Kraks Vejviser pdfa1905

''''niunll "1 KRAK KJØBENHAVNS VEJVISER 3 )anmarlls ^ 5 )aaxdc£s$ pej

j C fjor før-kørfjje&s $(ujtd katøef hi i— &fl»$efc$s:pej£. gmnhnh &i£tm pm ha hkcnHt Stmb$$i> cdcd $p<}£ vher 0 $ røre Icrhk 05 IMam, (er. ^0 Cci JX(>5.

M 05 Jtrøli: 43. jSfarptg.

I36. 2tø!lm,0-

Udgivet af OVE KRAK. Kontor: Linnésgade 22, aabent Kl. 9—3. Telefoner: 308 — 5205 — 8347.

Indholdsfortegnelse for Vejviseren findes Side 6.

T ilføjelser, (ler er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er be­

gyndt, findes Side 1419.

En Fortegnelse over Oplysninger, der er indkomne for sent og over mulige Ret­

telser udgaar i Januar og udleveres gratis.

For eventuelle Følger af Fejl, som trods al anvendt Omhu mulig er indløbne i

Vejviseren, fralægger Redaktionen sig ethvert Ansvar.

Eftertryk af Artikler eller Dele af Vejviseren forbydes.

0. G. Olsen & Co. — Kjøbenhavn.

MEDDELELSE FRA UDGI VEREN.

K, l fø benhavns Vejviser er i Aar undergaaet en saa betydelig Ud­ videlse, at man har fundet det nødvendigt at give den Undertitlen DANMARKS HANDELSSPEJL *). Udvidelsen er en naturlig Følge a f Udviklingen: Real-Registret har allerede længe givet Besked om alle de Institu­ tioner, der vedrører hele Danmark, men som tilfældig har Sæde i K j’øben- havn; en ringe Forøgelse har i Aar udfyldt det manglende, Hus-Registret og Person-Registret forbliver uberørte a f den ny Udvidelse. Med Firma-Registret, som jo allerede omfattede hele Danmark, sker den Forandring, at de udenfor Kføbenhavn anmeldte Firmaer i Aar ordnes byvis og opføres i en ny Afdeling: Provins-Registret, sammen med de øvrige Oplysninger, vi meddeler for hver enkelt By. Men den væsentligste Forandring og den, som navnlig berettiger til Titlen Danmarks Handelsspejl, er, at Fag-Registret er udvidet til at om­ fatte hele Danmark, idet man i dette Register har optaget alle kommercielle og industrielle Virksomheder, der maa antages at have nævneværdig Be­ tydning ud over Hjemsledets Grænser. Tanken om en Vejviser for Danmark har i mange Aar beskæftiget min Fader. Han har ofte fremhævet, at vort Land med sin ensartede Befolkning og sine ensartede Forhold i højere Grad end noget andet Land dannede et afsluttet Hele, indenfor hvilket Samkvemmet foregik og navnlig vilde komme til at foregaa som i en stor By. Det var Vejviserens Pligt at stille sin Tjeneste til Raadighed for yderligere at lette denne fremad­ skridende Organisationsproces. Jeg og mine Medarbejdere søger nu at føre en Del a f hans Tanker ud i Livet. Vi er os fuldt bevidst, at uden Publikums Overbærenhed og velvillige Medvirken vil dette Førsteforsøg ikke kunne trives. I saa Henseende har det været os en stor Opmuntring, at vi under Udarbejdelsen har mødt den største Hjælpsomhed fra alle Sider, og navnlig, at de to betydningsfulde Institutioner, som repræsenterer den danske Forretningsverden, har medgivet vort Foretagende varme Anbefalinger, hvilke jeg herved omstaaende tillader mig at fremlægge for Offentligheden. Ærbødigst OVE KBAK

*) Agent Holck, som 1110 stiftede Vej­ viseren , udgav i Aarene 1165 iil 1780 omtrent hvert Aar et Handelsspejl. (Se T.Kralr Vegviserens Vej.)

DEN DANSKE HANDELSSTANDS FÆLLESREPRÆSENTATION Kjøbenhavn den 24. Oktober J904.

aa dertil given Foranledning henlede vi gerne den danske Forretningsverdens Opmærksomhed paa, at der i Vejviseren for 1905 er indføjet et nyt Fagregister for det hele Land, saaledes at man heri kan søge Oplysning om enhver kommerciel eller industriel Virksomhed, som har mere end en blot og bar lokal Betydning. Der er utvivlsomt herved skabt et Hjælpemiddel af stor praktisk Nytte og Værdi for dansk Forretningsliv i dets Vek­ selvirkning mellem Hovedstaden og Landets øvrige Byer. Vi ud­ tale derfor vor Paaskønnelse af Herr Kraks Foretagende og med­ give det vor bedste Anbefaling.

Frantz Th. Adolph.

Sigfr. Goldschmidt. Victor Høffding.

R. Kaalund.

C. H. Schnakenbnrg.

Joh. Baune.

Christian Cloos.

Sophus A. Jensen.

Hans F. Carøe.

Jul. Schovelin.

Til

Herr Ove Krak,

Vejviserens Udgiver.

FÆLLESREPRÆSENTATIONEN FOR DANSK INDUSTRI OG HAANDVÆRK

K jøbenhavn den 4-. Novbr. 1904-.

G jort bekjendt med Deres Plan: at forsyne Vejviseren for 1905 med Fagregistre over Haandværkere og Industridrivende for hele Landet, skal jeg gjærne udtale, at saadanne Registre vil være af utvivlsom Betydning for dansk Industri og Haandværk. De vil være et nyt Middel til at bringe Forbrugere og Producenter, i Hovedstaden og i Provinserne, i saa nøje indbyrdes Forbindelse som muligt, leg kan derfor paa Fællesrepræsentationens Vegne give denne Udvidelse af Vejviseren min bedste Anbefaling.

P. F. V. Axel Meyer, f. T. Formand.

Jul. Wulff.

Til Udgiveren af Kraks Vejviser .

