Kraks Vejviser 1930 del 1

Animated publication

KRAK8

VEJVISER 1930 161. AARGANG • KRAK 68. AARGANG

1 . B I N D

F O R R A N M A R K

Kort og Planer • Real-Register. Gade- og Hus-Register • Person-Register. Provins-Register.

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT N Y T O R V 17 K J Ø B E N H A V N K. TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 1. BIND. Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse Side F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren. Emn e l i s t e til 1st e B i n d ......................................................................... gule Blade I—XL Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal. Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn.................... i Oversigtskort, Sporvejskort og 7 Specialkort over Stor-Kjøbenhavn, litogra­ ferede i 4 Farver. Kortskitser over Kastrup-Taarnby og Lyngby. Planer over Hospitaler og Teatre. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn....................... si Alfabetisk ordnede Artikler om Stats-, kommunale og private Institutio­ ner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om Forhold af al­ men Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTEB..................................................................................... .................. 257 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.......................................................................................................... 275 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Grundværdi, Ejer, el Udvalg af Beboerne m.m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ........................ 64i Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. TILLÆG: en Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling V: Provins-Register. A. FORRETNINGER ................................................................................................... 1265 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, saml for 25 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ............................................................................................... 1552 C. STØRRE GAARDE ................................................................................................. 1649 D. KOMMUNEFORTEGNELSE ................................................................................. 1680 Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommuner. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. S p o rg e k u p o n er og F ly tn i n g s b la n k e tte r findes paa første Binds sidste Blade.

INDHOLDSFORTEGNELSE TIL 2. BIND Vejledning' i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

Side

Emn e l i s t e til 2det B ind ..................................................................... T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Bedaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning................................................................. F o r k o r t e l s e r og Tegn, anvendt i Vejviseren.............................

gule Blade 1

-XVI

Eksport-Kalender for Danmark........................................... KRAKS EXPORT DIRECTORY OF DENMARK Fuldstændige Fortegnelser (byvis og fagvis ordnet) over danske ekspor­ terende Firmaer m. m. Engelsk Tekst med Oversættelser til Fransk, Tysk, Spansk og Dansk. A. EXPORTERS (1. List of Firms. 2. List of Products. IC Advertisements.) B. BANKING, SHIPPING etc. Bestemmelser og Takster ..................................................... vedrørende Post- & Telegraf-, Jernbane- og Toldvæsen. Vejledning for Eksportører (grønne Blade) Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark......................................... Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret. A. KJØBENIIAVN B. KØBSTÆDERNE C. LANDET Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.......................... Fag- og Branchefortegnelser. Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse — af den en­ kelte Virksomheds Specialitet. I Slutningen af Afdelingen et Fag-Regisler for Færøerne. Foran i Fag-Registret Ov e r s æt t e l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter . Afdeling VIII: Island (røde Blade).................................................................... Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet........................................................... De europæiske Staters Størrelse, Folketal, Hovedstæder m. m. Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser, med Kortskitser over de vigtigste af disse Lande).

273

305

407

1585

1017

Forkortelser og Tegn.

Særlige Forkortelser i Afd. VIII Island, se Titelbladet til dette Register.

adm. Aktk. Akts.

SK. S Kmd. St. (i Gadenavn) S t. Y. V- (i Gadenavn) Vanl. 0 - (i Gadenavn) Etager: Bb be

= administrerende. - Aktiekapital. - Aktieselskab.

Storkors af Dannebrog. Storkommandør af Dannebrog. Sankt. store. under. ved eller von. Vester eller Vestre. Vanløse Postdistrikt. Øster eller Østre. Bagbygning. Beletage. Entresol eller Mezzanin. Havehus. Kælder. Mellembygning. Stue. Sidebygning. 1. Sal. 2. Sal. Ejer (Bopæl i Ejendommen).

Bp. Birh.

- Bopæl.

- Brønshøj Postdistrikt. Charlottl. - Charlottenlund Postdistrikt. Chrstholm. - Christiansholm. Chrsthvn. - Christianshavn. Co. - Compagni. DM. - Dannebrogsmand. e. - efter. f. - for. fe- - fungerende. fh. - forhenværende. FM. - Fortjenstmedaljen. Forr. - Forretning. Frdbg. - Frederiksberg. Frm. - Indregistreret Firma. GI. - Gammel. Haandv. - Haandværk. Hdl. - Handel. Hell. - Hellerup Postdistrikt. Hh. - Havehuset. Indeh. - Indehaver. K. - Kommandør af Dannebrog.

