Kraks Vejviser Provins Register 1939

ni — Smith Jakob Sagfører (4. Aug.) Sommer JEV fh. Kontorchef R. (3. April) Speerschneidcr 01 Kapt. fhv. Stats ­ meteorolog R.DM.MfDR. (21.Juni) Stage CF fh. Kommunelærer Cand. theol. (2. Jan.) Stage N Chr. Pastor emer. (19.Sept.) Staun KW Landsretssagf. (23. Jan.) Stavnsbjerg JRH- Ingeniør Cand. polyt. (2. Dec. 1937) Stegglic'h Hj. Fabrikant (3. Sept.) Stein Carl O Teaterdirektør (30. Maj) Stenersen HV Sagfører (4. Nov.) Stilling Hilmar Godsejer Dronning ­ borg (2. Nov.) Strunge Knud Skolebestyrer Tarm (31. Jan.) Suhr Ida Marie Frøken GOdsejerinde Petersgaard (9. Aug.) Svelmøe-Thomsen Chr. Sognepræst (15. Jan.) Svendsen Robert Direktør R. (17. Juli) Svendsen Eigil Evendorff Læge (5. Okt.) Svennevig DC Apoteker Randers (1. Juni) Søe Pil Præst Ebeltoft (15. Juni) Søndergaard Niels fh. Forpagter R. Roskilde (30. Aug.) Sørensen SF fh. Bankdirektør R. Fredericia (30. Aug.) Sørensen Bernhard Violonist(13.April) Tage ZL Oberstløjtn. R.DM. (27. Dec. 1937) Tamm Mogens Læge (30. Nov. 1937) Tang Skjold Overretssagf. (14. Nov.) Tauber Viggo Kontorchef i Land- mandsb. (16. Febr.) Teisen Jens Læge R. (21. Febr.) Thalbitzer Harry fh. Kontorchef (20. Marts) Theilmann Jens fh. Godsejer K.DM. (11. Jan.) Therkildsen Carl Mejeriejer (2.Jan.) Thesleff Rolf finsk Gesandt Dr. piri. (16. Aug.) Thingvad NII Fabrikant (12. April) Thodberg JJ Sognepræst (16. Juni)

Tillæg til Afdeling III Vestergaard Jacob Øjenlæge(12.Sept.) Westermann Sophus Gross. Aabyhøj (28. Aug.) Vibæk Marius Direktør Dr. rer. pol. R.DM. (26. Jan.) Vibæk Harald Sagfører Cand. jur. (2. Aug.) Vidmar OK Købmand Aalborg (7. Febr.) Vilhelmsen C Redaktør (3. Juni) Wilhjelm Fr. Pastor emer. (23. Sept.) Wilster Henrik fh. Kommunelære (11. Aug.) Winding OOA Apoteker Svendborg (1. Marts) Winge ME Kmh. Oberstløjtn. R.DM. (13. Febr.) Winther Ohr. Johnsen fh. Bank ­ direktør R. Randers (5. Marts) Winther ANC fh. Stationsforst. (4. Maj) Visby Vilh. Driftsbestyrer R. (3. Dec. 1937) Vogelius Fred. fh. Overlæge Dr.med. R.DM. (4. Okt.) Voigt Chr. Banner Kapt. R. (26. Juli) Wolff Ellis Generalløjtn. Kmh. SK. DM. (6. Febr.) Vorbeck Ditlev Købmand Aarhus (6. Jan.) Vorbeck Bernh. Tømmerhdl. Randers (22. Aug.) Wortziger Frantz Organist (17. Okt.) Wulffsen OE Købmand Gilleleje (31. Okt.) Zachariae GHR Viceadmiral SK.DM. FM. (21. Nov. 1937) Zable Torben Direktør MI.R. (23. Sept.) Zahle Charlotte Enkefrue (29. Nov. 1937) Zeuthen Ernst Kunstmaler (15. Sept.) Ørnberg Chr. Direktør R. Odense (28. Aug.) Østergaard Chr. M Havneingeniør Horsens (12. Juli) Østrup Johannes Prof. Dr. phil. K. DM. (5. Maj)

