Kraks Vejviser 1936 gaderegister ny

II — 150

IIus-Register for København > Jensen Kristen, Vognmand £ V.9095y « Stilling Johanne, Frue £ V.5625v 50 (328 • E. 180,000 •G. 25,400) (= Estlandsg. 1,3) (Frk. Ida Eudvigscn) s L/tsen Aa Dan. Husejer £ V.9897 52 (390 - E.140.000 - G.24.700) s Sørensen II Cigarhdl. £ V.5286X 1 'Albertscn CF Husejer £ V.5286y 2 Pedersen SP. Tønirer £ V.7465 54 (391 - E.140.000 - G.24,700) (Husejer Karl Bendt) s Pejor-Saloncn, Dame- & Hcrrofri- sørsalon £ Eva 2363 Bendahl B, Sekretær £ Eva 2363 56 (392 • E.135.000 - G.26,400) (Dctailhdl. CE Christensen) Jensen JP & F Axcn Restauratører (Steve) £ Y.6521 58,60 (= S-Bonlcvard 44,46) 58s Bolvig I, Ismejeri £ Eva 2279y Jørgensen B Frue Cigarhdl. £ Eva 2279x • Iloffmann V, Mekaniker £ V.5656y 60 i « m Mogensen IV Snedkerm. £ V.5658v Dannevirkegade IS Fra Ny Carlsberg V. til 8 -Boulevard (se disses Skitser) 1-5 (= Enghavev. 56-60 og Ny Carte- berg V. 27,29) Is Nielsen R Frk., Tclfinde £ Eva 2376v Larsen E Frk., Sygepl. £ Eva 2376U i W'olff Otto V Bankkass. £ Eva 2398 Nielsen Fritz Maskinmester • Harpsøo Agnes Frue Musiklærer­ indo £ V.9496u < Sølling Elly Enkefrue £ V.6823v Petersen E Sejer, Politibctj. £ Eva 773V 3s Nielsen R Pakkassefabr. Nielsen N, Bryggorikuek £ Y3M Th i Nielsen J, Lokomotivfører £ V.2390U • Nielsen Edm., Aesist. f Eva 2381 Jensen Rud., Tjener £ V.2607u • Bolin Carl Guldsmed Jacobsen. CJ, Itepra-sentant £ Eva 3020 • Thinggaard V Fuldm. 5s Fischer JM, Varmemester £V.9439v 1 Hansen I1C Sekretær Forbunds­ formand £ V.7727 2 Klein Vilh. Byguingskonduktør £ Y.6192Y • Winther HL Assist u. Magist £ \.9005y 7-13 (= Alsg. 2,4 og Enghavev. 62,64) 7s Ejlerskov Aa, Assist. £ V.9437Y • Agerbcck HM Bogholder • Theis W Adler, Bankassist. £ Eva 773x • Pedersen NP, £ V.538x 9a Nielsen KM Barslund Afdelings­ leder • Walin FV, Mekaniker £ Eva 1302V lis Jørgensen HR Afdelingschef • Petersen EH Frk., Tclfinde J Eva 412v . Hailunder CO, Værkfører £ V.8347 • Nielsen V Forrctningsf. £ V.8023 13s Hansen HA Købmand i Petersen C Forretningsf. Lands­ tingsmand £ V.9902 Graf] HP Formand £ Eva 2394v i Kjærulff WA statsaut. Revisor £ Eva 2342 Olsen Emiiio Enkefruo £ Eva 3520 • Christiansen Frode Braucr Arki­ tekt £ V.4137 Jepsen Elisa Enkefrue £ V.2853V 4 Nielsen 11C Kommunelærer £ Eva 925y Nielsen Vibeke Frue, Massøse £ Eva 925y Jensen Anna, Hjemmesygeplejer­ ske £ Eva 2394u i Christensen NP fh. Togfører Petersen It Bødker, Montør £ V.2381V Dansk Jernbanetidende Eksped., I V.1176 Uheldsforsikrings-Foren. f. de dan­ sko Statsbaners Personale & NP Christensen, Sekr. £ V.1176 • Juelsborg A Provisor Cand. pliarm. £ V.2381x Grønliedi AV, St.vrmnnd £ V.5377u • Hansen LK, Trafikassist. £ Eva 267 Hansen M, Ovcrpakmcstcr £ Eva 1852Y 19 (= Alsg. 1 og Enghaver. 66 ) s Petersen W Forretningsf. £ Eva 1869y

