Kraks Vejviser 1961 provinsregister

Provins-Register—Kommunefortegnelse

IV —2380

Vium—Østr

K o m m u n a l­ bestyrelsens postadresse

K o m m u n a l­ bestyrelsens postadresse

H erred

K o m m u n e

K o m m u n e

H erred

am tsråds- j kreds

am tsråds­ kreds

R etskreds [

Retskreds

A m t eller I

A m t eller

Politikreds !

In d b y g g e rta l;

In dbyggertal

| Politikreds

56 40 30; 2 1 2 6 T 8 24:17 22j 16 84| 58 68 46

T v in gstru p V o rd in g b o rg

1457 1033

L y sg a a rd

Sjørslev

V ib o rg

V i u m ...................................... V iv ild V e jlb y .................... V o d d e r ................................. V o e r ........................................ V o e r -E s t r u p lu n d ............. V o je n s ................................... V o k s le v ................................ V o ld u m - R u d .................... V o lle rs le v -G ø rs le v .......... V o ls t r u p .............................. V o n s b æ k .............................. V o n s ild ................................. V o r b a s s e .............................. V o rd e -Fiskbk. -R om lu n d V o r g o d ................................. V o r u p ................................... V r a a - E m ............................ V r e jle v -H æ s t r u p ............. V r e n s t e d -T h is e ............... V rid s te d -F ly ....................... V u s t ....................................... V æ g g e rlø s e ......................... V æ h r -N e b e l....................... V æ rlø s e ................................. V æ rs le v ................................. V æ r u m -Ø r u m .................. Ø d e -F ø r s le v ....................... Ø d is ........................................ Ø d ste d ................................... Ø l a n d ................................... Ø lb y -A s p -F o v s in g .......... Ø l g o d ................................... Ø ls -H ø rb y -D ø s tru p . . . Ø ls t e d ................................... Ø ls t e d ................................... Ø ls t r u p ................................. Ø ls t y k k e .............................. Ø n s le v -E s k ils tru p .......... Ø r b æ k ................................... Ø r r e ........................................ V r o u -R e s e n .......................

87 59 911 68 46 2761 101i68 1027

A llin g a a b ro

R an ders T ø n d e r

Søn derh ald

R ingsted V .F la k k c b je rg

739 813 878

Frifelt

H v id in g

Ø rslc v -S ø n d e r B jerge ..

S ø n d er B jerge H ø n g H ø jslev

Sorø

Flauen skjold H jø rrin g D ro n n in glu n d 76 52 2439

Ø rsted V o jen s

R ou gsø

R an ders

68 46 767

V ib o rg

Fjends R ougsø B a a g

1124 1998 48 35 739 11 9 1278 60 42 1235 86 59 309 65 45 1696

H ad erslev

G r a m 100167 3563 H o rn u m 73|49 927

N ib e

A a lb o rg R an d ers

G alten

R an ders

68 46 1153 13| 10 1205

V ib y Sjæll. Ø rtin g H øjslev Ø ru m D ju rs D a u g å rd V e jru m b ro Ø sb y V esløs A v n in g Ø ster Assels R an ders B rønderslev

Præstø

Ø stervan g

Bjæ verskov

H ad s

H jø rrin g D ro n n in glu n d 76 5 2 2118

Sæ by

V ib o rg

T yrstrup

Fjends

V onsbæ k

H ad erslev

100|67 593

H oppeshuse

N r. T yrstrup 52i 38 1045

V e jle R ib e

V o rbasse L ø g stru p H e rn in g

Slaugs

/

B jerge

\

52 38 1985 86 59 1943

54 39 1162

V ejle V ib o rg

\

H a ttin g /

V ib o rg

N ø rly n g

8 6 4 9 100 67

Ø ru m -V is k u m -V e jru m

2176 1984 1667 1791 789 1387 1395 2666

Søiuierlyn g

R in gk b g .