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 3. Udtalelser fra „Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation" og fra „Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk“. 7. Kort og Planer indeholder Kort over Kjobenhavn og Omegn, ialt 18 Tavler, Kort over Droskekredse og Valgkredse, Planer over Teatrene og over Ministerialbygningen, Raadhuset, Postgaarden m. ni., se den særlige Indholdsfortegnelse Side 7. 57. Kjøbenhavns Kommunes Byggegrunde og andre Byggegrunde. 97. Real-Register, som i leksikalsk Form giver Oplysning om Institutioner af almindelig Interesse. (Se Vejledningen paa det grønne Kartonblad foran Registret). 207. Gade-Register. En skematisk Fortegnelse over alle Gaders Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Sogn, Valgkreds, Politi­ kreds, Fattigdistrikt, Alderdomsforsorgelseskreds samt Breyporto (om 5 Øre eller 10 Øre). 215. Hus-Register, eller en efter Gaderne og Gadenumrene ordnet Fortegnelse over Husene med deres Beboere og Forret­ ninger. — Gader og Veje i Hellerup er indordnede alfabetisk mellem de kjobenhavnske Gader. løvrigt findes Kjøbenhavns Omegn i Slutningen af Hus-Registret, ordnet efter Postdistrikterne, nemlig Charlottenlunds Postdistrikt (Charlottenlund, Ord nip, Skovshoved), Dragør, Gjentofte Postdistrikt (Gjentofte, Jægersborg, m. m.), Holte Postdi­ strikt (Dronninggaard, Holte, Søllerød, Øverød, m. m.), Kastrup, Klampenborg Postdistrikt (Bellevue, Raadvad, Taar- bæk, m. m.), Lyngby Postdistrikt (Lyngby, Frederiksdal, Brede, m. m.), Nærum, Skodsborg og Vedbæk Postdistrikter. (Se iøvrigt Forklaringen paa det grønne Kartonblad). 561. Person-Register. Fortegnelse over Personer og Firmaer. (Se Forklaringen paa det grønne Kartonblad foran Registret) 945. Provins-Register. En byvis alfabetisk ordnet Fortegnelse over de under Handel og Industri hørende Virksomheder, som antages at have Betydning for videre Kredse. Ved hver Adresse findes en Henvisning til de Steder i Fagregistret, hvor der meddeles udførlige Oplysninger om vedkommende Branche. Under hver By er opført de til de officielle Handelsregistre anmeldte Firmaer. Vejviseren følger den officielle Anmeldelse, selv i Tilfælde, hvor det vides, at denne er forældet eller mangelfuld. Betydningsløse Enkeltheder er udeladte. 1041. Fag-Register indledes med en fuldstændig Indholdsfortegnelse samt en fransk og en engelsk Indholdsfortegnelse over de vigtigste Fag. For de Firmaers Vedkommende, hvor der maa antages at foregaa et inderligere Samkvem indenfor Landets Grænser, opføres ikke blot de kjøbenhavnske, men saa vidt muligt alle betydningsfulde Udøvere af Faget i Danmark. 1361. Firma-Register for Kjøbenhavn-Frederiksberg og Omegn. De udenfor Kjobenhavn anmeldte Firmaer, der tidligere var ordnede mellem hverandre efter Firmanavnene uden Hensyn til Byen, findes nu optagne under hver enkelt By i Pro­ vins-Registret. De Firmaer, der ikke har Hjemsted i en By eller en større Handelsplads, findes samlede i Slutnin­ gen af Provins-Registret under Overskriften „Landet1.

1417. Sagførere i Provinserne. 1419. Tilføjelser og Rettelser. 535. Afrivningsblanket til Anmeldelse om Bopælsforandring.

Regler for Optagelse i Kjøbenhavns Vejviser samt anden Vejledning findes paa et Par af de grønne Kartonblade mellem Registrene samt Side 206.

Kort og Planer samt Avertissementer.

Tvj ø b e n h a v ns R a a d h u s ........................................... Side 45 • K o m m u n e h o s p i t a l e t .................................................. — 43 K g l. T e a t e r ........................................................................ — 48 Kort over Kjøbenhavn med Omegn. (Postdistrikterne er betegnede ved Skravering, de omgivende Par­ tier er skitserede) .................................................. -8 -3 8

Amatørfotografen v. Enna................................................. Side 17 „Aux petits fours“ v. L. Jacobsen, Konditori............ — 49 Baltzersen Wm., Smedeværksted, Maskinfabrik........ — 25 „Berlinske Tidende"............................................................ — 17 Bloch, IL Chr., Murermester............................................ — 32 Brunnich Job., Bogbinder, ^Eskefabr................................ — 25 Burmeister & Wain, Maskin- & Skibsbyggeri............ — 56 Bugge Chr. A., Husejer.................................................... --- 15 I Kjøbenhavns Kommune.................... Side 57, 58, 59, 60 Tesch C. A., Tomrcrm.......................................... Side 61 Christianshavn« Oplagspladser.............................. —02,63 Bang Axel, Ovcrretssagf..................................... — 64 Hrewes Odin, Gross............................................... — 65 Adolphsen Joh. Fr., Bygmester.......................... —66,67 C a sin o ................................................................................. - 53 Christensen Alf.. Kulimportør, Dampskibseksp............ — 9 Christensen Chr., Instrumentmager................................ — 46 D agm ar T e a t r e t ........................................................... - 50 Dahlmann Brdr., F. & L., Hof-Sadelmagere.............. - - 41 Dampmøllen, Overg. o. V. 30 .......................................... — 17 „Danmark", Damp-Korkvarefabr..................................... — 23 Dansk Arbejderbank.......................................................... — 55 Danske Gaskompagni, D e t .............................................. —11,12 Dansk Isoleringsfabrik...................................................... — 18 Dansk Reproduktionsanstalt & Holms Reproduktions­ anstalt, Akts............................................................ — 35 Dansk Støvsuger Kompagni....................................... — 49 Drewes Odin, Gross........................................................... — 27 D r o s k e k r e d s e ............................................................. — 39 English Thos. R, Ingeniør.............................................. — 25 Felumb, Emil, Pianofabrik ............................................. — 15 Folkebanken, Akts.............................................................. — 53 F o l k e t e a t r e t ............................................................... — 52 Foreningen til Kaninavlens Fremme............................ — 45 F r e d e r i k s b e r g T e a t e r ........................................... — 54 Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger . . . . — 15 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.................... — 18 Hansen, Fr., Vinhandler................................................. — 53 Haugsted, Ove, Speditør.................................................. — 42 Henze, Brødr., Bolte- & Mottrik F abrik.................... — 26 Husfaderens & Husmoderens Regnskabsbøger ved A Muller ..................................................................... — 41 Industrikaféen ................................................................... — 51 Jørgensen, Alfred, Laboratorium forGæriugsfysiologi — 21 Jørgensen. Fr. O, Metalvarefabr..................................... — 17 Kastrup Bank, Kastrup .................................................. — 31 Kastrup-Lund, Traktørsted, Kastrup............................ — 31 Kjøbenhavns Metaltraadvarefabr. M.Siegler................ — 39 Byggegrunde.

Oversigtskort S. 8, Vderhavn med Frihavn S. 10, Postdistrikt, E S. 14, ® S. 16, 1! S. 18, 03 S. 20, SS S. 21, Valby S. 23, IH) S. 24, ID S. 26, ID (Uttorslev Brønshøj) S. 27, ® S. 28, M S. 30, Ø S. 32, Hellerup S. 34, Charlottenlund S. 36, Dyrehaven S. 37, Gjentofte-Jægerborg S. 38.

Krarup Carl, Toldklarerer................................................ Side 14 Kørting, Gebr., Teknisk Bureau.................................... — 33 Laanekassen....................................................................... —- 55 Larsen Georg, Kastrup.................................................... — 31 Larsen H. P., Værktøjsfabrik..............*........................ — 21 M i n i s t e r i a l b y g n i n g e n , S t u e n .............................. — 40 M i n i s t e r i a l b y g n i n g e n , 1. S a l ................................ — 41 Missionshotellet „Frydenlund"........................................ — 19 MolLer G. W\, Købmand, Kastrup................................ — 31 Nordisk Kaffe-Kompagni................................................. — 48 Nordre Biiks Tidende..........i ........................................... — 35 Nyrop’s Camillus Eta bl..................................................... — 43 N ø r r e b r o s T e a t e r ........................................................ —- 52 O d d - F e l l o w - P a l æ e t ................................................. — 47 Panoptikon........................................................................... — 19 Pedersen, N. F., Isskabefabr........................................... — 24 Petevseu-Hinrichsen, Arkitekt, Tømrevm. .................... — 28 Petersen & Steenstrup, Musikinstrumenter................ — 47 PhiJipsen & Ko., litografisk Etabi................................... — 19 Porcelænsfabrik, Den Kongelige.................................... — 40 P o s t g a a r d e n .................................................................. — 44 Raadhusbiblioteket ............................................................ — 51 Ramsing, Chr., Ingeniør „ ................................................ — 25 Rostrup, N. P. Ligkistemag........................................... — 51 Schådtlers Sygekasse........................................................ — 39 Skandinavisk Kaffe & Kakao Kompagni .................... — 49 Skandmaviska Skorstenreparaturen ......... ................... — 33 Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn .................... — 55 Svendborg Bryhhus ............................. — 50 Timm, Brødrene 1 & O., Vand og Gasmesterforr. .. — 42 Tofte, Harald, Kartograf ................................................ — 29 T o l d b o d e n ...................................................................... — 42 Træcompagniet .................................................................. — 29 Ulsoe, Marinus, Skræddermester................... — 45 V a l g k r e d s e ................................................................... — 44 Vang, Andreas, Ingeniør ................................................ — 35 Wendt’s C., Maskinfabr.................................................... — 21 Willrødt’s O. D. H. Eftf. F. F. Frandsen, Møbelfabr. — 49

1905.

