Kraks Vejviser Provins Register 1939

ni — Smith Jakob Sagfører (4. Aug.) Sommer JEV fh. Kontorchef R. (3. April) Speerschneidcr 01 Kapt. fhv. Stats ­ meteorolog R.DM.MfDR. (21.Juni) Stage CF fh. Kommunelærer Cand. theol. (2. Jan.) Stage N Chr. Pastor emer. (19.Sept.) Staun KW Landsretssagf. (23. Jan.) Stavnsbjerg JRH- Ingeniør Cand. polyt. (2. Dec. 1937) Stegglic'h Hj. Fabrikant (3. Sept.) Stein Carl O Teaterdirektør (30. Maj) Stenersen HV Sagfører (4. Nov.) Stilling Hilmar Godsejer Dronning ­ borg (2. Nov.) Strunge Knud Skolebestyrer Tarm (31. Jan.) Suhr Ida Marie Frøken GOdsejerinde Petersgaard (9. Aug.) Svelmøe-Thomsen Chr. Sognepræst (15. Jan.) Svendsen Robert Direktør R. (17. Juli) Svendsen Eigil Evendorff Læge (5. Okt.) Svennevig DC Apoteker Randers (1. Juni) Søe Pil Præst Ebeltoft (15. Juni) Søndergaard Niels fh. Forpagter R. Roskilde (30. Aug.) Sørensen SF fh. Bankdirektør R. Fredericia (30. Aug.) Sørensen Bernhard Violonist(13.April) Tage ZL Oberstløjtn. R.DM. (27. Dec. 1937) Tamm Mogens Læge (30. Nov. 1937) Tang Skjold Overretssagf. (14. Nov.) Tauber Viggo Kontorchef i Land- mandsb. (16. Febr.) Teisen Jens Læge R. (21. Febr.) Thalbitzer Harry fh. Kontorchef (20. Marts) Theilmann Jens fh. Godsejer K.DM. (11. Jan.) Therkildsen Carl Mejeriejer (2.Jan.) Thesleff Rolf finsk Gesandt Dr. piri. (16. Aug.) Thingvad NII Fabrikant (12. April) Thodberg JJ Sognepræst (16. Juni)

Tillæg til Afdeling III Vestergaard Jacob Øjenlæge(12.Sept.) Westermann Sophus Gross. Aabyhøj (28. Aug.) Vibæk Marius Direktør Dr. rer. pol. R.DM. (26. Jan.) Vibæk Harald Sagfører Cand. jur. (2. Aug.) Vidmar OK Købmand Aalborg (7. Febr.) Vilhelmsen C Redaktør (3. Juni) Wilhjelm Fr. Pastor emer. (23. Sept.) Wilster Henrik fh. Kommunelære (11. Aug.) Winding OOA Apoteker Svendborg (1. Marts) Winge ME Kmh. Oberstløjtn. R.DM. (13. Febr.) Winther Ohr. Johnsen fh. Bank ­ direktør R. Randers (5. Marts) Winther ANC fh. Stationsforst. (4. Maj) Visby Vilh. Driftsbestyrer R. (3. Dec. 1937) Vogelius Fred. fh. Overlæge Dr.med. R.DM. (4. Okt.) Voigt Chr. Banner Kapt. R. (26. Juli) Wolff Ellis Generalløjtn. Kmh. SK. DM. (6. Febr.) Vorbeck Ditlev Købmand Aarhus (6. Jan.) Vorbeck Bernh. Tømmerhdl. Randers (22. Aug.) Wortziger Frantz Organist (17. Okt.) Wulffsen OE Købmand Gilleleje (31. Okt.) Zachariae GHR Viceadmiral SK.DM. FM. (21. Nov. 1937) Zable Torben Direktør MI.R. (23. Sept.) Zahle Charlotte Enkefrue (29. Nov. 1937) Zeuthen Ernst Kunstmaler (15. Sept.) Ørnberg Chr. Direktør R. Odense (28. Aug.) Østergaard Chr. M Havneingeniør Horsens (12. Juli) Østrup Johannes Prof. Dr. phil. K. DM. (5. Maj)

1636 — 1696 Thomsen Vilh. fh. Kontorchef R.DM. (12. Nov.) Thorup Th. Rigsdagsstenograf Cand. phil. (13. Febr.) Thrige Thomas B Fabrikant ATV. MI. K.DM. Odense (9. l^aj) Thygesen Lauritz fh. Kommunelærer Revisor Horsens (8. Sept.) Thyssen Emil K Provst Pastor emer. R.DM. Ribe (7. Nov.) Thøgersen NS Skolebestyrer Holbæk (9. Maj) Toft-Nielsen NP Købmand Lemvig (20. Maj) Trock Jul. W Gross. R.DM. (11. Aug.) Tulinius Ax. V Direktør fh. Syssel ­ mand (8. Dec. 1937) Tønnesbn Carl Borgmester Svendborg (14. Marts) Ulrich JS Overretssagf. (25. Dec. 1937) Ulrich GG fh. Stationsforst. R. (14. Marts) Ulrichsen Ilulda Enkefrue (23. Okt.) Ultsch Wera Læge (7. Maj) Wamberg Harald Oberstløjtn. R.DM. MfDR. (22. April) Vandborg A Overretssagf. Aalborg (10. Jan.) Warthoe Poul Generalkonsul(15.Maj) Wedel-IIeinen Amal'o Hofstiftsdame (13. Maj) Wedell-Wedellsborg Hannibal Baron R. (22. Juni) Wedell-Wedellsborg Sophie Enkebaro ­ nesse (16. Juni) Wehrmann C Direktør Brønderslev (23. Febr.) Weilbach Frederik Kunsthistoriker (4. Dec. 1937) Vejen Henrik Gaardejer fh. Folke ­ tingsmand Frølund v. Hammerum (8. Sept.) Welling JHS Proprietær Thinggaard v. Løgstør (8. Juni) Werner Sofus Bankdirektør Slagelse (10. Juni) Werner Jean fh. Direktør R.DM. (29. Maj). Werner-Petersen Djalmar fh.Maskin- mester R. (18. Sept.)

Sohecl Erik Greve Underfoged Cand. jur. (28. Maj) Scheel JEG fh. Konservator (lO.Juni) Schiødt II fh. Direktor, K.DM. (20. Nov. 1937) Scliiøtt Elisabeth Kunstmalerinde (19. April) Schiøtt S fh. Købmand (21. Juli) Schiøtz Olaf Direktør Cand. pharm. Odense (5. Jan.) Schjær JG fh. Købmand R.DM. (1. Juli) Schmedes Hakon Komponist(19.Aug.) Schmidt Th. Malta Forretningsf. (7. April) Schmidt N Chr. Læge (25. Okt.) Schmidt Alfred Tegner II. (4. April) Schmidt JP Ingeniør Konsul Hillerød (26. Marts) Schnedler-Petersen Fr. Kapelmester R.DM. (6. April) Schou Lauritz Fabrikant (26. Aug.) Schou Harald Gross. (3. Maj) Schou Vald. Gross. R. (18. Nov. 1937) Schou Karl Kunstmaler (8. Marts) Sohouboe JTS fh. Godsejer Pr.-Løjtn. R. (7. Sept.) Schultz HO fh. Toldkontrolør R. (22. Marts) Schøning Knud Kommandør R.DM. (18. Juli) Schwarz TV Oberst K.DM. (4. April) Seebach AE Artillerikapt. (10. Juli) Seeger Vald. fh. Kommunesekretær Forfatter R. (25, Sept.) Sick JII Pastor emer. (20. Nov. 1937) Simesen Sv. fh. Hovedkasserer R. Aarhus (12. Okt.) Simonsen Cora Professorinde(13.Jan.) Simonsen Hans fh. Stævningsmand DM. (21. Aug.) Skadhange Laurits Poulsen Antikvar- boghdl. (21. Nov. 1937) Skovgaard Niels Kunstmaler Billed ­ hugger (3. Febr.) Slivsgaard JJ Overdyrlæge Varde (12. Marts) Sloth Niels Proprietær Sparekasse ­ direktør R. Ilvidbjærg (26. Juni) Smidth Philip Arkitekt (21. Juni) Smith M statsaut. Revisor (30. Nov. 1937)

