Kraks Vejviser 1933 personregister

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof, som overhovedet ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

A fd e lin g III.

Person-Register for Kjøbenhavn.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor^Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv 1 Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man natnrligst vil 8øge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som væsentligst gennem Folkeregistrene er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. *

Grænsen mellem dette Registers Omraade og Provins-Registrets er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade".

T i l l æ g : L is te over Døde. En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 10. November 1931 — 15. November l#32, med Angivelse af Dødsdagen.

Alle Forretnings- og Privat-Adresser af almindelig Interesse optages i Kraks Vejviser.

Made with