Kraks Vejviser 1933 personregister

Animated publication

Vejviseren indeholder en Mængde nyttigt Stof, som overhovedet ikke er tilgængeligt i andre Haandbøger.

A fd e lin g III.

Person-Register for Kjøbenhavn.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor^Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv 1 Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt, Telefonnummer og Postkonto Nr. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man natnrligst vil 8øge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens lilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som væsentligst gennem Folkeregistrene er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Afd. IV, Provins-Register. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. *

Grænsen mellem dette Registers Omraade og Provins-Registrets er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade".

T i l l æ g : L is te over Døde. En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 10. November 1931 — 15. November l#32, med Angivelse af Dødsdagen.

Alle Forretnings- og Privat-Adresser af almindelig Interesse optages i Kraks Vejviser.

Vejledning i Brugen af Person-Registret

1) E ft e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnef umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er opført nnder det sidste Efternavn, i. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S tillin g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fnldm.) og Kandidater (Gand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter Forbogstaver (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etfc.; nansen A & Co. = Hansen A O OlJ. Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Hedindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

MEDDELELSE OM FLYTNINGER NAVNE- o g

STILLINGSFORANDRINGER ETABLERING AF NYE VIRKSOMHEDER o. l . bedes indsendt til Vejviserens Kontor, Ny t o r v 17, K j ø b e n h a v n K. inden hvert Aars 20. Oktober. Benyt Blanketterne i Slutningen af dette Bind

Afdeling I I I Person-Register for Kjøbenhavn. Omfatter Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer(se Kortet nedenfor.) Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

50

III —786

Person-Register for KJøbenliavn Aagaard L M Bankassist. Fredenshøjs Allé 6 * E - Carl ECand.polyt.tekn.FotoarafRedaktør Anker Heegaards G. 5 3 4 By 2919x Bp. Morlenesv. 14 Holte 4 Holte467 - SO Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl. f Damsø 220 Postkonto 753 - D Munk Direktør Reventlowsg. 305 0 I Eva 1782 - C L F Enkefrue Rysensteensg. I 2 ES f By 1083y - Gerda Enkefrue Brøndsteds Allé 7 2 IBI V 6015y - Jenny Enkefrue Solgaarden 232 E f By7- 3523y - M Enkefrue N J Fjords Allé 10 3 3 f N 4137x - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) P 0 4* Ankers G. 2SE 4 Palæ 1974 - Peder Forretnings!'. Njalsg. 39 2 E S ^■t0' 465y - NNielsen ForstanderRyesg.288 [ 14665 - Dagmar Frue Amagerfælledv. 9SE i Am. 1680x - Ellen Frue S-Fasanv. 473E 4 Gh. 7424 - D E Frøken Carl Bernhards V. 81QD „ - Gunnar Fuldm. Rughavev. 1 1 Valby 4 ^ 771x - Harald Gross. Ansgars Allé 161Valby _ . - LB Gross. (Nordeuropæisk Handels Un>0lll Hellerupv. 712Hell. ■Otto Gross. Vesterport E) 4 By 7030 Bp- ■ J0stbaneg.3 8 E ® 0 6133 ■& Frederiksen Guldsmedem. N-Voldg-2” IB 4 By 7157 Postkonto 4592 , - V Guldsmedem. (Aagaard &Frederiksen N-Voldg. 20 3 E - P Ingeniør Bernstorffsv. 154 Hell. - Paul Ingeniør Gross. (Baeh&Bonne’sEft'-' Enighedsv. 53 Charlottl. - Annine Frøken Kommunelærerinde Strandboulevarden 165E 4 0 7037v - A P L Kommunelærer Frdbg. Allé 58 ”IV 4 Eva 1591 - IdaFrøken KommunelærerindeSorteda®s’ doss. 63A4E 4 N 2203y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil- deskovsv. 10 Hell. § Hell. 522 _ ^ L M S Kommunelærer Frdbg. Allé58 *'H - M Kommunelærerinde N .1 Fjords All® E J N 4137x r , - HV MKonstruktør BogholderAUé67V»n; - I I F Kulhdl. Vognmand Jægersborg ;7U 22 Charlottl. 4 Ordr. 2430 & Ordr. 499 - K J Købmand Vestkærs Allé 8 Hviden* Valby 4 Hvidovre 92 m - Viggo Købmand Torvet Nærum 4 Ns ®1,4 65 - O C Læge Dr. med.V-Boulevard 13 0 S Cent. 11078 (2-4) Postkonto 3955 Bp.R“rf) mester Jensens Allé 22 1 E 4 0 7236 (B '’J Hjalmar Malerm. Amagerbrog. 153 4 1S* Am. 4132 , - P Manufakturhdl. Roskildev. 368 Rødo* Valby 4 Rødovre 190 . - Poul Manufakturhdl. Valby Langg-1-2, Valby 4 Vb. 160Bp. S-Boulevard 87‘ - EmmaFrøken Maskina'fskrivmngsbur-w thersg. 364E 4 Fal® 497v .. nt, ■O F Murerm. Vesterbrog. 169 IB 4 3702,10079 & Priv. f V 8085 (10-2 Lørdag) , - Th. Murerm. Hollænderdybet 142E I '4 2139x .-92 ■Knud Organist Norgesg.30r,E 4 ibf - R G Overassist. v. KTAS. Havebo Sva* 5 VB. 317v g - P N Overbetj. i Statspol. Artilleriv. 4 Am. 3057 ■N A Overmontør AarhusPl. 4S Ø I - Andreas K Overpakmester Marstalsg- E 4 O 4853y ■ - HPostassist.Langelandsv.37IS140B-8 jgj - F Postkontrolør Sortedamsdoss. 63A •Olfred Prokurist Mathildev. 184 B å 6757 , ri®4' - A Repræsentant G.jentolteg. 56B trJ to fte 4 Gjent. 1460 251

Aa—Aaga

Aaboulevardens Apotek Aaboulevard 70® JJ Cent. 9500 - Budcentral ved Chr. Rasmussen Blaa­ gaardsg. 36® JPCent. 11455 &N 5383 - gi. Bureau v. S Kofoed Sygeplejebureau Aaboulevard 62 Hl JPN 2442 - Cykle- & Radioforr. v. Alfr. Baueli Aa­ boulevard 40 H 4 N 778 - elektr. Installationsforr. v. CNielsen Julius Thomsens G. 23 IS 4 Cent. 11630 • - Farve-& Tapetlagcr vedRud. MeyerAabou- levard 28 Hl fl N 946v - Flaskehandel v. S Hoffmann Gasværksv. 9 IS 4 V 2846y - Fæstekontorv. JC Andersen Jakob Danne- færds V. 6 S 4 Cent. 5418 - Spisehus v. .T C Christensen Aaboulevard 27 S 4 N 5450 - Vaffelbageri v. A Kiopp Rantzausg. 44 H 4 N 5221 Aaboulevard-Kioskenved ANielsen Aaboule­ vard 25 S 4 Cent. 2049 Aaboulevard-Kvarterets Special-Værksted ved Th. Poulsen Rantzausg. 35 Hl 4 N5929 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 96 E 4 Am. 3041 Abron A fk. Postmester Amieisv. 41S 4Eva 861 Aaby [Se endv. Aabye] - Emil Ingeniør Cand. polyt.Glahns Allé 43s E 4 Gh. 3829u - 1 Vioeinspektrioe Hans Tavsens G. 5SHl 4 N 1254y Aaby Ekspressen v. HMøllerFlytteforr. Eng­ have. PI. 17A S 4 Eva 1181 Aabye [Se endv. Aaby] - C Cand. phil. Annasv.42 Hell. - Lorenzo Direktør Søvejen 15 Holte 4 Holte 411 - C Enke e. Apoteker Østerbrog. 394 E 4 02467x - Thilda Enkefrue Hollænderv. 233S J V2382v - Dagmar Forstanderinde Colbjørnsensg. 34S 4 V 2769y - K A F Frøken Svinget 165E 4 Am. 1703x - Rud. Gross. Papirposefabr. Griffen- feldtsg. 544H 4 Cent. 1257 - Vilhelm Gross. Griffenfeldtsg. 544H 4 Cent. 1257 Bp. Romersg. 20 A4E - JS F Ingeniør Cand. polyt. Ellevadsv. 33 Charlottl. 4 Ordr. 2735 - Jørgen Ingeniør Cand. polyt. Holsteinsg. 614E 4 0 8120 - Oscar Installatør N J Fjords Allé l 4 IS - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 34S - Jørgen Kunstmaler Gothersg. 1432E 4 By 456y - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 10600 4 N 3855 Bp. N J Fjords Allé 33B - E Redaktør Cand. theol. Dosseringen 183 Hl 4 N 3193 - A Repræsentant Cæeiliav. 132Valby 4 Vb. 2547 - F Sekretær i Stat sanst. f. Livsfors. Cand. jur. Svinget 165 [8] 4 Am. 1703x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 E 4 Palæ 878x AabyholmVinduespoleringsbur. v. Paul Sund- Strup Marstalsg. 10 E 4 0 7787 Aacega Brændselsforr. v. G Andreasen Blaa­ gaardsg. 36 H 4 N 7363 Aadal Vinduespoleringskomp. v. Laurits Ol­ sen Ved Klosteret 19 E 4 R.yv. 2786 Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G. 233H) - Flytteforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19 13 f Eva 1750 - J Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosenørns Allé 41 13 | N 5349 Aaen P J Overassist. i Post- og Telegrafv. Carl Bloehs Allé6Søborg AaesTb.Maskinmester i FlaadenHolmbladsg. 762E Aafred L & L Mortensen Mekanikere Sund- krogsg. 17 E 4 Ry7-4005 AciQ&c\rtlCLumbye Assurandør"V&IbyLsingg, 1433Valby 4 Vb. 30

Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Verner Christiansen Graabrødrct.8E flCent.7304 Aaaba v. J Hansen Transportforr. H CØrsteds V. 11 B> El | Cent. 11788 Aaabach Kompagni v. Magnus Haahr Giarm. Godthaabsv. 64 0 4 Gh. 4350 Aaabel Laura Husgerningskontor Odenseg. 243 El f 0 7691 Aa-aclo Komp. v. CGabriel Christensen Vin­ duespolering GI. Mønt 39 IB 4 By 5434 y Aaager JanusMurerm. Jomsborgv.31Hell. D Hell. 74 Aaals Richard Thor Hansen Snedkerm. Larsbjørnsstr. 7 IH ft By 2205 Aaba Bud & Transport Co. ved K Munch & H P Jensen Dybensu. 6 DS1 4 Cent. 3355 Aabac vod S F Garly Flytte- &Vognmands- forr. Viktoriag. 12 IS f V 8145 Aaback v. G W Andersen Soigneringsforr. Vesterbrog. 137 IS § Eva 814 Aabad O J Direktør Westend 304IS A.A.B.A.F. ved Holger Jensen Præstegaards Allé 15 Brh. f Bellal217 Aabak A C Gross. Frra. Svend Trøsts V. 13 IS 8 Cent. 3106,3126 & 15484 • K Snedkerm. Fred. d. 7. G. 18 H f N 6034 Bp. Fanøg. 272El f Ryv. 862y - v. O Anderberg Vinduespoleringskomp. Vesterbrog. 47 S 1 |V 1977x Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 E f Cent. 8447 ald Atelier v. Joh. Lyngby Korsg. 43 IH 4 N 6876 Aabart Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 E 4 Ryv. 1323 Aabech Alexius Arkitekt Murerm. Kaløv.31s Vanl. $ Damsø 986 - Jens A Damekonfektionsforr. Husumg. 10 IH) 4 Tg. 1706x Aabel [Se endv. Obel] - HPelektr.Install.Strandg.5C4E||Am.5759 - Gunnar Organist Rosendalsg. 164 E f 0 3581 x - J P l ’heilmann Repræsentant Rosendalsg. 164E f 03581x Aaben Auto Kørsel ved Fr. Ganderup Prins Jørgens G. 2A IH) Aabenraa Metalbogstavfabr. v. Chr. Dahl Aabenraa 15 E 4 Palæ 4445y - Røgeri v. H Iversen Aabenraa 4 IB 4 By 4202 P Aberg Sigrid Frue St.Kjelds PI. 6 * 1 1 Ryv. 4064 Aaberg ErikInstrumentmagerVodroifsv.21B‘ IS S V 6681x - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Vestmannag. 3 E D Am. 3365 - C J Maskinmester Niels Bohrs Allé 5 Søborg f) Søb. 579 - KRepræsentantOle SuhrsG.74Kl|)Palæ4324 - Ang. Tømrerm. Kristiansholms ØK1S Am. 1375 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Ve­ sterport IS JPBy 8674 Aabid, Akts., Odlejningsforr. Ny Vesterg. 1 IB S Cent. 7007 Aabirk Sv. Købmand (Sanafer) Holgersv. 7 Charlott!. Aabjerg Trævarefabrik v. Vald. A Olsen Aabjergv. 2 Vanl. § Damsø 1702 Aabo v.Kr.SchowBlomsterforr. Blaagaardsg. 59 IH) f N 6184 - AmagerbrosnyeGas-&Vandmesterforr.ved L Clausen Amagerfælledv. 17 IS) 4 Am.5790 - Bilen v. Sv. Pedersen Jagtv. 151 IS) 4 Cent. 4466 - Inventarsnedkeri v. Th. Andersen Aaboule- vard 20 [Ni J) N 7171 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj­ landsvangen 44 Brh. JPBella 1097 - Pakkassefabr. v. LV NielsenValby Langg. 46 Valby f) Vb. 2756 - Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Skotterupg. 2 Hl f) Tg. 4204 Aaboe Toke Cand. mag. Livjægerg. 41' E Aaboe-Petersen Kai Gross. S-Boulevard 1233 IS f V 9655y Aaboc-Serensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 18' IB § By 5890v

Aaga—Aaru

Aagaard A M Repræsentant Grysagerv. 8* Mf3452x. - 1S Repræsentant Strandv. 266 Charlottl. J Ordr. 1678 - Bjørn Skibs- & Maskinkonsnlent Clas- sensg. 19B30 |) Cent. 11450 - J Slagterm. Ny Carlsberg V. 65 El 4 V 9478x Bp. Øresundsv. 16 B3 [s] - E Smedem. (Iron Art) Kaalundsg 63 IB - G Smedem. (Iron Art) Kaalundsg. 62 IB - P I ) Tandlæge Frederiksborgg.l7E4Cent. 13305 Bp. Puggaardsg. 53 EJ J) By 1721v - Aage Tømrerm. Bergensg. l s Bl D 0 6465 - A S Tømrerm. Haderslcvg.341 IB |!Y245y Aagaard-Hansen L Fnldm. Tagensv. 981IH ® Tg. 616 Aagades Brødfabrik, Akts., Aaboulevard 32 IHI Cent. 1181 &9182 Aagerup’s F Eftf. ved A Rasmussen Blik" kenslagerm.Gas-&Vaudm.Englandsv 2 0 0 - Er.fh. Blikkenslagerm.HøjdevangsAllé22 IH | Am. 7858 Aagescn J N Bogholder n. Magist. Ingers- levsg. 130;i E | V 2046v - Viggo fh. Departementschef K. DM. Brodersen$Allé2 Helt. flHell.1823 - Aage Kirchhoff Direktør Holger Danskes V. 53® W: Gh. 2443 - Marie Enkefrue Gross. (N .T Nielsen & Co.’sEftf.) Griifenfeldtsg. 284IH -C GartnerIslcvbrov. Islev Brh. |l Isle- bro 17 - A Hdlsgartner Amager Landev. 92 Kastrup 4 Kastrup 65 - Vagn Højesteretssagf. kst. Kammer­ advokat K.DM. Fredh. Kan. 16 13 4 Cent. 2550,11530 &11550(10-4) Bp.Stockholmsg. 53>'20 f 0 728 - Johs. E Instrumentmager Bredg. 43C IH f Palæ 1689y Bp. Koldingg. 71El - C,TKirschoff fh. Købmand Dronn. Tværg. 52' H - L V Købmand Brede Lyngby 4 Lyngby 357 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 g]4 Am. 998 y - A Repræsentant Hostrupsv.71El 4 N7815 ' - H Skotøjshdl. Vesterbrog. 37 IB 4 Cent. 6478Bp. Værnedamsv.203IB - Aage Snedkerin. Westend 29 El 4 V1438 Aagreen L V Maskinkonstruktør st. Kon- gensg.432H 4 Palæ 1931v Aahuset v. N P Nielsen Blikkenslagerforr. Falkoner Allé 120 E 4 Cent. 7494 Aahu8-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 B 4 Cent. 10940 Aakanden v. A Juul Christensen Blomster- forr. Bentzonsv. 33 [0 4 Gh. 6171 - v. S Hansen Blomsterlorr. Frederiks- borgv. Henriettehøj IH 4 Tg- 251 - ved Fru Ella Falk Plisséforr. Nørrebrog.37 IH4 N 6271 Aakerberg GFormand f. Bygningstapetserer­ nes Fagforen, Wilkensv. 26C2IH Åkerlund IM O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 El ■A Frue Solv. 33H ■Marie Frue Bredg. 47s H 4 Palæ 1912 - HenryGross.Vicekonsul(Chr.CRahr&Co.) , Nyvej 9 El |) V 3305 - John Gross. (N .TÅkerlund & Co.) Pug­ gaardsg. 84El 4 By 8962 *NJ &Co. Skrædderforr. Bredg. 20° E 4 Cent. 6209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. Borups Allé 152 IH f Tg. 4557x • A Speditør ToldklarererTrepkasg. 21! ! N1828v - Aa Sølvsmed Kattesund 14CH 4By2929v Bp. Thurøvej 174 0 - O Tømmerhdl. Aahakkev. 6 0 4 Damsø 2090 Aakerman A Dameskrædder Kronprin- sesseg.43“ Kl 4 Palæ 1719u Akeason Knut Direktør Syvens Allé 3S(SI - Janne &Laursen Gross.Holsteinsg.43 E Person-Register for Kjøbenhavn