Dannebrogsgade

KLahmborg V, Jcrnhdl. £ V.2340x 47 (358 - E. 190,000 - G. 29,300) 8 Christensen Helmer, Frugt- & Grønthdl. £ V.5633y Jørgensen V Lædcrvareforr. £ V.5633V . 'Jensen Johanne Enkofruo £ V.3218 Aa Falkenheim C Skotøjsfabr. 49 (348 - E. 190,000 - G. 29,600) (Husejer C Albertscn) 8 Nielsen Brodr. Tago & Gunnar Koloniallagcr £ Eva 576 Potersen PJ llørkr. 8,i Nielsen Nielsino Mejeri £ C.4492 i Rasmussen D & E. Frøkner £ V.6994X > Petersen Chr. AJ Bogtrykker 51 (376 - E.175,000 - G.26.600) (Byretssekr. DF Salomonsen) s l)ania v. John Wennergren A Egil Johansen Viktualieforr. £ V.8514 s,i Jensen II Bagerm. £ V.860y i Andersen OA TaDclscrerm. £ Eva 879 G o t h s e m a n e K i r k e 55 (1067 - E. 92,000 - G. 17,100) ( Driftsbost. Ilerm. Sicling) s Rosen v. Fru Karen Fritzsche Blomsterhdl. £ V.5365X i Schrøder lians Billedskærer £ V.5365y SbGroth Vilh. Snedkerm. 57 (= S-lloulovard 40,42) 8 Jensen Chr. llørkr. £ V.6179y « Jørgensen OF Fotograf. 2 (58Lod3 • E. 660.000 •G. 370,000) (= Vesterbrog. 63) (Enkefru Sil Itousscl!) Carlton-Bilen v. NV Pedersen £ C.6660 8 Niolson Pctroa Cigarhdl. £ V.8133 Blomstcrforr. Royal v. Nina Friis £ V.6640 Lyndbo L Møbelhdl. £ V.8434 i Hansen J Skiltefabr. £ V.3902 Christiansen Laur., Maler £ V.6219X i Lythcko CFW Budeksæd. Radio- rorr. £ \\6249v 4 (58Lod4 - E. 110,000 - G. 24,900) (E.iendomshdl. Chr. Olsen og Si­ gurd Olseni k Hildcbrandt EC Ligkistemag. £ V.8525 Olsen CJ, Mejeriejer £ V.8464 s Kristcnsen-ltiis O, Dameskrædder £ V.7849 . 'Olsen Chr. Ejendomsmægler £ V.7534 Nielsen V, Kartoffeltud. £ Eva 3336 6 (58Lod7 - E.100,000 - G.19,600) xGluud’s Wilfred Eftf. Lædorhdl. £ V.158 s Buck CA Skra-dderm. Hansen Camilla, Enkefruo £ V.7002 1 'Munk Th. V Guldsmed £ V.7945 Kbhvns Gnhlvarefahrik v. Th. V Munk £ V.7945 2 Nielsen O. Dameskrædder £ V.1947X 1 Hansen IPN Forvalter £ V.4189 8 (58Lod8 - E.65,000 - G.16,600) (= Westend 11) KDincscn PH Mølielhdl. Vaaknforr. £ V.1197Y 12 (58Lod2 - E.110,000 - G.27,500) (Fru Ingeborg Fledclius) K Milner Chr. Møhclhdl. £ V.8444 s Hansen FAV Rullegardinfabr. £ V.8493 Nyhims Chr.. Gronllidl. £ Eva 796 14 (58Lod 11 - E. 115,000 - G. 28,300) (Frelsens Ila-rs Bygnings- og For­ retnings-Akts.) KVesterbros Brændsclsforsyn. & Bin- derjip A, Mekaniker £ V.6859X Lundin N, Marskandiser £ Eva 1306U Fynsk Selsk. Foren.