6 Hh K Mb S Sb 1 2

* i Hus-Reg. ( ) i Hus-Reg. ( ) i Person-Reg.

Matrikel-Nr., Vurdering til Ejendoms­ skyld. Ejer (ikke Bopad i Ejendommen). Indehaver event. Medindehaver af det i Parentesen nævnte indregistrerede Firma. — Træffetid.

Kbhvn.

- Kjøbenhavn.

kgl.

- kongelig.

Klpbg. Kmh. Kmjkr. Krsthvn.

- Klampenborg Postdistrikt.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret.

kst.

1.

- lille.

Telefon.

i

MA.

- Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. - Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse. - Medlem af Folketinget.

- Telefon Amager. - Telefon Bellevue. - Telefon Byen. - Telefon Central.

D Am. | Bell. 4 By | Cent. 1 Gh.

MB.

MDS.

- Telefon Godthåb. 4 Gjent. - Telefon Gjentofte. | Hell. - Telefon Helrup. 4' N - Telefon Nora. 4 Ordr. - Telefon Ordrup. 4 ttyv. - Telefon Byvang 4 Søb. - Telefon Søborg. 4 Tg. - Telefon Taga. 4 v - Telefon Vester. 4 vb. - Telefon Valby. 4 0 - Telefon Øbro m - Postdistrikt F - Postdistrikt K. OQ - Postdistrikt L. ED - Postdistrikt N. m - Postdistrikt S. - Postdistrikt Str. m - Postdistrikt V. [0] - Postdistrikt 0 .

MF.

MfDR. MFK. MfæD. MGSK.

- Medaljen for ædel Daad.

- Medlem af Grosserer-SocietetetsKomité.

MI.

- Medlem af Industriraadet. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget.

MT&A.

ML.

MSH. MVS.

- Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab.

N- (i Gadenavn)

- Nørre eller Nordre.

Postkonto - Post-Girokonto Prok. - Prokura. ps. - pensioneret. R.

- Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefanten. - Sønder eller Søndre.

RE.

S- (i Gadenavn)

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og Villabyerne (Postdistrikter: Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk samt Hvidovre og Rødovre pr. Valby og Islev pr. Husum) lindes i Vejviseren under K j ø b e n h a v n i Modsætning til Provinsen. Grænsen er vist paa Oversigtskoitet Side 641 i 1. Bind.

E M N E L I S T E til Vejviserens første Bind

Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med An­ givelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen ti! 'Tuberkulosens Bekæmpelse1* (der tindes i Afdeling II) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Faksinge Sana­ torium11, „Folkesanatorier**, „Haslev Sanatorium11, „Hospitaler og Sanatorier1, „Julemærkesanatoriet**, „Kystsanato- rier“, „Nakkebølle Sanatorium**, „Nationalforeningen**, „Ry Sanatorium**, „Silkeborg Sanatorium**, „Skjorping Sana­ torium**, „Sonderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg** og „Tuberkulosens**, samt fra Oversigten Foreninger O 26: Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. Der er i denne Liste medtaget Henvisninger til nogle Emner i andet Bind, som fuldstændiggør Oplys­ ningerne i første Bind. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt O V E R S I G T E R , hvorunder sammenhørende Emner er grup­ perede, nemlig: Il offets Institutioner Domstole Finansministeriet Iudenrigsministeriet

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konlirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laancforeninger

Poliklinikor Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skolerfor særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Stat stil syn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikring,sselskaber Telefonselskaber Underretter Vuggestuer Foreninger A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bcstillingsnuend, Kom­ munale 3. Embeds- og Bcstillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkerc og Industridrivende 0. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc.

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet

'Ministeriet for Handel og Industri Ministeriet For offentlige Arbejder .Ministeriet for Søfart og Fiskeri

Socialministeriet •Statsministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elewamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik-, Sang- og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. I. 23. Radio 24. Samvirke med andre Lande 25. Soldaterforeninger 26. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. i. 27. Sædelighed 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

•Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Abnormanstalter Alderdomshjem Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Observatorier -Opdragelseshjom

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding

Optagelseshjem Parker og Anlæg

TILFØJET SER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes paa de gule Blade i 2. BIND, SIDE XIII.

