Kraks Vejviser 1933 personregister

Vejledning i Brugen af Person-Registret

1) E ft e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnef umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er opført nnder det sidste Efternavn, i. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S tillin g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fnldm.) og Kandidater (Gand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter Forbogstaver (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etfc.; nansen A & Co. = Hansen A O OlJ. Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Hedindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

MEDDELELSE OM FLYTNINGER NAVNE- o g

STILLINGSFORANDRINGER ETABLERING AF NYE VIRKSOMHEDER o. l . bedes indsendt til Vejviserens Kontor, Ny t o r v 17, K j ø b e n h a v n K. inden hvert Aars 20. Oktober. Benyt Blanketterne i Slutningen af dette Bind

Made with