H am m eru m 88 60 2412

V o rn in g -K v o rn in g - H a m m e rsh ø j.................. H am m ersh øj

Ø slø s -V c s lø s-A ru p . . . .

T histed

V ester H a n 80|55 96j64

V ib o rg

S ø n d crlyn g

86 59 2002 67 46 5119

R an ders H jø rrin g H jø rrin g H jø rrin g

G alten

R an ders

56 40 2314

V r a a V r a a

V o r

B ø rglu m 78 54 3019 B ø rglu m 78 54 2802 B ørglu m 79 54 2387

46 57 46 54

68 83 67 79

Ø ster A llin g -V . A llin g . Ø ster- o g V ester Assels .. Ø ster B je rre g ra v -A a lu m Ø ster Brønderslev- H a llu n d ............................

R an ders Thisted V ib o rg H jø rrin g

Sø n d erh ald M o rsø Søn der S øn d crlyn g ( B ø rglu m \ (D ro n n in glu n d /

V ren stcd

V ib o rg

F ly p r. Skive

Fjends

84 58 1218

58 59

V ib o rg

F jen d s* ^ 84 85

Skive

1531

70 48 2374

A alcstru p

V ib o rg Præstø

V u st

T histed

V ester H a n

80 55 280

20a 24.4

M a rib o Falsters Sønder 34 23! 1961

Fakse

M arreb æ k

IVTprn

V o r

Sk an derb.

30 21 939 73 49 1951 43 30 505 81 749

H orsens Væ rløse V æ rslev L a n g a a

56 40 1697 6 5 7837 21 15 606 68 46 957 25 10 710 52 38 1488 52 38 1396 68 46 1333 80 55 624 91 61 1706 96 64 4270 70 48 1460 13 10 1214 56 40 640 18 13 1100

Støvrin g H ø jru p

A a lb o rg Sven dborg

K b h v n s H olb æ k R an ders

S m ørum Sk ippinge

H o rn u m S allin g

G alten

Ø ster 2476 987 S. R an gstru p 102 69 1802 33 101 22 68

Ø sterJarskcr-G u dh jcm .

G u dh jem Bornholm s

S orø V e jle V ejle

R ingsted K o ld in g

H asle v

Ø d is V ejle

33,22 5 4 3 9 40; 28 54:39 52138 80l55

2478 1803

Jerlev G alten

Ø d u m -H a d b je r g ............. Ø d u m p r.Å rh u s R an ders

V o n g e O lle ru p L øsn in g A a g a a rd S k ovsgaard Ø ster T ørslev Ø ster U islev

V e jle S ven dborg

N ø rv a n g

H alv rim m e n H jø rrin g

Ø ster H a n

497

H je rm

N ø rv a n g K o ld in g

1887 1658 905

R in gk b g.

V e jle V ejle

S tru er Ø lg o d H o b ro

R ib e

Ø ster H o rn e

A a lb o rg

H insted R am sø H a ttin g

H jø rrin g R an ders M a rib o

Ø lse m a g le ............................ L ille Skensved R oskilde

47 1026

69 35

24

907

Ø ster U isle v -G o d sted .. Ø ster V edsted (R ib e D om kirkes L an d so gn ) Ø ster V e llin g -H e ls tru p - G r e n s te n ......................... Ø sto fte................................... Ø s tr u p .................................

V e jle

M usse

L øsn in g

F r.b o rg

Strø

Ø lsted

66

297

U lfb o r g H in d 93 63 521

R ib e

R ib e

R in gk b g.

R ib e

98

L e rv a n g Ø lstykke Eskilstrup

F r.b o rg

Ø lstykke

18 13 1211

M a rib o Falsters N ø rre 34 23 2)91

V ib o rg M a rib o O den se

M id delso m Fuglse L u n d e

R an ders N ø rre b a lle O tteru p

67 36 47

1084 1430 618

46 25 34

S ven dbo rg R in gk b g .