III — 787

Aarfing Aage Malerm. Arkonag.4EI4V8009 Aargaard Ludvig B Gross. (Aara aard &, Nayberg) Valdemarsg. 18s IB 4 V 2921x -&Nayberg Gross. Fedevarelorr. Gl.Kon- gev. 33 El 4 V 8199 - Jacob Kunsthdl. Vadstrupv. Vadstrup- gaard Bagsværd 4 Bagsværd 200 Aarhus Gas- og Vandmesterforening, N- Voldg. 30 Kl 4 Cent. 2278 Aarhus-Børsen v.Poula RasmussenManufak- turforr. Aarhusg. 34 E) 4 G 1783v A a rh u u s P r i v a t bank, A kts., Nygadel Kl 4 Cent. 614 Stats 4 170 Telegramadr. „Aarhusbank" Kontortid 10-3, S'/j-O'/a, Lørdag 10-2, 5 V 2 - 6 V 2 Aaris N FrøkenThorvaldsen 1 v. 1 8 2ISfj V I 32y Aarkrogh L C Graver v. Timotheus Kirke Toftebakkev. 4 Valby § Vb. 2216x - V M kgl. Kapelmusikus Kong Oscars G. I 3 0 f Ryv. 1482y - Peter MusikerWillemoesg. 5310408719 Aarie Husgerningskontor v. M Møller Ve­ sterbrog. 64A El 4 V 3806 Aarlo L P Skrædderm. Jacob Erlandsens G. 7 @ f Ø 2546 v Aarre Hans Fuldm. i Kbhvns Kreditforen. Gaasebæksv. 21 Valby 4 Vb. 414 Aar-s SvendBagerm. Helgolandsg.15 El 4 V 9918 - Paul Dekoratør Rosenv. Allé 12 1 0 4 0 7836 - Louis Gross. Rosenv. Allé 1710 4 G 8695 Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 Kl 4 By 1987 Aarskov Georg kgl.Kapelmusikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby 4 Hvidovre 151 AarslelT Hilda Frøken Danasv. (Vodroifspl.) 10 2 El f V 6084y - M & Co., Akts.. Parfmnefabr.NyToldbodg. 11 B fl Cent. 4794 Postkonto 27920 Aarslev M Skotøjshdl. Nikolajg. 26 E 4 By 5026x Bp. Graabredret. 5 1 E Aarslev-Jensen K Manufakturhdl. Borups Allé 213 IH 4 Tg. 5217 Bp. Kærsan­ gerv. 231IH - H Tømrerm. Aalholmsv. 13* Valby Aarstad W fh. Driftsingeniør Zionsv. 5 1 0 ; W O C Kontorchef Ved Furesoen 8 Holte Arstadius E Skrædderm. Kompagnistr. 37 E 4_By 801y Bp. Thingvalla Allé 5lÉ)4Am. Aarsøe M Assurandør Bygholmv. 20 Vanl. 4 Damsø 737 Aartoft Kay Bogholder Lyngbyv. 44 3 0 4 Ryv. 1882v AaropChr.BankdirektørHjorthoImsv.5Holte 4 Holte 429 - Erik Bankorganisator Frederikslundsv. 10 Holte 4 Holte 1085 - Henning Cand. thcol. Aaboulevard 123IH - P H Cykle- & Radioforr. Rcvalsg. 5 IS 4 V 5490v l)p. Under Elmene 7‘ IH - P K Frue Parkvænget 22 Charlottl. 4 Hell. 1986 - John Malerm.Godthaabsv.30W 4.Gh.4066 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 14* IH 4 N 3987y - &Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 IH 4 Tg. 1100 Postkonto 20807 - Robert Metaltraadvarefabr. Dortheav. 62* IHJ Tg. 3953 - S G A Metaltraadvarefabr. Dortheav.89 IH - Hugo Organist Udbyg. 15‘ IH | N 4194y - PChr. Overinsp.i Post-ogTelegrafv.R.DM. Amager foulevard 43IH § Cent. 12309 - Einar Repræsentant Gjentofteg. 75 Gje 11 - tofte 4 Gjent,. 883 - K Repra'sentant Under Elmene 7 ' | ] | Am. 4353y - P ,TRevisor Aaboulevard 123H 4 N 7759 Aarup Hansen .TFuldm. u.Magist.Nyelandsv. 453W - Benny Kontorchef Guldbergsg. 24CS1 | N 6721 - Fr. Kontorchef i Privatb. Nyvej 10 B 3 4 V 5028y ’ r ø a| f 339 oAmalieg- 3" B S Cent.10230,

Åkesson A Skrædderm. Valby Langg.31Val- by 4 Vb. 8v - N Skrædderm. H P Ørums G. 4 El Aa-Kiosken v. L &K Jensen Aaboulevard 50 IH 4 Cent. 6669& 11037 Aa-Lageret, Akts., Urtekr. Rantzausg.8 B IH 4 N 1528x Aaland H PKunstmaierOrionsAIlé3 Kastrup Aaland ved Carl Hansen Flytteforr. Dan- marksg. 19 El 4 V 1567y Aalberg Oscar Slagterm. Nørrebrog. 200IH 4 Tg. 1296 Aalborg R A Ritmester R. DM. Lundtoftev. 218 Lyngby AalborgBudcentral v.BNcbelonglbsen Kom- pagnistr. 12 Kl 4 Cent. 5396 - Kunsthdl. v. Svend V Hansen Vesterbrog. 15 El 4 Eva 587 - Margarinefabrik’s Hovedoplag Ny Vesterg. 7 E 4 Cent. 10254 & 11254 Telegramadr. „Vegetana" - Tøjmagasinet v. A Ovesen Kompagnistr. 9 Kl 4 By 3046 Aalbæk KafFeforr. v. AageVAndersen Saxog. 37 m I V 1870x Aalholm Blomsterlorr. v. V- Lemcke Brams- lykkev. 26 Valby § Vb. 2416 - ’s Farve- & Materialhdl. F AnskjærRos- kildev. 159 Valby 4 Vb.989 Aalholmskvarteret’s Gas- &Vandmesteriorr. ved A .Jørgensen Nakskovv. 33 Valby 4 Vb. 2573 Aalling .1 Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A4El 4 V 6686x - & Rasmussen Sølvsmede Jagtv. 123IH 4 Tg. 1565y Aalund Otto Glarm.Holsteinsg.450403425y Aalykke Kloak-

Person-Register for Kjøbenhavn Abrahams Ch. Kontorchef u. Magist. Jægers­ borg Allé 110 Charlottl. J) Ordr. 2958 Abrahamsen J Bagerm. Frederiksborgv.45'IH f Tg. 1526u - J Dameskrædderinde Kongedybet 4* g] - K Enke e. Læge Chr. Vinthers V. 25B1IS JBV 9423y - KEnkefrue Kurlandsg.15® El JAm.37G2y - Mathilde Enke e. Direktør Palæg. 8 b° SJ J) Cent. 8771 - NinaEnkefrue Frdbg. Allé42A2H J Cent 7413 - SelimaEnke e. Gross. Bredg. 293B J Palæ 329 - Holger MFabrikant Tøllosev. 30 Brh. - Einar Forretningsf. Kirkevænget 4® Valby - Leopold Forretningsf. Gersonsv. 21 Hell. Jl Hell. 110 - Elisabeth Forstanderinde Portugalsg. 18s E IJ Am. 4118 x - Anna Frue Larsbjørsstr. 12* BJ)Palæ4344 - Johanne Frue Livjægerg 41* El § 0 5129 - A Fuldm. N-Farimagsg. 312 IH J By 1240S - Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Hor- tensiav. 10 H J V 7560 - G A Giarm. Østerbrog. 134 El J! 0 1123v Bp Koldingg. 3 1 El - M fh. Hotelejer GI. Vartovs V. 36 Hell. I Ryv. 309 - S Ingeniør Cand. polyt. CFHolbechs V.10 Lyngby J Lyngby 272 -O K Inspektør v. Vartov Hosp., Kapt. R- Farverg. 27 B - O R Kjole- & Bluseforr. Halls Allé 1' 7 J Eva 90 - Ida Kommunelærerinde Livjægerg. 41*11 - V KKommunelærer Fortunv. 56 Charlottl. f Ordr. 3170 - Axel Kulhdl. Kurlandsg .6 ®Am.6612Bp- Kurlandsg. 153El - Harald Læge Dr. med. Overkirurg Ama­ gert. 2 B J Cent. 8880 Bp. 3 ispebjergv. Bispebjærg Hosp. E § Tg. 3833 - A P Overassist. v.Statsb. LyngbyHovedg 26A Lyngby - AlbertOvertelogratbestyrerR.DM.Vester- brog. 177* H J V3908 -M L Pastor emer. Solsortv. 60' IB Jj GF' 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. Gyldenløvesg. 4 2 B J By 4068 - Aage Repræsentant Amagerbrog. 4 3 Hl - A Skrædderm. Ravnsb. Tværg. 4Bb*É J N4084v - Einer Skrædderm. N-Søgade 15C4B - Elias Ssrædderm. Frederikssundsv. 20o Brh. - P Skrædderm. Istedg. 99' H Jl V 5497 s - C F Smørrebrødsforr. Dronn. Tværg. 17® ® Palæ2716x -Edith Translatrice Frdbg. Allé 42A2El JBCent. 7413 - Henny Frøken Translatrice Palæg. 8 h°EI| Cent. 8771 - A Urtekr. Backersv. 65 El J Am. 5562 - Henry Urtekr. GI. Kongev. 91 H Jl Cent. 2939 Bp. Frdbg Allé 21A 2 H Abrahamson Ju tta Damel'risorinde Kjøbma- gerg. 62, 64 B Jl By 2424 Bp. Frederiks- borgg. 31* B - Jenny Frue Gardes Allé l 3 Hell. J Hell. 3098 - B &F Frøkner Gothersg. 1601[ - Harriet Frøken Frederiksborgg. 31* I - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Vo- droffsv. 2 A®H J Eva 1703 -Em il V Gross. brm. Toldbodg. 10 0 I Cent. 5247 Postkonto 3490 - Emil V Gross. (Frm. Emil V Abrahamson) Strandv. 191* Hell. ®Hell. 3567 - Sigurd Gross.(Emil VAbrahamson)Forcli- hammersv. I1® J Eva 1952 -M A Lngeniør Bernstorffsg. 21 CD $ Falæ 2819 Bp. Gothersg. 160 3 B J By8680 - Jul. fh.Overkirkebetj. Frederiksborgg-o 1 B Jj Cent. 9928 - F Sproglærerinde Kongedybet2 3 El J 1303y