Søger De Oplysninger om

PROVINSEN? Der findes i dette Bind Side 1697 et Register — PROVINS ­ REGISTER — hvori De finder baade Forretninger og Privat ­ personer samt Oplysninger om administrative Forhold. For ­ retningerne er ordnede alfabetisk indenfor de forskellige Byer, Privat-Personerne alfabetisk for hele Landet. Der findes ogsaa et Afsnit Større Gaarde/3 I 2d et Bind Side 2961 findes det store for hele Landet fælles FAG-REGISTER — i hvilket Forretninger og andre Virksom ­ heder er branchevis indordnede under Byens Navn. FAG-REGISTRET omfatter Handel, Haandværk, Industri, Sø ­ fart, Bank- og Forsikringsvæsen, Sagførere, Læger o. m. a. En Række Erhverv i Provinsen som i Følge deres Natur vil blive søgt i Fag-Registret, som f. Eks. Læger, Tandlæger, Dyrlæger, Hospitaler, Mejerier, Tidsskrifter og Ugeblade, op ­ tages kun i dette Register.

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register — VII: Fag-Register - VIII: Island - IX: Udlandet Export Directory of Denmark

1. Bind indeholder: Afd. I: Kort og Planer — II: Gade-og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV : Provins-Register

Afdeling IV

Provins-Register

A. Forretninger Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen saml andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bgs Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Korsør, Nakskov, Nyborg, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Skive, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, for Aarhus ’ s og Odense ’ s Vedkommende, med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Beg ister for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Priuat-Adresser 19,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. Ill, Person-Register for København]. C. Større Gaarde Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side. I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes:

Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger. er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa ­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde ­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til ­ føjelser der angiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdrivende, der ikke er modtaget under Forretnin ­ ger i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Cafeer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger, Høn ­ serier. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vej ­ viseren. (Nærmere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er- ’ givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa ­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet (se nedenfor). Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register for hver enkelt Branches, ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje ­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods ­ kontorer.

Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa ­ milie. eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be ­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den aim. Vurdering pr. l.Okt. 1936 med eventuellesenereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til G aarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms ­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil ­ ling etc. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post ­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1935. I Be ­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til dø benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en ♦ Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Vej viseren sidst i 2. Bind. ♦Aabenraa z Fakse ♦Helsingør ♦Lemvig Ringe ♦Stege ♦Aakirkeby Fakse Ladeplads »Herning Lunderskov ♦Ringkøbing ♦Store Heddinge ♦Aalborg Fanø ♦Hillerød ♦Løgstør ♦Ringsted ♦Struer Aalestrup Farsø Hirtshals Løgumkloster ♦Roskilde ♦Stubbekøbing ♦Aarhus Fjerritslev ♦Hjørring Løkken Roslev ♦Svaneke | Aars Fredensborg ♦Hobro ♦Mariager ♦Rudkøbing ♦Svendborg Aarup ♦Fredericia ♦Holbæk ♦Maribo Ry ♦Sæby ♦Allinge ♦Frederikshavn ♦Holstebro Marstal ♦Rødby ♦Sønderborg Arden ♦Frederikssund Holsted ♦Middelfart Rødding Taastrup Asnæs ♦Frederiksværk Hornbæk ♦Nakskov Røde Kro Tarm ♦Assens Gilleleje Hornslet ♦Neksø Rødkærsbro ♦Thisted Augustenborg Ballerup Give ♦Horsens ♦Nibe Rønde Tinglev Glamsbjælg Hundested Nordborg ♦Rønne Toftlund Birkerød Glostrup Hurup ♦Nyborg ♦Sakskøbing Tølløse Bjerringbro Graasten Hvalsø ♦Nykøbing F. Samsø ♦Tender ♦Bogense Gram Højer ♦Nykøbing M. ♦Sandvig Tørring Brabrand ♦Grenaa Hong ♦Nykøbing S. ♦Silkeborg Ulfborg Bramminge Grindsted Hørsholm ♦Nysted Sindal Vamdrup Brande Gudhjem Ikast ♦Næstved ♦Skagen ♦Varde Broager Gørlev Jyderup Nørre Aaby ♦Skanderborg Vejen Brædstrup ♦Brønderslev ♦Haderslev ♦Kalundborg ♦Nørresundby Skern ♦Vejle Hadsten Kellerup Odder ♦Skive ♦Viborg Brørup Christiansfeld Hadsund ♦Kerteminde ♦Odense ♦Skælskør Vinderup Hals ♦Kolding Otterup Skærbæk Vojens Dronninglund Hammel Korinth ♦Korsør Padborg Skørping •Vordingborg ♦Ebeltoft ♦Hasle ♦Præstø ♦Slagelse Vraa Haslev ♦Køge ♦Randers Slangerup ♦Ærøskøbing

♦Esbjerg ♦Faaborg

Langaa

Hedehusene Helsinge

♦Ribe

Ølgod

♦Sorø

Afdeling IV Pr ovins- Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. A. Forretninger.

Forretninger i de 170 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er anført i dette Register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, hvor ogsaa Forretninger i den øvrige Del af Landet findes optaget. Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paagældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges i Afdeling VII, Fag-Register, under vedkommende Branche.

Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. jorgenRamhøj, R. $2015, 2016 & 2017. Statsskolen. Rektor: I Mogensen, R. Sønderjyllands Højspændings ­ værk $ 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Direktør: Ingeniør Jes P Christiansen. Telegrafingcilior for Statstelegra ­ fens 2. Ingeniørdistrikt: Di ­ striktsingeniør: S A Petersen, R., $ 100. Toldkamret $ 279. Toldforvalter: J S Hansen, R. Tuberkulosehospitalet $ 206, op ­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham ­ mer. Turistforening, Aabenraa. For ­ mand: Arkitekt Jep Fink $ 91. Bureau Kiosken, Nørretorv $ 322. Vagt: DFVS. Aabenraa Nattevagt. Vandværket $ 75 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Vejer og Maaler: N L Wissing $550.

Kr.; Formue: 26, 963 Mill. Kr.; Indkomst: 11,234 Mill. Kr. Skatteprocent 1938-39: 4, 23 (Lig ­ ningsprocent: 6,0). Socialkontoret $ 349. Inspektor: W Flechtner. Sognepræster: E N J Juhler $ 151 (danske Menighed); C Ludvig- sen $ 502 (Set. Jørgens Menig ­ hed); C J J Beuck $ 219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt $ 67 & 267, stiftet 1. Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Adresse: Sprogfor ­ eningen, Aabenraa $ 566. Formand: Bibliotekar - Jakob Pe ­ tersen. Ledelse: Hojskoleforst. J Th. Arnfred, Askov; GaardejerHans J Hansen, Lysabildskov; Folke ­ tingsmand J P Nielsen, Dynt ; Amtsskolekonsulent N Svendsen, R.DM., Tønder.

Aabenraa. (Aabenraa Amtsraadskr.)

