Kraks VejviserF 1956 provinsregister

Vejviserens I. B ind indeholder:

2. B ind indeholder: Em neliste til b egg e Bind A fd. V: Real-Register

Afdeling IV

A fd,

i: K ort over K øbenhavn

«■»

VI: Firma- o g A ktie­ selskabs-R egister

«■»

II: G ade-R egistet og

H us-Register

mm VII: Fag-R egister — VIII: U dlandet

mm, III: N avne-Register mm IV. ^rovins-R egister

Provins-Register

(Grænsen mellem det københavnske Navne-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1217).

A. Forretninger Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser samt Fanø og .Samsø (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton), De anførte Branche- og Varebetegnelser angiver tillige de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-ftegister med Oplysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 40 større Byer findes tillige et Kort. 1 Afdeling VII, Fag-Register, findes, udover de i nærværende Register optagne Forretninger, tillige Erhvervsdrivende uden for de her medtagne Byer. B. PrivaUÅdresser Alfabetisk ordnet Register over ca. 20 000 Personer i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon.

C. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Sognekommuner.

Fortegnelse over „Større Gaarde” udgives som Supplement til Vejviseren, og Købere af KraksVejviser 1956, som har særligt Brug for denne Fortegnelse, kan, saa langt Oplaget rækker, faa den tilsendt mod Indsendelse af skriftlig Rekvisition til Vejviserens Kontor paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Registret findes paa næste Side .

I Tillæg til Fag-Registret, Afdeling VII i 2. Bind findes: Færøern et Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kommuner, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret

A. Forretninger er opført by v i s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R e a l-R e g is te r, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skatteprocent m. m. Under F o rre tn in g e r er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført Stillings- eller Varebetegnelse, der tillige angiver, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget; der finder man de Tilføjelser, som magiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under F o rre tn in ­ g e r i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Nogle Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Caféer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vejviseren ved Indsendelse af Rekvisition paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind.

Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m., se nedenfor) findes i Afde­ ling VII Fag-Register for hver enkelt Branche ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Navne-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. KommunefortegHelse. Ved hver Sognekommune er anført Sogneraadets eller Kommunalbestyrelsens Postadresse, Amtet (eller Amtsraads- kredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1950. I Begyndelsen af Fortegnelsen er ind­ sat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt- Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

I Provins-Registrets Afsnit A er optaget nedenanførte 173 Byer samt Fanø og Samsø Købstæderne er betegnet med en *

♦Aabenraa ♦Aakirkeby ♦Aalborg A alestrup ♦Århus Aars Aarup ♦Allinge

Hedehusene Helsinge ♦Helsingør ♦Herning ♦Hillerød Hirtshals ♦Hjørring ♦Hobro ♦Holbæk ♦Holstebro Holsted Hornbæk Hornslet Humlebæk Hundested ♦Horsens

♦Faabørg Fakse Fakse Ladepl. Fanø Farsø Farum Fjerritslev Iredensborg ♦Fredericia ♦Frederikshavn ♦Frederikssund ♦Frederiksværk Gedser Gilleleje Give Glamsbjerg Graasten Gram ♦Grenaa Grindsted Gudhjem Gørlev Sjælland ♦Haderslev

♦Kege Langaa ♦T,otnvi(r Lillerød

♦Sorø ♦Stege ♦StoreHeddinge ♦Struer ♦Stubbekøbing ♦Svaneke ♦Svendborg ♦Sæby ♦Sønderborg Taastrup Tarm ♦Thisted Tinglev

♦Randers ♦Ribe Ringe ♦Ringkøbing ♦Ringsted ♦Roskilde Roslev ♦Rudkøbing Ry ♦Rødby Rødding Rødekro Rødkærsbro Rønde ♦Rønne ♦Sakskøbing Samsø ♦Sandvig ♦Silkeborg Sindal ♦Skagen ♦Skanderborg ♦Skive Skjern ♦Skælskør

Lunderskov

♦Løgstør Løgumkloster Løkken ♦Mariager ♦Maribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov ♦Neksø ♦Nibe Nordborg ♦Nyborg ♦Nykøbing Falster ♦Nykøbing Mors ♦Nykøbing Sjælland ♦Nysted ♦Næstved Nørre Aaby ♦Nørresundby Odder ♦Odense

Arden Asnæs *Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramming©. Brande Broager Brov t Brædstrup »Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund ♦Ebeltoft Ejby ♦Esbjerg

Toftlund Tyhoren Tølløse ♦Tønder Tørring Ulfborg Vamdrup

Hurup Hvalsø Højer Høng Ikast Jyderup

♦Varde Vejen ♦Vejle ♦Viborg

♦Kalundborg ♦Kerteminde Kjellerup ♦Kolding Korintfi ♦Korsør

Hadsten Hadsund Hals Hammel

Vinderup Vojens ♦Vordingborg Vraa ♦Ærøskøbing Ølgod

Skærbæk Skørping Slangerup

Otterup Padborg ♦Præstø.

♦Hasle

♦Slagelse

Haslev

IV - 1937

Afdeling IV Provins-Register A . F o r r e t n in g e r B . P r iv a t -A d r e s s e r C . K o m m u n e fo r t e g n e ls e [»S tørre G a a rd e « vil foreligge som supplement til KRAKS VEJVISER 1956 og kan så langt oplaget rækker rekvireres af købere af Vejviseren på en af kuponerne sidst i dette bind]. A. Forretninger (Med Real-Registre, omfattende offentlige og private institutfoner, foreninger m . m .). Forretninger i de 175 købstader og købstadlignende bebyggelser, der er anført i dette register, er tillige optaget i Afdeling V il, Fag- Register fo r Danmark, hvor også forretninger i den øvrige del a f landet findes optaget. I nedenstående register er ved hver by (efter: Forretninger) givet en fortegnelse over landsbyer i omegnen, der har postadresse til den pågældende by. Erhvervsdrivende i disse landsbyer må søges i Afdeling VII, Fag-Register, under vedkommende branche.

Aabenraa (Aabenraa amtsrftdskr.) Real-Register

Sognepræster: C Hoffmann-Madsen Tlf. 22151 (danske menighed);...........................Tlf. 2 22 19(tyske menighed). Sparekassen for Aabenraa by og amt, Storeg. 14 Tlf. 2 30 67, stiftet 27. nov. 1818. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. okt. 1830 i Aabenraa Tlf. 2 11 50. Formand: højskoleforst. J Th. Arnfred, FM'., Askov pr. Vejen. Ledelse: højskoleforst. J Th. Arnfred, FM'., Askov; gårdejer Hans J Hansen, Lysabildskov; fru Anne Marie Skau, Nygaard pr. Ø-Lindet; fh. amtsskolekonsulent N Svendsen, K.DM., Tønder; red. M KamphBvener, R. Stadsdyrlæge: K R Mogensen Tlf. 2 34 68. Stadsingeniør: cand.polyt. S E Gundestrup Tlf. 212 00. Statsskolen. Rektor: Georg Buchreitz (12,15-13; undt. tirsd. og lørd.) Tlf. 2 23 11. Sygehus, Det kommunale, Bjergg. 4 Tlf. 2 26 01. Overlæge: dr. med. J M Wollesen; inspektør: Paul Jørgensen. Sønderjyllands HøjspændingsværkTlf. 2 3113, indviet 23. maj 1925. Direktør: civiling. Jes Christiansen, R. Teater, Aabenraa, H P Hanssens G.12 Tlf. 2 23 08, opf. 1923. 400 siddepladser. Toldkamret Tlf. 222 79. Toldforv.: J Olsen, R. Tuberkulosehospitalet, Bjergg. 4 Tlf. 2 22 06, kon­ toret Tlf. 2 26 01, opført 1910. Overlæge: Kai Stag- gemeier. Inspektør: Paul Jørgensen. Turistforening, Aabenraa. Stiftet 1920. Formand: lrsagf. O Hammerich. Bureau: H P Hanssens G.5 Tlf. 2 35 00. Vandværket Tlf. 2 20 75 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Alm. dansk Vare- og Industrilotteri's delegerede: malerm. Carl Jørgensen, LØgumklosterv. Vejer og m&ler: N L Wissing, H P Hanssens G. 32 Tlf. 2 25 50. FO R R ETN IN G E R Tillige optaget i Fag -Registret eller Supple­ menter under de vedføjede fag eller varer. Aabenraa Andels-Svineslagteri Kilen 4 2 39 23 . Svineslagterier Aabenraa Andelsvaskeri Vesterg. 15 1 2 25 44 . Vaskerier Aabenraa Antikvitetshdl. N-Port 16 1 2 24 79 . Antikviietshdl. Aabenraa Assurance-Agentur, Fritz Schultz NØrre- vang 6 4 2 33 54 . Assuranceforr.