III — 788

Aarv—Abra

Aarvig S & M Syge- & PlejehjemFrdbg. Allé 42 B1El f V 750y Aare Hans Konfekturehdl. Ilandersg.51 El Jf 0 2734x Bp Anneliergv.142 Brh. |lGh>-93v Aarø-Hansen Rudolph Inspekter Finlandsg. 331(U f Am. 8231x Aas Ingvald C Direktør Upsalag. C2 El - Ovidia Enkefrue Upsalag. O2El J 0 595u - A W Fotograf Upsalag. 62El - J FNaalemagerm. Gothersg.41 B JIBy3920 - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlott! Jl Ordr. 1057 - HO Skrædderm. Kentiav.20(H J Am.4216 Aasberg J F Dampskibsf. K. DM.. MfæD. Dersonsv. 26 Hell. D Hell. 617 - J Fuldm. Borups Allé 71Kl JBGh. 727x - Cbr. .TIngeniør Molbechsv. 10* Valby - (,' E Malevm. Velundsg. 5* IH1 JD Tg. 1482x Aasberg-Petersen S A Vægtfabr. Gersonsv. 26 Hell. | Hell. 705 Asell Per Overmontør Rebekkav. 18' Hell. Aaskov L J R fh. Cigarfabr. Istedg. 34' El - G C Ingeniør Nakskovv. 262 Valby Aasted Eigil Fabrikant Cand.polyt.(Søborg Margarinefabrik) Gladsaxev. 22Soborg - K Ingeniør Cand.polyt. L.yngbyv.254 Hell. s Hell. 3334 - Anna Frue Tandlæge st.Kongensg. 5 IH Jl Palæ 402 - J D Tapetserer Stampesg. 73 El J, V 91u - Severin Tapetserer Heibergsg. 10, 12 H J Bv4669 Bp.st. Kongensg.5B Aasteii-Frandsen Cbr. Gross. Strandv. 367 Vedbæk f Vedbæk 216 Aastrand Nanna Urtekramforr. Trekronerg 58 Valby f Vb. 274 Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. pharm. Tranegaardsv. 100 Hell. j Hell. 2661 Tage Gas- & Vandm. Aalykkevej 22 H | Gh. 7562 Carl Gross. Kolonial en gros Zinnsg. 2 1 El J 0 6943 T Gross. (S Salomon & Co.) Lykkesh. Allé 7 B8 El C H Ingeniør u. Magist. Hans Egedes G. J93ESI KJN 6359 Henning Læge Reservelæge Niels Ander­ sens V. 65 Ilell. J Gjent. 1200 Tage Papirhdl.Lyngby Hovedg.64Lyngby Il Lyngby 1118 H P Pastor emer. Eingstedg.62E1801447y Marie Provstinde Langesund 63El Aa8trøm Aage Repræsentant Vendersg. 143 B JBBy 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum |) Nærum 43 Aasø P Isoleringsforr. Hovedvangen 16s Brh. f Bella 300 Aasøe M C Urtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølle Allé 18 Valby |1 Vb.397 Aatoft A Repræsentant Forfatter Krsthvns Voldg. 3* IH fl Am. 4903x Aavang Kakkelovnskomp. v. Carl Mathiesen Godthaabsv. 36 A IH |) Gh. 7597 - vedCBach-Hansen Vaskeri Klokkemagerv. 28 El f Tg. 1416 . Aazaine Børnekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 El J V 7470 Abba Fod-& Massageklinik v. Gudrine Kolbe Vrsterbrog. 184 El Jj V 696 Abbelin Johan Skrædderm. Tagensv.39s EDJl Tg. 5371 Abben Verner Husejer Fredensg.173El |lN4435x - Il edevig Frøken Korrespondent Cand.phil- I)r. Abildgaards Allé 5* El J Nl555n A. B. C. Tætnings-Compagniet ved K Pas- gaard & Co. (iothersg.105 IH Jl Cent.15190 T Postkonto 25079 Abel Hugo Assurandør Aaaboulcvard 36* El - &Co. Cigarhdl.Løngangstr.21 Kl | Cent. 5294 - Olga Frue Dameskrædderinde GI. Kongev. 311El |) V 6763x - C Enketrue Islands Brygge 19s E - Caroline Enkefrue Kastelsv. 12 B1El ® 0 7087 - E B Frue Havneg. 43* IB3 Jl By 3718

Abel Vald. Fuldm. u. Magist. Odenseg. 13*E H 0124x - V E Fuldm. u. Magist. Jagtv. 14* IH®N 4594 x - Knud Giarm. Vestetbrog. 102 ODJ1 V 3713 Bp. Vestcrbrog. 1091El - Holger Graver v. St. Jakobs K . Østerbrog. 88C3 El - C F Moltke Gross. Vennemindev. 20 El § Ryv. 1172 - Helmer Gross. Sygeplejeartikler Graabro- dret. 6 B Jl Cent. 14756 Bp. CarlJohans G. 123El f 0 8229. - Knud Gross, (Abel & Co.) N - Strandv. Dragor JBDragør 99 - O C Maskinfabr. Duev.883IH Jl Gh. 1033y - Bernhard Rammetabr. Taasingeg. 563E D Ryv. 1257 - S A Skuespiller Griffenfeldtsg. 43' El - F fh. Smedem. Nørrebrog. 34 Mb0El J N 693 v - AETømrerm. GI. Kongev. 31* El JV 6763x - AxelAUrmager Holm. Kan. 282B J By 7113 - 1 VUrmager Theklav. 14EJ Abel Cathrines-S tiftilse Abel Cathrines G. 13 IH se Afd. V Real-Register Abeil Fritze Frøken Adjunkt 1. Strandv. 2A1 Hell. J Hell. 1715y - Ejler Arkitekt Nybrog. 161IH J) By 2821y - E K F'rue Klkollektrice Duev. 522 IB |J Gh. 5402x Abelmann I I L Ingeniør Artilleriv. 66s 1U Abildgaard Just jun.Assurandør DirektørJens Kofods G. I 2 IH I Palæ 3843 - A Bogholder Carl Johans (1.9'EI J)01246n - Ane Lise Cand. mag. Amagerbrog. 133* El - Elise Enke e. Konsul Jens Kofods G.12B JOent. 13335 - 11 Gross. Agenturforr. Jarmersg. 2 H JCent. 12055 Bp. S-Fasanv. 5f2IB - Sv. Pedersen Ingeniør Cand. polyt. Pile Allé 19C El - N Kommunelærer Amagerbrog. 133* El ffi Am. 5370y - Carl Købmand GI. Kongev. 104H J) Cent. 8023 Bp. EnghavePl.ll3H - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 K § By 2179y Bp. Kochsv. 312H Jl V 6096y - V Pianostemmer Saltværksv. 45 Kastrup ®Kastrup 64 - C l'ostkontrolør Asmussens Allé 51H |J V 11i0y • Am i Repræsentant Vesterbrog. 1092El Abildgaard-Elling Knud Gross. Agenturforr. Højbro PI. 5 K | Cent. 7604 & By 3208 Bp. Østbaneg. 73El I! 0 6679 Abildhøj Anders Overassist. v. Statsb. Wiehesv. 10 Hell f Hell. 1929 Abild8gaard Elna Enke e. Skibskapt. Australiensv. 29* El Jl Ryv. 3041 u Abildskov P Malerm. Castbergsv. 26 Valby - L F'rue Maskinskrivningsbur. Halls Ailé5* H J Eva 2326 - L A V Bendtsen Maskinskrivningsbur. Boldhusg. 2B § Palæ 3446 - Rob. B Olioimportør Borups PI. 26 El JBTg. 4200 Bp. Nyelandsv. 50® IB - Marie Parfumeforr. Nyelandsv. 50®El Jj Gh.741n Abildstrøm AVaffel "abr. (Skand.Vaffelfabrik) Sognefjordsg. 11®El Jl Am. 2506y Abildtrup Niels Repræsentant Holcks PI. 2 Brh. Jl Bella 961 Abingdon ved A Rønnow Skrivemaskineforr. Skinderg. 42 E Jl Cent. 4304 Abis Gummivarelager Dyrkøb 7 IH Jl Cent. 12630 Postkonto 256 Abisko, Akts., Smør-&Kaffehdl. Godthaabsv. 378 Vanl. J) Damsø 1458 Abnormanstalter, se Emnelisten foran i2.Bind Abonnement v.MSerensen LadestationVogn- mandsmaiken 16 El j! Ryv. 2108 Abraham B F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 83B AbrahamsN Direktør f. Klasselotteriet R. st. Kongensg. 97* IH J) Palæ 894 - Mogens Gross.Duev.483 IB Jj Gh. 7088 - J Kapt: K. Engtoftev. 33H Jl V 9401y

