Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

Hus-Regisler for Købeuluivo 210 (118 - E. 35,000 - G. 9.600) (Arb. koop. Byppeforen.) S.vpekassen Acfiv, Fil. 8 Scheef Gunner Gross. 1 Vcndershn O, Tjener g Sydh.428 : Alat hiesen Allieit Formand 212 (117 - IC. 35,000 - G. 10,700) (Arb. koop. Byppeforen.) Als Cai Vnpnmand g Svdh.222 214 (116 - E. 35.000 - G. 11,900) (Arb. koop. Byppeforen.) 216 (115 - E. 35,000 - G. 12,900) (Arb. koop. B.vppoforen.) .s ICibye O, g Sydh.419 2 Hansen A, Kustode g Sydli.l22V 218 (114 - E. 35,000 - G. 13,200) (Arb. koop. Byppeforen.) i Thcisen Jobs., Slapteriarbejdor g Sydh.l73x 220 (113 - IC. 35.000 - .G. 7,500) (Arb. koop, B.vppoforen.) s Jensen All'r.,Forvalter g Sydh 442Y i Larsen C Inspektor g Sydh.249v Pedersen Carl, Stukkatør g Sydli.63V 222 (84 - E. 35,000 - G. 5,700) (Art), koop. Bvppoforen. t 224 (■-- Peter Sabroes G. 15) i Petersen S, Alusikcr g Kvdh.l20y 226 (125 - E. 1,200,000 - G. 212,000) (= Gustav Banps O. 1-21, (Arb. koop. Byppeforen.) 228-236 (248 - E. 240.000 - G. 66,000) (Arb. koop. Byppeforen.) 228* ICnpholm Chr. Fuldm. g S.vdh.86x Alapmissen I) |-'rk. Sæbeforr. g Sydh.69 Alejeriet ICiipliave v AG Nit'lscn, g Sydh.351 i Kierkepaard Jolis. Gross. 236 Jorpcnscii Aup. Restaurator £ Sydli.117 Br

Enghavevej

11 — 172

g

Lauritsen Hedvig Frue Ciparhdl. £ V.2936Y Mapnussen Niels Blomsterhdl. g Eva 1665 s(t *Enpby L Barncvopnsfabr. g A.3642 ■ Thcisen T. Værkforer £ Eva 339a • Endalil Und. Uloinatcrlidl. £ V.5322Y 40 (1423 - E. 300.000 - C. 57.4004 (De som Udgivere or Ejere af Illadet „Social-Demok raten” kontraherende Foreninger) Bock Otto Restaurator (Folkets Hus) iDC.2589 & Priv g Eva 2025 42 (1539 - E. 1,200,000 - G. 60,000) (= Lyrsknvp. 2,4,6) (Khliviis Kommune) Frisorsalonen Fiparo S V.3217 Sundhedskommissionen Klinik f. Kønss.vpdomme g licml. Nr. t' d o m N ii m ni e r Kommunnlo Skojteløbcrbano, g V.4301 56 60 (1560 - E. 1,200,000 • G. 171,200) ( = Dannevirke#. 1-5 o# Ny Carls- berp V. 27,29) (Kbhvns Kommune) 56* Srliiiltz CO Slatrtenn. g V.8304 Christensen NA Urmapcr g Eva 1827 Mona Konfeklurefnrr. ,(• Hansen Sipne. Tilsynsforende g Eva 81 i Nielsen liarald Musikdir. g V.5327y Krondal F Dorpli Annoncechef £ ('.9999 Annm iee C entralen £ C.9999 = Olander M E Fiskehdl. g Eva 3247 i ITarvip JllVærkmester g Eva 2379y Wolff Kav Dykke Boplioldcr g V.9496v -. Alad'cn CO Ostcrbve Fuldm. g V.2607X 59s Sa l., Ineet. £ Eva 1751 Pedersen Gerda. S.æbe- A. Parfume forr. g Eva 1751 i Sehultz CC Klaptcrm. Elniff M Bo-trykker i Itottbell-IVtersen T5 Frk. Kontor- assist. A Rottbell-Petersen Au- rora Enkefrue £ V.3043 Freder’ksen P, Maskinmester g V.992y » Ohrm VAT Frøken & Ohrm BIT Da'rerinde g Eva 773y Fnleke A, Bankassist. g Eva 1302.\ . Petersen Sophus Skomaperm. g Eva 2394y Andersen OB, Maskinmester g V.6619x 60s Poul-■en -V Gross. g V.8605 Bahrendorff-Peterscn AV Jordemo­ der g V.2,853X i Joliansen <'lir. Inpenior g V.8732 Christensen A1N Kontorehef g Eva 1977 : Jensen A Prokurist £ Y.8158 AViemann A Alodehdl. V...43v > Pluto Oeorp Revisor g \'.320G < Thapeson CE Aloller Kommunelærer g Y.343x jMicdiael-eu C. Assist. g Eva 925V 62,64 (1561 - E.1,100,000 - G. 162.000) (= Als#. 2,4 o# Dannevirke;,'. 7-13; (Kbhvns Kommune) 62s Christoffersen E Udall P.untma- per g V.9439Y Pedersen Petra Modchdl. g Eva 2376x Herby H Ar.unufakturhdl. g Eva 1294 i Afichaelscn PJ, g V.6619v i Bro Chr. Petersen, Tjener g Eva 841y s Speich JF Kommunelærer Kunst­ maler g V.2853y Parsholm E Urtekr. g Eva 841x . Olsen A'ald. Inspektor g V.2390V Jensen AT Repræsentant 64s Andersson Wlt Baperm. g C.15477 Nielsen lt Giarm. g V.7354 Lcpetøjsforr. Eykken

