . 733 (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier)............ 733 Kaffeglasur......................... 733 Kaffemøller.............. .. . . . 733 Kaffeposer............................ 734 Kaffesurrogater.................... 734 Kagebagerier, se Konditorier 769 Kakao, so Cacaopulver. . . . 453 Kakkelovne og Komfurer. . 734 Kakkelovnsrensning og Kakkelovnspudsning. .. . 737 Kakkelovnsrør.............. 737 Kalipastavarer.............. 737 Kalisalpeter.................... 737 Kalk, brændt................. 737 Kalksandstensfabrikker .. . 737 Kalkværker og Kalkværks­ kontorer...................... 737 (Kalkværksanlæg)........... 738 Kalligrafi...................... 738 Kallundborg,Firma-Register 214 Kaminovne.................... 738 Kaminrammer................. 739 Ramme og B ø rste r........... 739 Kammerjægere.............. 739 Kandestøbere................. 739 K aolin............................ 739 K apokfabrik................ 739 K ap sler............................... 739 Karetmagere, se Vognfabri­ kanter og -forhandlere . . 1323 Karosserier, se Automobil- karosserifabr..................... 309 Kartebeslag......................... 739 Kartoffelmel.......................... 740 Kartofler en g r o s .............. 740 K artonartikler.................... 740 Kartonnage.......................... 740 Kartoteker............................ 741 (Kartoteker en gros) . . . 741 Kasein.................................. 741 Kasketter og Huer 1. Udsalg.......................... 741 2. Kasketter og Huer en gros................... 742 Kassekontrolapparater . . . 742 (Artikler til Kassekon­ trolapparater) ................. 742 Kassekontrolbøger.............. 742 Katechu................................ 743 Kautionsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 743 2. Udenlandske Selskaber 743 Kautschukstempler.............. 743 K aviar......................... 743 Kedelrensning....................... 744 Kedelstensopløsninger. . . . 7 0 Kem ikalier.......................... 744 Kemiske A pparater............ 746 Kemiske Fabrikker . . . . 746 (Maskiner og Artikler f. kem. Fabrikker).............. 749 Kemiske Laboratorier, ana­ lytisk- ............................... 749 (Artikler og Maskiner for kemiske Laboratorier). . . 750 Keramik..................... 750 K ikkerter................... 750 K ik s ........................... 750 Kina- og Japanvarer . . . . 750

Gummi- og Guttaperkavarer 1. Gummi- og Guttaperka- vareudsalg.................... 646 2. Gummi- og Guttaperka­ varer en g ro s.............. 646 3. Gummivarefabrikker. . 647 (Art. og Maskiner for Gummivarefabr.)............ 647 Gummisaaler....................... 647 Gummitjære......................... 647 Gyldenlæder......................... 647 Gymnasieskoler, statsaner­ kendte .............................. 647 Gymnastikapparater........... 647 Gymnastiske Institutter. . . 647 Gyngeheste............................ 647 Gyngestole............................ 647 Gær........................................ 648 Gødning, kunstig................. 648 Gørtlere............................... 650 (Artikler for Gørtlere) . . 650 Haandbøger, periodiske, se Aarbøger.......................... 267 Håndværkerforeninger, skandinaviske, i Udlandet 1527 Haar og Haararbejde . . . . 650 Haderslev, Firma-Register . 206 Hadsten, Firma-Register . . 207 Hadsund, Firma-Register . . 207 Hafnarfjørfiur, Forretninger 1477 Hagelskadeforsikring........... 650 Hagl. ............................... 650 Ilalmpresser.......................... 650 Ilalmvarer............................ 651 (Artikler f. Halmvare- fabr.).................................. 651 Halsbind............................... 651 Hammel, Firma-Register . . 207 Hammerværker.................... 651 llamp..................................... 651 Handelsbøger........................ 651 Handelsgartnere,se Gartnere 590 Handelskalendere, se A arbøger......................... 267 Vejvisere.......................... 1307 Handelskompagnier med Fili­ aler i Udlandet............. 652 Handelsundervisning.......... 652 Handsker 1. Handskeudsalg......... 652 2. Handsker en gros . .. 653 (Handskemageriartikler) . 653 Harmoniums, se Orgelhar­ moniums........................... 980 Harpiks en gros.................. 653 Hasle, Firma-Register. . .. 207 Haslev, Firma-Register . .. 207 natte 1. Hatteudsalg................. 653 2. Hattefabrikker............ 654 3. Hatte, Agenturer og en • gros............................... 655 (Hattemageriartikler) . . . 655 Havariagenter....................... 655 Havearkitekter.................... 656 Havebrugsprodukter Blomster........................ 391 Blomsterhandlere............. 391 Blomsterløg.................. 395 Champignons................ 464 Frugt- og Grønthandlere. 572 Frugt en g r o s ............. 575 F ro ................................ 576 Frøanalyse................. .. . 582 Gartnere........................ 590 Grøntsager, tørrede . . . . 640 Honning........................ 666 Humle........... ................... 682 Hvidkaal........................ 683 Kartofler en gros.......... 740 Løg................................ 868 Planteskoler.................. 1010 Tørrerianlæg og -maskiner 1283 Æ rter............................ 1339 Havebrugsskoler............. 656 Have- og Markredskaber . . 656 Havemøbler.......................... 656 Haveslanger.......................... 657 Havn, Kjøbenhavns, Kort o v er.................................. 20 Havregryn, Fahr. & Import. 657 Hegnsmateriale, se Indheg­ ning og Indhegningsmat. 696 Hejseapparater.................... 657 Hektografer.......................... 657 Helsinge, Firma-Register . . 208

Made with FlippingBook Annual report