Ab ra—Adsb

Person-Register for Kjøbenhavn

III — 789

Adler Villy Forretningsbestyrer Jernbane Allé 97' Vanl. - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen 0 f Cent. 8331 - Hanna Mag. se. fh. Rektor Callisensv. 19 Hell. f Hell. 1996 - Agnes Pianistinde M I&A. Biilowsv- 404IH f N 7884 - Rigmor FVeken Translatrice Ahlefeldtsg. 10' B f By 2888y Adler-Jacobsen E Reklamekonsulent Fugle- bakkev. 862® f Tg. 4201 Adler Jensen A Automibilreparatør Vester­ brog. 139SO f V 2614v Adler- Lund F"r. Journalist St. Jørgens Allé l i 4 El Adler-Nissen Chr. Ingeniør Ternev. 2A3E f Gh. 97lx Adlon. Klub Nørreg. 41B f Cent.l0698&10099 Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 B (1-5) 8 Cent.16201 seAld. V Real-Regi­ ster u. Marinemini-iteriet. Admirallie LauraEnk 'frue ObdamsAllél.9'0 - I IR Inspektør Rosenørns Allé l i 1El f N 0838 Adolph Uffe Assist,. v. Carlsberg Brygg.Cand. phil. Kaktusv. 45s 0 f Am. 7898 - FT Cand.jur. Sekretær Rebekkav.55® Hell. f Ilcll. 3958x - Einar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. 1)M. Overg. o. V. 60‘ B f Cent. 16188 - A Enkefrue Købmandsforr. Bregneredg. 10s IH f Tg. 4888 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofte f Gjent. 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 106A3IH f Tg. 5451y - K Frue Nybrog. 103H f By 7310 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH. R.DM.Slots- holmsg.162B f Cent. 9782 - Fr. Tb. A d o l p h s Enke, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16 Kl f Cent. 7082 & 12100 - Ingeborg Gross. Svendsg.2313 - Preben T Gross. (Handelsselsk. Preben T Adolph & Co.) Overg. o. V. 60' B - T Juhl Pianoforhdl. Jernbaneg. 4A° El f By 3310 - OveSnedkerm.Polensg.383 Ø f Am.3638y - L Værkfører v. Carlsberg Bryggerierne Pasteursv. El f V 1475x Adolphsen Aage Boghdlmedhj. Aarhus PI. 44 0 f 0 315x - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4S0 f Am. 5676 x - C Revisor Strandv. 20C10 f Ryv. 1632 Adrema , Akts., Amageit. 29 B f Cent. 14672 & 14675 Postkonto 21803 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, Kraks Vejviser Nytorv 17 B f Cent. 308 Kontortid 9-4 Postkonto 244 Adriaanse Marius Gross. Dyvekes Allé 13 0 f Am. 6422 Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. 118 El S V 1489u OCand. mag. Kommunelærer Brobergsg. I 4B f Am. 5893y - A J I L Enkefrue Nyhavn 38®B f By 5571 x - Rud fh. Fabrikant Oldermand R. Sorte- datnsdoss. 59HJ 0 f N 5841 - LMC Kommunelærerinde Brobergsg.l4B - Th. Malerm. PileAllé 533E f V 8402 - Th. Malerm. Borgerg. 81 B f Cent 2944 Adriansen E Budeksped. Ny Østerg. 26 B f By 7559 Bp. Havdrnpv. 71s Brh. - J H Cyklehdl. Bagsværd Hovedg. 117 Bagsværd f Bagsværd 164 - CFabrikant (Svendsen & Hagen) Calli­ sensv. 14* Hell. f Hell. 591x - Jan Gaardejer st. Magleby f Dragør 408 - A Gartner N-Dragørv. Dragør f Dragør 64 Adsbell B Sølvsmed Amager Boulevard 240 f Am. 6851 - Carl Tandlæge Værnedamsv. 20 El * Eva OOOfl ®

Abramowitz G Skrædderm. Vesterbrog. 134 EfV1962v Bp.Drejøg.10sØ f Ryv.129ly - N Skrædderm. Toldbodv. 3S1 | Palæ682v - Sally Skrædderm (Int ernationalt Hen e- &Dameskræderi) Frederiksbergg.382IB Abro H Gross. Holsteinsg. 3220 Absalon Butiks-Vindues-Montering& Skilte­ fabrik,G F'orsberg Langøg. 18 0 f Ryv. 3114 - A b s a l o n - F o r s i k r i n f l s - A k t l e s e l ­ s k ab e t Kaadbuspl. 45 El |i Cent,9930 - 1. A Burakovsky Kunstklinkcri Egeg. 2 IH I N 342x -, kemisk teknisk Fabrik vedChr-Selmersen Danmarksg. 1 IS f Cent. 12695 -Transport Co. v. Holger Jensen Ny Ve- sterg. 5 B f Cent.1452 & 11221 Absalonsen JP Cykle-&Radiohdl.Lyngbyv. 350 Gjentofte f Gjent. 1002 Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m. m. se Aid. V Real-Register Absorbit, Akts., Godthaabsv. 142 IH f Cent. 948 Acacla Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ koner Allé 1 B 8 Cent 4336 Postkonto 3237 Acadcmiet for Sprog & Handelsfag Peder Skrams G.24 Bf! By3195 Postkonto21501 Acalca v. C Aagren Blomsterforr. Egilsg. 16 El f Am. 1415y Acanthus v. C Christiansen Blomsterforr. Vesterbrog. 175 E f V 3431 Acca Pen Comp., The, Akts., Randersg. 50 ø f Cent. 602 Postkonto 958 Acciden$trykkeriet,Th. Mortensen NyAdelg. 5 B f Cent. 14663 Accumulator - Fabriken, Akts., Vesterbrog. 53 El f Cent 2161, 7961 & 7981 Telegram- adr. „Accumulator“PostgiroKonto Nr. 974 Acero, Akts., Stoltenbergsg.lOEl f Cent.3188 Achen H C Afdelingschef Nørrebrog. 68* * IB f N 1184 y - PH Agenturforr.Gross. Frm. Aaboulevard 13 El f Cent. 11462 Postkonto 22414 - Olga Enkefrue Svinget 2840 J) Am. 249x - G Frue Vesterbrog. 963El f V 98x - Chr. fh. Gross. Danasv. (Vodrotfspl.) 22’ El f V4880 - C O Gross. Direktør (P H Achen) Egernv. 57 B f Gh. 6721 - Knud Gross. Rantzausg. 72s El - E G Prokurist Pr.-Løjtn. Aaboulevard 134 El fl Cent 11462 - Mathilde "Frøken Tandlæge 1. Strandstr. 202 !K] f By 3500 Achilles G statsaut. Revisor Translatør Ama­ gert. 7 B f Cent. 13248 & 13534 Bp. Kay- sersv. 2 Charlott!, f Hell. 2706 Achton L P Trafikmester Vilhelm TopsøesV. 9SValby Acka Murreparations- og Kakkelovnskomp. ved Julius Nielsen Vesterbrog. 128 El f V 8030 Acker fSe endv. Agger] • Fr. Gross. Frederiksborgg. 29 B f Cent 14669 &Bv 3442 Postkonto 301 Bp! Stiandv. 191' Hell. f Hell. 4163 Ackermann Emma Enkefrue Borgcrg. 882B - Karen Frue Australiensv. 28 0 f Ryv. 2162y ■Kristian EmilKommandørkaptR.Nybrog. 262H f By 3161 Acno ved Holger Mørk Anemonev. 49 Gjen- tofte f Gjent. 1079 A- C. 0. ved Axel Petersen Kunstklinkeri Strandbonlevarden 60 0 8 0 7412 Acthon E Frue Strandv. 138 C1Hell. 8 Hell. 4515 ' A P Trafikkontrolør v.Statsb.Rebekkav. 512Hell. f Hell. 3997 Activ ved Laurits Birkmar Kirkevænget 12 Valby f Vb. 2637 &Vb. 2638 ' v. J V Bundgaard Budeksped. Westend 6 El f Cent 15490 & Eva 761 - ved PH Lindvang elektr.Installationsforr. Kirsteinsg. 4 0 f 0 414 - Foto Grnndtvigsv. 8A f Eva 2543 & Tg. '2018?