152 (1549 - IC. 516.000 - G. 47,000) ( = I5avnchøj A1I6 1,3,5 op Johan Kellers V. 1) (Kbhvns Kommune) s Hemstra P ' Urtekr. g C.13446 i Larsen Albert Snedkerm. Inspek­ tor g Eva 1604 i Eriksen CC, Frupllidl. £ Eva 494 4 Sørensen Vald. Bopholder g Eva 2511 154-164 (1548 - E.444.000 - G.59,200) (Kbhvns Kommuno) 154s Knudsen Aksel, A’iscforfatter g Eva 1064 ■ Chrislopbersen If, Telefonmontør g Eva 356V 8 158i Nathansen A Repræsentant 164: Jensen Alfred Snedkerm. 4 Brcms-Fr,'tudsen N, Jnkassator g Eva 154U 166 (1551 - E. 368.000 - G. 47.700) (= Hans Olriks V. 2,4,6 op Johan Kellers V. 13) (Kbhvns Kommuno) k Jessen K Konfckturehdl. g Evn 1526 s Carlsen Em., Desinfektør g V.6350v 168,170 (1556 - IC. 580,000 - G. 70,000) (Kbhvns Kommune) ( Brandstation) Kbhvns Brandvæsen, Røpdykkcr- va-rkstedet g Eva 332 Aindinp Povl Brandiiisp. Inpenior Dr. leelin. g Eva 1626 172-176 (1569 - E. 416,000 - G. 51,000) (= Edvard Storms V, 1,3) (Institutionen Enphavcn 1) 172* NiIsson Albert Kaffehdl. Enpelhert-Petersen Jean Bapcrm., Fil. g Eva 1910 I,arsen IC A'ikt ii.alielidl. g A',8049 Enpelsk Tlie-Tmport Nilsson A Telidl. i Petersen PA, Bankassist. g Eva 3254 Nielsen .1 Chr. R Revisor 174, Sørensen P, Alontør g hcml.Nr. i Solbneh AV, Kokkenbordsmonte- rinp £ V.9098V 176* L:irsen A Inpenior i Hansen Fr. L, llot