KJOBENHAVN KJO BEN,HAVN - FREDERIKSBERG - GJENTOFTE - LYNGBY

tftertryk forbyd**

KRAK

tdOS.

i)

ALFBED CHRISTENSEN StampsRidsRontor: Slmaliegade 24 SKulstation: Refsfialen,

Befragtning, Assurance, Havari-Agentur og Kulforsyning til Dampskibe. Regel­ mæssige Dampskibslinier mellem Kjøbenhavn og Skotland, fortrinsvis Greenock og Glasgow, Kjøbenhavn—Swansea, Kjøbenhavn—Huil—Goole med Lancashire og Yorkshire Railway Co.s hurtige Dampskibe for Passagerer og Gods; Indskrivning direkte til alle større engelske Pladser af saavel Gods som Passagerer.

Dampskibsselskabet „Nordsøen". Dampskibsselskabet „Urania".

Nordisk Lloyd", gensidig Søforsikringsforening for Kasko, Fragt & Interesse. Indehavere: Alfred Christensen, (Telefon 221 & 9524) og H. A. Christensen, Strandboulevard 3 (Telefon Østerbro 879). Ekspeditionskontor for Kjøbenhavn—Goole Linien, Havnegade, Hj. af Nyhavn.

ALFRED CHRISTENSEN & C°. (K u l - og K o k s - Im p o r tø r e r )

3 £ o v e d R o n t o r : S o r d e n s R j o l d s g a d e 2 1 SKulplads: &asværRsfiavnen

Import og Forhandling en gros og partivis; til Provinsen i Skibsladninger direkte fra England og for Omladning i Kjøbenhavn, saavel paa Jærnbane som i Skib. Telegram-Adresse: „Christensenco", Telefon Nr. 20 & 4811. Indehavere: L. A. Christensen, Lipkesgade 25 (Telefon 7421), Alfred Chri­ stensen, Amaliegade 24 (Telefon 221 & 9524) og A. F. Christensen, Kvæsthus­ gade 9 (Telefon 6010).

AKTIESELSKABET DANSK MASKINFABRIK

Xedelsmedie, Støderi S SRidsdyggeri 5

udfører Bygning af Baade og Fartøjer af enhver Størrelse, Motorer til Benzin og Petroleum, specielt til Skibsbrug, Bygning af Lossekraner til Kul og andet Gods. Forskellige Maskiner og Motorer Jhaves paa Lager til øjeblikkelig Levering. Udsalg: Amaliegade 24 (Telefon 28021). 2

10

1905.

KRAK

Eftertryk forbydes

Vejviseren rundspørges daglig af det købedygtige Publikum i hele D(timian Vejviseren benyttes af Forretningsmænd i hele Danmark. Vejviserens Annoncerende kommer igen hvert Aar. I Vejviseren finder man Forretningsforbindelser.

1905. 00

11

DET DANSKE GASKOMPAGNIE.

HOVEDKONTOR: FREDERIKSBERG ALLÉ 56, KJØBENHAVN V.

Gas kontra Elektricitet. En e le k t r isk Glødelampe paa 16 N o rm a l ly s koster a Øre i T im e n . En Gas-Glødelampe paa 8 0 N o rm a l ly s koster l 6/io Øre i T im en . Gassen er her beregnet til 4 Kr. pr. 1000 Kubikfod og Gasglødelampens For­ brug i Timen til 4 Kubikfod. En Gas-Glødelampe, som brænder 1000 Timer om Aarel, koster derfor 1000X4><4 - 16 K ron er . For al opnaa et ligesaa stærkt Lys med Elektricitet maalte man have 5 Gløde­ lamper, og Udgiften vilde da blive: I000>x2 eller tOO K ron e r , h v i lk e t ' er o v e r 6 Gange saa m eg e t som m ed Gas. Der kan derfor ikke være mindste Tvivl om, hvilken Belysning der er den billigste. Der er ogsaa mindre Eare forbundet ved at bruge Gas end ved nogensomhelst anden Belysning. Da Gasforbruget ved den Auerske Brænder er reduceret til et Minimum, og da Forbrændingen som Følge af Brænderens Konstruktion er fuldstændig, kan der ikke være Tale om nogen ødelæggende Virkning ved Gasbelysning.

Behag at vende !

1905.

12

DET DANSKE GASKOMPAGNIE.

Kogning ved Gas.

F ord e len ved at benytte Gas til K o gn in g er almindelig bekjendt og skattet af Alle. Det er renligere, lettere at behandle, og Gassen udstraaler betydelig mindre Varme end Petroleum og Kul. Som Følge af disse Fordele betragtes Gassen nutildags som en Nødvendigheds­ artikel, som man gør Fordring paa skal findes i e th v e r t Hu s . Gassen er altid tilstede, og der behøves ingen Rensning af Ildstedet eller Optænding for at faa den nødvendige Varme til Madlavningen. Naar Gassen anvendes med fornuftig Økonomi, er den b illigere end n o g e tsom h e ls t andet B ræ nd se lsm a ter ia le Exempelvis kan anføres, at 1 Pot Vand kan bringes i Kog i Løbet af 6 Mi­ nutter med et Gasforbrug af l x/io Kubikfod, hvilket, naar Prisen sættes til 3 x/2 Kr. pr. 1000 Kubikfod, koster lidt over x/3 Øre. Det er en Selvfølge, at Apparaterne bør holdes rene, og det er af største Vig­ tighed, at man overbeviser sig om, at Gassen i Apparaterne brænder med blaa, ik k e ly sen d e F lammer* da den ellers vil sværte Kogekarrets Bund, og der da vil spildes Varme. Sørg altid for, at der er rigelig Tilførsel af Gas, og at Flammen ikke brænder udenfor Kogekarrets Bund. Send Meddelelse til Gasværket, saasnart der er noget i Vejen med Gassen, og Mangelen vil altid blive afhjulpet hurtigst muligt. Frederiksberg Gasværks Telefon 2958 Maalerkontorets — 7607 Strandvej Gasvairks Telefon Hellerup 81 Maalerkontorets — — 39 Det Danske Gaskompagnie har Gasværker i : Frederiksberg—Hellerup—Helsingør—Odense—Assens—Aalborg—Viborg—Randers— Flensborg.

Hovedkontoret er i Frederiksberg Allé 56, Kjøbenhavn V. Telefon 3208 og 7160.