Indbyggerantal 1935:10,184(1803 : 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751) ’ . Jernbanestation $ 110. Stations ­ forst.: A Vig-Nielsen, R. Kommunebogholder : FI Christen ­ sen $ 2015, 2016 & 2017. Kommunekontorerne (9-13)^2015, 2016 & 2017. Konsuler: Litauen: J P Top,Vicekonsul §54. Norge: J M Hansen, Vicekonsul $ 44. Sverige: Kr. Hansen, Vicekonsul $ 2006. Tyskland: Alfred Lachmann, Konsul $ 276. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele $ 704, opført 1932-33. (Arkitekt :LehnPetersen, Odense.) Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) $ 566, stiftet 1921. 30,000 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under ­ visningsbrug. Museum, Aabenraa, stiftet 1891, ny Museumsbygning opført 1937, indeholder sonderjydsk Søfarts ­ museum, egnshistoriske og etno ­ grafiske Samlinger samt Samling af dansk Kunst. Kustode: Jens Frost. $ 645. Mægler, statsautoriseret : P F Cleemann $ 182 & 482. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. $6, 7 & 53, stiftet 8. Juni 1872. . Paskontor, Tysk. Leder: Konsul Alfred Lachmann $ 276. - Polltiadjudant i de sønderjydske Landsdele: Amtmand Kr. Refs ­ lund Thomsen' K. DM. $ 37, priv. $ 336. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed ­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næsBirk (68. Politikr.) : A Ager ­ sted $ ’ 315. Postkontor $ 684. Postmester: P N Ellerbek. Retskreds, se u. Dommer.

Amtmand over Aabenraa-Sønder- borg Amt: Kr. Refslund Thom ­ sen, K. DM. $ 37, priv. 336. Amtslandinspektør: K II Krarup $ 239. Amtslæge : Dr. med. & chir. Mads Michelsen, R. $ 132. Amtsraadssekretær : Jes Cornett $ 42. Amtsskolekonsulent, so u. Sønder ­ borg. Amtssygehuset $ 48. Overlæge: Jens Wollesen. Amtstue: $ 342. Amtsforvalter: C M Madsen. Amtsvandløbsinspektør: NKlintø, Rodekro. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. Knud Strømming $ 568. Borgmester: Købmand Holger Fink, R. DM. (11-13) $ 2015, 2016 & 2017, priv. $ 19. Brandstation X 1 7 12. Byraadssekretær: Kontorchef J Christensen^! 2015, 20I6&2017. Danske Kontor for Aabenraa, Det (Dansk Nationalt Oplysnings­ kontor). Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her ­ reder samt 3 Sogne af Lund ­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskr.): NLevinsen,R. $ 272. Elektricitetsforsyningen, (kom ­ munal) $ 90 sker fra Sønder ­ jyllands Højspændingsværk (se dette). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: K Lyne Petersen, R. $166. Folkeregisterkontoret (9-13) $ 2015, 2016 & 2017. Gasværket (kommunalt) $ 75. Driftsbestyrer: C Hansen. Handelsbanken i Aabenraa, Fi ­ lial af Akts. Kbhvns Handelsbank, $ 401 & 402. Bandelsforenlngen. Formand: Borgmester nolger Fink, R.DM. $ 19. Havnen har en Dybde af indtil 8,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m.bredt, Fjord og Ind ­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og en mindre Kornelevator. Jernbane ­ spor, elektrisk Belysning og Vand- lcdninger fra Byens Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand : Borg ­ mester Holger Fink, R.DM. Havneingeniør : Cand. polyt. J Ramhoj, R. 107

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Andels-Svineslagteri $ 455 Post ­ konto 14388 ................................................ Aabenraa Assurance-Agentur vedli Bertelsen $ 17 Postkonto 11485 ................................ Aabenraa Auto-Service og Handel ved H Paulsen $ 562 .............................................. Aabenraa Avis $ 259 Postkonto 35530 . . Aabenraa Brugsforening $ 368 .................... Aabenraa Dampvaskeri ved H Biermann $ 544 ............................................................. Aabenraa Eddikefabrik ved Hans Hage Stehr $ 60Postkonto7183 ..................................... Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri Akts. $ 264 & 265 ..................................... Aabenraa Fjerkræslagteri $ 824 ................. Aabenraa Hakkelse- & Halmvareforretning, C Thorning $ 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. $ 143 Post ­ konto 6763 .................................................... Aabenraa kommunale Badeanstalt $ 493 . . Aabenraa Kulkompagni, Akts. $ 218 & 220 Postkonto 15594 ....................................... Aabenraa Købstads anerkendte Sygekasse $ 309 ............................................................ Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen $ 742 ............................................................ Aabenraa Manukakturlager, Akts. $ 77 Post ­ konto 44401 .i ........................................... Aabenraa Margarinefabrik ved N Thol- strup $ 469 . .\ ........................................... Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen $ 520 ............... \ .................................... • • Aabenraa Mostfabrik $ 249 Postkonto 45546 Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. $ 88 Postkonto 17099 .................... Aabenraa Motormølle, N Nielsen $ 194. .

So Fagregistret under Svineslagterier Assuranceforr. Automobilrep. Aviser Brugsforeninger Vaskerier Eddike (Kreatur- og Kødeksport, I Slagterier Fjerkræslagterier Kaffe en gr., Imp. & Ag. Badeanstalter Kul, Kulimportører Sygekasser Ladestationer Manufakturvarer en gros Margarinefabr. Maskinfabrikker Mostfabrikker (Motorer \ Se tillige Eksport- Véj- ’ viser sidst i 2. Bind. Moller 107

Set. Ansgar Klinik $ 730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyér. Skatteinspektør :lIFritsche$2015, 2016 & 2017, priv. $ 536. Skattemyndighedernes Vurde- I ring : Ejendomsskyld : 38, 270 Mill. I

^K øbenhavns KOMMUNEBIBLIOTEKER

Aabenraa

IV — 1698

Provins-Register — Forretninger

Se Fagregistret under Møbeludsalg Nattevagt Produktforr. Damp- og Motorskibsselsk. Aviser Vulkanisering Æg Automobilforhdl. Bagere Købmænd Assuranceforr. Speditører Elektr. Lysinstall. Købmænd Købmænd Entreprenører Elektr. Lysinstall. Jern Købmænd Boghandlere, Bogbindere Banker Papirhdl.

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Mobellager, M Christensen jun. Postkonto 12583 ........................................ Aabenraa Nattevagt DFVS ....................... Aabenraa Produktforretning, Peter Fr. Pe ­ tersen $ 802 .............................................. Aabenraa Rederi-Aktieselskab $ 182 Post ­ konto 39191. ... t ............. Aabenraa Social-Demokrat jp 161 Postkonto 43750 .......................................................... '. Aabenraa VulkaniseringBanstalt, Joh. Niel ­ sen Jp 431 ................................................... Aabenraa Ægeksport, Indehaver II J Chri ­ stoffersen $ 788 Postkonto 34055 ........... Aabling Chr. jp 860 ........................................ Aalling Carl jp 732 ........................................ Agger J F $ 72 Postkonto 80000. . . . ; . Andersen A P J 308 ................................... Andersen Brødr. JQ. 337 ................................ Andersen & Meyer ’ s Eftf., Otto Larsen $ 530 Andersen M P $ 416 ................................... Andersen Sigfred f 714 ............................... Andersen & Zastrozny f 663 .................... Anderson James jp 228 ................................ Andresen Chr. $ 333 (3Lin.) Postkonto 6209 Andresen Lorentz $150 ................................ Andresen Peter N $ 69 ’ Postkonto ’ 6250. ’ . ’ 11190 d6r Bank ’ Akts - ® 760& 76 1 Postkonto Asmussen Jens . ’ ........................................