1

1

Emneliste

Side Akademisk Skyttekorps, se Skyttekorps . 228 Akkordretten............................................... 82 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, . se Foren, af............................................... 123 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd. VI i 2. Bind, Firma- og Aktieselskabs-Re­ gister for Danmark Aktieselskabs-Registeret .......................... 82 Aktionærforening, Dansk........................... 82 Aktuarforening, Den danske..................... 82 Akureyri, Forretninger m. m., se 2. Bind Side 1588 Albaniens Konsulat, se Konsulater . . . . 162 Albans Kirke, se St. Albans K................. 220 Albertina........................................................ 83 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foren. Søv. Alderdomsbolig......................................... 126 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 98 Alderdoms-Friboliger, Foren, f o r ............ 83 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg............................. 83 Alderdomshjemmet i Ordrup.................. 83 Alderdomshjemmet Solhjem................... 83 Bombebøssea............................................... 100 Centralmissionen...................................... 106 Diakonissestiftelsen................................ 110 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 112 Ensomme Gamles Værn.......................... 113 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 125 Frdbg. Borgerforening.............................. 129 Frænkels Alderdomshjem....................... 132 Gamles By (Kbhvns. A .) ........................ 136 Gustavsforsamlingens Alderdomshem . . 141 Postbudes Alderdomshjem.........................208 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 83 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til....................................... 126 Aldersrente, se Forsørgelsesvæsen................ 127 Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. . . . 242 Alderstrøst..................................................... 83 AlexanderNewski Kirke ........................... 83 Alimentationsbidrag, se Underholdsb. . . . 249 Alkoholfrie Restauranter, Kvindernes . . 83 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Sogn ....................... 83 Alliance Fran^aise................................ .. . 83 Allieredes danske Vaabenfæller, De. ... . 83 Allinge, Forretninger m. m...........................1309 Almenskoler paa Island se 2. Bind Side 1587 Almindelig dansk Gartnerforening, se Gart­ nerforening ............................................... 137 — dansk Hjælpe-Foren................................ 83 — H ospital.................................................. 83 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 189 — danske Massageforen., se Massagef. . . 191 — Enkekasse Den, se Enkekasse............113 — Handelskompagni, D e t ........................ 83 se tillige Tilføjelser, Side XIII i 2. Bind. — Hesteavls Fremme, se Foren....................126 Almindeligt Dansk Ingeniorforb., se Ing. 153 Almindeligt Dansk Vare- og Industri­ lotteri, se Lotterier................................ 188 Altinget se 2. Bind Side 1586 Amagerbanen, se Privatbaner..................... 209 Amagerbanken............................................... 83 Amager Birk, se Søndre Birk..................... 241 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 229 Amagermuseet............................................... 83 Amagermuseets Venner.............................. 83 Amagers historiske Samling, se Amager­ museet ..................................................... 83 Amager Travbane, se Foreningen t. d. alm. Hesteavls Fremme............! .................... 126 Amalienborg.................................................. 83 Amalienborg. Beboere................................... 290 Amatør-Bokse-Union, se Bokse.................. 99 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske . . . . 84 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . . 222 Ambulance.................................................... 84 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 108

Side | Aabenraa, Forretninger m. m. . .............. 1265 Aakirkeby, Forretninger m. m................... 1267 Aalborg, Kort, Forretninger m. m................126S Aalegaards-Overnævnet.............................. 81 Aalestrup, Forretninger m. m........................1281 Aandssvageanstalterne................................ 81 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 82 Aandssvagesagens Venner........................... 82 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 82 Aarhus, Kort, Forretninger m. m................ 1282 Aars, Forretninger m. m.................................1308 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 202 Aarup, Forretninger m. m................ 1308 Abel Cathrines Stiftelse.............................. 82 Abnormanstalter Aandssvageanstalterne(Kbhvn., østifterne 81 Aandssvageanst. ved R ib e .......................1472 Aandssvageanst. ved Vodskov................. 1437 Blinde, Forsørgelsesanstalt f o r ............ 99 Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvn.......... 99 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 99 Døvstumme Institut, se Devstummeanst. 112 Døvstumme Institut og Skole i Fredericial333 Døvstummeskolen i Nyborg....................1422 Kellerske Aandssvageanst., se Aandssv. 81 Samfundet ogHjemmet for Vanføre. . . . 219 Statens Institut for Talelidende............232 Absalon, se Brevdueklubben A................... 102 Absalons Brønd, se Christiansborg . . . . 107 Absalonskirken.............................................. 82 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld............1356 --------Odense...........................................1441 --------Roskilde....................................... 1477 ------- Valle, se V a lle ......................... 252 ------- Vemmetofte, seVemmetofte . . . . 254 Adels Aarbog, se Foren, til Udg.a f . . . . 126 Adels Forbund, Dansk.......................... 82 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 219 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 146 Admiral Winterfeldts S. se Trøstens Bolig. 247 Admiralitetskontor, se Marinemin. %. . . 190 Adoption....................................................... 82 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen............ 198 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser........................ 164 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren.......................................................... 1699 Adressekontoret, se Kraks Vejviser. . . . 164 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se 2. Bind, Afd. VII — Forretningers og private Personers, Ho­ vedstaden og Omegn, ordnede efter Gader ................................................... 273ff — Forretningers og privatePersoners, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og S tillin g ...............641ff — Forretningers i Provinsen, se................1265 — Privat-Personers i Provinsen, se . . . . 1554 — Større Gaardes, s e ...................................1649 Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 112 Aeronautiske Selskab, se Kongelige D A. 162 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m....................... 82 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek . . . 98 Afstande, Provinsbyernes fra Khbvn. (i Timers Jernbanekørsel), se Afd. V Real- Register for de paagældende Byer Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten............... 157 Afstøbningssamling, Den kgl...................... 82 Aftenskoleforening, Dansk.......................... 82 Agenter i oversøiske Træsorter, se Fore­ ningen a f .................................................. 123 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 82 Akademi, Sorø, se u. S orø.......................... 1509 Akademikere, se Kvindelige........................ 169 Akademisk Architektforen., se Architekt- forening................................................... 91 Boldklub, se Boldklub........................... 99 — Idrætsforening, se Idrætsforen.............. 151 Akademisk Orkester................................. 82 —- Roklub, se Roklub, Danske Studenters 217 Akademisk Skytteforening, se Skytteforen.. 228

