Kraks Vejviser 1946 gaderegister ny udgave

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med efterfølgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning mde forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Åfd. I.: Ejendomsskyld Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc.

K irker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegræuser. Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

P o liti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforfaltningen (Oppebørselskontorerne, Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København R egler fo r Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H C Andersens Gade under A., F E Ulriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); ved Hjælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt lindesi Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekoratiouer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 8. almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1936 ansatte Beløb med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen­ domsskyldvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. De ved Krigsskade ødelagte Ejendomme er anført med den far Ødelæggelsen gældende EjendomsskyIdvurdering, for saa vidt der ikke foreligger senere Om­ vurdering. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om Skyldkredsenes Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. GadeHkitserne kan ved Bragen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). A t Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med en Pil, der viser Nord og Syd. I Real-Registret findes oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg og om Slotte og andre offentlig Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Redl-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiks­ berg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o . s. v.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. med Alfabet-Udhugning --------- Pris 2,75 Kr_________ KRAKS KORT over K Ø B E N H A V N "■ OG OMEGN . .■ 15 Specialkort ,med Kvadratnet og fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. -------- Pris 2,60 K r .---------

Made with