Kraks VejviserF 1956 provinsregister

2367

V E J V I l E R E ^ i O P L Y § ^ O Nytorv 17, København K., Telefon ★ Central 308 (9-16, lørdag 9-18V2) K øb ere a f K raks V ejviser kan gratis ved henvendelse til Vejviserens oplysningskontor få besva ret fo re sp ø rg sle r, j der angår de i Vejviserens stof efter trykningen foregåede ændringer, forsåvidt disse er kommet til redaktionens kundskab. Oplysningerne gives under forbehold af, at de er bestemt til brug for forespørgeren selv og ikke til i offentliggørelse eller salg. Forespørgsler, der kræver nærmere undersøgelse eller af anden grund vanskeligt kan besvares pr. telefon, bedes indsendt skriftligt med en af kuponerne på side 2365 samt med frankeret svarkonvolut. J O p lysn in gsk on toret b esva rer også gratis, i så stor udstrækning som muligt, spørgsmål, der knytter sig til de andre af Kraks Forlag udgivne håndbøger: Kraks Blaa Bog, Export Directory of Denmark, Kraks Lomme- i Vejviser, Kraks Kort over København og Omegn, Kraks Fragtmandsliste, Kraks Tidstavler, Danmarks ældste Forret- ninger, Hovedstadens Monumenter, Mindesmærker og Mindetavler. j Forsåvidt besvarelsen drejer sig om mere end enkelte ændringer og kræver et mere omfattende arbejde, forbeholder redaktionen sig at beregne et rimeligt honorar.

K øb ere a f K raks V ejviser 1956 kan g ra tis ved indsendelse af en af kuponerne på side 2365 rekvirere et eksemplar af:

K raks F ragtm and sliste.

[Disse kan også fås til købs i boghandelen eller hos Kraks Vejviser].

K ra k : S tørre G aarde.

F ortegn else over L egater.

F a g -L ister:

Skomagere i Provinsen. Skræddere i Provinsen. Slagtere i Provinsen. Smede i Provinsen. Snedkere i Provinsen. Tømrermestre & Tømrere i Provinsen. Viktualiehandlere i Provinsen. Vognfabrikanter & Karetmagere i Provinsen.

Fiskehandlere i Provinsen. Fotografer i Provinsen. Frugt- & Grønthandlere. Frugtplantager. Gartnere i Provinsen. Grosserere i København. Hjemmebagerier. Konditorier i Provinsen. Købmænd i Provinsen.

Anlægsgartnere i Provinsen. Bagere i Provinsen. Barberer & Frisører. Blikkenslagere i Provinsen. Brugsforeninger i Provinsen. Cafeer, Restauranter & Kroer i Provinsen. Cigarhandlere. Fagblade & Tidsskrifter.

Malermestre & Malere i Provinsen. Mejerier i Provinsen. Mekanikere i Provinsen. Murermestre & Murere i Provinsen. Møller paa Landet. Pelsfarme i Provinsen. Sadelmagere i Provinsen.

O m K raks p u blik ation er iø v rig t, se side 15.

Made with FlippingBook HTML5