V in d in g

38 27 1049

Ø rbæ k

H am m eru m 89 60 536

H ern in g

* R esen sogn h ører til retskr. 86 og politikr. 57.

Rets- og politikredse V e d hvert nr. er anført d en by, i hvis R eal-R egister næ rm ere oplysninger, findes (i dette b in d , side 1905 ff). F o r retternes vedkom m ende findes oplysninger om ho

Retskreds | (lø b e-n r.) j

1

S e A fd . I V , A un der

Se A fd . IV , A un der

Se A fd . I V , A un der

Se A fd . IV , A u n der

Se A fd . I V , A u n der

(lø b e-n r.) j

R etskreds J

(lø be-n r.)

(lø b e-n r.)

Retskreds

Retskreds

1 R etskreds (lø b e-n r.)

Politikreds J

Politikreds

Politikreds

Politikreds

Politikreds

66

87

H ornslet 46 R an ders

K o ld in g

K jelleru p

B alleru p

34 35 36

52

23 N y k ø b in g FI. 24 Sakskøbing M a rib o 25 R ø d b y 26 N ak sk ov 27 N y b o rg 28 S ven dbo rg

6

(herredsret)

60 H ern in g

11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

9 R oskilde

67 68

R an ders (byret)

88 89

39 V e jle

H e rn in g (byretl

10 K ø g e

R an ders

V e jle (by ret)

53 54

H ern in g

11 H elsin gø r

(herredsret)

V e jle

H ø rsh o lm

37 38

(h erredsret)

69

M a ria g e r 47 H ad su n d

90 61 H olstebro 91 S tru er 92 62 L em v ig 93 63 R in gk øbin g 94 Skjern 96 64 V a rd e 97 65 E sbjerg 98 66 R ib e 99 H olsted 100 67 H ad erslev 101 R ø d d in g 68 T oftlu n d 102 69 A a b e n ra a 103 70 Søn d erborg 104 71 G raasten 105 Løgum kloster 106 72 T ø n d e r

(herredsret)

12 H ille rø d

H elsinge

40 H orsens

70 71 72 73 74 75

48 H o b ro

H orsens (byret)

Sven dborg (byret) S ven dborg

55 56

39

13 Frederikssund

H ad su n d Løgstør

H orsens

N y k ø b in g Sjæll.

(herredsret)

40

14 H olbæ k

Bræ dstrup

49 N ib e

(herredsret)

57 58 59

15 K a lu n d b o rg

50 A a lb o rg

41 S ilk eborg

Æ røskøbing

41 42 43

H ø n g

Sk an d erborg 44 Å rh u s (H asle h erred )

51 N ørresu n d b y

29 R u d k ø b in g

16 Slagelse K o rsø r 17 Skælskør 18 R ingsted Sorø 19 N æ stved H asle v

76 52 Sæ by 1 77 78 54 H jø rrin g 79

30 F a a b o rg 31 O den se købstad 32 O den se herred

53 Frederikshavn

60 42 . ,O d d er

B rønderslev F jerritslev

43 Å rh u s (Å rh u s købstad)

44 45

O den se (by ret)

80 81 82 83 84

O den se

55 Thisted 56 H u ru p

Å rh u s (Å rh u s byret) Å rh u s (n ordre herredsret) Å rh u s (søndre herredsret)

61

(herredsret)

'

46 47 48 49 50

33 K ertem in de

20 a Store H ed d in ge

28 29

57 N y k ø b in g M .

62

Næ stved

34 Bogense 35 Assens

58 Skive 59 V ib o rg

20 Præstø

63

30 31 32 33

36 M id d elfart 37 Fredericia 38 K o ld in g

21 V o rd in g b o rg

85 86

V ib o rg (by ret)

Stege

V ib o rg

H am m el

64 65

22 R ø n n e

(herredsret)

45 G ren aa

K o ld in g (by ret)

51

N eksø

Made with FlippingBook Publishing Software