Historisk samfund for Sønderjylland. Formand: fh. amtslæge dr.med. H Lausten Thomsen, R.DM.; sekretær: arkivar P Kr. Iversen, landsarkivet. Hjemmevæmsregion IH. Haderslew.52 Tlf. 234 34. Indbyggerantal 1950: 13.017 (1803: 2.834; 1867: 6.155; 1910: 7,751). Jernbanestation Tlf. 2 28 10, godseksp. Tlf. 2 29 27. Stationsforst.: M Poulsen. Kommunaldirektør: J Christensen Tlf. 2 12 00. Kommunebogholder: Gerhard Jensen Tlf. 2 12 00. Kommunekontorerne (9-13) Tlf. 212 00. Konsuler: -Finland: skibsmægler Har. Cleemann, vicekonsul. Gammelhavn Tlf. 2 21 82. -Norge: bankdir. Nis Erichsen, R., vicekonsul, Storeg. 18 Tlf. 212 22. -Sverige: direktør Jens Jacobsen, vicekonsul, Hader- slevv. 2 Tlf. 2 20 00. -Tyske Forbundsrepublik, Den: dr. jur. Hans Kolb, konsul, Lindsnakkev. 31 Tlf. 2 11 55. Købstadrettigheder, Ældste kendte privilegier stad­ fæstet af hertug Valdemar. Landsarkivet for de sønderjydske landsdele, Hader- slevv. 45 Tlf. 2 27 04, opført 1932-33. (Arkitekt: Lehn Petersen, Odense). Landsarkivar: Frode Gribsvad, R. Landsbibliotek, Det sønderjydske (centralbibliotek) Tlf. 2 25 66, stiftet 1921. 40.300 bind. Overbibliote­ kar: G Auring. Depot af Kraks Vejviser til under­ visningsbrug. Museum, Aabenraa, H P Hanssens G. 33. Grundlagt 1887, ny museumsbygning opført 1937, indeholder Sønderjydsk Søfartsmuseum, egnshistoriske og et­ nografiske samlinger samt samling af dansk kunst. Bestyrer: Jens Frost Tlf. 2 26 45. Mæglere, statsaut. P F Cleemann, Havnen Tlf. 22182. -H P Cleemann, Havnen Tlf. 2 21 82. Politimester i Aabenraa købstad m.v. (68. politikr.): Niels Schaumburg-Christensen, R. Tlf. 225 25. Postkontor, Nørretorv 3 Tlf. 2 38 38. Postmester: R L Jørgensen, R?. Retskreds, se u. Dommer. Set. Ansgar Klinik, Fiskerg. 7-9 Tlf. 2 27 30. Special­ klinik f. Øre-, næse- og halssygdomme; overlæge: dr. med. L Abild; øjenlæge: dr. med. A Beyer; chef f. afd. f. hud- og kønssygdomme: dr. med. G W Unna. Skattekontoret Tlf. 212 00. Leder: fuldm. J Bentsen. Skatteprocent 1955-56: 9,26 (ligningspet.: 8,7). Skolevæsen, Det kommunale. Stadsskoleinsp.: S P Hansen, Nygades skole Tlf. 224 84 (kontortid 12- 13). Socialkontoret Tlf. 235 45 & 235 46. Inspektør: F Mørck.

Amtmand over Aabenraa-Sønderborg amt: C A Vagn- Hansen, R'. Tlf. 212 36. Amtskontorchef: J P Caspersen Tlf. 2 22 23. Amtslandinspektør: Henrik Andersen Tlf. 2 37 55. Amtslæge: dr.med. Sv. Ostenfeld Tlf. 2 36 55. Amtsr&dssekretsr: Ove Buch-Larsen Tlf. 2 29 55. AmtsSkolekonsulent, se u. Sønderborg. Ai&tstue: Tlf. 2 23 42. Amtsforv.: H E Nielsen, R. Tlf. 2 23 43. Amtsvandløbsinspektør: landbrugskand. NJespersen Tlf. 2 21 36. Amtsvejinspektør: civiling. Peer Holm Tlf. 2 30 38. Borgmester: direktør Jens Gjelstrup (tr. 15-16, undt. tirsd. og lørd.) Tlf. 2 12 00. Brandstation, H P Hanssens G.35 Tlf. 2 27 12. Byr&dssekretær: kommunaldirektør J Christensen Tlf. 21200. Distrikts ingeniør f. post-og telegrafvs. 2. ingeniør- distr.: Dan Jørgensen, R'., H P Hanssens G. 21 Tlf. 2 31 31. Dommer i Aabenraa købstad m.v. (92.retskr.): Axel Langkjær, R. Tlf. 2 22 72 (9-16). Elektricitetsforsyningen Tlf. 2 20 75, sker fra Søn­ derjyllands Højspændingsværk (se dette). Fabrikinspektør for Aabenraa - kredsen: civiling. Carsten Jessen, Haderslew. 24 Tlf. 2 21 66. Folkeregistret (9-13) Tlf. 2 12 00. Forsorgsselskab, Dansk, Sønderjysk afd., Sønderg. 16 Tlf. 2 51 71. Gasværket Tlf. 2 20 75. Driftsbestyrer: C Hansen. Handelsbanken i Aabenraa, filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank, Storeg. 3 Tlf. 2 20 30. Handelsstandsforening, Aabenraa. Stiftet 2. febr. 1847. Formand: direktør Mathias Mortensen, R., Karpedam 21 Tlf. 2 13 21. Havnen har en dybde af indtil 8,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen lodstvang. Svaje- bassinlSO m bredt, fjord og indsejlinger fyrbelyst. Tre moderne kullosseanlæg, 4 laste indretninger og 2 sugeanlæg til kornlosning. Jernbanespor, elektrisk belysning og vandled­ ninger fra byens vandværk overalt på havnen. Store arealer til udleje. Havneudvalgets formand: borgmester direktør Jens Gjelstrup. Havneingeniør: cand.polyt. S E Gundestrup. Hedeselskab, Det danske, mose- og engafd., kontor Amtshuset Tlf. 2 21 36. Distriktsbestyrer: Nic. Jespersen, priv. Tlf. 232 70.

122

122

IV - 1938

P R O V I N S - R E G I S T E R - F O R R E T N I N G E R

A A B E N R A A

Aabenraa Automobilhandel A/S Haderslevv.8 4 2 13 33 . Automobilforhdl. . Traktorer Aabenraa Automobil-Lakereri Vesterg. 25 4 2 27 81 . Automobillakerere Aabenraa Auto-Ophug, Jens Lieberg Lavg. 32 4 2 31 40 . Automobilophugning Aabenraa Avis Kirkepi. 7 4 2 22 59 . Aviser Aabenraa Begravelsesforr. N-Torv 4 2 24 09 . Begravelsesbesørgelse Aabenraa Bogtrykkeri, N P Mogensen Nygade 68 4 2 25 49 . Bogtrykkerier Aabenraa Brugsforening Sønderg. 15 4 2 23 68 . Brugsforen. Aabenraa Brødfabrik Klinkbjerg 9 4 2 25 86 . Brødfabr. Aabenraa Byggematerialeforretning A/S Kilen 15, 17 4 2 32 36 . Bygningsart. . Trælast- & Tøm- merhdl. . Jernbjælker Aabenraa Børnehave-Seminarium 4 2 1146 . Seminarier Aabenraa Børste- & Kostefabrik Nyvej 3 4 2 33 31 . Børstevarefabr. Aabenraa Eksportrøgeri & Fiskehandel Vesterg. 21 4 2 23 88 . Røgerier Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, A/S Sydhavn 4 2 22 64 . Kreatur- og Kødeksport Aabenraa Flytteforretning, Indeh. Jes Brink S-Port 57 4 2 26 70 . Flytteforr. . Speditører Aabenraa Fourageforr., Chr. Thorning Forst Allé 32 4 2 25 60 .

Aabenraa Nattevagt D F V S . . Nattevagt Aabenraa Rederi-Aktieselskab GI. Havn 4 2 21 82 . Damp- og Motorskibsselsk. Aabenraa Skiltefabrik St. Torv 9 4 2 10 12. Skilte Aabenraa Slidbanefabrik og Vulkaniseringsanstalt Gasværksv. 4 2 20 55 . Vulkanisering Aabenraa Taxa H P Hanssens G. 4 2 38 00 . Auto­ mobilkørsel 1 Aabenraa Traktor-Import A/S Tønderv. 68 4 2 33 66. Traktorer Aabenraa Vin Import N-Port 4 4 2 32 55 . Vinhdl. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt Nyvej 1 4 2 24 31 . Vulkanisering Aalling Carl GI. Kongev. 4 4 2 27 32 . Bagere Abildgaard Axel Ramsherred 21 4 2 36 30 . Apotekervarer en gr. . Medicinalvarer en gr. Adler Drogerie, Ludwig von Miinchow Ramsherred 13, 15 4 2 27 27 . Materialhdl. . Fotografer . Parfumeuds. Agger J F Storeg. 8 4 2 20 72 . Købmd. Allexport Aabenraa Skibbroen 26 4 2 26 52 . Slagteriprodukter en gr. Andersen A P, H P Hanssens G. 12 4 2 23 08 . Assuranceforr. Andersen & Bartelt Skibbroen 26 4 2 38 57 . Automobilforhdl. Andersen Claus Kolstrupvang 8 4 2 11 20 . Entrepren. Andersen Emil N-Port 10 4 2 30 41 . Trikotagehdl. Andersen Frimodt Forst Allé 17 4 2 22 45 . Revision

Aabenraa Kafferisteri A/S Nygade 68 4 2 21 43 . Kaffe en g r., Imp. & Agent. . Aabenraa Karosserifabrik Tønderv.58 4 2 12 12 . Automobilkarosserier Aabenraa Konfektionsfabrik Søndérg. 15 4 2 37 39 . Damekonfektion, Fabr. & en gr. Aabenraa Kreditbank A/S Ramsherred 27 4 2 27 60 kontortid 9-12 og 14-16, lørdag 9-13 . Banker . Incasso Aabenraa Kul-Kompagni A/S Skibbroen 10 4 2 20 21 . Kul . Kulimp. Aabenraa Ligkistemagasin Ramsherred 31 4 2 20 12 . Ligkistemagasiner Aabenraa Manufaktur A/S Storeg. 17 4 2 33 63 . Manufakturvarer en gr. Aabenraa Margarinefabrik Slotsg. 25, 27 4 2 24 69 . Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik, Arendt Viereck Rams­ herred 20 4 2 25 20 . Maskinfabr. Aabenraa Mineralvandsfabrik Haderslevv. 12 4 2 25 67 . Mineralvandsfabr. Aabenraa Modehus Ramsherred 40 4 2 11 51 . Modeforr. Aabenraa Mostfabrik Nygade 2 4 2 29 88 . Mostfabr, Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. Kolstrup 1 4 2 20 88 . Motorer . Dieselmotorer Aabenraa Mælkeforsyning & Iskremfabrik i/S Callesensg. 13 4 2 21 37 . Iskremfabr. Aabenraa Møbelfabrik A/S Ramsherred 37,39 4 2 10 60 . Møbelfabr.