Activ v. Ragnhild Ib'elt Hnsgerningskontor Vesterbrog. 92 E) 8 V 8390 - v. W Sørensen Isoleringsforr. Aalekistev. 166Vank f Damsø 1327 - v. A Christensen Klædeskofabr. Overg. n. V .3 9 B f Am. 6474x - Maskinafskrivningsbur. v. Betty Jensen Hostrupsv. 11 El f N 1519x Aculit Pakkassefabrikken. CWinther Hol- bergsg. 20 B f By 4504 Ada v. Yald. Androasson Manufaktur- & Broderihdl. Gladbov. 6 Valby f Vb. 3222 - Musikforr. v. J Hansen Rosenorns Allé 57 El i N 7961 Adam Jean-Bogholder Abildgaardsg. 2720 f 0 40y - Adam’s T r a n s p o r t Co. Akts..Danasv. 30 IS f Cent. 7400, 15167 & 15168 Post­ giro Nr. 174 Speditionsa fd. Amalieg. 36B fC ent. 5447 &5467 Frihavnen Dampfær- gev. 11 0 f Palæ 3971 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 881 El f Cent. 6146 - Dagmar Finke e. Malerm. Ole Suhrs G. 233B - C Farvehdl. Lyngbyv. 72s 0 8 Ryv. 2551 Bp.-Lovetandsv. 4 Brh. ® Bella 1527 - O Gross. R. DM. (Chr. Stausholm) Bredg. - O V Guide Valdemarsg. 264IS’f V 2926v - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - A T Redaktør Vesterbrog, 12* El - H Tømrcim. Olufsv. 6 As 0 f 0 3133x Adeler [Se endv. Adler] - CH Baron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 66C30 f 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Fabrikant (HHMatliias- sen’s Fabrikker) Solsortv. 58 IFlf Gh. 854x Adelfred Oscar Cigarfabr. Nordbaneg. 26 IH f Tg. 4268x Adelgades Mel- & Grynforr. v.K Rahbek Lar­ sen Adelg. 94 B f Palæ 60 - Støbegodsforr. ved C II Mikkelsen Adelg. 5 B f Palæ 2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32° 0 f 0 5599 Adelhøj Baldur Barber (Barberforr. Sevilla) Hillcrodg. 4S IH f Tg. 2766x Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Bagsværdv. 251 Bagsværd Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 El 8 V 5027y Adelsbøll N B llagerm. Lyngbyv. 56 0 ® Ryv. 851 Adels Forbund, Dansk, Ny Tohlhodg. 49 B f Palæ 2846 se Afd. V Real-Register Adelson R Enkefrue N-Søgade 493B - M Gross. Borthigsg. 810 f li> v. 2483y - Semi Prokurist Østerdalsg. 1420 - A Repræsentant H C Andersens G. 3B1B f By 5244v Adelsteen Alfred Repræsentant Kingosg. 53 IH f V 2996 u Adelsten Fanny F'rue Tu borgv. 06s Hell. - H Repræsentant Peter Bangs V. 631 E ® Gh. 6579 Adelsten-Larsen A F Lods DM. Øresundsg. 172 Ø f 068-.2 Adeltoft A .1Redaktør Valmuev. 222g) Adelorn C A Afdelingschef Jesper Broch- mands G. 52IH Adfelt K & H Frøkner Korsetfabr. Studie- str. 47B B f By 2071v Adigard des Gantries Jean Lektor v. Univ. Ahlmanns Allé 51Hell. f Hell. 2767 Adler [Se endv. Adeler] Violet Frk. Atelier f. Gyldenlæder- &Læ- derarb. H C Ørsteds V. 731El f N 4016 - D B Ad l e r & Co., Akts., Bankier- & Vekselerorforr. Østerg. 61 B f Cent. 37, 750,1623 & 12623 Stats f 474 Telegram- adr. „Debadlerco* • C A Cigarfabr. Egeg. 72IH f N 3871x •Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplnnds Allé 14 Hell. f Hell. 550 „„ „ „ - Ada Dr. phil. Gammeltoftsg. 10s B f By 455x - Elise Enke e. Gross. Ahlefeldtsg. 16’ B f By 2888 y

Person-Register for Kjøbenhavn

Adse—Ahlnt

III —790

AdsersenVald. Dyrlæge Forsøgsleder Oand. pharm. Dr. Abildgaards Allé 142 B f N 5468 - W Jordt Glann. Brogaardsv. 13 Gjentofte 9 Gjent. 485 Bp. Glænøg. 262lal - Børge Ingeniør Cand. polyt. L I Brandes Allé 8' B f N 13I9x Ad stofte B H Kommunelærer Nyelandsv.504 IB - Georg Kommunelærer Oand. phil. Nye- landsv.524B f Gh .6168 A.E.G. D a n s k E l e k t r i c i t e t s A k t i e s e l ­ s k a b Repr. forAJS.G., Berlin, Chr.d.9.G.5 E f Cent. 5000 Telegramadr. „Gea“ Post­ konto Nr. 357 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 B f V 5353 y Afholdsforeninger se Afd. V Real-Register Afrodite ved A Lund Damefrisørsalon Jagtv. 129 ISI |i Tg. 3498 Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. Y Re­ al-Register Aftenbladet Eksped. Kjøbmagerg. 9 KI9Cent. 1103 & 4193 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 El 8 V 1443x Afzelius Agnes Frue Henrik Ibsens V. 4 S | V 3262 - Viggo Journalist Eivindsv.52 Charlottl. fOr d r . 2508 - K G fb. Postmester Cand. polit. Fugle- bakkev. 491B - A G Redaktionssekr. Cand. mag. Morsøv. 2 1 'B f Gh.5785x - A A Trafikkontrolør v. Statsb. Kirsten Piils V. 3 Charlottl. Aga Depotet ved Kai Skov Mønterg. 20 Kl f By 8058 Agno Valdemar Urtekr. Colbjømsensg. 11 El f Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52IY] D 3271x Agena v. C Meier Agenturforr. Nygade 7 E f By 3262 Agenskov V Husejer Strindbergsv. 35 Valby J Vb. 365 - Richard Malerm. Saxog. 501El f V 2608 s Agenta ved Erich Sckerl Belysningsart. Ad- miralg. 22 Kl f Palæ 4664 Agenturcentralen, Dethlef Thomsen Frede- riksbergg. 23 E f Cent. 5212 Ager Erna Frøken Amagerbrog. 243U DAm. 2461v - J Repræsentant Jagtv. 51s El f Tg. 1278 x Agerbeck H M Bogholder Dannevirke?. 72E1 Agerbek-Poulsen M Enkefrue Bernstorffsv. 863Hen. - N M Isenkr. Bernstorffsv. 86s Hell. 9 Hell. 4045 Agerbundsen Anna Enke e. Sadelm. Ahornsg. 7i E - Ingeborg Melhdl. (Mel-&Grvnforr.) Mola Jakob Dannefærds V. 10B5El - ’sO Eftf. v. AWanell Sadelmager &Tapet­ serer Krystalg. 3 E f By 4475 Grundlagt 1862 Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 2023lal f 0 2471 x - A S L Forstanderinde Larslejsstr. 11 E f By 6400 - Aksel Komponist Organist Larslejsstr. 11 E f By 6400 Agergaard J Kursusbestyrer Nørrebrog.76‘IH] f N 6840 - P & O Schøn Tapetserere Stockholmsg.7A H I 0 3653y Agerholm [Se endv. Aggerholm] - EdvardBibliotekarfh.OperasangerR.Hav- neg. 74 E f By 4817 - Sophus Direktør iArbejdsgiverf.R. Liv- jægerg. 231121 9 0 4156 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene 104E - Louise Enkefrue Herluf Trolles G. 261B f By 868x - Laust Restauratør Havneg.53B f By4089 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 IB ® V 5778x -M S K Frøken Sølvg. 9‘ E | Palæ 2571 y ]

