Kraks Vejviser pdfa1905

Indholdsfortegnelse for Vejviseren findes Side 6.

T ilføjelser, (ler er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er be­

gyndt, findes Side 1419.

En Fortegnelse over Oplysninger, der er indkomne for sent og over mulige Ret­

telser udgaar i Januar og udleveres gratis.

For eventuelle Følger af Fejl, som trods al anvendt Omhu mulig er indløbne i

Vejviseren, fralægger Redaktionen sig ethvert Ansvar.

Eftertryk af Artikler eller Dele af Vejviseren forbydes.

0. G. Olsen & Co. — Kjøbenhavn.

Made with FlippingBook Annual report