Paa Gyldendalske Boghandel • Nordisk Forlag er udkommet:

T. KRAK VEYVISERENS VEJ 1770— 1902 EN UNDERSØGELSE Pris: Kr. 1.50

„Vejviscren“ s tidligere Ud­ giver, Etatsraad, fhv. .Stads- konduktør T. K ra k har be­ nyttet sit Otium til at sysle med sit Livsværk „Vejvise­ ren1^ Forhistorie og har her­ ved tilvejebragt en lille, meget fornøjelig og instruk­ tiv Log. Den Forste, som udgav en Vejviser for Ly en Kjøben­ havn, var Agent Hans II olok, „de Fattiges Tolk11, for hvis mangfoldige Flaner og Sysler der gores Lede. Man vinder herved et fyl­ digt Lillede af denne mærke­ lige Mand, der har haft et Overmaal af Arbejdsiver og

ganske overordentlig mange Omraader er bleven Hvermands uundværlige Haandbog. Mani største. Interesse læser man Etatsraad Kraks jævne og fordringsloso Skildring af Kampen fremad, med dens Tvivl, 'Vanskeligheder og endelig dens Held, hvorved hans og Vejviserens Navn nu cre blevne uadskilligt forbundne. Disse fyrretyve Aars Historie er et lille .Bidrag til Hovedstadens egen Historie, set fra et Standpunkt, livis Berettigelse er uomtvistelig. Og det er ogsaa med berettiget Stolthed, at Etatsraad Krak nu i sin høje Alder ser tilbage paa sin Anpart i Byens Udvikling. Skulde Forfatteren — som han antyder i Forordet —■ have næret, nogen Tvivl med Hensyn til Udgivelsen af denne lille Bog, saa har han heldigvis haft Uret deri. Hen tjener ikke blot ham og hans Foretagende til Ære, men giver ogsaa nye og interessante Oplysninger i ny Sammen­ stilling. Berlingske Tidende. Den hidtidige Udgiver af Vejviseren, Etatsraad T. Krak, har udgivet en morsom lille Bog om Grundlaget for den moderne, danske Vejviser, der som bekendt cr en af de bedst ordnede og lærerigste Bøger, .lulen skænker os. Som Vejviseren nu er, viser den os ikke blot. Vej, men den gi­ ver en Lække Oplysninger om de Forhold, der betinger store Dell! af vort Liv, den gør os til Borgere og optager os i det store Fællesskab, dens Lealregister viser os, hvor vidt vi er naaede i Arbejdet, for og med hinanden. Fuld af Pietet vender man sig derfra til Skildringen af ham, der stiftede Vejviseren, den gode Borger og utrættelige Arbejder Hans Holck, fodt 1726, dod 1783, efterat have tumlet saa længe med godgørende og almennyttige Projekter, at han dode som en ludfattig Mand. Ved at skildre lians Liv og ved derefter at gennemgaa de gamle Vejvisere giver For­ fatteren en Lække kulturhistoriske Oplysninger, der er me­ get lærerige og altid underholdende. (Det ny Aarhnndr). Med den gamle Etatsraad ved Tlaanden kan man trygt tiltræde Turen ad Vøyviserens Vej. — De Heste vil, liaar de oro naaede Vejen til Ende, indrømme, at det var en ganske fornøjelig lille Vandring. ’ Samfundet. Hr. Krak deler nu sin Alderdoms Otium mellem „Whist- spillet11, der er ham saa kært, og den ikke mindre kære Sysselsættelse med historiske Studier, der selvfølgelig an- gaar Vejviseren, og den omtalte lille Bog- er Lesultatet af disse Studier, som Forfatteren har drevet med don Grun­ dighed, der kendetegner ham, og med en Historikers Skarp­ sind og Lærdom. — • Man vil baade have Fornøjelse og Udbytte af at læse Etatsraad Kraks lille Bog. .Politikon. Den vakre lille Picce vil i en ledig Timo more mangen Elsker af de gode, gamle Tider. Vort, Land.

af Ideer til Forbedring af mangfoldige Forhold, og som har været besjælet af en ikke ringe og samdeles velgennem­ tænkt Menneskekærlighed. Liandt lians mange Arbejder var ogsaa Oprettelsen af et Adressekontor med en dertil knyttet Avis, og i en Slags Forbindelse hermed udgav Holck i 1765 „Kjøbenhavns Handelsspejl1 — hvad man nutildags vilde kalde en Handelskalender. Med en lille Afbrydelse •udkom denne Log aarlig indtil 1780 i stærk udvidet Skikkelse, men om den end nærmede sig til en Vejviser, var den det ikke, og det blev ikke den, men en anden fra det Holcksko Adresse- konior udgaaende Log, der blev den mere direkte Stam­ fader for Kjøbenhavns Vejviser. Det var den 1770 af Holck udgivne „Kjøbenhavns poli­ tiske Vejviser1 — en Bog, der indeholdt et meget om­ fattende, almennyttigt Stof, hvori var baade Statskalender- og Handelskalenderstof, foruden on Adressebog. Kjøbenhavn var nu saa stor, at dette kunde gaa, og bl. a. vare Husene nu mimererede — en Omvæltning, hvis store Letydning vi nuomstunder ikke ret forstaa, men som forøvrigt ogsaa skyldtes et Forslag af Ilolck. I sin Vej­ viser indførte han et l’ rincip, som ikke fandtes i Logens udenlandske Forbilleder, det nemlig at optage Folk ik k e efter Lefolkningsklasser, men optage a lle af blot nogen­ lunde social Stilling. Herved var Vejviseren skabt, og dens Fremgang kan belyses med, at den i 1770 omfattede ca. 1100 Adresser, men i 1782, ltolcks sidste Aargang, alle­ rede ca. 4000. Desværre forbyder Fladsen her nøjere at følge Etatsraad Kraks interessante Meddelelser paa to Punkter, nemlig om Vejviserens udenlandske Forbilleder og om dens Bidrag til Belysningen af Forholdene i Datidens Kjøbenhavn. Begge fortjene megen Opmærksomhed. Efter Ilolcks l)od mode vi kgl. Universitetsboghandler 0. G. P ro ft som Udgiver af Vejviseren, men hans Udgiver­ periode kan i det Kele betegnes som mindre heldig. Han dode 1808, og i 181.0 kommer saa Boghandler Th ic- sens og hans Enkes Periode, der gaar lige til 1862. Han synes at have været uden meget Initiativ, og der fortælles ikke meget om denne Tid. I 1802 averteres hans Privilegium (o: Eneretten til Be­ nyttelse af visse offentlige Lister) ledigt, og nu kommer den Krak’sko Periode, livor Vejviseren, begyndende med 1863, har arbejdet sig op til det nuværende anseelige og aner­ kendelsesværdige Standpunkt, livor den med andre Ord paa

Tidligere udkom af

Etatsraad T. KRAK Whist. Principerne og Reglerne for Firemands-Whist. 1 Kr. 75 Ore, smukt indb. 3 Kr.

Faas i alle Boglader.

Toldklareringer besørges hurtigst og billigst af Carl Krarup Amaliegade 31 Telefon No. 1964 og 7678.

lixpedition for de regelmæssige Damp­ skibslinier: Kj©benhavn—Liibeck. Kj©benhavn—Stockholm. Kj©benhavn—Goteborg’.

Lad'alle Deres tyske Sendinger diri gere ©ver Liibeck. Absolut fordelagtigste Forbin­ delse.