Se Fagregistret under Automobilreparation Guldsmede Smedt Murermestre Maskinforhdl. Automobilkorsel 1 Smede Sagførere Bogtrykkerier Boghandlere, Bogbindere Købmænd Købmænd Skomagere Kreatur- og Kødeksport Købmænd Mobeludsalg Entreprenører Bagere Købmænd Bagere Gartnere Agentur-ogKommissionsf. Modeforr. Korn Købmænd Automobilforlidl.

Forretningsnavn og Adresse Auto Centralen, K Madsen $ 230 .............. Back-Sørensen N jp 744 ............................. Beck Heinr. $ 305 ..................................... Bernhardt Chr. $ 452 .................................. Beyer Hans $ 73 Postkonto 11378 ........... Bilcentralen $ 107 ........................................ Bock Hans 11 $ 64. . : ............................. Boeck Holger Overretssagf. jp 555 Post ­ konto 14014 ................................................ Boje William jp 142 Postkonto 42940 . . . Bojesen ’ s Harald Bo Boghandel f 352 Post ­ konto 6276 ................................................... Bojsen J $ 521 Postkonto 35740 .............. Boysen Asmus $ 736 . .' ............................. Boysen J $ 210 ....................................... '. . Boyskov Jens jp 414 ..................................... Branderup N J J 633 .................................. Brink ’ s Mobellager jp 538 Postkonto 33299 Brink Rud. $ 184 ........................................ Buchard Chr. G $ 222 ............................... Callesen C E f 561 ..................................... Carstens Friedrich $ 587 ......................... ; . Carstens H jp 339 ........................................ Caspersen Hans jp 556 ................................ Caspersen Helga $ 716 ................................ Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. $ 21 & 22 Postkonto 5579 ....................... Christensen Anna jp 590 ....................... .. . Christensen Chr. $ 124 ......................... * , .

IV — 1699

Aabenraa

Provins-Register — Forretninger Forretningsnavn og Adresse Christensen Chresten £713 ...................... Christensen II £ 850 .................................. Christensen J O $ 485 ............................... Christensen Johan £ 664 & 634 .............. Christensen P £ 165 .................................. Christiansen F C £ 483 Postkonto 13789 Christiansen & Witt, Akts. £ 29 & 30 . . Cimhria Tømmerhandel, Akts. £ 2006,2007 & 2008 Postkonto 16846 Telegramadr. „Cimbria “ Clausen A $ 117 .......................................... Clausen Adolf £ 233 ..................................... Clausen C & Son£ 215 ............................... Clausen E £ 594 .......................................... Clausen ’ s I Enke, C C Clausen £ 357 . . . Clausen P ............................ ......................... Clausen Peter £ 31 Postkonto 6199 ........... Cleemann ’ s Andr. Eftf., Uffe Kunne £ 101 Cleemann P F £ 182 & 482 ....................... Cornett Knud J £ 231 Postkonto 49115. . Dahl Hans £ 489 .......................................... Damin'Tlendix ................................................ Danielsen C £ 321 ..................................... Danielsen P £ 421. . ................................... Dansk Glodolampefabrik, Akts. £ 266 . . . Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Hans L Hansen £ 52 & 552 Postkonto 6417 . Dansk Kødekstrakt Compagni, Akts. £454 Postkonto 43338 ..................................... . Dansk Maskinoplag, Akts. $ 44 &45 Post ­ konto 6080 .................................................... Dansk Paaliængsvogn-Fabrik, Akts. £1 299 & 658 Postkonto 9910 ............................. Decker Christian £ 576 ............................... Dethleffsen Ilerm. G, Akts. £ 288 Post ­ konto 8129 ................................................. Dethlefsen C £ 292 ..................................... Diederichsen Fr. £ 585 ............................... Drews Poul £ 517 ..................................... Duus Asinus £ 814 ..................................... Ehlers II £ 373 ............................................. Elberg L £ 317. . ........................................ Erichsen August £ 498 ............................. Erichsen Chr. P £ 526 ............................... Ewald Søren P £ 214 Postkonto 8832. . . Faaborg CJ £ 153 & 154 Postkonto 39748 Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) £225 Postkonto 6155 ........................................... Fabriken Protax, Kai Jensen £ 68 Post ­ konto 33167 ................................................ Farversmolle, Andreas Andresen £ 616x . Fink Holger & Coinp. £ 19 ....................... Fink Jep £ 91 Postkonto 5925 .................... Fischer C £ 97 Postkonto 12270 ............... Fiskeriet Nymolle, Else Wirth £ 608x. . . Fohlmann P £ 749 ..................................... Folkehjem £ 148 & 149 ............................. Fredenshøj Teglværk ved C E Føste £ 127 Frey Hans P .............................................. Gartneriet Virkelyst, Hans Kraft £ 432. . Gilde ’ s C F Eftf., W Vollertsen £ 748 . . Goeg Anton £ 181 .................................. .. Grand Hotel £ 92 & 93 ............................. Gude C L £ 324 ................. .. ...................... Gude W £ 859 .................... .. ...................... Gødnings Salgskontoret, Akts. £ 80 ... . Ilammerich OLW Landsretssagf. £565Post- konto 6697 ................................................ HANDELSBANKEN I AABENRAA, FilFal af Akts. Kbhvns Handelsbank £ 401 & 402 ............................................................. Hansen Arnold £ 851 ................. ................. Hansen C F £ 371 Postkonto 34675 .... Hansen Claus F £ 172 ................................ Hansen Hans £ 496 & 497 Postkonto 11092 Hansen Hans L £ 52 & 552 Postkonto 6417 Hansen J £ 796 ........................................... Hansen Jørgen Chr. £ 527 .......................... Hansen Lorenz £ 424 .................................. Hansen Lorenz jr. ved Lorenz Hansen £ 138 & 139 Postkonto 34676................. Hansen Lytje- £ 470 ..................................... Hansen Max £ 434 Postkonto 15214. . . . Hansen Oscar £ 196 ................................... Hansen Richard £ 224 ................................ Hansen Rudolf £ 254. ...... . ............ Hansen & Veit £ 162 & 163 Postkonto 6369. ............................ ......................... Hass Carl £ 104 ........................................... Heidemann C £ 82 & 83 Postkonto 6638 • Heidenreich Detlef £ 541 .............................