AggerdahISophus OverbogholderGodsbaneg. ■71E - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 53s Charlottl. f Ordr. 1560 Aggergreen A L Vulkaniseringsanst. Ro- seiigaarden 10 E f By 6511 Bp. Tibirkeg- 194THI Aggerholm [So endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Istedg. 2 B f Cent. 1482 Bp. Philip Schous V. 3 B f Gh. 6363 - P Skibsfører Ribeg. I 1121 f 0 7452 Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Bogenseg.6121 4599v Aggersbo Chr. Repræsentant Svinget 262 @1 f Am. 962x Aggersund Kridtværk, Akts., Eksportkontor Vesterport B f Cent. 6153 Aggesø H Lund Repræsentant Taasingeg- 521 El f Ryv. 2592 y Agnbak C Stukkatør N-Fasauv. 182 (S f Tg- 3930 Agner Carl Gross. (Carl Agner &Co.) Wor­ saaesv. 23B - Carl & Co. Gross. Worsaaesv* 2 B 9 Cent 3341 - H C Prokurist Gross. Frdbg. Allé 401(S fi V4451 Agnild O Bardram Kontorchef Læssøesg. I* IS f N 2012 Agnsgaard Peder Cyklereparatør Klausdals- brov. 112 Søborg Agnvig V Radioværkst. Ladestation For- haabningsh. Allé 12 B f V 1234x Ahl Holger Urtekr. Jægersborgg. 18 S f Tg. 336 Ahl-Nielsen .John Journalist Julius Valen- tiners V .81 i | hemmeligt Nr. Ahlberg [Se endv. Alberg] - J & E Frøkner Lipkesg.2'21 - A Metalvarefabr. Liljev. 13 Gjentoftef Gjent. 645 Ahlbom Sven Direktør st. Kannikestr. 10® Cent. 7617 & 15417 illiam Revisor Ahlmanns Allé 271HeU-l Hell. 611 Ahlburg A Forgylder C T Barfods V. 92IB - Carl Skomagerm. Lærkev. 2 S f Tg.443«f Bp. Klitmøllesv. 27s Vanl. Ahlefeldt Anny Komtesse Holbergsg. 740 1 By 7213 Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fi,e“’ d. 6. Allé 12s B f Gh. 4274 - Tofa Enkegrevinde Nordkrog. 13 Hell. f Hell. 2648 - C Greve Gross. (Gærkompagniet) Livjæ- gerg. 15421 f 0 1886y - C Greve Overretssagf. Amalieg. 33 ® 4 Cent. 12267,12432 & 12732 - Erik Greve Ritmester Amalicg. 8 0 ® Cent. 12202 - FritsLensgreve Kmh.Hofjgm. R. DM: Kronprinsesseg.20 E f Cent. 7108 Ahlefeldt-Laurvigen Emilie Grevinde Par­ mag. I l3 SI , Ahlefeldtsgades & Grønttorvets Budcentr« v. S PetersenAhlefeldtsg. 20 E 9 By 81-*) Ahlén S Arkitekt Søborghus Allé 11 Søborg | Søb.130 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog- 1752B f V 1937y - Carl Tandlæge V-Voldg. 103 B f 3842 Bp. Rygaards Allé 8 A4Hell. f Se«- 34f.7y Ahlfont A Smørrebrødsforr. Finsensv. 17 E f Gh. 7663 Ahlgreen Katty Frue (Katty Eckel)Falkonc> Allé 59° B f Gh.406y . „ . Ahlgren H AV Malerm. (Skiltefabr. Haw Fensmarkg. 633S f N 6065 - A fh.Oversergent Frederiksborgv. 3910 ^ Ahlmann E Frøken Mynstersv. 193 ffl f ' 2269y - Miehaele Frøken Classensg. 672 El f 0 1272 u a v - Emilie Ingeniør Cand. polyt. St. Knuds ’ • 15s B f V 8697 s - Nikolaj Ingeniør Julius Thomsens G- L B f N6687 - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15®B

Agerlin Einar Inspektør Ribeg. I 321 f 10 523 u - O W Enkefrue Klkollektrice N-Frihavnsg. 75121 g 0 809x - ’s Emma Eftf. Konditor Niels Juels G.4KI f By 75 - Marie Konfektforr. V- Voldg. 87 El f By loOOy Bp.Annettev.4 Charlottl.fOrdr.844 - A Maskininsp.Sovej 30-36Bagsværdf Bag­ sværd 52 - Axel Skibsfører Nørreg. Dragør f Dragor 90 - E Urtekr. Vesterbrog. 143 El f Cent.7580 Bp. Kjeldsgaardsv. 283Valbv - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 E f N 441 y Agersborg Thorvald Manufakturhdl. Torveg 26B f Am 5845v Agerskov H C &Co., Akts., Agenturforr. Gross. Amagert. 29 E f Cent. 13943 - J Bagerm. Bryggervangen2ElfCent.2144 - Amalie Enke e. Købmand Taffelbays Allé 71Hell. - Johanne Enke e. Fabrikant Jakob Dan­ nefærds V. 21IB f N 3160v - L S Enke e. Overingeniør Bredg. 631E f By 4881 - Johanne FrisørindeKingosg.4*IB f Y 7047 - C Kommunelærerinde Lynæsg. 12 1 1 N 4381v - M Lektor Cand. mag.Grundtvigsv. 31El f V 5634 y - Thora Lærerinde Ryvej 8Holtef Holte565 - W Skotøj sfabr. (Rudolph Agerskov &Søn) Rosenørns Allé 362B f N 4301 x - Rudolph & Søn Skotøjsforr. Blaagaardsg. 15 A IB 9 N 511 y Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester­ brog. 115 El f Cent. 8889 - V Vinhdl. (Baltic Wine Import) Fanøg. 4SH Agersnap Harald Komponist Nyelandsv.833 B 9 Gh. 918y - J Kunstmaler N-Fasanv. 132B ®Gh.6028 Agersted Aage Fuldm. Cand. jur. S-Fasanv. 39>B - Svend Lærer Cand. theol. Joakim Lar­ sens V. 63B f Gh. 7132 - A F S Telegraflrontrolør Falkoner Allé 273E f Gh. 3598u Agersten Harald Bagerm. Borups Allé 25 CS) 9 Gh.6092 - A E Frøken Katfehdl. (Viggo Sørensen’s Eftf.) Nyelandsv. 612E I Gh. 3130x Agertoft Kai Arkitekt Iluigaardsv. 106s B - Holger Ekspeditionssekr. Cand. jur. Hul- gaardsv. 902B - Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups Allé 8 B1Hell. f Hell. 4553u - Karen Enkefrue Iluigaardsv. 902 B f Tg. 5336x - Sven Ingeniør Cand. polyt. Parkvænget 13 Charlottl. f Hell. 4060 Ågerup Ohr. Boghdl. Nørrebrog. 215IS f Tg. 639y Bp. Bjørnsons Allé 13 Søborg f Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Nordbaneg. 24 El f Tg. 2556x Bp. Esromg. 264 E f Tg.2997y - Chr. Restauratør Forchhammersv. I2 El ®V9210v - J Restauratrice H C Ørsteds V. 50 B1B f N1787y Agfa-Foto.Akts.. Gothersg. 49 E f Cent. 4713 & 12690 Postkonto 1412 Aggebo-Nielsen Amalie Enke e. Bogtrykker (P A Nielsen’s Bogtrykkeri) Worsaaesv. 22B 9 N 458 y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Esperance Allé 26 Charlottl. f Hell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 16’ E Aggerbeck OR Bogtrykker Ingolfs Allé 3 [3 f Am. 3206 - B Cykle- &Radioforr. Fælledv. 21 IS f N 2406 Bp. Vedelav. 30 Rødovre Vanl. - Valdemar Købmand Rørholmsg. 34E f By 5754y Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktør Ring- stedg. 8S 1 f 0 4448 x

Person-Register for Kjøbenhavn

Ahlin—Albe

III — 791

A la Ganterie Grenobloise, AT Bording,Akts. Amagert. 11 II 4 Cent. 169 Alarm-Sikring v. N Jørgensen Biilowsv.5BI3 4 V 9724 Alaska v. Viggo Nielsen Vinduespolerings- komp. Hildursg. 11 0 4 Ryv. 3127x Alba Hotel v. Olivia Anild Bredg. 65 H 4 Cent. 6495 Alban Matbilde Bogholderske Collinsg. 54 0 f 0 1389v - Carl Gross. Syndergaardsg. 5 E 4 Palæ 3574 Bp. Ingerslevsg. 1044 E 4 Cent. 3574 - C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 540 4 0 1389 v Alban v. E Hansen Glarmesterforr. St. Peders Str. 37 B 4 By 5925 Albarts G Tapetserer (P Albarts & Søn) Ve- sterbrog. 14 B3S - P Tapetserer (P Albarts & Sen) Vester- brog. 14 B3E - P & Søn Tapetserere & Dekoratører Ve- sterbrog. 14 E 4 Cent. 11427 Albeck Georg Oand. polit. N-Farimagsg.554lll - Kaj Cand. jur. Sekretær i Finm. Ejder- stedg. 64E | Eva 1203 - Julie Enkefrue Vesterbrog. 983E - Margrethe Enke e.Læge Rolighedsv.202E 4 N 247!)v - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. Kongev. 29 B3 E 4 V 5129 x - A Frue Østerbrog. 12420 4 0 150y - Marie Frue Stcenstrups Allé 153B 4 N 5t86 - Carl Gross. MGSK. (Andersen*Albeck) N-Farimagsg. 51B 4 By 8021 - OE & Søn’s Eftf. Gross. Frederiksbergg 28 B 4 Cent. 1809 & 1819 Postkonto 2906. - Erik Gross. (Fabrikken Erika)Upsalag.l82 0 4 0 7802 - Erik & Co. Gross. Agenturforr. Gylden- løvesg. 10 B 4 Cent. 7958 - F Gross. (Juls. Schmedes’ Eftf.) V-Voldg. 23E 4 By 2747 - Sv. Kapt. R. Østerbrog. 3340 4 0 8021 - V fh. Kontorchef R. Kronprinsensv. 14 10 4 Gh. 1423 - JensLitograf Gothersg.422B 4 Palæ488y - Marie Frk. Malerinde [lavneg. 74B 4 By 3383 - KM Musiklærerinde Amagerbrog. 10730 - Hans Repræsentant Lindebugten 35' Valby - Else Skuespillerinde S-Fasanv. 674(HJ1GU. 4656 - ASnedkerm.Vesterbrog.99CEfV7569Bp. Gasværksv.33B - Brødr. E & V Tapetserere & Dekoratører Bredg. 38 B 4 Palæ 1686 - E Tapetserer Frederikssundsv. 160' Brh. - E Tapetserer Kaalundsg. 51IS | V 2958x - Fritz Tapetserer Willemoesg. 1 8 ® 4 0 5525 Bp. Lyngby Hovedg. 66 B Lyngby - V Tapetserer Njalsg. 430 Albek .1Malerm. Holsteinsg. 50 0 4 0 1660 Albér Daniel Fabrikant Mariendalsv. 443 10 4 Gh.584y - E Gross. Kirkevænget 6A4Valby#Vb.480 - CMusiklærerinde Borups Alle 62(S Alberg [Se endv.Ahlberg] - Niels Gas- & Vandm. Entreprenør Mølleg. 43El f Cent. 12493 - Magnus Gross. Peder Skrams G. 7 B B 4 Palæ 3641 Bp. Cort Adelers G. 21B 4 R j 1576x - Arthur Malerm. Melleinvangen 49 Brh. 4 Bella 894 Albert Karoline Enkee. Gross. Valby | Vb. 2963x - L kgl. Hof-Fotograf Østerg. Boatev. 251 33B 4 Cent - K Korrespondent Jyllingev. 273Vanl. - J Papirhdl. Baunegaardsv. 9 Gjentofte # Gjent. 20 - Carl Porcelænsmaler Classensg. 3A20 Alberti SophieFrøken FM. Gl.Mønt l3B 4B y 4102 - Einar Skrædderm. Ny Adelg. 1 B # By 7852 Bp. Ved Sønderport 158 isj ,, - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4B # Am. 5430

Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 110a 11 4 Cent. 10196 - L P Møbelhdl. Snedkerm. Torveg. 20 11 4 Am. 1069 - Å Repræsentant Lahrav. 252Valby 4 Vb. 2936 - Anna Sekretær Hauserg. I l 4 0 Ajour v. V Larsen Automobilreparation Raadmandsg. 52 0 4 Tg. 5459 - Broderiforr. v. Ida Melsted Pedersen HC Ørsteds V. 40 E 4 V 5772x A. K. A. Kittelfabr. v. Edw. Jacobsen Klo- sterstr. 15 IH 4 By 1945v Akjær A C Skrædderm. Smalleg. 182E i Gh. 5002x Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjøbmagerg. 64 H f Cent. 7513 Statstelefon 10 ordretten Højesteret Christiansborg H se Afd. V Real-Register Akkremann Elisa Frøken Østerbrog. 15040 4 04284 Akkumulator Centralen v. P Rosted Jægerg. 23 IH 4 Cent. 13444 Akkumulatorfabrikken Dana vecPE Henriks- son Baldersg. 77 IH 4 Tg. 5554 - A k k u m u la t o r f abr. L y d i k v. Brødr. Lydik Clausen FabrikJagtv. 85IHfiTg.4847 - Nestor ved O Olsen Blaagaardsg. 59 iH 4 N 6364 &N 6304 Ako, kem. tekn. Fabrik Griffenfeldtsg. 32 El f N 5575 Akron v. VE Pedersen Vulkaniseringsanstalt Carl Lunds G. 34 Ø 4 Am. 6518 Akselholt J B Repræsentant Stenderupg. 84 IS 4 V 6849v Aktieselskabet for Gas, Vand &Elektricitet (Gasvael)Vesterg.3H 4Cent. 9290 &9208 - A k t i e s e l s k a b e t f o r k e m i s k I ndu ­ s t r i Amalieg. 15 Kl 4 Cent.12912,12913* 12783 Postkonto 1563 Telegramadr. „Kemindu" - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 H 4 Cent 6388 Stats J 163 - til Udnyttelse af de rustbeskyttende Par­ ker-Patenter i Danmark Fredh. Havnev. 14 IS 4 Cent. 13036 Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 IH 4 Cent 4260,4280 & 15166 (10—3) se Afd. V Real-Register Aktuel Billed Central ved O B J Søkjær st. Kannikestr. 10 H 4 Cent3243 Aku-Glanzstoff-Nordica, Akts., Holbergsg. 15 H f Cent. 6474 & 12880 Alabastkompagniet vedAkts.ENielsen’s mek. Stenhuggeri Aldersrog. 10 0 4 Cent 3006 & 5842 Postkonto 20742 Aladdin Ekspres, Spedition &Godstrans­ port ved C MJørgensen GI. Kongev. 6 AE 4 Cent. 6238 - elektr. Installationsforr. v. Otto Krsziza Stevnsg. 45 El 4 N 2851y - Flytteforr. v. Jens Holm Overg. o. V. 98 A H 4 Am. 6250 - v. Braune Klædeskofabr.Dyssegaardsv.112 Søborg 4 Søb. 332 - Kurvemøbelfabr. v. H Pedersen Istedg. 15 E 4 V 1287 v - Kvarterets billige Gas- &Vandmesterforr. ved H Larsen Dronningensg. 65 H 4 Am. 5816y - Kvarterets Pianoflytteforr. v. A Nielsen Brobergsg. 11 B 4 Am 5954 - Ovnkompagni v .H Jensen Prinsesseg. 77 A U | Am. 6263 - Skiltefabr. v.CCLarsenOehlenschlægersg. 21 E | V 3238 - v. ()rla D Koblauch Smørrebredsforr. Amagerbrog. 2 As 0 4 Am..79 - v. CDræger Vaffelfabr. Drogdensg. 6 IS14 Am. 4785 - Vindueskomp. v. Ilerholdt Olsen Andreas Bjørns G. 22 H 4 Am. 7897y Aladdinteatret Amagerbrog. 29 0 4 Bent. 12181 . - ’s Chocoladeforr. v. Sonja Meyer Amager­ brog. 31 m 4 Am. 2620

Ahlmann-OhlsenJohs. Direktør Vingaardstr. 212H f By 7087 - 0 1) Ingeniør Cand. polyt. Vingaardsstr. 212B - SK Kapt. Gross. (Leerbeck &Holm’s kem. Fabr.)Frdbg. Allé 682IS) f V8 3 3 6 - H S Repræsentant S-Fasanv. 80 C3Valby | Vb. 2075y Ahlquist A. Cyklehdl. Amerikav. 12®|!5024y Ahlstrand O P Hdlsfuldm. Dronningensg.555 Kl | Am.5377v - Wald. Købmand Svinget 32(g] Jl Am. 1884 - Chr. Mekaniker Amagerbrog. 29ES 0 J Am. 7401 Ahlstrøm Ellen Frue Borups Allé 251ES El | Tg. 5184x AhmACigar-& Papirhdl.Strandv. 138BHell. I Hell. 1656 - Axel RepræsentantWilkensv. 364 E 4Gh. Ahner A Buntmager st. Kongensg. 10 B 5 Palæ 1107 y Ahnfelt-Rønne 0 Højesteretssagf. Gyldenlø- vesg. 3 B 4 Cent. 9520 & 7119 Bp. Stockholmsg. 311IS) JP 0 2219 AHPiben ved O Nielsen Studiestr. 3 IH ®By 4820 Ahren d s VMaskinmester Kløckersv.22Gjen- tofte |) Gjent. 849 Abrenkiel H R Bogbinder(Ahrenkiel&Olsen) Holmbladsg. 78 10 4 Am. 7694x - & Olsen Bogbindere Kompagnistr. 16 H 4 By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 Hl 4 Ryv.3493 Postkonto 4517Bp.Strandv.312® - GeorgGross. Raadhusstr. 6 IH4 Cent. 4994 AhrenkiTdeEV Entreprenør Amagerbrog. <5*0 ffi Am. 355y - 's N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. II IH4 N 2859 ■K Gartner Maglebylille Kastrup § Ka­ strup 239 Ahrens [Se endv. Arends] • Otto Ingeniør Gross. N-Frihavnsg. 13 @4 Cent. 3673 & Priv. 4 0 3406y Postkonto 20955 - Ellen Frue Korrespondent Aarhusg ,340 - Gustav Snedker Blaagaardsg. 16D1El • GK T Telegrafkontrolør CFRichs V, 101 C3® • H Værkfører Hjalmar Bergstrøms V. 43 Valby 4 Vb.259 v Ahrens-Madsen C Slagterm. Vinkelv. 10s Vedbæk f Vedbæk 258 Ahrensbern AndersGaardeier Tømmerup Kastrup - Edvard Gaardejer Tømmerup Kastrup 4 Magle 170 ' H Gas-&Vandm. Smedem. Jansv.BH | Am. 7628 ' I VGas- & Vandm. (Sundbyernes Vand- 6 Gasmesterforr.) Holmbladsg. 330 ®Am. 177 • Alfred Hdlsgartner Amager Landev. Mariendal st. Magleby ■G Hdlsgartner N-Dragørv. Dragør I Dragør 323 Ahrensbøll Alfred Fabrikant Hauser P1.28 Kl 4 Cent. 12103 & Palæ 4833 Bp. Rormosev. 5M Ahrenst Carl M Gartner LindeAllé 45 Vanl. ' V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 E Ahrentecht Kay Læge Frederikssundsv. 2042 Brh. 4 Bella 1567x Anrentr M C W Enkefrue Sortedamsdoss.59 D20 4 N 1882y Anrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] ' Carl Repræsentant Norgesg. 481 0 4 Am. 3663x • Chr. Repræsentant Munkensv. I 2El 4 Tg- AbrnellG W Qverassisti Post- og Telegrafv. Borups Allé 18* Hl 4 Tg. 2255 ' A Postassist. Løjtn. Nygaardsv. I 3 0 | Ryv. 2903 Akts., Peder Skrams G. 26 H 4 By6371 ^l|Bl ved S CJuhl &Co.gæringsfys..Laborat. Frydendalsv. 30 IS 4 Cent. 1735

Made with FlippingBook flipbook maker