S k a d e R ip m o r F ru o S e k r e tæ r

V .4182 R o s c n b a u in I d a F ru o g V .1 9 0 Y : A V olf O tto S e k re tæ r i A fc ta la r b . C e n tr a la fd . £ E va 865 > B id s te d STI R e v is o r B o p h o ld e r g E v a 1755 B id s le d E rik , B a lle td a n s e r g E v a 1755 C h ris te n s e n E ls e , L æ r e r in d e g V .2 1 9 0 Y C h ris te n s e n N F , P o st v a g tm e s te r g V .2 1 9 0 Y 4 S ø e p a a r d J o h a n n e I n s p e k to r g E v a 152 ltrin e k -.T o rp e iis o n IC A fd o lin -'C h e f 3 .A n d ersen C . T je n e r £ V .2657U 68-72 (1545 - E . 500,000 - G . 80,000) (K b h v n s K o m m u n e ) G 8 s C h ris te n s e n S , F r u p th d l. g V .9 2 5 Y A fy re n v . A T o r p B o p - & F a p ir lid l. g V .2 3 3 3 X E n p h a v e v c je n s A lc je r i, g AE9222X i S tc o n lie r p E m m y , A lu s ik h e r c rin d e g V .9632v 3 C h r is te n s e n P o u l G ro s s. W in k e l & C h r is te n s e n G ro s s. g E v a 2947 ■ N ie ls e n B r o d r . K o m m is s io n s fo r r . g C .1832 J e n s e n A F r e d o B a n k r e v is o r g V .9632y « S tillin p L in n e a . E n k e fr u e g V .7 2 1 x 70s S k o t o js fo r r . R a p id v. J V nnn- se n g V .ll v I la n s e n A la rin n s F is k e h d l. g E v a 3269 B c ly s n in p s -C e n tr a le n A d i v . n N ie ls e n g V .3986 s ,. L a r s e n E F r k . K a ffe h d l. g E v a 871 i J e n s e n E . I n s p e k to r g E v a 1384 i W o id n o r C h r . F o r r c tn in p s f. g E v a 433 .T eu-'en P o u l R e fr a p le r g 4r.69074' a M a th ia s o n N ie ls , F r u p th d l. g V .9 2 2 2 v A fo ltk o V .S y p c p le .io r s k ø g AA9632X 4 Jensen Otto, Bndforniand g E v a 194y S ø re n se n .TJ G ro s s. g V .3974 72s L u d v ip s e n B it F r k . K orset-m å - p a s in g E va 1942 B irk e d a l llo lp e r H e r r e lin p c r i- A H n tte fo r r . g E v a 1342 J e n s e n K a j, C ip a r h d l. A lu s ik c r g V .4291 i A n d e rse n B P , fli. D e k o r a tio n s - A T en fo r m a le r g \r.2560v J e n s e n E S O s te fn b r . g V .2815y i F o v e r s k o v E ln a K n m m im e k e r e r in d o K r is te n s e n K J C a n d . p lia r m . • J e n s e n A lfr .. B a n k fu n k tio n æ r E v a 456 •Ten-en F re d e rik S e k re tæ r •T ,arsen K a i R e p n e s e n tn n t g V .3 0 8 y i lia n s e n P o o l S te n liu p p e r m . g E va 1Bl R A 'a d s k jæ r O M T r a n s la to r g V .2 8 1 5 4 ' 74 ( = S -B o n le v a r d 112.114) s J e n s e n K A F B a n k k a s s e r e r g V .752u i R o m m e lm a y e r E F r k . S la p le r fo r r . K r a p G r e th e , S y p e p le je r s k o g E v a 194(1 G ra n O lp a F r u o K lk o llc k t r ic o g E va 1658 a A V eliru m AI. g W 4802 N ø r g a a r d P e d e r U n d e r d ir . g E v a 1650 . F’ o p t i c B o -h o ld e r g V .1936v H o ffm a n n A a p o K r e a tu r k o m m . g E v a 3030 76 (-* S -B o u le v a r d 133) IIe il> e r \V A C o . A k ts ., A n to m o - liillu ll. g 0 .1 4 9 4 7 A E v a 3346 F o p A r n o A u to m o b il- A M o to r - c y k le fo r h d l. g E v a 3701 102-106 (1093 - IC. 3.000.000 - G . 645,000) (K b h v n s K o m m u n e ) S p o r v e je n e s H o v e d v æ r k e tc d g ★ C .6101 104 S p o r v e je n e s H o v e d v æ r k s te d s k o o p e r a tiv o M a r k e te n d e r i. F o lk e lo k a lo g V .9871 & V .7200 106 »M a p ie n -a n n i A IP T r a fik m e s te r g E v a 3434 C h ris te n s e n I I C S ta tlo n s m . g AC3633 108 Z a lie ll W ilh . M a le r m . g V .7163 K o lu n a m ls lm s e t v . G o tfr e d P e rs so n g E v a 3212 H a n se n P S k o m a p e r m . g E v a 2447 V e s te r b r o s F n r a p e h d l. v. C A n - i d e rse n £ A'.7014 j E n p lia v e v e je n s D u clid l. v . C A n - d e rse n g \'.7014 A lik k o lse n E n o S m o d e m . g V .7014 ‘ K b h v n s S p r ø jte la k e r e r i g V .7163 g

Made with FlippingBook Ebook Creator