Forretningsnavn og Adresse Hejmdal £ 32, 33, 330 & 430 Postkonto 36432 .............. .. ....................................... Hejmdal ’ s Trykkeri £ 32 & 33 ................. Herrellus Central ved AndreasPetersen£176 Postkonto 48039 ........................................ Hinrichsen A M £ 177 . . .......................... Hoffgaard, Akts. £ 5 Postkonto 33615 . . Hofmann W ................................................. Holst & Kruse £ 678 ............................... Hotel Danmark £ 58 & 59 ....................... Hotel Royal £ 2 & 204 ............................. Hotel Stadt Teater £ 353 ......................... Iliibner F £ 615v ........................................... Høffner Peter £ 413 ................................... Irma £ 129 ................................................... Iskremfabriken £ 137 ............................. Itzke Johannes £ 786 .................................. Iversen ’ s Carl Enke £ 122 .......................... Iversen Chr. II £ 717 Postkonto 44565 . . Jacobsen Chr. £ 135 & 136 Postkonto 7059 Jacobsen Chr. £ 356 Postkonto 49564:. . . Jacobsen J P, Th. Jacobsen £ 362 Post ­ konto 12064 ........... , .............................. Jacobsen Paul £ 480 .................................. Jank Max £ 387 ............ *. ............................ Janns B £ 539 .............................................. Japsen G £ 389 Postkonto 48397.............. Jasmund ’ s Papirhandel £ 812 .................... Jenne Max £ 134 Postkonto 12884 ........... Jensen August £ 708 .................................. Jensen ’ sBrodr. Byggeforretning £ 369 & 733 Postkonto37884 ......................................... Jensen Jens Chr ........................................... Jensen J M £ 355 Postkonto 36342. . . . Jensen & Larsen £ 506 Postkonto 47299. . Jensen Peter £ 290 ..................................... Jepsen Christian £ 446 ........... .. .............. Jessen Peter £ 76 Postkonto 6711 ........... Johannsen Chr. £ 680 .................................. Johannsen M F £ 167 ............................... Johanson H £ 398 ........................................ Johnson Eduard £ 253 ............................... Juhl N C £ 412 ........................................... Jungermann II £ 415 ................................... .' Jydske Tidende £ 133 Postkonto 17401. . Jørgensen Carl £ 799 .................................. Jørgensen Johann £ 866 ............................. Jørgensen Jørgen £ 667 ............................. Jørgensen Mette £ 366 ............................... Jørgensen Th. £ 179 ..................................... Kebies Arthur £ 674 .................................. Kirkebye ’ s A W Filial £ 463 .................... Kjær ’ s Emil Eftf. £ 249 ............................. Kjær Johan £ 764 ........................................ Kjær J P £ 331 ........................................... Knaebel R £ 410 ........................................ Knudsen Jørgen M £ 240 ............................. Knudsen M £ 289 ........................................ Koch A J £ 615x ........................................ Kraft ’ s P Enke £ 284 ............................... Kragh-Haust M £ 473 .............. .................... Kristensen II J £ 675 ............................... Kristensen K K £ 543 ................................ Kruse II C £ 721 ........................................ Kurtzweil C £ 130 Postkonto- 49493 .... Larsen P ......................................................... Lassen Carl A £ 798 Postkonto 43863. . . Lauridsen P £ 656 ..................................... Leiberg Jens £ 190 ..................................... Lessow Hans £ 797 ..................................... LORENTZEN A A. Landsretssagf. (Forhen Aa. Brink Jensen & Aa. Lorentzen) £404 & 444 Postkonto 44 ................................... Lorenzen J J £ 822 ..................................... Lund J Th. £ 642 ........................................ Lowenstein Chr. N £ 660 Postkonto 48155. Maasbøl ’ sH Frøhdl. £ 286 Postkonto 35453 Madsen C £ 388 ........................................... Madsen N (Svane-Apotek) £ 199 & 200 Post ­ konto 6208. .............................................. Magasin du Nord ved Andorsen & Christi ­ ansen £ 105 & 405 Postkonto 47091. . . Mahler Jacob £ 3 Postkonto 6292 ........... Marcussen & Søn £ 350 Postkonto 34824 Martesen Thomas £ 103 ............................. Mathiesen Th. £ 740 .................................. Matthies Ilermatn £ 310 ............................ Matthiesen Matthias £ 96 .......................... Meier Frieda £ 573 ..................................... Metz Albert £ 7^8 ..................................... Michelsen A £ 679. ..................................... Missions-Hotellet £ 370 ............................ 747 .......................... Munkelt Karl £ 581 .................................. Muller August £ 347 .............. ................... Mortensen Chr. £ 5Q4 Munck-Petersen K £

Se Fagregistret under Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingshdl. Radioudsalg

Se Fagregistret under Ejendomshandlere

Revision 1 Ingeniører Automobilforhdl.

Købmænd Skomagere Kul, Kulimportører Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Cement, Gulvfliser, Isolerings ­ materiale, Jernbjælker, Kalk, brændt, Krydsfinér, Stobegods, Tagpapforhdl., • Vægfliser Købmænd Konditorier Malermestre, Farvehdl. Bagere Købmænd Urmagere Manufakturhdl. Skibsprovianteringsforr. Mæglere, Speditører Skomagere Bagere Cykleudsalg (Kolonial en gros, Mel, | Agenturer & en gros Bagere Glødelamper Kaffebrænderier Bouillonterninger { Maskinforhdl.,Landbrugs ­ mask. (Forhdl.) Paahængsvogne Vinhandlere Vinhandlere Bygmestre Bagere Bygmestre Entreprenører Materialhdl. Bagere Mel, Agenturer & en gros Brændselsforretninger Isenkræmmere Kolonial en gros Apoteker Art. for Slagtere Moller Jern Arkitekter Æg • Ørred Cykleudsalg Hoteller Teglværker Cykleudsalg Gartnere Læderhdl. Agentur-og Kommissionsf. Hoteller Trikotage en gros Buntmagere Gødning, kunstig Sagførere

Manufakturhdl. Lædervareudsalg Bygmestre

Hoteller Hoteller Hoteller

Skræddere Købmænd Smørhandlere

Fløde Is Snedkere Stenhuggerier Købmænd Gartnere Ile » reekviporingshdl. Farverier Bagere Gas- & Vandinstall. Malermestre Uldspinderier Papirhdl. Kemikalier Gartnere Bygmestre Møbeludsalg Automobilforhdl. Snedkere Malermestre Pianoforhdl. Manufakturhdl.

Snedkere Farverier Gartnere Agentur- og Kommissionsf. Malermestre Fajance ovne Aviser Skibsprovianteringsforr. Trikotagehdl. Købmænd Kaffeudsalg Snedkere Købmænd Sydfrugter on gr. (Kbhvn.)

Købmænd Købmænd Sadelmagere Bagere

Købmænd Købmænd Købmænd Gartnere Arkitekter Stenforretninger Ingeniører Maskinsnedkerier Isenkræmmere Olier, mineralske

Urmagere Snedkere Mekanikere Købmænd

Sagførere, Incasso Gartnere Fiskehandlere Elektr. LysinstaU. Frø

Banker, Incasso Trikotagehdl. Manufakturhandlere Bagere Kolonial en gros KobmænA Kobmænd Bagere Elektr. LysinstaU. Isenkræmmere Købmænd Skotøj en gros Ejendomsmæglere Elektr. LysinstaU. Arkitekter

Røgerier Apoteker

Manufakturhdl. Læderhandlere Orgelbyggere Murermestre Revision Elektr. LysinstaU.

Malermestre Kaffeudsalg Murermestre Gas- og Vandinstall. Hoteller Agentur- og Kommissionsf. Maskinfabr. Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg

(Agentur- og Kommissions- forr., Mel, Agenturer & * en gros, Korn Gartnere, Blomsterhdl. (Agentur- og Kommis- [sionsforr. Giarmestre