Side

Amerikanske Gesandtskab, se Gesandt­ skaber..................................................... 138 — Konsulat, se Konsuler............................ 162 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks . . . , ......................................... 108 Amies de la jeune fille, L e s ..................... 84 Amtmand over Færøerne................................1648 — over Kbhvns A m t................................. 84 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. V . . 1265fif Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Dan­ mark, se Foreningen a f ............................ 123 Amtslæge i Kbhvns A m t............................... 84 Amtslæge paa Færøerne.................................... 1690 Amtslæger i de øvrige Amter, se Real-Regi- ster for de paag. Byer i Afd. V . . . 1265ff Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt..................... 84 Amtsraadsforeningen f. Danmark.............. 84 Amtssygehuse, K b h vn s.................................... 84 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Register for de paag. Byer i Afd.V . . . 1265ff Amtstue, Kbhvns ............................................. 84- Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 84- Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 84 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Register for de paag. Byer i Afd. V . . . 1265ff Amtsvejinspektørforeningen............................ 84 Analytisk-kemiske Lab., V Stein’s, seStek’s 235 • Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 252 Anckerske Legat, se Legater........................ 173 Andels-Anstalten Tryg...................................... 84 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger.................................................... 103- Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 201 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening......................................... 220* Andels Livsforsselsk. „Koldinghus“, Dansk se Livsforsikringss......................................... 187 Andelsmejeriforeninger, se Mejeridrift. . . 191 Andels- og Folkebank, se Dansk................. 109- Andels-Pensionsforeningen............................... 84 Andelsslagterier, De samvirkende.............. 84> Andelsudvalget.................................................... 84 Andersen’s Friboliger . .................................. 84 Andreas Kirke, se St. Andreas K ................ 220- — (i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 156 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 220’ Anker Heegaardske Foredrag........................ 84 Anklagemyndigheden......................................... 84 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartner- og Havearkitektf. Dansk . 85’ Anna K irk e........................................................... 85* — se ogsaa u. Katolske Kirker......................... 156 Annoncebureauer, se Foren, af Danske A. 123- Annoncenævnet................................................... 85 Ansgarius-Foreningen......................................... 85- Ansgars Kirke, se Katolske Kirker . . . . 156- Antiksamlingen, se Nationalmuseet . . . . 200 Antikvarboghandlerforeningen........................ 85 • Antropologiske Komité...................................... 85 Anvendt Kunst, Foreningen, se Foren. A.K 124 Apolloteatret, se Teatre.................................. 243 Apostelkirken...................................................... 85 Apostolisk Vikariat, se Katolske.............. 156 Apotekerforeninger............................................ 85' — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 164 Apotekernes Forsørgelseskasse..................... 85 Apotekerraadet, se Sundhedsstyrelsen. . . . 237 Appeludvalg, se Toldraadet........................... 246- Arabisk Mission, se Mission i Arabien. . . 194 Arbejde a d ler...................................................... 85 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 85 Arbejderbevægelsens A rk iv ........................... 85 Arbejderboliger, Foreninger f o r ................. 85 — se ogsaa Alderdoms-Friboliger . . . . 83 og Foren, af 1865........................................ 122' Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA. 169 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforeningen af 1867, se Hermes u. Sygekassevæsen....................................... 239' Arbejderforsikrings-Raadet....................... 85