•fgg \im,i *};—oi m . pfmo ^ uom *1 *l W f^A så .ioøft S n o x A ie ifly ^IIIA

\I9S]9Sui}9£] 9Sl[9lULI HB c T 110ISSU11UI0>I I atQlUOpuof^ JtøStqpOUI So ‘joSuj[B19((PQ 9.I.TØJS So o.iputiu p9ui 9J9qø>i oSuteiu .mq .niy 9pop i ggf p> ‘9.i?f9snp[ opo-iæ op oioppoui Søf Ipv Sippiuu^ g tø ugjgqøjl joj yiSpn nøqmosiiøSou uapn ASqSiqap-iqj øqøq pi pi Sj[9tl[ælq -gq qjo^ 9J93A øuunq ju øpøsio 119 pq]ii Sim }op .19 pmip\[ qsip]ii.icl mos So ‘sSpisp] ouuuopuaj/q ju S jua -pjq piojs J9S9UI |9 .mq piqu jap ‘ i -.qsj fo^ sS.i09r> S uoaj ‘gSSnq y *iq^) .iofgsnu IU SquiDii J9][9 uiopuofg uø ø S jørs .19][9 øqøq jia utjui . tbbu ‘S is øpuøAuøq jøq iibui JOAq ‘ o p e U9]saiu pøA njs^ J 9 B||!As auiiuopuøtøje Øjes OoqøM OOOOOOOOCOOOOCOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOCOOOOOOCOOO *I 9 Å )t »ivi!qiløqoj‘}[ — OZ J N a a V O H S C X S 3 TA - *P!SI ^iqpuu.iS >[u

p p C ] S | 0 ‘ l l ø S l l t f j q •{* ‘ ( P U l? l u J O ^ ) U 9 S 119x5J ø p L llJ 9 A 9 ^ ! ]\3 d t f i q s ø q U 9 S [3 A iC ]S a g 1 • 9 1 U 9 U T II1 9 IP Ø P J [ [ ] J 9 U O J ) J J 9 U O [[p p \ [ JZ J 0 J ^ H ? A « ! P 1 ^ J 9 { 9 p . I O q j s n q j B y i B i u ia p jv -U1BJ)|U9S| $ o i i A t f q u ø q ø j } ] i 6 ui18 p j .v ^JJ->|JB|A| ‘ u A i ? q i i 9 q ø [ } j i B iM ia p j-V *1 n^>|Bj.nuB|/\| j ■ f i j a f q s a B o 6 u ip | 0 )| \ j a w u q B j — q S u i q ! - ø fq A ^ S o 9 S i.i9 p o \9[f9A ‘s a a p i r e y ^ i n p { o > i ‘ suø s joh ‘S j 9 f q s [ q S j o q [ i ? v ‘s n q j ^ y i • o ^ ø u i b j } [ « i ø h i « i u o i o 5 I Jl? J9x5CrI S o JO)UO>I ’jduiiudjpdffl mos jdduuidJoJsOnjg qqqi *vo pdiu quyispssppuy •uaSuiuajoqsSnag : øssøapøuiøaåø E 8 8 Z U0P / 31 '6 Z dp v f i p o q p f o i :u A D q u a q ø f)j / j o i u o y p a / i o p j ø å n i i i a j o j s S n j g s ^ j b u i h ^ q j o j n 9 § n r a 9 j o } S 9 n ^ d ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø r *Q06l SI wv ... w<;<; J1 ■■' U V

1905.

16

ft*‘ ti iv ,i ini' m i»rti#MiirnÉÉiliiÉ«iiM>iiiaiÉMiaaÉ^^

KRAK,

Eftertryk forbydes

1905.

17

F o rm a lin g af aJL S l a . g s S æ d , K nus ni ng

g r o ft R u g m e l, H al vs ig te m e l, R u g s ig t e m e l i prima Kvaliteter. H T a i s til Hestefoder. DAM PM ØLLEN OVERGADEN ;0VEN VANDET 30. Max Mullertz.

L R e n s n i n g af

H a v r e o g M a i s . DAM PMØLLEN OELIGADEN o v e n VANDET 30. Max Mullertz.

BrrliiifiUif iM (Lii)mk, 1 7 4 9 . 1 0 0 5 . (157. Slavgaufl), u&ftømmcr IjtJtr Iføgncbag, 2 (Bange Saglig. Dlfteiw&tfen ubgaar om©fteimibbagen og bliber affenbt til ^fcotm tfettte famt U b tanb e t meb be famme Slften afgaaenbe jernbanetog. SDlotgettatttfen tnbe^olber fom©utøjlement til Slftenabtfen -BJebbeleliet', ber ere inbløbne efter benneg Slutning etc. etc. og blankt 2løertigfementerne alle re ts lig e 3!etleitt>tfllørelfee for tøele Sanbet. SWbettiefetnentrr optages efter en |at> Støt, og jrna ©runb af s#labet§ ftore Ubbvebelfe og £æfe* ¥veb$r bei omfatter alle Stænber, lomme be til ben a lin tttbe lige Stunbffab, fom tilfigteg. betalingen for Sloer* tigfementer fra ubenbped aftrcebeg fiaa en let og befoem URaabe. Gaa til en Specialist, naar De vil ^anskaffe Dem et Fotografi-Apparat. Siden 1 8 9 2 har vi udelukkende beskæftiget os med Salget af disse Artikler, og vi har blandt Apparater fra de hedste Fabrikker i hele Verden foretaget et Udvalg — saavel billige som dyre — der byder paa absolut det bedste, der overhovedet findes til den paagældende Pris. Med ethvert Apparat følger en klar og letfattelig Anvisning, og vi er tillige altid gerne til vore ærede Kunders Tjeneste med Raad og Vejledning. Forlang vor nye Katalog. „Amatør-Fotografen” ved Enna, Telefon 19074. Vimmelskaftet 47 (Bernina). Ligefor Jorcks Passage. su* fr. 0 . Jørgensen, ulm Metalstøberi St Metalvarefabrik, 4 4 , S ank t Annæ gade 44 , K ø b en h a vn , C. Leverandør til Burmeister &Wains Maskin-& Skibsbyggeri. Haner, Ventiler og al Armatur for Gas, Vand, Damp dg Bryggeri samt Skibsartikler i bedste Metal og' fineste Udførelse. Støbning "i alle Metaller. Mine hvide Metaller, „Excelsior“ , anbefales som enenestaaende.

i

13

1905,

i Fabrik ________ 1 Fuldkommen Garanti. ; Masser af Iteferencer. Overslag gratis og franko. 1

Isolerings'

Dansk Telefon 2891. Kontor & Lager: Vesterbrogade 49 KJØTIENIIAVN H.

udfører alle Arter Isolering af Dampanlæg, Varmt-'j>g Koldtvandsledninger. F o r m s t y k k e r i a l l e D im e n s i o n e r af let og boldbart Materiale og fortrinlig isoleringsevne. Isolering af Udror, overhedede Damp- og Gasiulbkesningsror. Stort Lager af Korksten og Korkplader, Infusoriejord til Indskud, og Kiselguhrsnoro, færdig Jsoleringsmasse til Selvanvendelse, med Brugsanvisning.

Specialitet: Asbestplader, prima Haarfilt, Asbest­

Filial og Kontor for Sydsverige: Storlorget Nr. 6 ,

Malmø.

19

1905. 00000000000 ® 00 © 000000000 ® Philips©n <&Co. (Indehavere af Firmaet Chr. J. Tauber & Søn). hithografisk 6tabl., JSocp Stentrykkeri.

Telefon XTr. 1132-

V e s t e r b r o g a d e 2 7 .

Telefon Nr. 1132.

Stutografi og Sotolitografi, største Sormater.

Steklameplakater og Stiketter Ira billigste til fineste Udstyrelse. (Leverandører til Uarlsberg, Ny Carlsberg, De forenede Bryggerier o. m. 11.)

kartografiske StrGejder og 5$illedtryR.

missionshotellet „TrydenluiuL — Te!f* 8 3 8 4 . GL K o n g e v e j 1 7 6 .

K b h v n . 17, = = = — — ■ Nyopført. 40 godt monterede Værelser. Elevator, elektrisk Lys, Centralvarme, W. C. Fuld Pension. Værelser fra Kr. 1,25. Billig Restauration.

Aabent hver Dag. Altid Nyheder.

1905

20

100

200

300 400

500 900 - KOMMUNEGRÆNSE 600 700 800

Eftertryk forbyde

KRAK.

