Kraks Vejviser 1935 personregister

III

874

Ch ri

P erson -R eg ister for K øbenhavn

C hristensen Joh an S lagt orm .(Johan Oli risten- sen NC o.) K lintev. :;;»s Urh. £ Bella ir><)."> - .lolian A (Jo. S la g ter n . Frederiksborgg. 4 H sj £ ('cut. 2902 - K aj S la g ten n .J a g tv . H)U- [Nj - M A Sin L’fnrm. N - b'ri 1 1 avnsir.fj.S >i $ 01-1*2!) - Oskar W in. S lauti thi . (il. K miilicv . I•'!(I 'H U V.iJ(if) r,p. Froderiksstadsg. I5- AJ - 1iotiort. Slagterm . V esterb iog. PRC’ lYJ £ iCva 14!)7 og F alkoner A llé ti" 10 31 O li. 08-27 •• Brodr. Sm edem . V angudov. 235 Soborg £ Sob. 18!i & Sob. 1.1(50 - C Snicd om . Skinderskovv. H jortespring H< rlev D Y rsa 140 - C Sun dem . B ellm ansg. 3H2 [o] - 0 Sm edein. V(‘sterfæ lledv.07:iiH£ Eva2-193x - C A Sm edem . (V esterbros B eslagsm edie) A sg er R ygs G. 5 S IY1 - Carl Sm cdem . A nnexstr. 10 V alby £ Vb. 2011 E p. Valby L a n g g . 75 IV Viilby £ Vb. 3553 - Carl Sinedem . & K aretm ager Sofiey.3 H ell. | H ell. 183 - C C Sm edem . (Brodr. C hristensen) V an- g e d e v .237 Soborg - (dir. Sinedem . E n g la n d sv .4 [s] £ Am . 0210 - C M onrad Sm edem . V enncm indev. 7 4 1 S] £ R yv. 408 4x - 14 Sm edem . L im fjordsv. 7.3 [0 £ Oh. 4271 - II C Sm edem . G as- & Vandm . R avnsb. T væ rg. 6 [H £ N 3513 B p. K orsg. 58 2 [S] £ N 2834 y - .1 P Sm edem . F in sen sv . 79:i [ø - K Sm edem . (M C Joh a n sen ’« E ftf.) N yvej 1 9 J IH - P C W Sm edem . B eslagsm ed .len slovsv. 12 & 14 C liarlottl. £ Ordr..‘M 7(iBp.Blegdam sv. 1301 [o] - S .I Sm edem . (Brodr. C hristensen) V an- g ed ev .2 3 7 Soborg - T horvald Sinedem . (Chr. P C hristiansen & Co.) N -F asanv. 