Kraks Vejviser Provins Register 1939

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger. er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa ­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde ­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til ­ føjelser der angiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdrivende, der ikke er modtaget under Forretnin ­ ger i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Cafeer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger, Høn ­ serier. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vej ­ viseren. (Nærmere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er- ’ givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa ­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet (se nedenfor). Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register for hver enkelt Branches, ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje ­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods ­ kontorer.

Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa ­ milie. eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be ­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den aim. Vurdering pr. l.Okt. 1936 med eventuellesenereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til G aarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms ­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil ­ ling etc. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post ­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1935. I Be ­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til dø benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en ♦ Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Vej viseren sidst i 2. Bind. ♦Aabenraa z Fakse ♦Helsingør ♦Lemvig Ringe ♦Stege ♦Aakirkeby Fakse Ladeplads »Herning Lunderskov ♦Ringkøbing ♦Store Heddinge ♦Aalborg Fanø ♦Hillerød ♦Løgstør ♦Ringsted ♦Struer Aalestrup Farsø Hirtshals Løgumkloster ♦Roskilde ♦Stubbekøbing ♦Aarhus Fjerritslev ♦Hjørring Løkken Roslev ♦Svaneke | Aars Fredensborg ♦Hobro ♦Mariager ♦Rudkøbing ♦Svendborg Aarup ♦Fredericia ♦Holbæk ♦Maribo Ry ♦Sæby ♦Allinge ♦Frederikshavn ♦Holstebro Marstal ♦Rødby ♦Sønderborg Arden ♦Frederikssund Holsted ♦Middelfart Rødding Taastrup Asnæs ♦Frederiksværk Hornbæk ♦Nakskov Røde Kro Tarm ♦Assens Gilleleje Hornslet ♦Neksø Rødkærsbro ♦Thisted Augustenborg Ballerup Give ♦Horsens ♦Nibe Rønde Tinglev Glamsbjælg Hundested Nordborg ♦Rønne Toftlund Birkerød Glostrup Hurup ♦Nyborg ♦Sakskøbing Tølløse Bjerringbro Graasten Hvalsø ♦Nykøbing F. Samsø ♦Tender ♦Bogense Gram Højer ♦Nykøbing M. ♦Sandvig Tørring Brabrand ♦Grenaa Hong ♦Nykøbing S. ♦Silkeborg Ulfborg Bramminge Grindsted Hørsholm ♦Nysted Sindal Vamdrup Brande Gudhjem Ikast ♦Næstved ♦Skagen ♦Varde Broager Gørlev Jyderup Nørre Aaby ♦Skanderborg Vejen Brædstrup ♦Brønderslev ♦Haderslev ♦Kalundborg ♦Nørresundby Skern ♦Vejle Hadsten Kellerup Odder ♦Skive ♦Viborg Brørup Christiansfeld Hadsund ♦Kerteminde ♦Odense ♦Skælskør Vinderup Hals ♦Kolding Otterup Skærbæk Vojens Dronninglund Hammel Korinth ♦Korsør Padborg Skørping •Vordingborg ♦Ebeltoft ♦Hasle ♦Præstø ♦Slagelse Vraa Haslev ♦Køge ♦Randers Slangerup ♦Ærøskøbing

♦Esbjerg ♦Faaborg

Langaa

Hedehusene Helsinge

♦Ribe

Ølgod

♦Sorø

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online