1905.

21

Gjærlitd$fy$lolodi$kLaboratorium Alfred 3øraetwn, Kjøbenhiavn V , F ryd en d a lsv e j 30 .

T Directeuren og Privat 9496

T 9495

Anstaltens analytiske Afdeling udfører alle Undersøgelser paa Gjæringsorganis- mernes og Gjæringernes Omraade. Der gives Raad og Oplysninger, ogsaa paa Stedet. Fortløbende Kontrol af Gjæringerne tilbydes. Praktikant-Afdelingen modtager saavel Begyndere som viderekomne Gjærings- teknikere (af Bryggeri-, Brænderi- og Vingjæringsfaget osv.) og Gjæringsfysiologer, der med praktiske eller theoretiske Formaal vil tilegne sig mere omfattende Kundskaber angaaende Gjærsvampenes og de øvrige Gjæringsorganismers almindelige biologiske Forhold — eller som vil trænge dybere ind paa et enkelt særligt Omraade. Arbejdet samler sig om de to Hovedpunkter: Rendyrkningen af Gjæringsorganismerne og den mikrobiologiske Analyse. L Æ R E B Ø G E R : A lfred Jørgen sen : A lk oholgjæ ren. O gsaa ty sk og engelsk U dgave. Die M ikroorganism en der G arungsindustrie, 4de U dg. O gsaa engelsk og fransk U dgave. Anstalten afgiver rene Kulturer af alle Arter af Gjæringsorganismer (Bryggeri-, Brænderi- og Vingjær, Mælkesukker forgjærende Gjærracer, Mælkesyrebakterier, Eddike­ syrebakterier osv.) og giver Vejledning i den praktiske eller theoretiske Anvendelse. PROGRAM og nærmere Oplysninger ved Henvendelse til Directeuren.

Telefon-Nr 5118. PrivatTelef.-Nr. 27181.

Soflevej t?. Xøt>©nhavn y A L LE S L A G S V Æ R K T Ø J E R H A V E S P A A L A G E R , tillige udføres paa Bestilling Tipvogne, Asfaltkedler, Tromler, Harper, Forme for runde og firkantede Betonbronde og Ror, Forme for Trapper, Lyskassesten og Fliser, baade for Vaad- og Tørstøbning, Spormateriel og Sporskifter, og alle Slags Vognaxler, samt alt Smedearbejde. R epa ra t ion er u d fø re s . i

T

97lasMnfa6rHc S Særnstetieri. (Husmann & Bjørn-Henriksen). ( | Valby 233. f Godtli. S92).

telt Ualby 60.

Crekronmgade 76 , Ualby.

1905

99 sUU

1905,

23

*1

■Korkvarefabriken „Danmark

Aktieselskabet Damp

N iti v e j N r . 6 , F . T e le fo n 2 8 5 0 d r o p p e r i al l e S t & r r e l s e r o g f K v a U i e i e r . Imprægnering af Propper saavel med Parafin (Smeltetemperatur 57,58° 0.) som med „A

1905,

1

Eftertryk forbydes1,

Isskabe i alle Størrelser føres stadigt paa Lager, og som Specialist paa d# Omraade kan der leveres det bedste der præsteres. . Grundet paa den store Omsætning og Anvendelse a f bedste Maskiner ser J mig i Stand til al levere til alterbilligste Priser. ■ NB- Leverandør til Landets største Bryggerier. Prisliste paa Forlangende- Leverandør til Frederiksberg nye Hospital.

3fssRa6efa6ri/c/cen i %}al6y. Prisbelønnet paa Industriforeningens Udstilling 1903. N .P .PEDERSEN , GI. Jærnbanevej. Tolf. Valby 172.

1905.

Crossleys GASMOTORER OG SUGEGASVÆRKER Billigste Drivkraft. Uovertruffen Økonomi, fra * 4 til 1 Pd. Kul­ forbrug pr. efFekt. Hestekrafttime. T R. English, Sortedams Doss. 27, Kbhvn. N. Telt*. Hr. 106 1 .

Wm . Baltzersen .

Smede & IHaski 1

værksted.

Bredgade 36. København K.

Joh. S r iin n ic h , 56 , B o rgergad e 56 .

0i oo Q0 w

0

< h © Papæskefabrikmedelektrisklllotordrift. s* o H Grundlagt 1878. Fabrikation af alle Sorter But i ksLager - , Kontor- og Prøveæsker. Stort Lager af Forseiulelsesa^sker. W S CD Ingeniør Ghr. Ramsings

Kontor for Opvarmning og Ventilation. Tordeiiskjoldsgatle Hr. 11 , 2 . Sal. Vejledning for Rygherrer og Bygmestre ved Projektering af nye Anlæg, Kontraktafslutning, Tilsyn og Kontrol med Arbejdets Udførelse. Konsultation angaaende alle hevhenhørende Forhold. Eftersyn af ældre Anlæg.

/ J

NB . ..Entrepriser overtages ikke.

26

1905.

KRAK

Eflerti^k forbydes

Laskebolte,

Skinnespiger

samt alle Arter af K j e d e l n a g l e r , S l c r u e l o o l t e o g M leveres billigt fra J3rødrene Jjen^es SKRXTEBOLTE- c&M ØTTR IKFABR IK Telefon 3002. B r ø g e S g a d e 8 , K b h v i l X . Telefon 3002.

1905.

27

BRØNSHØJ OG UTTERSLEY POSTDISTRIKT J j TESTLIGE DEL

}

Langs de højtliggende brede Veje: I. C. JensensVej og Dortheavej er fortrinlige Byggegrande tilsalgs. Vejene ligge mellem Frederiksborgvej—Frederi kssundsvej—Vandtaarnet i Utterslev og Bispe­ bjerg Kirkegaard, se ovenstaaende K o r t. ^aa Minutters Gang til to Sporvejslinier. — Fortrinlige Kloakforhold. —* Gunstige Betalingsvilkaar. j Nærmere Oplysninger findes i Vejviseren Side 6 5 .

1905.

28

12]

POSTDISTRIKT

NYBORGGADE m\“wi IIGsL

1=13,000

Meter

200

300

400

Alen"

100

200

300 400

500 600

700

800 900

ØRESUNDS-

= AFLAASET BOM-

ØSTERFÆLLED

SKT. JAKOBS K J ®

J.E.OHLSENSJADE

BLEGDAMSFÆLLED

ULLE^^ (A'RfcsO^S TKIAKGtæ>

BUNDEIN!

Eftertryk forbydesi

KRAK

9- 8- 7- 6- 5 - 4- 3-Værelsers £ejiigfieder &ffiutiRer m. m. anvises. Petersen H inrichsen. Ø sterbrogade 5 8 1 KO N T O R : N o r d r e - i r r i K i a v n s 3 K j . T E L E F O N 4 2 5 7.

1905,

29

; Harald Toftes kartografiske Institut i Rarholmsgade 1. Telefon 25011.

København K.

Udarbejdelse af K o r t og P lan e r af enhver Art, samt Tegninger til Festadresser, Plakater og Etiketter udføres. Vejviserens Kort eré tegnede i Institutet.

l i l i i A l t . t i i i A i l i . i A t A i t ,å idi i M s k . l l å i i l i k l t i t i t å i l . t . å i t i i i k . t l U M . l l i k M Træcompagxiiet, Kjøbenhavns Frihavn. Kon tor & L ag e r F r ih a vn en . F ilia l V ib o rg g a d e 70 . Telefon 8359. Telefon 8351. Alle inden- og udenlandske Træsorter saavel i massive Blokke som i Planker, Tykkelser og , Finerer. Største Finerskæreri og . eneste Finerhøvleri i Skandinavien. Tysk og amerik. Egetræ —. Amerik. og italiensk Nøddetræ. — T eak træ . — Flammede, stribede og rolige Finerer, Pyramider og Rodfiner. P iteh P in e , Carolinepine, Cypres o. s. v. — Pokkenholt, Ibentræ, Satinnød, Cottonwood, W h i t ew o o d i Sk iltep lad e r , Ceder, Padue, Mahogni. — Fugleøjefiner, farvede Finer. — Palisander m. m.