142:t [0 - A Sm ede- & A utom obilvæ rkst. Sn eh vid cv. 1 H erlev J) Y rsa 104 - [Sm orhandlere se A fd. V II F a g -R eg ister] - A Snedkerm . N y C arlsberg V . GIH $ V G387y Bp. G odsbaneg. 10:1IH - A Snedkerm . In g erslcv sg . J2G H B p .V a l- dem arsg. 60:1(H - A Snedkerm . A. F B ey ers V . 18 !ø £ Gh. 4751 - A Snedkerm .V ed H e g n e t 44E] - A J Snedkerm . Stubbevangen G Brh. - A J Snedkerm . N ebbegaardsbakken 14 El - A lfred Snedkerm . K astrupv. 135s [sj £ A r a .7928 - A rvid Snedkerm . F redensborgg. 54 E] £ T g . 2155y - A V Snedkerm . B en tzon sv. 7 (El - B runo Snedkerm . Jern bane A llé 4 8 ,5 0 V anl. £ Dam.s o 1441 - C A J Snedkerm . .1 P E H artm anns A llé 45 V alby £ Vb. 952y - Carl Snedkerm . Ilolhenderv. G H £V G 424y B p. J M T iliele.s V. 7 A S 1H - Carl Snedkerm . K astrupv. 22 2 [S] $ Am . 5172 - C B Snedkerm . K o ld in g g . 14 ES D 0 2338x B p. B legd am sv. 128B 2 m - Chr. Snedkerm . T horsg. 1272 El f! T g. 309 lx - Chr. Snedkerm . H enrik R ungs G. 5 IH £ N 7 8 8 B p. Ve.ss« Isg .2 5 :i IH - Chr. Snedkerm . V odrollsv. 12 H £ V 7177 B p . T onderg. 2 4 4 H - Chr. & Chr. D angaardSnedkerm .B aldcrsg. 16 (SI ÆT g . 3427 y - Chr. M S n ed k 1rm. R aadvad 27 Sprin g- forbi 5! Skodsb. 208 - CS Snedkerm . K on gev. 4 9 Ilo Ite £ I I o lt e 5 2 - E Snedkerm . Ø resunds«. 24C 2E1 5) 031G 5x - E jner Snedkerm . B laagaard s PI. 1G A s El - F Snedkerm . (N Chr. T opp’s E ftf.) U n- garnsg. 2 9 4 (Bl £ Am. 557dx - F A Snedkerm . F rederikssundsv. 14 (S £ T g . 1 0 l4 v - G eorg Snedkerm . B oru ps A llé l3 3 El £ G h . 93 57 Bp. F alkoner A llé 12G5 00 £ N 4250y