A A B E N R A A

IV - 1939

P R O V I N S - R E G I S T E R - F O R R E T N I N G E R

HANDELSBANKEN I A A B E N R A A , Filial af A/S Kbhvns Handelsbank Storeg. 3 4 2 20 30 . Banker . Incasso Hansen Arnold Ramsherred 32 4 2 28 51 . Triko- tagehdl. Hansen C F Storeg. 31 4 2 23 71 . Manufakturhdl. Hansen Hans L, indeh. Lorenz J Hansen N-Port 4 4 2 30 52 . Købmd. Hansen H C Wollesgyde 4 4 2 32 02 . Lyskopiering Hansen Henning Løgumklosterv. 148 4 2 23 72 . Automobiltilbehør Hansen Jens N Posekærv. 37 4 2 26 96 . Gartnere Hansen Jørgen N-Port 8 4 2 25 10 . Bagere Hansen Lorenz Skibbrog. 2 A 4 2 24 24 . Elektroinst. Hansen Lorenz jun. Storeg. 33 4 2 21 38 . Isenkr. Hansen Lytje Klingbjerg 2 4 2 24 70 . Købmd. Hansen Max Nygade 4 4 2 24 34 . Skotøj en gr. Hansen Richard Forst Allé 7 4 2 22 24 . Elektroinst. Hansen Sigvald Bag Hjelm 14 4 2 37 78 . Skræddere Hansen & Veit Skibbroen 3 4 2 21 62 [2 lin. ] . Korn Hass Carl jun. N-Port 2 4 2 21 04 . Gartnere . Blomsterhdl. Haupt Heinr. Haderslew. 22 4 2 38 35 . Elektroinst. Hauschildt A Blegen 9 4 2 29 54 . Murerm. Have I P Junggreen Jernbaneg. 12 4 2 10 19 . Havearkitekter Have Olaf Junggreen St. Torv 9 4 2 38 37 . Kunst­ klinkere Heidemann's Kaffe-Risteri, H P Hanssens G. 15 4 2 36 37 . Kaffe en gr. Hejmdal Rådhusg. 4 2 31 32 [5 lin. ] . Aviser Hejmdal's Bogtrykkeri Rådhusg. 4 2 31 32 . Bogtrykkerier Hejsel N Rådhusg. 1 4 2 11 64 . Kreatur- & Kødeksport Hemann Heinr. Slotsg. 13 4 2 35 57 . Malerm. Hende Jørgen Chr. St. Torv 9 4 2 37 69 . Tømrerm. Hende Mathias Barkmølleg. 12 4 2 37 60 . Qas - & Vandinst. Herre Hus Central ved Andreas Petersen N-Torv 2 4 2 21 76 . Herreekvip. hdl. Herre Magasinet Storeg. 5 4 2 24 05 . Herreekvip. hdl. Herre-magasinet Tip-Top v. Møller & Simonsen St. Torv 7 4 2 23 77 . Herreekvip. hdl. Heydenreich C C Storeg. 5 4 2 27 18 . Trikotagehdl. Heydenreich Detlef Nygade 47 4 2 25 41 . Giarm. Hoffgaard A/S St. Torv 3 4 2 30 05 . Manufakturhdl. Holm Svend GI. Havn 4 2 10 50 . Kemiske Fabr. . Gær Holst & Kruse Reberbanen 29 4 2 26 78 . Bygm. Hotel Danmark N-Port 13 4 2 31 58 . Hoteller Hotel Royal N-Torv 1 4 2 30 02 . Hoteller Hubner F Skinderbro 6 4 2 37 47 . Skræddere Hymøller H Sønderg. 12 4 2 30 28 . Centralvarme­ anlæg Høegh J P Fuglsang 13 4 2 22 78 . Giarm. Høffner Fritz Farversmøllev. 40 4 2 10 30 . Agenturforr. Høffner Peter S-Port 50 4 2 20 13 . Købmd. Isaksen P G Ramsherred 27 4 2 25 09 . Skræddere Itzke Carl N-Port 12 4 2 27 86 . Snedkere Iversen Chr. H GI. Kongev. 13A 4 2 27 17 . Købmd. Iversen Jens Hjelm Allé 29 4 2 27 37 . Fyldepenne Iversen Thomas Nybro 10 4 2 24, 20 . Møbeluds. Jacobsen Chr. Sønderg. 11 4 2 23 56 . Herreekvip. hdl. Jacobsen Erik P Skibbroen 3 4 2 39 00 . Befragtningsagent. Jacobsen H Nygade 67 4 2 24 62 . Købmd. ' Jacobsen Ida Vesterg. 18 4 2 24 80 . Bagere Jacobsen I F Ramsherred 47 4 2 23 62 . Farverier . Tøjrensningsanst. Jacobsen W Slotsg. 18 4 2 29 83 . Radiouds. Jank Max Barkmølleg. 6 4 2 23 87 . Gas- & Vand­ inst. Janns B Callesensg. 3 4 2 25 39 . Malerm. Jasmupd's A Papirhandel N-Port 34 4 2 28 12 . Papirhdl. Jebsen & Co. Skibbrog. 17 4 2 31 09 . Agenturforr. Jenne Max Skolev. 4 2 23 51 . Kemikalier . Apotekervarer en gr. . Medicinalvarer en gr. Jensen August Mølleg. 3 4 2 27 08 . Gartnere Jensen Bjørn Gammelhavn 4 2 38 17 . Smede Jensen 's Brødr. Byggeforretning Slotsg. 20 4 2 23 69 . Bygm. Jensen Carl A Tønderv. 183 4 2 26 94 . Murerm. Jensen Ejner Skibbrog. 11 4 2 30 62 . Købmd. Jensen Hans M Vesterg. 23 4 2 23 89 . Manufaktur­ hdl. Jensen Henning Tønderv. 225 A 4 2 11 97 . Gas- & Vandinst. Jensen Hermann Kolstrup 2 4 2 21 22 . Stenhugg. Jensen I M Flensborgv. 2-6 4 2 13 55 . Automobil­ forhdl. Jensen J GI. Kongev. 49 4 2 10 67 . Købmd. Jensen J M S-Port 24 4 2 20 41 . Malerm. Jensen J Tamberg St. Potterg. 29 4 2 10 45 . Sadelmg. Jensen & Larsen Storeg. 5 4 2 25 06 . Snedkere Jensen P Skinderbro 23 4 2 29 03 . Snedkere Jensen Peter Mølleg. 13 4 2 27 25 . Malerm. Jeppesen L K Ramsherred 5 4 2 33 56 . Farvehdl. Jepsen Holg. Lund Tønderv. 131 4 2 38 72 . Ingeniører Jepsen Jørgen Løgumklosterv. 148 4 2 10 07 . Ingeniører