E M N E L I S T E

III

Side Arbejderhjem, se Frdbg. Arbejderhjem . . 12S Arbejderhjemmet Fredenshus, seFredensh. 128 Arbejderkoncerter, se Studentersamf.......... 236 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L................. 108 Arbejdernes Andels-Boligforeu., se Bygge- og Boligforening....................................... 103 — Bogforings- og Revisionsinst................. 86 — Byggeforening.......................................... 86 Fællesorganisation................................ 8C Idrætsklub, se Idrætsklub..................... 151. — kooperative Byggeforening, se Bygge-og Boligforeninger...................................... 103 — Landsbank, Spare- og Laancbank . . . 86 — Læseselskab............................................ 86 — Oplysningsforbund................................. 86 ■— Radioforbund, se Radioforbund, Arb. . 212 —- lladioklub, se Radioklub, Arb.............. 212 — 'Samariterforcning.................................... 86 — Teater, se Teatre................................... 243 — Tennis Klub............................................. 86 Arbejdersangkor, De samvirkende............ 86 Arbejdsanstalten Sundholm........................ 86 Arbejdsanvisnings-ogKngngeringskonto- rer Arbejde a d le r .......................................... 85 Arbejdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. . . . 86 Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsfor­ sikringen, Direktoratet for.................. 86 Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme . 86 Arbejdsløshedskasser.............................. 89 Boghandler-Medhjælpcrforening,Den dan­ ske ........................................................ 99 Centralmissionen...................................... 106 Engageringsbureauet for dekorativ Kunst 113 Engageringskont. f. Handel og Industri . 113 F^orhyringsagenter.................................... 126 Formandsforening, Dansk........................ 127 Fængselshjælpen....................................... 133 Fængselsselskabernes K on tor............... 134 Fæstemænd................................................ 134 Gjentofte Kommune................................ 139 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 142 Handels- ogKontoristforen., Kvindernes. 143 Handels- og Kontormedhjælperforen. . 143 Hjemløse Mænd i Kbhvn........................ 145 Hjemløses Arbsjdsanvisningskontor . . . 145 Ingeniørforenings Oplysningsbureau . . 153 Journalistforeningen, Provins-............... 155 Juristforbundet................................ 155 Landsforeningen af Vanføre etc............ 172 Lærerforening, Danmarks....................... 189 Musiker-Børs............................................. 197 Musikeres Lands-Forbund, Danske. . . . 197 Studenterforeningen................................. 236 Sygeplejeraad, Dansk.............................. 239 Vinkyperforeningen................................. 254 Arbejdsdirektoratet, se Arbejdsanvisningen 86 Arbejdsgiverforening, Dansk..................... 86 (Foren, og Laug, som ikke henhører herunder, er anført alfabetisk i .Real- Registret efter deres Navn) — Kbbvnske Grossisters, se Kjøbenh. . . 158 Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug................................................... 89 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring............ 89 Arbejdsherberger i Danmark, Centralfore­ ningen a f ................................................... 89 Arbejdshjem, se Centralmissionen............ 106 Arbejdshjem, K bh vn s................................ 89 Arbejdshjem for døvstumme Piger, seDøv- stumm e................................................... 112 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 123 Arbejdsløshedsfonden.................... 89 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsan­ visningen ................................................... 86 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte............ 89 Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ........................................................ 114 Arbejdsnævnet, se Arbejdsanvisningen . . 86 Arbejds- og Fabriktilsynet........................ 90 so tillige Tilføjelser, Side XIII i 2. Bind Arbejdsraadet............................................... 91 Arbejdsstuer for Børn . .............................. 91 — se ogsaa St. Lukas Stiftelse............... 221 Arbejdstroppernes sjællandske Depot. . . 91 Arbejdstroppernes jydske Depot.................1268 se u. Aalborg Arbejdsudvalg, Indenrigsministeriets. . . . 91 Arden, Forretninger m. m......................... 1309 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal. . . . . 152 —, de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd. IX,Side 1618i 2. Bind Argentinske Gesandtskab, se Gesandtskaber 138 Argentinske Konsulat, se Konsuler . . . . . 162 Arkitektforening, Akademisk..................... 91 Arkitekt-Forening, Dansk............................ 91 Arkir arforeningen...................................... 91