C hristensen H Snedkerm . G n ilén feld tsg .S Nj Si ;x 17(5-iy Bp O rnev. l3 l ;Ni - H jalm ar Snedkerm . (H elleru p M askin­ snedkeri & Savvæ rk) H ellern pv. 90 H ell. 5l H ell. )510 - H jalm ar Snedkerm . GI. Jernbanev. 2 8 1 Valby jjl VI.. 3133 - I l PSnedkerm . L yngb yIIoved g.55A L y n g ­ by $ D yngby 207 - .1 Snedkerm . A aboulevard 44 IH $ N 1042 - .! Snedkerm . B join son s A llé 31 Soborg £ Soli. 861 - .! T h. Snedkerm . H enrik R unes G. 174 |N] - .Jorgen Snedkerm . W illem o esg .3 0 [Q] £ 0 lG62v - K Snedkerm . F redericiag. 33:J[Kl £1 Palæ 1030v - L auritz Em il Snedkerm . M arathonv.141 s; - L 14 Snedkerm . Parm ag. 252 S; - L P Snedkerm . A lm ev . 18 H ell. £ H ell. 1717 - O Snedkerm . A a lek istev . 1G0 V anl. £ D am so 1594 - O C Snedkerm . E nebæ rv. 1-4113 £ G h. 9189 - O M H o lst Snedkerm . F alkoner A llé 18 [0 £ D am so 1728 B p. K ath olm v. 152 V anl. - P eter Snedkerm . C eylonv. 5 [S] - i ’ AI Snedkerm . A ladvigs A llé 5 H £ V (5000 y B p. F lcn sb orgg. 2 0 4 H - P O Snedkerm . B rysselg. G3 [S] - l i S Snedkerin, H esso n sg . 37 [s] - Sven d Snedkerm . C lasscnsg.7E l D 0 G553 B p. C lassensg. 474 ffl gi 0 (5907 - S W inther Snedkerm . G oth ersg. 1G71 K - T heodor Snedkerm . N ygaardsv. 5 4 1 El - Ariggo Snedkerm . J a g tv . 105) E 2 El - W illiam Snedkerm . S ten g . 32 IH £ N 7132 B p. S v in g et l o 4 [s] - W illiam S n ed k erm J J en sen& C h risten sen ’s M obelsnedkeri) E sbern Snares G . 73 H - A nders Sognepræ st v. T rin itatis K irke Landemæ rke 1 2 Kl £ B y 7576 - C hristen Sp arekassefuldin.R aadhuspl.l-lA 3 H - A x e l Sp ed itør A agade 92 s El £ N 158Gx - F r.S p ed itor A m a lieg .3 7 K £ C en t.l2 0 3 3& Palæ 3147 Postk onto 1G37 - K a i Speditur V ed L indevangen 164 [0 - Poul Sp ed itor N -F asanv. 2 3 2 1IH - V ilh. Sp ed itor (S p ed itio n -& K larerer-C en­ tralen ) Sy vens A llé 10r*(S) - V illy Speditor (S p edition -& K larerer-C en- tralen) H ollæ nderdybet 33r- [s] - 14A Stabsofliciant iG eneralst. DM . Islands B ry g g e 232 03 £ Am . I82(iy - A S tabsserg. DM . Y anlose B yvej 12 V an l. £ Dam so G09 - G unnar Station sforst. T il Jern banen B a g ­ svæ rd Station B agsvæ rd 4' Bagsva-rd 20 - H a n s Ih. S tationsforst. H o lste in sg . 1LS El - P Stationsforst. sta tio n sv . N a ’rum - I I C Station sm ester E nghavcv. 106 H D Ar 3633 - A n ton S ta tsk o n su len t D ocen t v. L andbo- hojsk. R . B iilo w sv . 40' GQ £ N 992 - O tto Straa- & F il th a tte fabr. L ovstr. 10 K £ C ent. I u l3 5 B p. Som inerstcdg. )8 3 IH |J V 8316 - E w a ld B orgo Stu d . th eol. Svend G ønges V . 181 lirh . - A Sukkervarefabr. E ngland sv. G2 (Hl - B od il S y g e- & P lejeh jem K ild evæ ld sg. 872 ( S £ R y v 2 3 4 x - N iels Sæ kkehdl. (N ørrebros Sæ kk elager) Ingem annsv. 10 (H £ N 1226 - W O fh. Søm in em ester D M .P a n n a g .2 9 s s] - J o h s T aksator M advigs A llé O4 IHj \ 8050 - Gudrun JohanneTandla*geBornliolm sg-.8K - R osa I-roken T andlæ ge Uraniav. 2 l (H £) O cnt.4577 - B orge T andtek niker N ørrcbrog. 107 [Nj £1 T g . I457y - I T andtek niker G o th er sg ^ O 'K l1P a læ l4 1 3 - J en s fh. T andtek niker K orsg. 3 7 1 iH - L aura T andtek niker A F B eyers V . 18 [0 $ G h. 475-4 - AI Frøken T an dtek niker G othersg. 3 K i B y 306y - G eorg T apetserer B U low sv.38C H |)N 1 7 0 8 B p. R osenørns A llé 65* (S

