Kraks Vejviser 1961 provinsregister

V E J V I S E R E N S

1. bind indeholder:

2. bind indeholders

Afd. I: Kort over Kbhvn.

Afd. V: Emneliste til begge bind

og omegn

-

VI: Real-Register

-

II: Gade-Register og

* VII: Fag-Register * VIII: Firma-og Aktie-

Hus-Register

III: Navne-Register IV: Provins-Register

selskabs-Register

-

«

IX: Udlandet

AFDELING IV

PROV I NS - R E G I S T E R (Grænsen mellem det københavnske Navne-Registers og Provins-Registrets område er vist på planen side 1249). En fortegnelse over samtlige telefoncentraler i Danmark, med angivelse af om­ rådenummer og centralkaldenummer samt vejledning, findes i første afsnit af Emnelisten, afd. V (gule blade) foran I 2. bind. A. Forretninger Byvis ordnede fortegnelser over næringsdrivende i Danmarks købstæder og købstadlig­ nende bebyggelser samt Fanø og Samsø (se fortegnelsen på bagsiden af denne karton). De anførte branche- og varebetegnelser angiver tillige de steder i Fag-Registret (eller supple­ mentslister til Fag-Registret), hvor de pågældende er optaget. Foran hver by findes et Real- Register med oplysninger om stedlige myndigheder, offentlige kontorer, institutioner, foreninger, samt en del statistiske data. Ved 44 større byer findes tillige et kort. Et Dan­ m arkskort findes foran i 2. bind. I afdeling VII, Fag-Register findes tillige de erhvervsdrivende uden for de i Provins-Re­ gistret optagne byer (se bagsiden af denne karton). B. Privat-Adresser Alfabetisk ordnet register over ca. 23.000 personer i provinsen med angivelse af navn, stilling, titler, danske ordensdekorationer, adresse og eventuelt telefon (personer, der indtager vigtigere stillinger inden for erhvervsliv, administration, domstole, undervisnings­ væsen, videnskab, kirke, kunst, presse, politik, og i faglige og andre organisationer; endvi­ dere større landbrugere samt advokater, læger, dyrlæger, arkitekter, ingeniører m. fL).

C. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og flækker. 3. Sognekommuner.

En nærmere vejledning i brugen af Provins-Registret findes på næste side.

★ I tillæg til Fag-Registret, afdeling VII i 2. bind findes i Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, lovgivning, statistiske oplysninger, kommuner, tjenestemænd; Fag- Register.

* Krak: Større Gårde, — udgives som en selvstændig bog:

Ca. 2500 gårde og godser. Foruden ejendomsværdien bringer »Større Gårde« oplysninger om ejerforhold, areal, sogn, amt, postadresse, telefon etc. samt et person-register over alle de i bogen under gårdene anførte ejere, forpagtere etc.; endvidere et register, hvor går­ dene er fordelt på amter. 1961-udgaven vil formentlig foreligge i februar, pris kr. 6,00.

Made with FlippingBook Publishing Software