Laaneforrotningen Nr. 99 v. OP Mortensen £ V.1047y Madsen M Frk., Kunststopning £ V.9612y Simonsen’« It Vaskeri, Fil. £V.646 As Jensen Frits, Mejeri & Brøduds. £ V.2052x i Hansen Helga Enkefrue £ V.1047X 15 (58Lodl3 - E.95,000 - Q.23,800) (Frk. Ellen Brodersen) KOlsen Peter, Cigarhdl. £V.9426y 6 Mouritzcn K Tornbjerg Møbelhdl. £ Eva 107 Ai Larsen BK, Enkefrue £ V.5846x 17 (58Lod 9 - E. 130,000 - G. 23.900) (Skomagorm. Clt Jørgensen) KRceh Martin Møbel- & Marskandi- serforr. £ V.7108 Heincmann B Urtekr. £ Eva 1147 i Importfirmact Agnca Akts. £ Eva 402 Jørgensen M, Enkefrue £ V.5519x 19 (58LodlA - E.95,000 - G.19,900) (Gross. Georg Boldt) S Lauridsen JK, Ismejeri £ V.1998X Hansen AV, Marskandiser £ Eva 1081 t Collstrup GJ Snodkcrm. i Andersen Chr., Tømrer £ V.9288x 21 (58LodlB •E. 115,000 - G. 20,000) (Entreprenør C Christensen) 8 Nielsen 1,0 Møbelbdl. £ V.2745x Wilth A, lnspektriee £ Eva 3124 i Lcegaard Edv. Tandlæge £ V.73V i Juul M Frk., Sygepl. £ Eva 593 23 (58Lod6 - E. 115,000 - G. 26,000) KMcilstrup J11 Snedkerm. 1 ‘ Albrcktsen AC Pianofabr. £ V.9374x Ai Nielsen E Frk. Afdelingschef £ Eva 3193 25 (147 - E. 85,000 - G. 23,300) (Fru E Fetersen) s liundepleje-,Salonen v. Nanny Ben- vig, £ Eva 2201 Kaffelagerct, Fil. af Hillerød Kaf- febrændori £ V.6653x Olsen Wil ltcstauratør (Café lier­ man) £ C.12275 s,i Aabye Jt, Oigarlidl. £ V.577X 27 (148 -E. 84,000 -G . 23,800) (Husejer K Kristensen) s Jensen 11 Viktuaiiehdl. £ V.6653v Jensen Frida Ilrandt Frue, Danic- frisørinde £ V.2241X Thalmay J Urmager £ V.577y 2 Nielsen Carl, Specialarb. £ Eva 3474 Din Wisgaard Georg Snedkerm. £ Eva 1251 29 (188 - E.135,000 - G.33,000) (Ejendomsakts. Svanen) s Pedersen Bcnthine Akts. Damckon- fektionshdl. £ V.9932 Kaiser A Enkefrue Cigarhdl. £ Eva 1478 Bs Biilsten AH, Mejeriejer £ V.7964 2 Carlsen Carl Slagtcrm. 31 (231 • E. 110,000 • G. 30.000) (Fuldm. V Bitsch) s Brørup Johan Møbelfabr. £ V.797y Westend Cigar- & Vinforr. v. Jobs. Pedersen £ V.263y s,Ai Hartvig O llagerin. £ Eva 3957 A» Andersen G Tb., Værkfører £ V.183bx 33 (254 - E. 185,000 •G. 25,300) (Møtlccjcr C Larsen) s Hansen C Viktuaiiehdl. £ V.8526 Jensen Th. Fog Lædorhdl. £ V.1431 i Hansen 11L Guldsmed 35 (270 - E.96,000 - G.17,100) (Revisor CV Jacobsen) s Hansen lt Meyer Vaskeriejer £ V.6981X 39 (305 • E. 275,000 - G. 91,000) (>= Istedg. 63) (Restauratør VP Petersen) Ai Ave.sta Laborat. v. P Pedersen, £ V.7345 • Jensen 11J. Kontorist £ V.6840y Bs Madsen Sil Radio-

s Skandinavisk Si>ejl- &, Vinduespo­ lerings Co. v. Albert Borch Corell &Eva 3156 1 Andersen NC Kasserer £ V.6416x > Nielsen Carl, Slagter £ V.6416Y 20 (58Lodl5 - E. 72,000 - G. 19,300) (Slagterm. II Ilartinann) B Jørgensen M, Cigarhdl. £ V.8678 Hertz Else. Kunstindustri £ V.309y 2 Petersen CM Ejendomsmægler £ V 3938 22 (58Lod 16 - E. 115.000 - G. 26,300) (Kaffchdl. Thor Lange) K Larsen Jobs. Snedkerm. £ Eva 942Y s Nielsen Laur., Cigarhdl. £ V.560311 1 Jensen AH Vognmand &. Danne­ brog Fl.vttcforr.. £ V.3388 & V.1414 i#u Lippcrt- K. Skiltefabr. £ Eva 1588 24 (58Lodl7 • E. 110,000 - G. 26,400) (KO Kla-bol) s Levin Max Skraddcrm. & Danne­ brogs Bckladningsmagasin £ V.5009V 2 Olsen M, Fruo £ V.5603V iii . s Smith OJ Fabrikant Gas- Eiersted Jobs. Bog- & Papirhdl. £ Eva 942x j Jonsen M Overinspektor £ Eva 1065 26 (58I,odl8 - E.150.000 - G.28,200) (Landsrotssagf. Chr. Frederiksen) As Thomsen J Antikvarboghdi. £ Eva 374 Lassen C, Viktuaiiehdl. £ V.6233Y 28 (104 E.150.000 - G.23.400) (Landsretssagf. Chr. Fredorikson) ic Andersen A Møbelhdl. £ V.50O9X 3 Rasmussen Viggo

Made with FlippingBook Ebook Creator