IV — 1700

Forretningsnavn cg Adresse Miinchow Ludwig Adler v. 1)727 Postkonto 15729 ........................................................... Munster Peter .............................................. Moker Rich. fl 518 ..................................... Møller Caroline 11 741 .................... .. . . . Møller Chr. f 257 ........................................ Møller Peter 1 169 ..................................... Merck Fritz fi 168 ...................................... Merck N J f 738 Postkonto 38379 . . . . Nedell M fl 507 ........................................... Nehrkorn Johs. fi 464 .................................. Nickels Johs. 1 636 ..................................... Nielsen ’ s Andreas Fiskeeksport fl 340&341 Postkonto 16417 ........................................ Nielsen Anton fl 327 Postkonto 48398. . . Nielsen C Borregaard 5} 595 Postkonto 15534 ............................................................ Nielsen Ferd. 1 494 .................................. Nielsen ’ s H P Eftf., H Reissmann fl 488 Postkonto 42684 ........................................ Nielsen Lauritz 1 720 ............................... Nielsen Lorentz P ........................................ Nielsen Matth. 1 186 Postkonto 37565. . . Nielsen Niels A fl 528 ................................ Nielsen Niels A jr. f 665 .......................... Nissen Hans f 559 ..................................... Nissen J H fl 409 ........................................ Nissen Jiirgen L f 295 ................................ Nissen Wilhelm fl 718 ............................... Nordschleswigsche Zeitung, Akts, fl 20, 553 & 554 Postkonto 16113 .................... Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. fl 6, 7 & 53 Postkonto 6201 .................... Olesen ’ s Ole Fiskerøgeri . . ....................... Olsen Jens fl 834 ................................ s . . . Paulsen Alfred f 638 ................................... Paulsen' Hermann fl 562 ............................. Paulsen Johs. f 50 (2 Lin.) Postkonto 6400. Pedersen Axel fl 781. . . .......................... Pedersen Chr. Møller fl 881 ....................... Pedersen Peter fl 510 ................................ Petersen Andr. fi 800 Postkonto 38896 . . Petersen Asmus S f 25 Postkonto 17410 Petersen Johan fl 779 ................................... Petersen Marcus ........................................... Petersen ’ s M C Bogtrykkeri f 549 ............ Petersen P Chr. fl 770 ............................... Petersen Robert fl 202 ................................ Pott H Chr. J 486 ...................................... Poulsen Hans f 586 ................................... Poulsen Peder Chr. fl 417 .......................... Preisler Arne fl 311 ..................................... Premier Is fl 870 ........................................ Premier Squash Nybro 14, 16 fl 870. . . . Preuss Aug. fl 345 ........................................ Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts, fl 62 & 63 Postkonto 13852 .......................... Protekto v. J Vandenhertz fl 442 Post ­ konto 7194 .................................................... Radioforretningen Tempo ved Chr. Jensen fl 844 Postkonto 10202 ............................... Rasmussen M Castenskjold f 227 Postkonto 15535 ............................................................ Rederi M Jobsen, Akts, f 9 ....................... Revisionskontoret, Chr. Hviid f) 495. . . . Revisionskontoret i Aabenraa, Sønderjyl ­ lands, se Sønderjyllands Revisionskontor i Aabenraa, Afd. af Revisionskontoret i Aar ­ hus, Akts. N-Chaussé 8 fl 850 Ricken & Co. f 281 Postkonto 12947 .... Riedel Carsten fl 477 ................................... Ries Hans f 23 ........................................... Riis-Antonsen M fl 304 ............................... Rode C C f 260 Postkonto 34677 .............. Rosenstand G Landsretssagf. f 51 Post ­ konto 17002 ................................................ Rosenvold C F f 116 Postkonto 49847 . . Riidenauer L fl 157 Postkonto 12942 . . . Schmidt Carl 1 fl 66 ................................... Schmidt Detlef fl 705 ............................... .. Schmidt JA fl 354 Postkonto 19754 . . . Schmidt Nis fl 580 Postkonto 37020.... Schmidt Søren P fl 450 ................................ Schmidt W P f 360 ................................... Schultz F fl 512 ........................................... Simonsen Chr. fl 558 ................................... Singer Co. Symaskine Akts ............................ Skov H fl 548 .............................................. Sodborg Brodr. fl 588 Postkonto 39159 . . Sohnemann Christine f 170 ....................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt f 67 & 267 Postkonto 6227 ............................. Staugaard Christian f 198 .......................... Stehr Karl Friederich f 606y .................... Sønderborg Dampskibsselsk. fl 28 ...........

Se Fagregistrot under

Se Fagregistrot under Forretningsnavn og Adresse Sønderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard fl 381 & 391 Post ­ konto 36781 ................................................ Sønderjydsk Elektro, Jeijsen & Hansen f) 475 Postkonto 18175 ............................... Sønderjydsk Fodertilandingsfabrik ved An ­ thon Bundgaard f 381 & 391 Postkonto 36781 ......................................................... Sønderjydsk Frøforsyning, Akts, fl 47 Post ­ konto 8324 Telegramadr. „Sonderfrø 14 . . Sønderjydsk Mejeriforretning, Akts, fl 87 (Mejerirekvisitter og Blodfoder Elektromek.Værksteder Korn

Materialhdl. Bogbindere Blikkenslagere Læderhdl. Blikkenslagere Kaffeudsalg Købmænd Automobilreparation Kaffeudsalg Smede Murermestre Fisk en gros Manufakturhdl. { Mejerirekvisitter og -artikler Købmænd Elektr. Lysinstall. Skræddere Skræddere Olier, mineralske Farvehdl., Malermestre Arkitekter Bagere Maskinsnedkerier Bagere Trikotagehdl. Aviser Banker Røgerier Skræddere Maskinforhandlere (Automobilrep., Paahængs- | vogne Isenkræmmere Automobillakerere Skræddere Bagere Isenkræmmere Agentur- & Kommissionsf. Snedkere Smede Bogtrykkerier Arkitekter Malermestre Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Fløde Is Mineralvandsfabr. Skomagere Kul, Kulimportorer Agentur- & Kommissionsf* Radioudsalg Møbelarkitekter Damp- og Motorskibsselsk. Revision Herrekonfektion en gros Gartnere . Korn ( Maskinsnedkerier & Saw., Møbelfabr. Guldsmede Sagførere Sadelmagere Kokkenudstyrsforr. Købmænd Købmænd Købmænd Mekanikere Kakkelovne og Komfurer Købmænd Bygmestre Sejl- & Flagmagere Symaskineuds. (Kblivn.) Bagere Trikotage en gros Kaffeudsalg Sparekasser Købmænd Gartnere Dampskibsekspeditioner

-artikler,Smøreksportører Sodafabrikker

Postkonto 42312 ......................................... Sønderjyske Kompagni, Det, Akts, fl 381 &391 Postkonto 6769 ............................ Sønderjyllands Revisionskontor i Aaben ­ raa, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts. N-Chaussé 8 fl 850. . . .' ............... Sørensen ’ s Chr. Enke Porcelænshdl. Sørensen Harald Lindorff fl 472 .............. , Sørensen Johs. fl 540 ............................... Sørensen S M fl 466 . . ............................. Sørensen Valdemar fl 874 .......................... Taarnby, N Andersen fl 278 ....................... Thaysen P fl 205 .......................................... Thomsen Th. f 152 ..................................... Top J P fl 54 Postkonto 7041 .7 ........... Togcsen H Chr. f 589 .................................. Togesen J & Co. f 82 & 83 Postkonto 6638 Union, Korn- og Foderstofimport, Akts, fl 85 & 86 Postkonto 6156 .......................... Walther Knud fl 208 Postkonto 50536 . . Vandenhertz J fl 442 Postkonto 7194. . . Wangsgaard M C fl 426 ............................. Warnecke C fl 509 Postkonto 47213. . . . Weber Fr. Landsretssagf. & Notar fl 57. . Weber II jun. fl 178 .................................. Weber Hans sen. fl 108 ............................ Weichel Helge fl 428 ................................... Weide A C f) 125 ........................................ Westphal Fritz .............................................. Viereck Peter f 180 ..................................... Wiese Julius fl 793 ..................................... Wiesel Hermann fl 895 ................................ Wilhelmsen Chr. fl 635 ............................... Willroth ’ s Friedr. Enke fl 234 .................. Voetmann J J fI 1 & 201 Postkonto 42791 Wohlenberg Ludwig fl 229 Postkonto 13464 Wapver Svend, Akts, f 8 & 359 Postkonto 16988 ............................................................ Zetterquist Jes fi 282 ......................... Ægeksport Sonderkøb, Akts, fl 97 ............ Thomsen Thomas Thorsmark Johan 794 .......................