Benyt

(Findes Side 6.)

31

1905.

j r a

|

|

/ v

I

X X .

* 1

Strandvejen. Kastrup , T e le fon 46 .

St. Grønnegade 6. D ragø r , T e le fo n 6.

99 trup-Lund Smukkeste Traktørsted paa Amager. S to r S k o v og Have . F o ren in g s lo k a le r m ed stop Sal. S ta ld og H o ldep lad s . Større og mindre Foreninger og Selskaber modtages paa Forudbestilling. Hyppig daglig Forbindelse med Kastrup pr. Omnibus fra „Ny Løve“ (Christianshavns Torv) °g i Forbindelse med‘ Sporvognen.

1905.

Eftertryk forbydes

jUoniersfakif fil Indhegning af faver e r s tæ rk e re o ø b illig e re end T ræ .

Alt Murerarbejde udføres til billigste Pris.

Villabygning af Monier- værk er stærkere, lunere, tørrere og billigere end Murværk. Til Indhegning af Gaards- plads anbefales Monier- værk og Stolper.

Rabitzværk &Monierværk af enhver Konstruktion.

Cementstøbning af enhver Art efter Tegning.

H.“CHR. BLOCH , Murermester,

Telefon Am. 330.

Rhodosvej 59, Amager S

83

1906

&*r*2&i~*aaKsr.-.

SKANDINAVISKA* ° - SKORSICNSREPARATOREN. ,.-*** øa&ijtjmmVi.'VVZa****#**'«

R ikstelefon R il5. K o n to r: St. N ygatan 55, M alm ø. Filial i Kjøbenhavn, Kontor: Samosvej 36. Telefon: Amager 390. Paatager sig alle vanskelige Skorstens­ reparationer, saasom P aasæ tning a f B aand, F u gstrygn in g, R etning a f skjæ ve, og Paaøgning af gam le Skorstene m ed utilstræ kkelig Træ k. Lynafledere opsæ ttes og repareres saavel paa n ye som æ ldre Skorstene. Alle Forøgelser og R eparationer foretages uden i m indste M aade at forstyrre D riften, saavel om V interen, som - paa andre A arstider.

A ller Sorter Skorstene, alm indelige eller efter speciel Tegning opføres m ed prim a rød eller gul R adialsten. Alle Slags D am pkedler indm u res og repareres. Endvidere udføres alle Sorter Isoleringsarbejder vedrørende D am pan læ g (ogsaa overhedet D am panlæ g), V a rm t- og K oldt vandsanlæ g. Tegninger og O verslag sam l Anbefalinger for udførte A rbejder leveres paa F or­ langende om gaaende og franco. N. Aug. Malmstrøm. '.Ordres for Danmark: Skandinav. Isoleringsforretning, Samosvej 36. Telefon Amager 390. * * * • ' '"S®0 R e f.; Kgl. Porcellainsfabrik, Aug. N eubert, Slagelse Spritfabrik, K astrup K alkvæ rk m . m . Isolerings Ref.: Dhr. Fabrkt.: Klem & Kryger. Ingn.: Thorbrøgger & Co. Fabrikt. F. Wienberg. Gasmaskiner efter F ire tak tsy s tem e t rra 7.1 m 250 h k . eeeéeeeeeecc^eeeweeeeeeeee« Gasmaskiner efter To tak tsys tem e t fra 250 tu 2000 h k . Vor Afdeling „Straale-Apparater“ leverer: Universal- og Sikkerheds- Injektører, Damp- & V andstraale Elevatorer, A v tom atisk R ensning af K edelfødevaud, B efugtningsanlæ g, K ondensationspotter, V entiler, Haner. Vor Afdeling Opvarmning leverer: O p varm n in g ved Luftbefugtningsanlæg for Væverier, Spinderier etc. Gas-Anlæg for Suge- & Trykgast Torve-Gasværker ti! Maskindrift billigste Drift, nemmeste Betjening. $ største Ngttendcirkning a f Tørvene, uden Dampkedel. ^ derfor billig Drift. K o m p l e t t e G a s - Y a r m e for Bagerier, Kiksfabriker o. 1. nimam Tilbud saavel som alle Oplysninger tilsendes gratis, B ed s te A n b e fa lin g e r og R e fe ren ce r . GEBRUDER KORTING, AktUnsesellschaft, j Vnifinr B n r e a u : K Ø B E N H A V N , . V E S t E R V O L D G Å D £ 1 0 2 / s . B . , Telefon 8237. Telegr.-Adrs.: „K6rtings“ . V andstraale-K ondensatorer, Luft-T ryk & Suge-Apparater, Pulsom etre, Fødevands- Forvarm ere, Fødeavlom ater for D am pkedler, Fyranlæ g for flydende Stoller (O liefyring), ltøgforbræ ndings-ln dreln in ger f ° r L ok om otiver og stationæ re Kedler, L avtryksd am p og varm t V and, L u ftop varm n in g og Tørreanlæ g, R ibbeovne, glatte O vne, R ibberør, Badeanstalter og B rusebade. I'rifør 1 1 ge Prislister og Beskrivelse ere efter Ønske gerne til Tjeneste.

H

1905.

E fte r tr y k ■forbydes

KRAK

1905.

35

u d fø re r H alvtone (A utotypi ) i K obuek , M essing og Z ink . S tregætsning (P hototypi ) K ornætsninger M essing - og Z inkætsninger til P rægetryk og B ogbind G latte og ætsede T onplader C lichéer til P ose - og A vistryk T egninger og C lichéer til I ndregistrering T egninger til R eklamer etc . L ystryk H urtigpressklystiiyk

L itogkaki S tentryk F otolitografi A lmindelig F otografering O rthocromatisk F otografering G alvaniske F ældninger S tereotypier B lyfødder C lichéer til T he - og F' ihefarvetryk H eliogravurer M ontage

ru. red / ma ordxixg , illcstkekixgog trykning af katalogeg , afiiaxd . LINGEROGREKLAMERETC. LEVERESOMGAAEXDEOGUDEN FOR liIXDENI)E

DA VORT ETABLISSEMENT NU OMFATTER SAA MANGE REPRODUKTIONSARTER, SER VI OS ALTID I STAND TIL AT UDFØRE DE INDSENDTE ORDRE PAA DE I HVERT ENKELT TILFÆLDE BEDST EGNEDE OG BILLIGSTE MAADER

L E V E R A N D Ø R AF C LICH É ER T IL VE JV ISER EN S K O R T OG AN N ON C ER

S ignatur & C I T Y G A D E 24

T elefon N r . 2207

T eiægr .-A dh . : „R E PR O

Nordre Birks Tidende,

det ny Dagblad for Kjøbenhavns nærmeste Omegn. Redaktør: cand. tbeol. Aage Sorterup. Læses af alle i Hellerup, Ordrup, Gjentofte, Lyngby, Holte, Søllerød, Vedbæk. Hen­ vender sig til et særdeles købedygtigt Publikum og er derfor et udmærket Annonceblad. Aktuelt, underholdende, frisindet. — Lyngbykredsens loka le Dagblad.

