Kraks VejviserF 1956 provinsregister

Vejviserens I. B ind indeholder:

2. B ind indeholder: Em neliste til b egg e Bind A fd. V: Real-Register

Afdeling IV

A fd,

i: K ort over K øbenhavn

«■»

VI: Firma- o g A ktie­ selskabs-R egister

«■»

II: G ade-R egistet og

H us-Register

mm VII: Fag-R egister — VIII: U dlandet

mm, III: N avne-Register mm IV. ^rovins-R egister

Provins-Register

(Grænsen mellem det københavnske Navne-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1217).

A. Forretninger Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser samt Fanø og .Samsø (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton), De anførte Branche- og Varebetegnelser angiver tillige de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-ftegister med Oplysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 40 større Byer findes tillige et Kort. 1 Afdeling VII, Fag-Register, findes, udover de i nærværende Register optagne Forretninger, tillige Erhvervsdrivende uden for de her medtagne Byer. B. PrivaUÅdresser Alfabetisk ordnet Register over ca. 20 000 Personer i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon.

C. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Sognekommuner.

Fortegnelse over „Større Gaarde” udgives som Supplement til Vejviseren, og Købere af KraksVejviser 1956, som har særligt Brug for denne Fortegnelse, kan, saa langt Oplaget rækker, faa den tilsendt mod Indsendelse af skriftlig Rekvisition til Vejviserens Kontor paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Registret findes paa næste Side .

I Tillæg til Fag-Registret, Afdeling VII i 2. Bind findes: Færøern et Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kommuner, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Made with FlippingBook HTML5