Clausen C & Søn Klinkbjerg 7 4 2 22 15 . Malerm. Clausen Detlef Jørgensgård 4 4 2 35 66 . Malerm. Clausen's J Enke Nygade 40 4 2 27 57 . Købmd. Clausen Jørgen Vesterg. 8 4 2 28 31 . Legetøj en gr. Clausen's Jørgen Eftf. Forst Allé 79 4 2 23 19 . Købmd. Clausen Knud L Svinget 4 4 2 30 64 . Bagere Cleemann P F Havnen 4 2 21 82 . Mæglere . Speditører Conradsen C Rugkobbel 16 4 2 39 30 . Revision 2 Cornett Knud J Ramsherred 21 4 2 22 31 . Skomg. Dahl Juul Sønderg. 5 4 2 28 06 . Gas- & Vandinst. Dahl M St. Torv 9 4 2 10 12 . Symaskineuds. Dahl W Lrsagf. Ramsherred 7 4 2 37 58 . Sagf. Dall G N Fiskerg. 5 4 2 32 15 . Cykeluds. Damberg Peter Vesterg. 3 4 2 21 57 . Køkken- udstyrsforr. Damm Bendix Haderslew. 5 4 2 35 31 . Cykeluds. Danielsen C Storeg. 35 4 2 23 21 . Kolonial en gr. Mel Dansk Andels Gødningsforretning Havnev. 4 2 28 82 . Gødning, kunstig [Kbhvn. ] Dansk Glødelampefabrik A/S Nygade 12 A 4 2 22 66 & 2 22 67 . Glødelamper, elektriske Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Lorenz J Hansen N-Port 4 4 2 30 53 . Kaffe en gr. Dansk Kødekstrakt Co. A/S Gasværksv. 4 2 29 09 . Bouillonterninger . Suppeekstrakt Dansk Maskinoplag A/S N-port 3 4 2 20 44 . Land­ brugsmask., Forhdl. . Landbrugsvogne Dansk Nellikekultur, Chr. Jacobsen & Sønner Frydendal 13 4 2 31 35 . Gartnere Dansk Paahængsvogn-Fabrik A /SH P Hanssens G. 4 2 10 20 . Påhængsvogne Danske Købmænds Handels-Aktieselskab Klinkbjerg 4 4 2 30 60 Danskerens Forlag A/S Tønderv. 6 4 2 35 38 . Bog­ forlag Davids H Byggeforr. Tønderv. 110 4 2 38 85 . Bygm. Dethleffsen Herm. G A/S Nygade 2 4 2 29 88 . Vinhdl. Dethlefsen C Karpedam 8 4 2 31 52 . Bygm. Dinesen Eskild J Skibbroen 6 4 2 39 62 . Malerm. Drews Poul Svinget 22 4 2 20 17 . Bygm. Duborg L C Klinkbjerg 17 4 2 30 70 . Købmd. Duus Asmus Jørgensmaj 2 4 2 28 14 . Entrepren. Duus F E Tønderv. 135 4 2 39 15 . Olier, min. [Smøreolier] Elberg L Nygade 42 4 2 23 17 . Bagere Enemark P Hønefossv. 23 4 2 10 96 . Gartnere Enevoldsen Johs. Løgumklosterv. 176 4 2 38 09 . Bygm. Eschelsen C Saldern Storeg. 36 4 2 22 27 . Snedkere Ewald Søren P Ramsherred 35 4 2 22 14 . Isenkr. Faaborg Harald Karpedam 7 4 2 34 54 . Kolonial Faaborg Niels Karpedam 8 4 2 35 53 . Kolonial engr. Fabian's Møbellager Ramsherred 53 4 2 22 21 . Møbeluds. Fabricius Fred. Haderslew. 33 4 2 27 35. Agenturforr. Fabriken Protax, Kai Jensen Ramsherred 47 4 2 20 68 . Art. f. Slagterier Fastrup-Nielsen C LLndsnakkev. 3 4 2 23 32 & 2 37 16 . Korn Feddersen Wilh. Lavg. 36 4 2 37 61 . Desinfektion Federau H Løgumklosterv. 129 4 2 13 19 . Tømrerm. Fink Cis Jørgensgård 48 4 2 29 35 . Vævestuer Fink Julie, H P Hanssens G. 5 4 2 37 40 . Kunst- hdl., forsk. Fiskernes Fællessalg Sydhavn 2 4 2 34 45 . Fisk en gr. Fohlmann Heinr. Farversmøllev. 9 4 2 27 91 . Cykeluds. Fohlmann Peter Wollesgyde 11 4 2 27 49 . Cykeluds. Fohlmann P N-Torv 15 4 2 27 49 . Cykeluds. Folkehjem Haderslew. 7 4 2 28 48 . Hoteller Foto-Kino, Th. Lawaetz N-Port 14 4 2 34 25 . Fotografiske Art. Fredenshøj Teglværk ved C E Føste 4 2 21 27 . Teglværker Friedrichsen Max Farversmøllev. 93 4 2 38 21 . Murerm. Frederiksen A Vesterg. 25 4 2 12 82 . Købmd. Friis Adolf S-Port 25 4 2 36 02 . Murerm. Friis Poul Bryggergården 4 2 35 07 . Frugt en gr. Frost Mathias Vesterg. 4 4 2 28 13 . Manufakturhdl. Gartneriet Possekær ved Margrethe & Jessie Lauritzen Flensborgv. 86 4 2 37 49 . Gartnere Gartnernes Salgsforening 4 2 37 20 . Frugt- Grønt- & Blomster Aukt. Geertsen Hans Skibbrog. 25 4 2 36 19 . Snedkere Goeg Anton Skibbrog. 9 4 2 21 81 . Korn Gonnsen Carl Gildeg. 4 4 2 3? 69 . Murerm. Grand Hotel H P Hansséns G. 10 4 2 26 22 . Hoteller Gravesen M Nyvej 1 4 2 35 27 . Buntmagere Greve Vald. Løgumklosterv. 4 2 34 19 . Entrepren. Grube Adolph St. Torv 5 4 2 29 17 . Skræddere Gude W Storeg. 6 4 2 21 59 . Buntmagere Gummi Centralen Haderslew. 8 A 4 2 13 33 . Vulkanisering Hamag i/S Lavg. 30 4 2 22 30 . Maskinfabr. . Pumper . Art. t. Auto-Cykler Hamer Willy P N-Port 9 4 2 26 58 . Cykeluds. Hammerich O LW Lrsagf. N-Torv 1 4 2 10 65 . Sagf.

Andersen H Ladegaard Ramsherred 9 1 2 39 03 . Snedkere Andersen K C Kolstrup 7 4 2 11 09 . Bogtrykkerier Andersen & Meyer's Eftf., Otto Larsen Rams­ herred 31 4 2 25 30 . Elektroinst. Andersen Ove Aløkke 4 2 36 00 . Gartnere Andersen Peter S-Port 51 4 2 25 48 . Bagere Anderson James Kirkepi. 8 4 2 38 30 . Elektroinst. ANDRESEN C A /S Skolev. 1 4 2 33 33 . Jern . App. og Art. t. Centralvarmeanlæg. Sanitetsart. . Værktøjsmask., Forhdl. . App. og Art. t. Varme- og Ventilationsanlæg Andresen Fritz Rådmandsløkken 7 4 2 38 88 . Skomg. Andresen Jiirgen Nybro 3 4 2 11 32 . Murerm. Andresen Lorenz Storeg. 23 4 2 21 50 . Købmd. Andresen Math. Rugkobbel 3 4 2 37 12 . Købmd. Andresen Peter N Ramsherred 44 4 2 20 69 [2 lin. ]. Boghdl. . Kontorart., Uds. . Skrivemask. Andresen Rud. Mølleg. 11 4 2 34 74 . Guld- & Sølv­ smede AsmussenA Flensborgv. 96 4 2 21 05 . Ladestationer Asmussen Alfred St. Potterg. 7 4 2 22 07 . Entrepren. Auto-Compagniet v. Helge Hansen, HP Hansens G. 6 4 2 34 64 &2 34 65 . Automobilrep. Automobilhuset H P Hanssens G. 6 4 2 39 82 A 2 34 65 . Automobilforhdl. Autzen Hans Ved Slottet 1 4 2 29 51 . Murerm. Autzen Kai Fridrich Lavg. 7 4 2 33 71'. Murerm. Barsøe Chr. P Tønderv. 68 4 2 33 66 . Automobil­ forhdl. Barsøe H Tønderv. 63 4 2 11 35 . Olier,, min. [Smøreolier! Batzlaff A Nyvej 2 4 2 34 76 . Gravmonumenter Beck Andr., H P Hanssens G. 1 4 2 25 00 . Auto­ mobilkørsel Berg A Toften 2 4 2 33 77 . Ejendomsmæglere Berg Niels Wollesgyde 1 4 2 35 72 . Guld- & Sølv­ smede Bernhardt Hans Nørrevang 21 4 2 39 76 . Drejere Bienner Johs. Engv. 1 4 2 10 48 . Malerm. Boeck Holger Orsagf. Storeg. 3 4 2 25 55 . Sagf. Bohsen Erik Storeg. 1 4 2 23 73 . Materialhdl. Boje 's William Eftf., Hans Mohrdieck Ramsherred 22 4 2 21 42 . Bogtrykkerier Bojesen's Harald Bo Boghandel Ramsherred 28 4 2 33 52 [2 lin. ] . Boghdl. . Bogbindere Bolig Monteringen, E Rasmussen Storeg. 27 4 2 30 23 . Boligmontering Bolig-Nyt N-Port 15 4 2 34 00 . Møbeluds. Bonde N J Rugkobbel 20 4 2 36 47 . Snedkere Bork Villy L S-Port 44 4 2 23 38 . Cykeluds. Boysen Asmus Jørgensgård 24 4 2 25 33 & 2 27 36 . Købmd. Boysen Ervin Kolstrup 33 4 2 11 74 . Sadelmg. Boysen J Storeg. 20 4 2 22 10 . Skomg. Boysen L P Barkmølleg.8 4 2 32 57 . Snedkere Boyskov & Co. Havnen 4 2 25 22 . Kreatur- & Kødeksport Branderup N J Slotsg. 25 4 2 26 33 . Købmd. Brink's Møbel-Lager N-Port 1 4 2 25 38 . Møbeluds. Brink Rud. Flensborgv. 3 4 2 21 84 . Entrepren. Bruhn Peter Flensborgv. 26 4 2 29 53 . Orgelbyggere Brøgger K Forst Allé 1 4 2 31 48 . Købmd. Buch's karosserifabrik v. G Buch & søn Skibbroen 4 4 2 38 05 . Automobilkarosserier Buchard Johan H Slotsg. 16 4 2 33 46 . Malerm. Busse Karl Skibbrog. 15 4 2 36 31 . Malerm. Bygballe Alex André Søndertorv 4 2 11 71 . Sagf. Callesen C E Jernbaneg. 32 4 2 25 61 . Købmd. Carstens Arnold Vesterg. 1 4 2 25 87 . Bagere Carstens H N-Port 15 4 2 23 39 . Gartnere Carstensen Jens J S-Port 6 4 2 24 22 . Snedkere Caspersen Hans Sønderg. 19 4 2 25 56 . Agenturforr. Ceres Korn- & Foderstofforr. A/S Havnev. 2 4 2 13 21 . Korn Christensen Herluf N-Torv 2 4 2 30 57 . Snedkere Christensen Johan Rugløkken 4 4 2 37 73 . Skomg. Christensen Jiirgen Sønderg. 10 4 2 24 89 . Bagere Christensen Martha St. Potterg. 27 4 2 39 47 . Købmd. Christensen Nicolai Tønderv. 73 4 2 37 98 . Tømrerm. Christensen Olaf N-Port 1 8 4 2 1 1 10. Manufaktur- hdl. Christensen Rasmus Th. Tønderv. 115 4 2 34 32 . Havearkitekter Christiansen Chr. H Skibbrog. 2 4 2 11 66 . Skomg. Christiansen F C Ramsherred 43 4 2 24 83 . Skomg. Christiansen Harald C Tønderv. 123 4 2 1167 . Elektroinst. Christiansen &Witt A/S, Kulhandel Skibbroen 8 4 2 30 29 . Kul . Kulimp. C IM BR IA TØMM ERH ANDE L, A /S Hader- slevv. 2 4 2 20 00 . telegramadr. "Cimbria" . " Trælast- og Tømmerhdl. . Bygningsart. . Jern­ bjælker . Mørtel . Støbegods . Pandeplader Clausen Adolf Ramsherred 18 4 2 22 33 . Konditorier Clausen Antonius GI. Kongev.4 4 2 21 17 . Mel, Agent. & en gr. Clausen Asmus Ramsherred 24 4 2 29 02 . Ur­ magere Clausen Chr. H Sydhavnen 5 4 2 26 28 & 2 13 73 . Speditører