1636 — 1696 Thomsen Vilh. fh. Kontorchef R.DM. (12. Nov.) Thorup Th. Rigsdagsstenograf Cand. phil. (13. Febr.) Thrige Thomas B Fabrikant ATV. MI. K.DM. Odense (9. l^aj) Thygesen Lauritz fh. Kommunelærer Revisor Horsens (8. Sept.) Thyssen Emil K Provst Pastor emer. R.DM. Ribe (7. Nov.) Thøgersen NS Skolebestyrer Holbæk (9. Maj) Toft-Nielsen NP Købmand Lemvig (20. Maj) Trock Jul. W Gross. R.DM. (11. Aug.) Tulinius Ax. V Direktør fh. Syssel ­ mand (8. Dec. 1937) Tønnesbn Carl Borgmester Svendborg (14. Marts) Ulrich JS Overretssagf. (25. Dec. 1937) Ulrich GG fh. Stationsforst. R. (14. Marts) Ulrichsen Ilulda Enkefrue (23. Okt.) Ultsch Wera Læge (7. Maj) Wamberg Harald Oberstløjtn. R.DM. MfDR. (22. April) Vandborg A Overretssagf. Aalborg (10. Jan.) Warthoe Poul Generalkonsul(15.Maj) Wedel-IIeinen Amal'o Hofstiftsdame (13. Maj) Wedell-Wedellsborg Hannibal Baron R. (22. Juni) Wedell-Wedellsborg Sophie Enkebaro ­ nesse (16. Juni) Wehrmann C Direktør Brønderslev (23. Febr.) Weilbach Frederik Kunsthistoriker (4. Dec. 1937) Vejen Henrik Gaardejer fh. Folke ­ tingsmand Frølund v. Hammerum (8. Sept.) Welling JHS Proprietær Thinggaard v. Løgstør (8. Juni) Werner Sofus Bankdirektør Slagelse (10. Juni) Werner Jean fh. Direktør R.DM. (29. Maj). Werner-Petersen Djalmar fh.Maskin- mester R. (18. Sept.)

Sohecl Erik Greve Underfoged Cand. jur. (28. Maj) Scheel JEG fh. Konservator (lO.Juni) Schiødt II fh. Direktor, K.DM. (20. Nov. 1937) Scliiøtt Elisabeth Kunstmalerinde (19. April) Schiøtt S fh. Købmand (21. Juli) Schiøtz Olaf Direktør Cand. pharm. Odense (5. Jan.) Schjær JG fh. Købmand R.DM. (1. Juli) Schmedes Hakon Komponist(19.Aug.) Schmidt Th. Malta Forretningsf. (7. April) Schmidt N Chr. Læge (25. Okt.) Schmidt Alfred Tegner II. (4. April) Schmidt JP Ingeniør Konsul Hillerød (26. Marts) Schnedler-Petersen Fr. Kapelmester R.DM. (6. April) Schou Lauritz Fabrikant (26. Aug.) Schou Harald Gross. (3. Maj) Schou Vald. Gross. R. (18. Nov. 1937) Schou Karl Kunstmaler (8. Marts) Sohouboe JTS fh. Godsejer Pr.-Løjtn. R. (7. Sept.) Schultz HO fh. Toldkontrolør R. (22. Marts) Schøning Knud Kommandør R.DM. (18. Juli) Schwarz TV Oberst K.DM. (4. April) Seebach AE Artillerikapt. (10. Juli) Seeger Vald. fh. Kommunesekretær Forfatter R. (25, Sept.) Sick JII Pastor emer. (20. Nov. 1937) Simesen Sv. fh. Hovedkasserer R. Aarhus (12. Okt.) Simonsen Cora Professorinde(13.Jan.) Simonsen Hans fh. Stævningsmand DM. (21. Aug.) Skadhange Laurits Poulsen Antikvar- boghdl. (21. Nov. 1937) Skovgaard Niels Kunstmaler Billed ­ hugger (3. Febr.) Slivsgaard JJ Overdyrlæge Varde (12. Marts) Sloth Niels Proprietær Sparekasse ­ direktør R. Ilvidbjærg (26. Juni) Smidth Philip Arkitekt (21. Juni) Smith M statsaut. Revisor (30. Nov. 1937)

Søger De Oplysninger om

PROVINSEN? Der findes i dette Bind Side 1697 et Register — PROVINS ­ REGISTER — hvori De finder baade Forretninger og Privat ­ personer samt Oplysninger om administrative Forhold. For ­ retningerne er ordnede alfabetisk indenfor de forskellige Byer, Privat-Personerne alfabetisk for hele Landet. Der findes ogsaa et Afsnit Større Gaarde/3 I 2d et Bind Side 2961 findes det store for hele Landet fælles FAG-REGISTER — i hvilket Forretninger og andre Virksom ­ heder er branchevis indordnede under Byens Navn. FAG-REGISTRET omfatter Handel, Haandværk, Industri, Sø ­ fart, Bank- og Forsikringsvæsen, Sagførere, Læger o. m. a. En Række Erhverv i Provinsen som i Følge deres Natur vil blive søgt i Fag-Registret, som f. Eks. Læger, Tandlæger, Dyrlæger, Hospitaler, Mejerier, Tidsskrifter og Ugeblade, op ­ tages kun i dette Register.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online