Kraks Vejviser 1935 personregister

III — 1474

Liste over Døde

Yilstrup A’ald. Pastor emer. It. (31. Aur.) Yimpel Jacob O\erin^p<'ktoi' (and. ph.arni. (15. Aur.) M'inkel It AV fli. Amlsvejiiisp. It. DAI. (26. Sept) Winther Niels Skibsreder Ksbjerr (24. Nov. 1933) AVinther Tlans Sosnepra-sl. Sonder Ilojrup pr. IVder.-trup (24. Aur.) Misinann J P J Lojtn. DM. It. (20. April) Willi A T fh. Poliliassist. It. (2. Pebr.) Mittrnp Niels Konsul (20. Scpt.i Yndder X A Slojdskoleforsl. (3.April) AAoIff F N llirenior It. (4. Marts) AYorsoe Prank Sasforer Aalestrup ( 8 . Dee. 1933) AYraac Peter Puldlli. Itorrerrepra-.-en- tant (31. okt.) Mylieb-.Muxoll J1 v. Tnldlor\allei j.ojtn. Slarelse ( 8 . .lan.i Yde Soren Owrrelssarf. (29. Dee 1933) /aehariae It N Kniitorehof It. DA) (3. Pebr.) Zellner A'ald. Tomrerm. Jt. (1. Aur.) Z.ierau Ailli. Gross. (27. Aur.) J Ollraard Knud Overrelssarf. (4. Pebr.) |Orum Aase Kapt. (10. Alaj) Tillæg til Afdeling III.

Torslov 'l'h. fli. IlowdkasMTcr I!. (29. Jan.) Thomsen Alf. Arkitekt fli. llyanin^s insp. (14. AI.aris) 'riiorarensen Oddur C fli. Apoleker o”' Konsul Aknreyri Island 18 . Sept.) Thor^ils Thorkild Y N Direklor It. Slagelse (13. .Ma.j) Thorsen G P fh. Palirikanl (25.Sept.) Thorsen Y Skibsinsp. It DM. (7. .1 uli) 'l'liorsoe C1 1 . (trnss. (28. Juli) Toimarclli l.'tnlx-rto Kompouisl (21. A uk -) Torp Alfred Lurer Tonder (3. Dee. 1933) Tram G<'i'liard Pastor emer.(13.OKI.) Trap de Thynosoii Charlotte l'roken Danpraard pr. I''rederieia (17.April i Trier O Kirkoeiaardsinsp. (26.Marts) Troensetmard Clir. Saeforer fh. Kre- diffnreniiprsdir. li inycKoliiiiK (9. Nov.) Tiixen Aajro X Navintatioiisskolefor- slamler It. Svendborg (7. Ma.i) Tvede Jesper Arkitekt MA (22. OKI.) Tvermoes P Dommer It. Itihe (13. Dec. 1933) Tiiirel Yald. Direktor (3. Okt.) Glrieli Johan l.ii'jrc Dr. med. It. il. Okt.)

I'ssiin? Garl fli. Nat iotialhaiikdireklor Dr. .iur. (22. Juni) Gssintr Al 1 I’i'olV.-.-orinde (7. Pebr.) I l/.on Ailli. fh. Parver It. Kolding • ( 8 . Sept.) W'aidtlow Georn; Gross. (20. Juni) Walloe Jan Itentier U. (23. Dee. 1933) M'alther Yald. Direklor (27. Nov. 1933) Mandel Kinar Konsul Gross It. (29. Okt.) M'antr Tb. C Al Skibsinayler Nyborg (4. Juli) \\alleen L G fh. Teleirrafbestyrer It. i2. Juli) Warbui-K M M Yekselerer (7. Nov.) Aanpell Jon l’rof. fh. Jtektor It. DM. ( 6 . April) Yeilhak II P A Overlade lioskilde (9. April) Uennernald KmiI Kuiisluialer (21. Ma.i) AYernor Julis. Overrolssairf. It. D.M. (23. Alarts) Mi steiTraard II J Lu-tfe (29. Okt.) Meyland G Y C fh. Postmester (10. .1 uni) Miese Ghr. G Trafikkontrolor (12. Aur.) A'illadsen Laurs La-so Yejlby (29. April) Yillemoos Niels fh. Palirikanl It. Skarum Alolie pr. Yenili (9. Alaj)

Slerrogaard Alb. Piildni. <6. Marts) Storm 1’ V Direktor i Klilivns Han- kl.) Sorensen II G fli.Skibsforer v. StaG-b. It. (27. Juni) Sorensen-Saksam'i' Jens Ih. Kredit- loreninnsdireklor It.D.AI. A'raa (1» Jan.) Toiler Anton Si«neprtest v. Ordrup Kirke (16. Juni) Teilmann Oljra Generalkinisiilinde (8. Jan.) 'l'cilmann Kåre Gymnast ikdireklor (2. A uk .) Teinnies 'Pli. Lektor Gaiul. man1. (20. Nov. 1933)

Der findes sidst i 2. Bind et Afsnit

U D L A N D E T hvor der foruden Oplysninger om Danmarks Gesandtskaber og Konsula­ ter, danske Foreninger, større Virksomheder i Udlandet, der ejes og ledes a f Danske, tillige findes Oplysninger fra en Række norske , svenske , finske o. a. udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark og Island.

Indhæftet i 2. Bind — efter Afsnit UDLANDET — findes

EXPORT DIRECTORY OF DENMARK Alle danske Eksport-Virksomheder indordnede i et Firma-Register og Branche-Register med tilsluttende Annonce-Afdeling.

Made with