IV- 1940 Mannerup E G Engv. 8 4 2 22 16 . Revision Marcussen Fritz, Skedebjerggård 4 2 36 58 . Kreatur- og Kødeksport Marcussen & Søn Storeg. 24 4 2 23 50 . Orgel­ byggere Martesen Th. & A Iwersen LI. Potterg. 6 4 2 21 03 . Murerm. Maskinværkstedet From & Ulderup Skibbroen 6 4 2 24 86 . Smede Mathiesen M C St. Torv 5 4 2 32 05 . Bogbindere Matthiesen H Lavg. 21 4 2 31 00 . Malerm. Matthiesen Johs. Persilleg. 9 4 2 24 10 . Bagere Matzen Andre Lrsagf. N-Port 3 0 4 2 20 57 & 2 31 76 . Sagf. Metz Alb. Vesterg. 14 4 2 37 31 . Murerm. Metz Chath. N-Port 13 4 2 35 20 . Parfumeuds. Michelsen A Ramsherred 53 4 2 26 79 . Gas- & Vandinst. Missions-Hotellet Klinkbjerg 20 4 2 36 12 . Hoteller Motorcentralen, A Nielsen Storeg. 34 4 2 38 53 . Motorcykler Munck-Petersen Ramsherred 29 4 2 27 47 . Farvehdl. Miinster Peter . Bogbindere Møker Andr. N-Port 19 4 2 31 18 . Gas- & Vandinst. Møller A Storeg. 23 4 2 22 03 . Modeforr. Møller Gottlieb Fuglsang 4 2 33 12 . Købmd. Mørck N J S-Port 50 4 2 27 38 . Automobilforhdl. Nehrkorn Johs. Skibbrog. 13 4 2 24 64 . Smede Nielsen Anton Sønderg. 7 4 2 23 27 . Manufakturhdl. Nielsen Asmus Wollesgyde 3 4 2 32 49 . Malerm. Nielsen Bernh. Sønderport 21 4 2 26 32 . Farvehdl. Nielsen C Borregaard Haderslew. 8 4 2 29 50 & 2 28 15 . Mejerirekv. og -art. Nielsen Ejnar & Co. Kystv. 28 4 2 33 40 . Art. f. Automobilkarosserifabr. Nielsen E Vitus Haderslew. 8 4 228 50 & 2 26 67 . Revision Nielsen Ferd. Haderslew. 19 4 2 27 50 . Købmd. Nielsen Gunnar Tønderv. 229 4 2 37 83 . Landbrugsmaskinhdl. Nielsen Henrik Haakon Langevad 7 4 2 33 50 . Malerm. Nielsen Johan Mølleg. 17 4 2 37 48 . Revision Nielsen Jørgen S-Port 69 4 2 29 19 . Købmd. Nielsen Matth. Reberbanen 62 4 2 31 86 . Olier, min. [Smøreolier] Nielsen Niels A & Søn Ramsherred 10 4 2 31 28 . Farvehdl. . Malerm. Nissen Andr. Skibbroen 26 4 2 33 14 . Mekanikere Nissen Chr. Vesterg. 14 4 2 35 30 . Urmg. Nissen E Gildeg. 1 4 2 27 14 . Købmd. Nissen Graves Sønderg. 12 4 2 10 09 . Cykeluds. Nissen Hans S-Port 10 4 2 25 59 . Bagere Nissen Hans Jørgensg&rd 11 4 2 25 46 . Bageri- Art., -Mask. og-Inv. Nissen Jiirgen L Callesensg. 20 4 2 27 55 . Bagere Nissen Mathias Vesterg. 9 4 2 27 80 . Radiouds. Nissen's Revisionskontor Hjarupv. 4 4 2 32 79 . Revision Nora v. Eleonora Jensen Ramsherred 16 4 2 33 04 . Trikotagehdl. Nordisk Autoimport v. Chr. P Barsøe Tønderv. 68 4 2 33 66 . Automobiler en gr. Nordschleswiger, Der Skibbroen 4 4 2 38 80 . Aviser Nordslesvigske Folkebank, Den A/S Storeg. 18 4 2 12 22 . Banker Nuppenau Fr. Nygade 68 4 2 29 58 . Bogbindere Nyeman Wilh. Haderslew. 12 4 2 22 22 . Bagere Nørgaard E Mølleg. 11 4 2 29 46 . Elektr. Lysskilte Obst Kurt Ramsherred 33 4 2 21 72 . Konditorier Ohrt Peter Mølleg. 14 4 2 37 35 . Automobilsadelmg Olesen Ole Mølleg. 16 4 2 35 73 . Røgerier Olesen Rosa Storeg. 34 4 2 33 59 . Kunsthdl. Olsen Jens Wollesgyde 11 4 2 28 34 . Skræddere Olsen V Weinreich S-Port 32 4 2 12 45 . Revision Oversøisk Passagerbureau N-Port 2 4 2 36 55 . Rejsebur. Pardey Sally Nygade 18 4 2 26 49 . Købmd, Parelius E Skibbroen 26 4 2 20 40 [fl. lin. ] . Kreatur- og Kødeksport Paulsen Alfred A/S Ramsherred 1 4 2 30 73 . Landbrugsmask. 1 Paulsen Johs. Ramsherred 36 4 2 30 50 . Isenkr. Paulsen Peter Ramsherred 29 4 2 29 33 . Smede Paysen J Skibbroen 10 4 2 28 24 . Isenkr. en gr. Pedersen Ejvind Havetoft 4 2 11 13 . Elektroinst. Pedersen Gunnar Kofoed Callesensg. 31 4 2 39 12 . Gartnere Pedersen Louis Storeg. 36 4 2 12 75 , Giarm. Pedersen V E Jørgensg&rd 1 4 2 21 68 . Købmd. Petersen & Albeck A/S Nybro 14 4 2 30 76 . Produktforr. Petersen Andr. St. Torv 2 4 2 3221 . Isenkr. Petersen Asmus S Haderslew. 24A 4 2 26 25 . Agenturforr. Petersen Chr. Storeg. 14 4 2 24 07 . Tømrerm. Petersen Gotfred S-Port 65 4 2 36 44 . Snedkere Petersen H Sønderg. 5 4 2 21 65 . Købmd. Petersen H Borgmesterløkken 27 4 2 29 62 . Købmd. Petersen Hans H Nygade 55 4 2 20 85 . Købmd. Petersen Hans M St. Torv 5 4 2 29 63 . Trikotagehdl. Petersen Johann Sønderskow. 24A 4 2 27 79 . Ligkistemagasiner Petersen Knudt Lavg. 24 4 2 28 47 . Malerm.