Revision Kaffeudsalg Blikkenslagere Arkitekter Købmænd Cykler, en gros Konditorier Flytteforretninger Entreprenører

673 Postkonto 13292 . Urmagere

Tip Top ved F Petersen fi 377 ................. Herreekviperingshdl. Toft Iver fl 648 .......................................... Anlægsgartnere Toft Thomas fl 791 Postkonto 34853 , . . Trikotagehdl. Bygningsart., Jern Smede ( Agentur-og KommisBions- j forr.

Korn Skomagere

Agentur- og Kommissionsf. Giarmestro og Glarmagore Skræddere Sagførere, Incasso Cykleudsalg Symaskineudsalg Patentbureauer Bagere Tømrermestre (Murermestre, Jernbeton- ( konstruktioner,Bygmestre Entreprenører Revision 2 Huder og Skind Snedkere Trælast- og Tommerhdl. Boghandlere Automobilforhdl. Købmænd Æg

Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag Registret under Stednavnene: Bodum, Dyrehave, Felstedskov, Hostrupskov, Knappen, Løjt Skovby, Røllum, Stollig, Stubbæk, Styrtom (alle pr. Aabenraa). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Aakirkeby. (Bornholms Amt)

Jernbanestation fl 21. Stations ­ forstander: J P Kjøller. Kominunekasslrer : Ludv. Sas- sersen. Kommunekontoret f 223 (9-12, Lord. 3-6). Kæmner : J F Jensen. Købstadrettigheder : Aakirkobys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor fl 41. Postmester: H J Hansen. Skattemyndighedernes Vurde ­ ring: Ejendomsskyld: 5, 78R Mill. Kr.{ Formue : 4, rø Mill. Kr.; Ind ­ komst: 1,058 Mill. Kr. Skatteprocent 1937-39 : 8, 3 (Lig ­ ningsprocent: 12, 8 ). Socialkontoret fl 223. Sognepræst: II K Thorsagerfl 103. Sygehuset fl 73, Læge: Vagn Nis ­ sen.* Vandværket(kommunalt),anl.l907. Bestyrer R Christiansen.-

Aaklrkcby Bank, Akts, fi 46, st. 1901: Kontortid 10-12 og 14-16, Lørd. endv. 16-17, Aktiekapital: 300,000 Kr. Reserve: 360,000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- sen, R. ; A P Henriksen. Amtstue, se u. Rønne. Borgmester : Bankdir. N NiBsen- Petersen, R fl 2. Dommer, se u. Neksø. Elektricitetsværket (kommunalt) fl 72, anl. 1909. Bestyrer: R Christiansen. Haanilværker- og Industrifor ­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen fl 139. Handolsforening, Aakirkeby, stif ­ tet 1. Okt. 1923. Formand : Ma ­ terialhdl. P Simonsen fl 10. Indbyggerantal 1935:1,560 (1801: 455; 1901: 1,176).

Forretningsnavn og Adresse

So Fagregistrot under

Aaker-Aakirkeby Sygekasse ......................... Sygekasser xAakirkeby Afholdshotel fl 116 ................. Hoteller

Aakirkeby

Provins-Register — Forretninger Forretningsnavn og Adresse Aakirkeby Bank, Akts, £ 46 Postkonto 17599 AakirkebyBoghandel vedHenryAndersen£5 Postkonto 7862 ......................................... Aakirkeby Bogtrykkeri §5 ....................... Aakirkeby Brugsforening & 43 ................. Aakirkeby Bryggeri, Chr. Sode 98. . . . Aakirkeby Cementstøberi ved Albert An ­ dersen £ 65 . ; .......................................... Aakirkeby Højskolehjem $ 81 .................... Aakirkeby Materialhdl. v. 1* Simonsen £ 10 Postkonto 8190 ....................................... Aakirkeby ny Boghandel, Olga Larsen . . . Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind £ 94 Postkonto 51878 ....................................... Andersen E 9 .......................... .. .............. Andersen J £ 109 Postkonto 50666 .... Andersen Otto £ 140 .................................. Andreasen M £ 131 ................................... Bech II J £ 186. . . . , ........................... Becher V £ 38 ............................................. Bendtsen Jens £ 179 .................................. Bornholms Landbo-Spare- og Laanekasse £ 18 .. .......................................................... Bornholms Valsemølle, Akts. £ 39 Post ­ konto 19195 .............................................. Brondum Osvald £ 47 Postkonto 32715 . . Dam II £ 34 ................................................ Dam Johannes £ 200 Postkonto 8480. . . Eriksen A £ 8 ............................................... Faarbæk ’ s J K Eftf. ved Cecilie Nielsen £ 24 Postkonto 14669 ................................ Frostegaard Skæreri, Julius Andersen £78x Funch Johs. £ 128 Postkonto 51305 .... Hammer N ............................ .. Holm Peter £ 225 ...................................... Ipsen Mathea £ 212 Postkonto 51753 . . . IpBen Sigurd £ 139 ..................................... Irma ............................................................... Jensen Aage £ 121 ..................................... Jensen C F £ 249 ...................................... _ Johansen C . . . ” . ........................................ Kann ’ s Hotel £ 12 ..................................... Koiod PA| 115 Postkonto 9938 ............ Kofoed Carl £ 30 Postkonto 38547 ........... Kofoed Hans & Søn £ 122 Postkonto 10552 Kofoed P M £ 58 Postkonto 8086 ........... Larsen Axel £ 54 Postkonto 10391 .... Larsen Chr. £ 267 Postkonto 51894 .... Larsen Chr. & Son $ 118 ......................... < Lind Robert ................................................... Lind V £ 99 ................................................. Lund J £ 57 ................................................ Lundberg V £ 185 ...................................... Madsen Andr. £ 130 Postkonto 50513. . . Madsen Niels £ 218 ..................................... Mogensen II C £ 144 .................................... Mortensen Carlo L £ 37 Postkonto 51651 Munch Aksel £ 90 ............................... .. Moller Georg £ 36u ..................................... Moller Ingvar £ 92 .................................... Moller Johs ........... .. ..................................... Møller Peter £ 232 ..................................... Chr. £100 ........................ II I £ 26 Postkonto 6535 Ove £ 272 .......................... Poul £ 19 .......................... Villiam £ 129 .................... Andr. £ 85 ..................................... Asta £ 59 Postkonto 50725 . . . . Edv. Il 29 ..................................... Emil £ 169 .............. ...................... Gunnar £ 192 Postkonto 50430. . Hans E £ 104 .................................. J £ 214 Postkonto 8123 . .. . .. . .. Nielsen Nielsen Nielsen Nielsen Nielsen Nielsen Nielsen ~ ...... Ny Mølle, O P Johnsen £ 70 .................... Nygaard A P £ 89 ..................................... Nørgaard J Landsretssagf. £ 111 Post ­ konto 40347 .............................................. Pedersen Thomas £28 .................................. Jensen Jensen Jensen Jensen Jensen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Henriksen ’ s A P Eftf., Rasmus Vibe £ 87 Henriksen M £ 102 Postkonto 50355 .... Ahlmann £ 205u ................. .. E £ 262 Postkonto 50843. . . Eivind £ 195 .......................... Johs. £ 76 Postkonto 8303. . Julius £ 91 ............................. Jorgine Blomsterhdl. £ 120 Knud £ 250 Post konto 51833, N II 3 ..................................... Otto Møllebygger £ 195. • . . Hesthaven Chr. £ 201 Postkonto 10893 :

Forretningsnavn og Adresse Ridder P £ 220 ........................................... Rønne Jul. £ 61 Postkonto 51893 . . . . . Sonne E £ 55 Postkonto 8174 .................. Svendsen Axel £ 174 Postkonto 56421 . . Svendsen Peter £ 56 ................................... Tarp E £ 40 Postkonto 51224 ................. Østerby S B L £ 22 ..................................... Se Fagregistret under Tapethdl. Sadelmagere Købmænd Bødkere Smede Elektr. Lysinstall. Bagere Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Registret under Stednavnene: Aaker, Boderne, Langemyre, Skerrebro, Ugleenge (alle pr. Aakirkeby). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Se Fagregistret under Banker, Ineasso Boghandlere Bogtrykkerier Brugsforeninger Bryggerier Cementvarer Hotellér Sygeplejeart., Materialhdl. Boghandlere

Aakirkeby Skæren ved Ernst Andersen £9 (Savværker, Trælast- og Postkonto 41725 .................................... . . (Tømmerhdl., Bygningsart.