Side 1 91 91 91

Side

Arkiver, se i limnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station.......................................... Armeniervenner, De dan ske..................... Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . Arresthuset paa Nytorv, se Fængsler . . . Arresodal, se Classenske Fideikomm.......... Arsenal, se Tøjhus, Kbhvns....................... Artilleriet...................................................... — so også.« under Aarhus............................... — — — Holbæk ........................ — Ringsted........................1475 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 156 Artilleriofiicersforen ingen........................... 91 Artilleriofficiantforeningen, se Understøttel­ sesanstalten af 1737 .............................. 248 Asnæs, Forretninger m. m............................. 1310 Assens, Forretninger m. m............................ 1310 AssistensTiuset ............................................. 91 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i 2. Bind, Afd. VII Assistons Kirkogaard, se Kirkegaarde . , . 157 ------- Takster m. m. se Begravelsesv. . . . 96 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 159 Association franco-scandinave..................... 91 Assumptionssøstrenes Kapel, se Katolske 157 Assurance-Comp. Baltica, soBaltica. . . . 93 Assuranceforeningen Skuld........................ 91 Assuranceselskaber Henvisning til deforskellige Arter Assu- rancesolsk., se Emnelisten i 2. Bind — paa Island, se 2. Bind Side 1586 Assurandeurer, Private, se Private . . . . 210 Assurandør-Societetet.................................. 92 Assurandørernes Hus.................................... 92 Astronomisk Observatorium........................ 92 Astronomisk Selskab.................................. 92 Astræa, Folkeobservatoriet............... . . . 92 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 146 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem) Asylet af 28. Maj, se Asylselsk., det kbhvnske................................................ 92 Bethesda, se Diakonissestiftelsen. . . . 111 Blinde, Forsørgelsesanstalt f o r ............ 99 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 99 Berneasyl, Holmens Sogns...................... 104 Daghjem for Smaabern........................... 108 Dronning Caroline Amalies A., se Asyl 92 DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . 92 Fortsættelsesasylet af 1890..................... 128 Frederik d. 6. A., se Asylselskab det kbhvnske............................................... 92 Frederiksberg A., se Asylselskab . . . 92 Friskolebørnsasyler.............................. * 132 General Classens A-, se A s y l................ 92 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 92 KongChr. d. 9. og DronningLouises Asyl, se Asyl.................................................... 92 Kristianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske............................................... 92 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 92 Kvindehjemmet......................................... 168 Menighedsplejernes A............................... 192 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, det kbhvnske.................................................. 92 Opdragelsen, se Asylselskabet 0 ............ 92 Prinsesse Maries A., se A s y l............... 92 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 108 Sundbyernes A., se A s y l ...................... 92 Teba, se Diakonissestiftelsen............... 110 Utterslev Daghjem................................... 251 Vesterbros A., se Asylselskab............... 92 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde..................... 111 Athletik, Athletklubber m. m..................... 92 (se ogsaa Krist. F. U. M.)..................... 165 Atlanterhavsøer, De danske, se Foren. Dansk Samvirke...................................... 125 Attende November, se Kunstnerforeningen af 166 Auditør, Statsbanernes, se Statsb.................. 234 Auditørkorpset............................... 92 Augustenborg, Forretninger m. m................ 1312 Augustenborg Sanatorium, se National- foren. til Tuberkulosens Bekæmpelse . 200 Auktionsdirektør, (nu Fogedkontor II) se Byret, Kbhvns,....................................... 104 Aurehoj Gymnasium, se Statsskoler . . . 235 Aurora Ordenen, se Tilføjelser, Side XIII i 2. Bind. Austria, se Foreningen Austria.................. 124 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 108 Automobildrosker......................................... 92 Automobilforsikring, se Forenede Danske. 122 — se tillige Dansk Forening for internat. Motorkøretøjsfors.................................... 109 Automobilforsikrings-Forbund, Dansk. . . 92 Automobil Klub, Kgl. dansk........................ 93 Automobil-Korps, se Frivilligt ............... 132 Automobil-Kereskoleforeningen for Danm. 93 134 108 246 91 1283 1374 — —