P R O V I N S - R E G I S T E R - F O R R E T N I N G E R

A A B E N R A A

Petersen Nis Løgumklosterv. 33 4 2 30 78 . Automobilforhdl. Petersen Olaf Skovfennen 12 4 2 23 30 . Papirhdl. Peters-jn Peter Landsnakkev. 3 4 2 24 06 . Revision Petersen Peter Vægterpi. 1 4 2 20 64 . Smede Petersen Robert St. Torv 2 4 ? 22 02 . Malerm. Petersen Terkel Ingemann Lavg. 12 4 2 27 42 . Elektroinst. Petersen Th. St.Torv 2 4 2 22 02 . Automobil­ lakerere Poulsen Peder Chr. Haderslew. 24 4 2 12 17 . Bygm. Premier Is Kilen 4 2 28 70 . Iskremfabr. Preuss Aug. Ramsherred 17 4 2 23 45 . Skomg. Prima, Kulimport & Skibsfart af 1954 A/S Kilen 4 2 3111 . Kul . Kulimp. . Olier, min. [Brænd­ selsolier] Quist Lorenz B Gildeg. 5 4 2 32 58 . Cykeluds. Ratorp Willy Gl.Kongev.21 4 2 12 46 . Murerm. Ravn Lehnhardt Toften 24 4 2 24 28 . Købmd. Ravn Thomas Kolstrup 32 4 2 12 16 . Købmd. Refsgaard Kresten Skibbrog. 32 4 2 2421 . Bagere Reissmann H Vesterg. 12 4 2 24 88 . Elektroinst. Revisionskontorer, De Forenede Karpedam 14 4 2 33 00, 2 38 68 & 2 38 69 . Revision Revisionskontoret, Chr. Hviid Ramsherred 8 4 2 30 45 . Revision Revisionskontoret se Sønderjyllands Revisionskontor Rhederi M Jebsen A/S Skibbrog. 17 4 2 31 09 . Damp- og Motorskibsselsk. Richelsen Chr. Storeg. 27 4 2 24 29 . Lædervareuds. Ricken & Co. Lindsnakkev. 11 4 2 22 81 . Manufakturvarer en gr. Riedel Carsten Storeg. 26 4 2 24 77 . Gartnere Ries Hansen N-Port 30 4 2 31 23 . Korn Riggeisen P A/S S-Port 47 4 2 27 87 . Produktforr.. Jern, g i., en gr. . Klude en gr. . Metaller, gi., en gr. Riis-Antonsen's M Møbelfabrik Kilen 4 4 2 23 04 . Møbelfabr. Rode C C Storeg. 28 4 2 22 60 . Guld- & Sølvsmede Rosenstand G Lrsagf. Storeg. 4 4 2 20 51 . Sagf. Rosenvold C F & Søn Sønderg. 4 2 21 16 . Sadelmg. Rummel's Maskinværksted Ramsherred 12 4 2 25 04 . Smede Rønnau Heinr. Nygade 60 4 2 35 69 . Malerm. Sallingboe's Fr. Trævarefabrik Storeg. 38 4 2 33 29 . Trævarefabr. Scala Radio- og Installationsforretning Storeg. 11 4 2 2133 . Radiouds. Schlicker W Nygade 10 4 2 26 20 . Maskinsnedkerier og Saw. Schmidt C Tønderv. 1 4 2 38 26 . Betonvarer Schmidt Detlef S-Port 31 4 2 27 05 . Købmd. Schmidt H P Forst Allé 51 4 2 39 66 . Bagere Schmidt J A St. Torv 4 4 2 23 54 & 2 23 55 . Købmd. . Æg Schmidt K O Rud. Slotsg. 7 4 2 35 54 . Sliberier Schmidt Martin I Skibbrog. 6 4 2 35 56 . Bagere Schmidt Nis Toften 4 4 2 25 80 . Mekanikere Schmidt Søren P Bjergg. 13 4 2 24 50 . Kakkelovne og Komfurer Schmidt Willy E Sønderg. 16 4 2 37 05 . Urmagere Schmidt W P Ramsherred 53 4 2 23 60 . Købmd. Schultz Asmus Ramsherred 22 4 2 35 26 . Papir­ hdl. . Kontorart., Uds. & en gr. & Agent. Schultz Jacob Nyvej 4 2 35 47 . Automobilrep. Silberbauer Fr. GI. Kongev. 49 4 2 39 41 . Snedkere Simonsen Chr. N-Torv 4 2 25 58 . Sejl- og Flagmg. Skaarup Ingvar Karpedam 19 4 2 27 24 . Agenturforr. Skjøth Hans N Nygade 55, 57 4 2 33 19 . Elektro- mek. Værkst. S. K. S. Kulde v. Schmidt & Jørgensen Vesterg. 10 4 2 29 00 . Køleskabe Smidt W Forst Allé 71 4 2 32 08 . Galvanisering Sparekassen for Aabenraa By og Amt Storeg. 14 4 2 30 67 . Sparek. Stehr's Isværk Skibbrog. 23, 25 4 2 20 60 . Isværker og Isoplag Stehr Karl Friedrich Vennelystbakken 4 2 33 64 . Gartnere Stolzenburg Hans Ph. Peterslund 4 2 30 24 . Kreatur- og Kødeksport Strauss Bruno N-Port 19 4 2 31 67 . Trikotagehdl. Surlyk Chr. Jørgensg&rd 42 4 2 25 05 . Arkitekter Svane Apotek, A V Christensen Ramsherred 45 4 2 22 00 . Apoteker Sydjydsk Bogtrykkeri Vesterg. 9 4 2 31 30. Bogtrykkerier Sydjydsk Gulvbelægning H P Hanssens G. 12 4 2 38 10 . Gulvbeklædning og -belægning Sydjydsk Traktorcompagni Callesensg. 17 42 38 12 . Traktorer Søberg F Løgumklosterv. 4 2 34 21 . Bagere Sønderjyden N-Torv 4 4 2 21 61 . Aviser Sønderjyden Europa Trafik v. Johs. Hansen Tønderv. 105 4 2 38 32 . Automobilkørsel 2 Sønderjydsk Elektro, Jensen & Hansen Lavg. 19 4 2 36 63 . Elektromek. Værkst. Sønderjydsk Frøforsyning A/S Klinkbjerg 1 4 2 30 47 . Frø Sønderjydsk Kemikalie- og Sodafabrik A/S Storeg. 4 4 2 23 82 . Sodafabr. Sønderjydsk malkemaskine-service Nygade 12 4 2 28 35 . Mekanikere

Jessen Arthur St. Potterg. 12 4 2 35 78 . Købind. JESSEN P E T E R . A ABEN RAA A /S Storeg. 17 1 2 13 00 [fl. lin. ] . Manufakturhdl. . Damekonfektionsforr. . Herrekonfektion, Uds. . Trikotagehdl. . Manufaktur en gr. Johannsen Chr. Nygade 8 1 2 26 80 . Snedkere Johannsen H Sydhavnen 1 2 36 06 . B&debygg. Johannsen Hans P Slotsg. 35 4 2 36 51 . Snedkere Johannsen Martin Tønderv. 209 1 2 11 96 . Snedkere Johansen Hans Lrsagf., H P Hanssens G. 12 4 2 32 75 . Sagf. Johanson H Forst Allé 66 4 2 31 78 . Gartnere Johnsen N A Sønderg. 18 4 2 22 82 . KØbmd. Johnson Eduard Løgumklosterv. 14 4 2 23 49 . Købmd. Juhl N C Løgumklosterv. 43 4 2 26 12 . Malerm. Juhler H St. Potterg. 1 4 2 24 36 . Gartnere Jydske Tidende Ramsherred 41 4 2 30 00 & 2 30 01 . Aviser Jyllands Kalkcentral v. J J Voetmann Skibbroen 28 4 2 25 64 . Kalkværker Jørgensen Carl Løgumklosterv. 30 4 2 20 58 . Malerm. Jørgensen Johann Vesterg. 5 4 2 28 66 . Trikotage­ hdl. Jørgensen Peter Klinkbjerg 13 4 2 25 85 . Bagere Jørgensen Th. Gl.Kongev.41 4 2 21 79 . Snedkere Kaatmann Hans Grønnev. 1 4 2 28 32 . Købmd. Kiil Jens Tønderv. 133 4 2 24 75 . Ingeniører Kiilerich Frede Sønderg. 12 4 2 25 47 . Tøjrensnings- anst. Kirkebye A W A/S Kilen 6 4 2 24 63 . Frygt en gr. [Kbhvn. ] Kjær's Emil Eftf. N-Port 24 4 2 22 49 . Købmd. Kjær Johan P Sønderg. 13 4 2 39 37 . Skræddere Kjær J P Slotsg. 24 4 2 32 48 . Tapetserere Knudsen Jørgen M Callesensg. 18 4 2 22 40 . Købmd. Knudsen M Tønderv. 71 4 2 27 89 . Købmd. Koch Frank Ramsherred 14 4 2 25 40 . Blikkenslg. Kock V Jensen Rugkobbel 4 4 2 36 27 . Bagere Kolbeck J P Slotsg. 11 4 2 33 20 . Smede Konfektions-Fabriken Kofa A/S Nygade 63 4 2 29 15 & 2 29 16 . Herrekonfektion en gr. . Arbejdstøj Korsgaard Sofie Ramsherred 9 4 2 10 06 . Vævestuer Kraft Peter Forst Allé 23 4 2 22 84 . Gartnere Kramer H Tønderv. 81 4 2 37 00 . Bagere Kristensen H Storeg. 23 4 2 29 45 . Giarm. Kristensen K K & Ejnar Hansen Jernbaneg.27 4 2 12 32. Ingeniører Krohn Karl Nygade 50 4 2 35 49 . Snedkere Kruse H C Karpedam 2A 4 2 27 21 . Maskin­ snedkerier Kremer Frands Skibbrog. 4 4 2 32 44 . Malerm. Kunøe Uffe Skibbrog. 27 4 2 21 01 . Skibsprov. forr. Kurtzweil C, Gave-Magasinet Ramsherred 34 4 2 21 30 . Lædervareuds. . Porcelæns- og Glashdl. Lange Helga Ramsherred 39 4 2 27 16 . Modeforr. Larsen Frode Skibbroen 18 4 2 34 23 . Skibsprov. forr. i Larsen Jakob Vesterg. 9 4 2 35 19 . Skræddere Larsen Svend Ramsherred 2 4 2 34 24 . Skræddere Lassen Carl A N-Port 20 4 2 30 58 . Urmagere Lassen Hans Skinderbro 18 4 2 39 73 . Gulv­ beklædning og -belægning Laugesen Erik P Mølleg. 14 4 2 35 17 . Købmd. Lauridsen P Nygade 68 4 2 26 56 . Snedkere Lauritzen Chr. Hyldahl Haderslew. 69-73 4 2 13 13 . Automobilkørsel 3 Lausen Johs. Skovfennen 4 2 35 75 . Malerm. Lessow Hans Haderslew. 51 4 2 30 27 . Købmd. LLss Brødr. Flensborgv. 102 4 2 25 70 . Auto- mobilforhdl. Lock Peter Petersen Sønderg. 12 4 2 10 09 . Cykeluds. Loff Fritz S-Port 38 4 2 33 24 . Købmd. London-Magasin v. A Hansen & L Christiansen N-Port 5, 7 4 2 35 50 . Herreekvip. hdl. Lorenzen Jacob Løgumklosterv. 137 4 2 31 85 . Ostehdl. Lorenzen J J Rådmandsløkken 31 4 2 28 22 . Gartnere Lorenzen Thomas Tønderv. 239 4 2 25 95 . Bygm. Lund N Kystv. 54 4 2 38 48 . Købmd. Lund Rob. Jernbaneg. 26 4 2 38 54 . Malerm. Lyck Gunnar Rugkobbel 2 4 2 37 97 . Trikotagehdl. Luthje Hans Peter N-Torv 4 2 28 81 . Skræddere Løve Apotek, Poul Faber St. Torv 1 4 2 22 25 & 2 22 26 . Apoteker Løwenstein Chr. N Nygade 57 4 2 26 60 . Elektroinst. MaasbØl's H Frøhandel Ramsherred 53 4 2 22 86 . Frø Madsen A S-Port 46 4 2 30 33 . Automobilrep. Madsen Einar Hjarupv. 10 4 2 38 56 . Olier, min. [Smøreolier] Madsen Gertrud Ramsherred8 4 2 35 04 . Modeforr. Madsen Lorenz S-Port 39 4 2 35 42 . Automobilrep. Madsen Marie Slotsg. 11 4 2 27 74 . Købmd. Magasin du Nord v. Brødr. Andersen Ramsherred 51 4 2 20 26 . Manufakturhdl. Mahler Jacob Storeg. 36 4 2 31 03 . Læderhdl. Mailund's Maskinfabrik Forst Allé 58 4 2 30 18 . Maskinfabr.

