Kraks Vejviser 1946 gaderegister ny udgave

Vejviserens 1. Bind indeholder:

2 . Bind indeholder: Emneliste til begge Bind AM. V : Real-Register — V I: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — V II: Fag-Register — V III: Udlandet

Afdeling II

AM. T: Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register

— III: Person-Register — IV : Provins-Register

Gade-Registerog Hus-Register for København. A. Gade-Register . Gader, Veje og Pladser i København , Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register . 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon.

For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om : Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E ) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser, Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottcnlund. Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampcnborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk.

Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 55.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Sken.

i ^ i

fiAjidi . a .

fii. „^„/fVi\

Made with