Automobil- & Cyclebranchcns Akkord- og Konkurs-Afdeling.................................... 93 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 93 Antomobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygtevnes............................ 108 Avispostkontoret, se Post- og Telegraf­ væsenet........................................................ 208 Avissamling, Statens, i Aarhus....................1286 87 Bach-Forcningen.......................................... 93 Badeanstalter,Kommunale........................... 93 — se ogsaa i 2. Bind, Afd. VII Badminton Klub, Kbhvns.......................... 93 Bageritilsyn, seArbejds- og Fabrikstilsynet. 90 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening . . . . 87 Bagerstandens Fællesorg. se Fællesorg.. . 133 Bagersvendestiftelsøn.................................... 93 Bagsværd, Beboere.............................. • • • 587 ■— Grundejerforening................................. 93 — llaandværkerforening.............................. 93 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst.. . . . . 81 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen........... 93 Bakkehuset, Stiftelsen................................. 93 Balders Hospital, se Hospitaler.................. 147 Ballerup, Forretninger m. m.........................1312 Ballettens Personale, seTeater, Det kgl.. . . 243 Ballettens private Pensionsfond............... 93 Ballonklubben............................................... 93 Baltic and International Maritime Confe- rence............................................................ 93 Baltica, Assurance-Comp.............................. 93 Bandy Union, Dansk..................................... 93 Banegaarde, Kbhvns., se Statsbaner . . . 233 se ogsaa Privatbaner........................... 209 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfæ rd.................................... ■ ...............110 Banelytternes Klub....................................... 93 Bangs Virksomhed...................................... 93 Banker, (se ogsaa 2. Bind, Afd. VII.) se tillige Tilføjelser, Side XIII i 2. Bind Amagerbanken.......................................... 83 Arbejdernes Landsbank........................... 86 Banken f. Lyngby og Om egn............... 93 Banker paa Færøerne................................1690 Banker paa Island se Side 1586 i 2. Bind Dansk Andels- og Folkebank............... 109 Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg.. . . 121 Fyens Disconto Kasse.............................. 132 Haandværkerbanken................................. 141 Handelsbank, Frdbg.................................. 142 Hellerup & Omegns B a n k ..................... 144 Handelsbank, Kbhvns.............................. 142 Hypotekbank, Kgr. Danmarks............... 150 Købmandsbanken i Kbhvn...................... 169 Laanebasse, Bank-Aktieselskabet Den ny 170 Landmandsbanken.................................... 171 Nationalbank, Den dansk vestindiske. . . 199 Nationalbanken.......................................... 199 Privatbanken............................................. 210 Tiendebank, Kgr. Danmarks...................... 245 Bankers Forening, Kbhvnske..................... 93 Bankforeningers Fællesdelegation, Danske. 93 Bankklubben...................................... 93 Banktilsynet, Bankinspektør........................ 93 — paa Island, se 2. Bind Side 1586 Bankkommissær, kgl., se Nationalbanken. 199 Baptistmenighedens K irker........................ 93 Barber- og Frisør Laug, Kbhvns.............. 94 Barber- og Frisørforenings Arbejdsgiver Afd., se Arbejdsgiverforening............... 87 Barfods Skole, se Frederik Barfods Skole 128 Barners Hjem for unge Piger, se For­ eningen til Værn f o r ............................. 126 Barnets Glæde, Foreningen........................ 94 Barnets Hus................................................... 94 Barnets Væ rn............................................... 94 Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem 94 Barselplejo, Kommunal, se Hjemmesygepl. 145 Beboelseslejlighedernes Antal i Kbhvn., se Indbyggerantal m. m............................... 152 Bedre Byggeskik, se Landsforen. B. B.. . . 172 Bedømmelses- og Voldgifts-Ret.................. 94 Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg . . . 94 Befalingsmandsskoler, Rytteriets, se Ryt­ teriets ...........................................................’218 Begravelse og Ligbrænding, Bestemmelser vedrørende............................................... 94 Begravelseskasser og -selskaber............... 95 Begravelseskasser, Tilsynet med, se Syge­ kassevæsenet............................................ 238 Begravelsesvæsen, Kbhvns............... 96 — Frdbgs....................................................... 96 Beklædningsindustriens Sammenslutning . 96 Bel Canto, Herrekoret................................ 96 Belgiske Gesandtskab, se Gesandtskaber. 138 Baadebyggere, Foren, af, se Arbejdsgiver­ forening ......................................................