Herreekviperingshdl. Tømrermestre Skræddere Automobilkorsel 1

Aalborg. (Aalborg Amt)

Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: J L Buch, R., Kont. £ 4466. Kriminaldommer : Fr. Julil, Kont. £ 3680. Elektricitetsværket, Østerbro 7 £ 6360 (2 Lin.), er anlagt 1909. Bestyrer: Cand. polyt. C Ravn ­ borg. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle £ 848. Folkeregistret, Administrations ­ bygningen £ 6881 (2 Lin.) (9-16). Fremtiden, gensidig dansk Livsfor ­ sikringsforening, oprettet 1886, Vesterbro 18 Aalborg £ 6510 (6 Lin.). Postgiro-Konto Nr.5113. Den 31. Dec. 1937 var Forenin ­ gens samlede Aktiver 38,771,051 Kr. 760. ogForsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 133,629,289 Kr. 00 0. Overretssagfører H Repsdorph, R.DM. p.p., København, Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen, adm. og Aktuar J A V Hartvig. Kontorchef: A V Schaarup. Akkvisitionschof: OJ Thomsen. Gasværket, £ 59, anl. 1853. Bestyrer: H Hansen. Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker6, 6 til 7, 5 m, i det østre Havnebassin 6,3 m, i Teglgaardshavn 4, 7 m, i Skibsbyggerhavnen 4 m, i Baa- dehavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Havnesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen Andes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tillige Isbryder), Vandpaafyldningsste- der, rigelige Proviantboholdnin- ger, Maskinværksted, Ophalings- beddinger for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 1 Tør ­ dok for Skibe indtil 110 m Længde, 20 Tons Svingkran. Los ­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo ­ derate Takster. I Havnens Nær ­ hed Post- og Telegrafstation. 5 Lodser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med 7,5 m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taarn med Station for Hals Lod ­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal ­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. A Mortensen, Kontor Nyhavnsg. 12 £ 2093, priv. £ 3169. Havnefoged: PCMølbach,Kontor Nyhavnsg. 12 £ 2767, priv. £ 2750. Historisk Samfund for Aalborg Amt. Formand: fh.Bankdir. Chr. Jørgensen, Boulevarden 22 £ 1286. Hypotekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejen ­ domme i Aalborg, Nytorv 1£ 570: stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan pr. 1938: 11,917,545 Kr. 53 0. Reservefond: 1,055,159 Kr. 97 0.

Snedkere Snedkere Smede

Aalborg Haand værkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27 £ 2. For ­ mand: FabrikantLMørch,R.£26. Aalborg nandelsforening af 1879. Formand: Købmand Chr. II Ole ­ sen, R. £ 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslaug af 1431. Adr. Kompagnihuset, Nytorv £210. Formand: Konsul,Grosserer A Abel, R., Næstformand: Konsul Gorm Brcmmer, R. p. p. Kasse ­ rer: Købmand Knud Engsig. Aalborg historiske Museum. For ­ mand: fh. Bankdir. Chr. Jørgen ­ sen £ 1286. Aalborg kommunale Badeanstalt, Lokkeg. 7 £ 5230. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, Østerbro, op ­ ført 1898 — 99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagerup £ 575, priv. £ 95. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal ­ borg Amt og Stift: JABerner,R. DM. £ 423, 451&452. Amtslæge: II Bendix-Poulsen £ 353. Amtsraadssekretær : Cand. jur. II Preisz £ 451, 452 & 4603. Amtssygehuset, Hobrov. £ 5725. Overlæger: Dr. med. Th. Eiken (kir. Afd.) £ 533; K Isager(Tuber- kuloseafd.) £6473; Dr. med. Erik V Schiodt (med. Afd.) £ 5636. Inspektør: Kapt. H G Wagner,R. £ 2733. ’ Amtstue: Østeraa 19 £120. Amts ­ forvalter: Gustav Debell, R. Amtsvandinspektør: Distrikts ­ bestyrer V Mertz Nielsen £ 1703. Amtsvejinspektør : Cand. polyt. M L Troelsen £ 2670. Arbcjdsanvisningskontoretøster- aag. 16 £ 2782. Biskop over Aalborg Stift: Paul Oldenburg, R. DM. £ 3176. Borgmester: Postvagtmester M Jørgensen £ 1322, Træffetid 10- 13, priv. £ 2204. Borgmester ­ kontoret, Administrationsbygn. (9-16) £ 5623. Brand- og Boliginspektør: Arki ­ tekt Gunnar Stampe £ 5508. Brokontoret £ 35. Bygningsinspektorat, Statens. Kgl. Bygningsinspektor : Arkitekt Ei ­ nar Packness, R. £ 1581. Bygningsinspektør: Arkitekt E L Poulsen £ 335. Byraadssekretær : V Buus £ 3348 & 5623. Danmarks Nationalbank, Aalborg Filial,Jernbaneg.4,aabcn 10 — 15, Lordag 10 — 13 ’ / 2 £ 11 & 3063. Filialdirektør: O Valeur. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fafeiansen. Revisor; Kontorchef Mølbak Kri ­ stensen. \ Domkirken (Budolfi. Kirke) nævn- nes første Gang 1399. Spi ­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn.,opførtes 1777 — 80, Kirkens sidste omfattende Re ­ stauration fandt Sted 1934, da Kirken blev forsynet med elek ­ trisk Klokkespil (HKampmann).

Cykleudsalg Sparekasser (Moller, Dampmøller, Mel, ( Agenturer & en gros Urmagere Bagere Bagere, Biscuitfabr. Smede Manufakturhdl. Savværker Manufakturhdl. Isenkræmmere Skræddere { Købmænd, Trælast- Tommerhdl., Kul Møllerimask. og -anlæg Foderstoffer Urmagere Agentur- ogKommissionsf., Bageri-Art., - Mask, og - Inventar, Børstevarer en gros, Kolonial en gros, Krydderier Glarmestre og Glarmagere Manufakturhdl. Og Sadelmagere Malermestre Snedkere ’ Skomagere Mekanikere

Malermestre Smørhandlere Bagere Snedkere Snedkere Maskinfabrikker Malermestre Købmænd Murermestre Snedkere

Hoteller Gartnere Købmænd Skomagere

Isenkræmmere Bogtrykkerier Snedkere Stenhuggerier

Anlægsgartnere Blikkenslagere Kobmænd Malermestre Cykleuds., Automobilrep. Manufakturhdl. Blikkenslagere Smede Savværker Malermestre Snedkere Malermestre Modeforr. Cykleudsalg Vognfabr. og -forhdl. Skræddere Købmænd Biavlsredskaber Møller Snedkere Sagførere, Incasso Murermestre Skræddere Snedkere ♦

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online