C hristensen H erm anT apetsererStrandh oule­ varden !) [ø $1 0 62(54 - Svend T ap etserer G rill'enfeldtsg. 13 IHi|!N 4377 - Aksol T eg n er G uldborgs P1.102(H j4'N5702 - (5 T eg n er H olm bladsg. 74 - N iels T ecn o r Ared L inden 9 l fH - P eter TelegrafkonlrolorStrandboulevarden M 3 1 m - V ald. T ilskæ rer Fæ llodv.K P El D N 4877v - N i ’ fh. T ogforer D anncvirkog. 19' 13 - C C fh. T oldlorv. R . Priorv. 42 00 • - F A II fh. 'Poldforv. It. DA1. T horvald- sen sv. GO1 H - NC AI fh. T oldinsp. R . DAL L iplcesg. 21 1 M - A C T oldkontrolør lte v e n tlo w sg . 282 H $ V 2094x - TI C J fh. T rafikkontrolor F o lev æ n g et 10s C liarlottl. D Ordr. -I2!)7 - O O T rafikkontrolør v. S tatsb . H olger D a n sk es V. 88 ' [0 - E llen T ranslatrice Fredh. K an. 182E £ B y 1542 - G T ranslatrice F redh. K an. 182K £ B y l5 4 2 - H o lg er T ranslatør V a lb y L a n g g .4 9 A 4 V alby £ Arb. 310x - Ida T ranslatrice L in n ésg . G4 K § B y 695 - J C T ranslatør Cand.phil. F rederiksborgg. 4 4 1 K £ B y 705x - T o n elG oyerF røk en T ranslatriceA dolphsv. 5 2 G je n to fte £ G jent. 170 - I W aage T rikotage fabr. T orncrosev. 13 H erlev £ Y rsa 164 - .1 O T rikotage fabr. J a g tv . G4 El £ N 5165 - E d ith Frue T rikotagchdl. P rin sesse C harlottes G . 13 (H £ N 4511x - O tto T rikotagchdl. H ovgaardsg. 9S O - A x el T ræ lastagentur G ross. A aboulevard 29 IH £ C ent. 9G7G N N 73GG (9-5) - Orla T ypograf G enforen in gsp l.491 (0 £ T g . 5143y - G eorg V fh. T oiiim erhdl. Byg-holmv. G1 V anl. £ Dam su 211 - A Tom rerm . Ordrupv. 97 C barlottl. - A Tom rerm . S try n o g .4 1E] £ R yv. 152-lx - Chr. Tom rerm . ITibansg. 3 3 E) £ 0 7147 - C N Toiurerm . Parm ag. 25 s (Hl £ A m . 7358 - C P T øm rer D am gaardsv.3 K lplig. £O rdr. 643 - E jn er Tom rerm . Am agerlirog. 1033 (Hl £ A m . 1789 - E R o th T om rerm .T u llin sg .2 7 4H £ E v a 2 5 7 x - II T om rer F agforeningslbnnan d K irsten P iils V . 12 C liarlottl. £ Ordr. 445 - I V Tom rerm . G ustav E sm anns A llé 3 Soborg £ Sob. 1085 - J e n s Tomrerm . & K aretm ager T rorødv. 53 Trorød V edbæ k £ Trorod 18 - L C Tom rerm . K loverbladsg. 5 4 l V alby £ V b /3 7 0 7 - M arius T om rerm . H offm eyersv. 23 [0 - O T om rerm .Slotsv. 59 C harlottl. £ Ordr. 40(56 - O H Tom rerm . N y Carlsberg V . 152 (H - O II Hi. Tom rerm . R cbckkav. 5 5 1H e ll. £ H ell. U 2 3 u - P T om rerm .Slotsv.43 C h a rlo ttl.£ Ordr.619 - P C hr.T om rerm .0verod v.96H o lte £ H o lt e 580 - P 14 T om rerm . H en rik Ib sen s V . 2 3 IH - L C U nderinsp. B ernstortlsv. 67s H ell. - A H oj b erg U n d ervisningsinsp. Dr. phil. R . F red h . K an. 26 IE3 £ C ent. 3749 B p. U d sig ten 25 G jen to ftc £ G jent. 249 - A J U rm ager F alkoner A llé l0 8 (E l£ N 3 3 8 ly B p . S t. H a n s T . 3 2 2 (fil £ N 2248x - C A U rm ager S t.A n n æ G .9 K £ A m .5 0 4 9 y - C L U rm ag erR ev cn tlo w sg . 24' E £ V3334 - E rik I’ U r- & Instrum entm ager K attesun d 10 K £ B y 1565 - H alfdan U rm ager N -F rih a v n sg . 14 E )'£ 0 2962x - J o r g e nCh r i s t e n s e n U rmagerG uldsm ed Ø sterbrog. 82 El £ 0 4 u 2 B p. Stran dv. 142 El £ R yv. 2742y Somm crbp. ,S o L k in sh y t' te n “ A loth sv. 2 Sollerod £ H o lte 624 . - N A nkersborg U rm ager E n gh avev. 56 £ E v a 1827

Made with FlippingBook HTML5