P R O V I N S - R E G I S T E R - F O R R E T N I N G E R

IV - 1 9 4 1

A Å K I R K E B Y

Kofoed Herman 4 343x . Murerm. Kofoed Niels Th. 4 365 . Automobilrep. Kure C A 4 40 o Elektroinst. Larsen Axel 4 54 . Bogtrykkerier Larsen Chr. 4 267 . Snedkere Larsen Chr. & Søn 4 118 . Stenhugg. Lassen Helmer 4 89 . Røgerier Lind Robert 4 230 . Gartnere Lundberg V 4 185 . Malerm. M&nsson M 4 260 . Elektroinst. Madsen Andr. 4 130 . Cykeluds. Munch Aksel 4 90 . Blikkenslg. Møller Georg 4 313. Smede Møller Ingvar 4 92 . Saw. Nielsen Andr. 4 85 . Malerm.

Sønderjydsk Mejeriforsyning, P A Petersen Rams- herred 39 1 2 20 87 . Mejerirekvisitter og -art. Sønderjyllands Revisionskontor i Aabenraa, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, A/S Haderslew.8 1 2 2850 & 2 26 67 . Revision Sønderjyllands Sækkefabrik A/S GI. Havn 1 2 37 26 . Sække ' Sønnichsen's Varehus Storeg. 13 4 2 27 09 . Manufakturhdl. Sørensen Jens S-Port 15 4 2 26 34 . Skrivemaskine* rep. . Symaskineuds. . Regnemask. Sørensen N Bak Sønderg. 2 4 2 27 44 . Guld- & Sølvsmede Sørensen Paul Svinget 2 A 4 2 20 35 . Malerm. Sørensen S M Vognmarken 18 4 2 20 33 . Skræddere Sørensen Valdemar Tværg. 2 4 2 28 74 . Købmd. Taarnby A/S Fiskerg. 1 4 238 78 . Cykler en gr. . Auto-Cykler Tastesen A M S-Port 55 4 2 29 41 . Automobil­ lakerere Teater Hotel Vesterg. 11, 13 4 2 27 84 . Hoteller Teknisk Lager K/S Vesterg. 7 4 2 20 14 . Bolte- og Møtrikker, Imp. & en gr. . Drivremmeimp. og -forhdl. . Værktøj en gr. Tempo ved Chr. Jensen & H Bjerg Ramsherred 41 4 2 28 44 . Elektroinst. Thaysen P Storeg. 22 4 2 22 05 . Konditorier Thiellesen H Sønderg. 1 4 2 20 81 . Malerm. Thiellesen Hans J Posekærv. 25 4 2 37 32 . Tømre rm. Thorsmark J Storeg. 10 4 2 26 73 . Urmagere Tofft Lorenz Lrsagf. Storeg. 14, 16 4 2 31 04 & 2 31 05 . Sagf. Toft Jens & Søn Lavg. 17 4 2 34 43 . Tømrerm. Toft Thomas Ramsherred 4 4 2 31 71 . Trikotage- hdl. Top's J P Eftf. A/S Haderslevv. 6 4 2 30 54 [3 lin. ]. Jern . App. og Art. t. Centralvarmeanl. . Sani­ tetsart. . App. og Art. t. Varme- og Ventilations­ anlæg Torp P H Tønderv. 225 4 2 37 25 . Købmd. Trans M T Ramsherred 4 4 2 25 21 . Købmd. Tøgesen H Chr. Reberbanen 4 2 25 89 . Smede Tøgesen J & Co., H P Hanssens G. 15 4 2 36 37 . Agenturforr, Union, Korn- og Foderstofimport, A/S Sønderg. 24 4 2 30 85 . Korn Vandenhertz J v. Sv. Lyck Mølleg. 6 4 2 24 42 . Agenturforr. . Kolonial en gr. Wangsgaard M C N-Torv 6 4 2 24 26 . Giarm. Weber Hans, sen. Ramsherred 38 4 2 21 08 . Symaskineuds, Weide Wilh. S-Torv 2 4 2 21 25 . Bagere Wernicke Wilh. Svinget 1 4 2 34 62 . Manufakturhdl. Vestergades Læderhandel Vesterg. 2 4 2 27 41 . I^æderhdl, Vestergades renseri Vesterg. 9 4 2 35 19 . Tøj- rensningsanst. Wienerbageriet Vesterg. 21 4 2 20 59 . Konditorier Viereck P Byggeforr. v. J P Viereck, H P Hanssens G. 32 4 2 21 80 . Murerm. . Jernbetonkonstr. . Bygm. Wiesel H Skibbrog. 23, 25 4 2 30 35 . Revision Wiesel H S-Port 27 4 2 25 79 . Motorcykler Wilhelmsen Chr. Bag Møllen 16 4 2 26 35 . Produktforr. Willrodt Friedr. Skibbrog. 5 4 2 22 34 . Begravelsesforr. Voetmann J J Skibbroen 28 4 2 31 01 . Trælast­ og Tømmerhdl. Vognfabriken Velos I/S Vægterpi. 1 4 2 20 64 & 2 36 14 . Påhængsvogne Wohlenberg's Ludwig Boghandel St.Torv 5 4 2 22 29 . Boghdl. . Papirhdl. Wollbrink W A Skibbrog. 21 4 2 10 83 . Bygm. Wollesen Hans Haderslevv. 22 4 2 29 38 . Skomg. Wolter Karl Kolstrup 37A 4 2 33 43 . Bogbindere Wæver Svend A/S H P Hanssens G. 13 4 2 30 08 . Automobilforhdl. . Ziethen B A Rugkobbel 22 4 2 33 94 . Malerm. Evt. forretninger i omegnen optages i Fag-Regi­ stret under stednavnene: Bodum, Dyrhave, Hostrup- skov. Knappen, Løjt Skovby, Røllum, Stollig, Stub­ bæk, Styrtom (alle pr. Aabenraa]. Aakirkeby (Bornholms amt) Real-Register Aakirkeby Bank, Akts. Tlf. 46, stiftet 7. juni 1902. Kontortid 10-12 og 14-16, lørd. kun 10-12. Aktiekapital: 400.000 kr. Reserver: 708.681 kr. 46 ø. Direktør: N Nissen-Petersen, R1. Aakirkeby og Omegns Sparekasse Tlf. 18 (kontortid 10-12 og 14-16, lørd. 10-12). Stiftet 1. maj 1869. Biblioteket (Aakirkeby og Aaker Folkebibliotek) Tlf. 350. 3.966 bd. Bibliotekar: lærer Kr. Nielsen. Borgmester: Karl Pihi Tlf. 223. Dommer, se u. Neksø. Direktør: M P Ipsen. Amtøtue, se u. Rønne.