Ingenior^ANDREAS VANG, Hellerup leverer Materiel for Jærnbaneanlæg og Entreprenører, Teglværksmaskiner, specielt Stemmeværker, Lokomotiver, Tipvogne, Staalskinner, Gravemaskiner, Dampmaskiner og Kedler med Overhedere og Economiser. Sandpumpedampere, Lægtefartøjer, Dampskibe, Muddermaskiner og Pramme. 0 , * T r a n s p o r t a n læ g , Tovbaner, Amerikanske Transport- Otrana^ej /• //. .Og Omladeapparater. Lille Tuborg. Lokomobil©J* til S a lg og U d le je . Statstelefon. Telefon 69.

Eftertryk forbjdes

1905.

-* i o (

JÆGERSBORG - D YR EH AVE

AGGERSHVILE

1:30,000

O____ 1 C O1 2 3 4 8 A 7 8 9 ME1213M151£1718M20.0

EGEB/5.K GD

@*■9

W-A\\°W . „■ ° Vvv’,°|ov.?v.| |||

^ stod ^ or ^ I s m /

l i

YA

I

Y U N D R T

o , v . O.■o;'L 0 o ■ » '>. ■»M 'lte -I'A 1.-... o- .V o-o o' ■ .o ‘-\fo 'o' r\ ■•o: a.0' „■'.■■’ b ;’0\\o0^o.«•

o.-:,,«. j>-v.;.e\

EGEVANG

ø \\• ‘l— o • o ■ •• o•'. o• ‘ ........... . :nVo-‘p;-' :.«■-o..o .o ; o „ v . ■V ^ •<0‘ *v' A\- c. • '.o-.o. O ..-V*. A r*-\\d• ' o 'O'^. -i * fc > * tf. ,)wxj*9P.THAAB ‘O '°V^*r 0 • -■o' 0• ',0°■£’■ 3 '^" i*-'"'*' <•:•*• •«»* _ Vx ,

V - ,V VESSCLSMINDE

,i5oa“0/j

jpR m nsnohTiL h o id eplaps

Mollea a>-

0-0

oXl ’' ®. 'oh%-:c’ o<>-

HJORTEKJÆ.R ‘^ '£ '' # 2

VÆDDELØBSBANE

LUNDTOFTE

i.- -v:.0- -<•

%

D\Y R E

m

.Oft*sc6te:'o;o;

•O*o' •o:

'o;&\ o- •0;

-slette1•. X , , 0^r:^>G ■.o.

•0*

FORTUN TORT

?V' k LAWPÉ«BORG' BADEANSl

DVREHAVEGAARD i . _ l. %%%

HVIOEGD. ,p_

X '» o ø i° .'.•?:.y•>.o <•■> j,

SEMILIEKILOE

-

v S ^ E R M e T ub - d Å " ;,l » '. i 1!'.

'•(S«"'

»■V” "3' W ? •■ a 0

•;

TØRDAZ’MOSE

STENRØD GD.

:*::o.- ®

GASVÆRK• „ ' OAMGAAROC __________i—<2_

m z n MELUNDSHUS

U i

EftørttyW forbedes

J

KRAK

1905.

38

Eftertryk forbydes

KRAK

U

F a b r ik a f = Fuglebure = z i alle Størrelser. Blomsterborde. Hrtepoftestatirer. Pappegøjebure med Bord i flere Størrelser. Patent Fjeder-Madratser. G n is tfan gere til Fabriksskorstene. Flaskekurve = Pengekurve. Vindues- og Kakkelovnsgiire for Børn. Sikringsgitre forStraatag Inhegning for Kyllinger, Høns, Ænder. etc. Hønsereder. Kyllingebure. Kaninhuse. Aale- &Kiebseinsn M u n d -K u r v e . Fluetag, Frøsold, Grusharper etc. Lager af sort og galv. Jerntvist i alle Nr. Kobber- og Messingtvist. Galvaniseret Jerntraad °g . Jerntraadsfletning.

tf * o e+ ef © ef

1 . ,

0 * 3 S ’

3=

O O pa t a s - aa s ^ IL C O CD

C< C S

Co

00

' S '

m

o

a a

g§ o 1 S « CJ * 2 s| CD o o-* • > Co 8 t-

x j *3 P zn

B N»

> < 3 a=« P O t a r a a 0 = * ao S

r* o

S Q j - . CD CO

a>

U * I©

»T O t a

► p tf (0 S e+

P3 CO t a S a a §■ SB

§ ■ ’ I '

P CD l: *

[ i s a i i i n r j i i s o i K i

CO o Cn

1905.

40

311 \ I S T F iR IA L B V ( ; \ I V ( ; I .Y PLAN AF STUFFTACFN.

S l o t s h o l m s - O d d e .

Cl. Matrikuls-Kmitorøt. II. Centralkomité. 1. 2den Overførsterinspoktion. K. Stempelpapirforvalter. L. Forstlige Forsøgsvæsen. M■Statsgældskontoret.

A. Kirke- og Undervisningsministeriets Budstue Nr. 21. B. Finansministeriets Pensiomskontor.

0. Invalideforsørgelse. D. Skovreguleringen. K. Finanshovedkassen. F. Matrikuls-Arkivet.

Amagertorv 10,

T e le fo n 631 .

T e le fo n 631.

1905.

41

I T l D l ^ T E R I A L B Y O m G E ^ PLAN AF 1. SAL.

F. Indenrigsministeriets Budstue Nr. 34-43. G. Justitsministeriets Budstue Nr. 20-21. II. Finansministeriets Budstue Nr. 7. I. I Fløjen I. lindes paa 3. Sal Fyrvæsenets Kontorer.

B. Marineministoriets Budstue Nr. 1(5. C. Kviirsministoriots Budst.ue. .1). Lamllini^smiiiisturiets Budstiu* Nr. 44-47. E. Generaldirektorat og Skattedepartement. Budstue Nr. 27.

Husfaderens Regnskabsbog o g Husmoderens Regnskabsbog. ved A . Mil Iler, Slagelse. Indrettet for 1 Aar, hæftet i Pap å 1 Kr. 20 Øre. do. „ 5 „ i Vælskbind å 4 — „ — do. „ 5 „ elegant indb. å 5 — „ — Disse, fra alle Sider varmt anbefalede Bøger give med mindst muligt Arbejde et virkeligt Husregnskab med fortrinlig Oversigt over saavel Indtægter som Udgifter. Man kan begynde at føre Bøgerne, hvilken Dag i Aarets Løb man ønsker, og Pengebeholdningen kan afstemmes hver Gang, man har indført. Husfaderens Regnskabsbog, der ogsaa kan anvendes af unge ugifte Mænd, har særlige Rubriker for Ind- og Udlaan, Udlæg for Andre, Sparekasse Indskud og Uddrag samt for Forretnings- °g DriltsudgiIler; den viser altsaa klart Regnskab til Selvangivelse til Skatteansættelse. De til 5 Aars Regnskab indrettede Bøger ere langt at foretrække for de til 1 Aar, fordi man kan sammenligne sine Udgifter med de samme Maaneder i tidligere Aar, og derved se, hvor det er, der nu gaar for meget med, og fordi Tekstomgivelserne ved Tallene danne en praktisk Dagbog. $5rødr. F. & k. JDahlmcrn. K g l. H o f -S a d e lm a g e r . GRUNDLAGT 1807. Seletøjer, Sadler, Ridetøjer, Hestedækner, Kjøre- Ride- og Jagtpidske m. m. 11 Tøjhusgade 11 (ved Christiansborg Slot). Telefon 328«. S J 0 B B-2T B A V N K. Telefon 3286.

Made with FlippingBook Annual report