Elektricitetsværket (kommunalt) Tlf. 72, anl. 1909. Bestyrer: Sv. Dymesli. Haandværker- og Industriforeningen, st. 3. sept. 1887. Formd.: smedem. Andr. Eriksen Tlf. 8. Handelsforening, Aakirkeby, stiftet 1. okt. 1923. Formand: købmand Rasmus Vibe Tlf. 87. Indbyggerantal 1950: 1.607 (1801: 4£5; 1901: 1.176). Jernbanestation Tlf. 21. Stationsforst.: Ejnar Lau. Koznnmnebogholder: Robert Jørgensen. Kommunekasserer: Ludv. Sassersen. Kommunekontoret, Eskildsg. 2 Tlf. 223 (9-12 og 15-16). KØbstadrettigheder: Aakirkebys ældste privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor Tlf. 41. Postmester: Aa. Frigaard. Skatteprocent 1955-56: 12,3 (ligningspct.: 11). Socialkontoret Tlf. 223. Sognepræst: H K Thorsager Tlf. 103. Sygehuset Tlf. 400. Overlæge: AKnudsen. Forvalter: kommuneboghold. Rob. Jørgensen Tlf. 223. Vandværket (kommunalt), anl. 1907. Bestyrer: Sv. Dyrnesli. Alm. dansk Vare- og Industrilotteri's delegerede: bødkerm. Axel Svendsen Tlf. 174. FO RRETN IN G ER Tillige optaget i Fag-Registret eller Supple­ menter under de vedføjede fag eller varer. Aaker og Aakirkeby Brugsforening 4 109 & 389 . Brugsforen. Aakirkeby Andels Foderstof- & Growareforr. 4 43 & 143 . Foderstoffer Aakirkeby Bank A/S 4 46 . Banker . Incasso Aakirkeby Cementstøberi 4 65 . Betonvarer Aakirkeby Højskolehjem 4 81 . Hoteller Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen 4 10 . Materialhdl. Aakirkeby Murerforretning 4 328 . Murerm. Aakirkeby nye Boghandel 4 37 . Boghdl. Aakirkeby og Omegns Sparekasse 4 18 . Sparek. Aakirkeby Skæreri ved Knud E Andersen 4 9 . Saw. . Trælast- & Tømmerhdl. . Bygningsart. Aakirkeby Tapet- & Farvehandel, Andr. Nielsen 4 85 . Tapethdl. . Farvehdl. Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind 4 94 . Herre- ekvip. hdl. Andersen J 4 109 . Skræddere Andersen Otto 4 140 . Automobilkørsel 1 Andreasen I 4 238 . Hulsømforr. Bech H J 4 186 . Snedkere Bendtsen Jens 4 119 .. Cykeluds. Bornholms Andels Hørfabrik A. m. b. A. 4 277 & 278 . Hørskætterier Bornholms Valsemølle, A/S 4 39 . Møller . Dampmøller . Mel Boværk a. m. b. a. 4 277 & 278 . Foderstoffer Dam Johannes 4 200 . Bagere . Biscuitfabr. Danielsen Ruth 4 104 . Modeforr. Eriksen A 4 8 . Smede Eriksen Jens 4 163 . Murerm. Faarbæk's J K Eftf. ved Cecilie Nielsen 4 24 . Manufakturhdl. Frostegaard Skæreri, Poul Andersen 4 17 • Saw. Funch Johs. 4 128 . Sadelmg. Hansen Ahlmann 4 312 . Snedkere Hansen E 4 262 . Skomg. Hansen Julius 4 91. Isenkr. Hansen Kurt 4 99 . Blikkenslg. Hansen N 4 3 . Købmd. . Trælast- og Tømmerhdl. . Bygningsart. Hansen N Dahl 4 270 . Maskinforhdl. Henriksen Sv. 4 102 . Urmagere . Guld- & Sølv­ smede Hesthaven Chr. 4 201 . Agenturforr. . Kolonial en gr. . Vinagenturer Ipsen Andr. 4 382 . Malerm. Ipsen "s Mathea Eftf. 4 212 . Manufakturhdl. Hansen Eivind 4 195 . Mekanikere Hansen Johs. 4 76 . Manufakturhdl.

Nielsen Carl Edv. 4 29 . Cykeluds. Nielsen Gunnar 4 192 . Skræddere Nielsen H 4 392y . Malerm. Ny Mølle, O P Johnsen 4 70 . Møller Olsen H P 4 255 . Biavlsredsk. Olsen Sigfred 4 144 . Vognfabr. og Karetmagere

Olsen Svend Aage 4 57 . Købmd. Pedersen Einar 4 318 . Urmagere Pedersen K Breining 4 30 . Købmd. Pedersen Vagn 4 34 . Bagere Petersen Georg 4 241 . Købmd. Petersen Karen 4 232 . Trikotagehdl. Rønne Erik 4 61 . Sadelmg.

Sonne Carl Otto 4 55 . Købmd. Svendsen Aksel 4 174 . Bødkere Svendsen Poul Aaby 4 56. Smede . Landbrugs- maskinhdl. Svendsen S P 4 175 . Ostehdl. Thues Skrædderi 4 250 . Skræddere Tindborgs Boghandel 4 5 . Boghdl. Vibe Rasmus 4 87 . Foderstoffer

Evt. forretninger i omegnen optages i Fag-Regi­ stret under stednavnene: Aaker, Almindingen, Bo­ derne, Langemyre, Skørrebro, Ugleenge [alle pr. Aakirkeby].

Aalborg (Aalborg amt) Real-Register

Aalborg Aktie-Bryggerier ("Limfjorden", "Urban" & "Skandia"), Hobrov.42 Tlf. 5221 (2lin.).Bajersk-og hvidtølsbryggeri samt mineralvandsfabrik. Stiftet 1881. Aktiekapital 780.000 kr. Bestyrelse: grosserer Jørgen Rlitzebeck, R'.; grosserer H Thorndahl; vinhandler vicekonsul Povl Christensen, R. Adm. direktør: H Sander. Aalborg By-Orkester (Nordjydsk Symfoniorkester), Aalborghallen Tlf. Alba 11718, stiftet 1941. For­ mand: gross. Axel Pedersen, R., Nyhavnsg.il Tlf. 258. Dirigent: Jens Schrøder, Jernbaneg. i Tlf. 8042. Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Øster- aag.27 Tlf. 2. Formand: fabr. C G Moosdorf Tlf. 1578. Aalborghallen, Vesterbro, Aalborg Tlf. Alba 1611.»Bygget af Aal­ borg kommune 1949-1953. Indviet 15. jan. 1953. Koncert-, teater-, udstillings-og forsamlingssal til 3.500 personer. Mødelokaler, selskabslokaler, restaurant, nødhotel. Inspektør: kaptajn R O Løv- schall. Aalborg Handelsforening af 1879. Formand: købmand Folmer Olesen, R. Tlf. 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en fortsættelse af det gamle købmandslaug af 1431. Adr.: direktør Knud Strøyberg, R.DM., postbox G. Tlf. 3103. Formand: direktør Knud Strøyberg, R. DM. Næstformand; gross. Ejnar Davidsen. Aalborg Kloster (Helligaandsklosteret), stiftet 1431. Kontor: Klosterjordet 10 Tlf. 205 (13,30-14,30). Forst.: amts- og stiftsfuldm. W Scheving. Aalborg kommunale Badeanstalt, Løkkeg.7 Tlf. 5230. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagter1, Østerbro 38 Tlf. 575. Opført 1898-99 af kommunen. Overdyrlæge: A Nielsen. Slagtehusinsp.: K Møller Nielsen. AalborgSalgs-og Reklame-Forening, stiftet 11. febr. 1930. Formand: underdirektør HOttesen, Badehusv. 1 Tlf. 7300. Amtmand over Aalborg amt og stiftamtmand over Aalborg stift: A Lorck-Madsen, R. Tlf. 423, 0251, 451 & 452. Amtsligningsinspektør: OJ Brint-Nielsen, Vesterbro 18 Tlf. 1781. Amtslæge: C Bangslev, R., Algade 54 Tlf. 353. Amtsrftdsaekretsr: cand.jur. H Preisz, Slottet Tlf. 9251, 451, 452 fc 4603.

Ipsen Sigurd 4 139 . Malerm. Jensen Aage 4 121 . Bagere Jensen Børge 4 352 . Ostehdl. Jensen C F 4 249 . Snedkere Jensen Chr. 4 100 . Snedkere Jensen Erik F 4 216 . Malerm. Jensen H Agnar 4 367 . Skræddere Jpnsen Harald 4 169 . Saw. Jensen H J 4 26 . Maskinforhdl. Jensen Kai 4 327 . Malerm. Jensen Knud 4 152 . Elektroinst. Jensen Ove 4 272 .. Malerm. Jensen Poul 4 19 . Købmd. Jensen Villiam 4 129 . Murerm. Jernbanehotellet 4 146 . Hoteller Johansen C 4 254 . Snedkere Kann's Hotel 4 12 . Hoteller Kert Gordon 4 22 . Bagere Kert Rigmor 4 336 . Modeforr. Kino Hotellet 4 116 . Hoteller Kbefoed P M jun. 4 58 . Isenkr. Kofod P A 4 H5 . Gartnere Kofoed Henry 4 38 . Mekanikere

Made with FlippingBook HTML5