EMNEL I S T E

IV

Side Belgiske Konsulat, se Konsuler............... 162 Belysningsvæsen, Kbhvns............................ 96 . — Frdbg., se Frdbg. Kommune (De kom­ munale Værker)...................................... 130 Belønningsfond for Heltemod, se Carne- gies Belønningsfond................................ 106 Belønnings- og Spareforeningen............... 97 Ben Hur, se Krist. F. U. M......................... 165 Benzinbandlerforening, Kbhvns.................. 97 Berejste Haandværkere, se Foren, for . . . 125 Berghs,Rudolph,Hospi tal,seHospitaler . . . 148 Berlingske Tidendes Klub.......................... 97 Berners Stiftelse.......................................... 97 Bernstorft S lo t............................................. 97 Besant-Logen, se Teosofisk Samfund for Danmark................................................... 244 Besigtigelseskommission, se Materiel- intendanturen ......................................... 191 Beskyttelse af industriel Ejendomsret, se Industriel Ejendomsret........................... 152 Beslagskolen, se Dyrlægekorps, Hærens. . 112 Bespisningsforeninger.................................. 97 se tillige Foreningen Skolebesp........... 125 Bestandig borgerlig Forening.................. 97 Bostonunelmir og TakHtor for I’ost-, Tele­ graf* og Statstelefonvæsen samt Jern­ bane- og Toldvæsen, se Side 273 1' i 2. Biml (gruune Blade) Bethania, se Metodistkirker........................ 193 Bethel, se Sømandshjemmet Bethel . . . . 241 — se ogsaa Mission, den f r i e .................. 194 Bethesda........................................................ 97 se ogsaa Diakonisse-Stift..................... 110 og Bethesda i Aarhus.,........................ 1.282 Bethlehem, se Børnehjemmet B................. 104 Bethlehems K irk e ....................................... 97 Bethsaida, se Spiritistisk Broderskab. . . . 230 Betty Nanson Teatret, se Teatre............... 243 —, Plan o v e r ............................................... 29 Bevarelsen af KbhvnsVolde, se Komiteen for 158 Bevillingsnævnene f. Kbhvn. og Frdbg.. . . 97 Beværterbevilling,seBevillingsnævnene. . . 97 Beværterforeninger, se Centralforen. af. . 106 Biavlerforening, Danmarks....................... 98 se endv. Foren. t. Fremme af Fjerkræ etc. 126 Bibelselskab,Vagt-Taarnets,seVagt-Taarnets 252 Bibelselskabet for Danmark........................ 98 Bibelskole, Dansk......................................... 98 Biblioteker, Arkiver (se ogsaa2.BindAfd. VII :Lejebiblioteker) Akademi, Det kgl...................................... 82 -Amtsbibliotek, Bornholms, Rønne. . . . 1486 Amtsbiblioteket i Svendborg.................... 1515 Arbejderbevægelsens Arkiv..................... 85 Arbejdernes Læseselskab......................... 86 Arnamagnæanske Haandskriftsaml. . . . 91 Bibliotek, Danmarks Afholds-................ 98 Bibliotek, Det kgl..................................... 98 Bibliotek, Kalundborg................................1394 Bibliotek, Kolding......................................1399 Bibliotek, Roskilde.....................................1477 Bibliotek, Slagelse..................................... 1505 Bibliotek, Sønderborg................................1522 Bibliotek, Vegetarisk................................ 98 Biblioteket f. Silkeborg og Omegn . . . 1492 Biblioteket f. Thisted By og Amt. . . .. 1526 Biblioteket f. Vejle By og Am t............1535 Bibliotekssamfundet forKbhvn.og Omegn 98 Boghandler-Medhjælper-Bibliotek. . . . 99 Botanisk H ave......................................... 100 Byplanlaboratorium, Dansk..................... 104 Centralbibliotek, Haderslev.................. 1349 Centralbibliotek, Lemvig, for Ringkjø- bing Amt..................................................1409 Centralbibliotek, Odense............................ 1440 Centralbiblioteket f. Hjørring Am t. . . 1368 Centralbiblioteket f. Maribo Amt, Ny- kjøbing F.................................................. 1425 Centralbiblioteket f.Sydvestjyll., Esbjerg 1321 Centralbiblioteket f. Viborg Amt . . . . 1543 Centralbiblioteket i Næstved....................1433 Fagbiblioteksforeningen........................... 114 Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende................................... 117 Folkebogsamling, Holbæk Am ts..............1374 Folkebogsamlingen i Holstebro............1378 Folkemindesamling, Dansk...................... 121 Foreningen af 1860 .................................. 122 Foreningen til LærlingesUddannelse . . . 126 Forsikringsforeningens Bibliotek . . . . 127 Færø B ibliotek..........................................1690 Garnisonsbibliotek, Det kgl.................... 137 Geografiske Selskab, Det kgl.................. 137 Haandværkerforeningen..................... .. . 141 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 142 Handels- og Kontorist-Foreningen . . . 142 Hjælpeforening, Den gensidige............ 140

Side

Side

Biblioteker [fortsat] Hærens Arkiv, se u. Krigsministeriet. . 164 Industriforeningens B ibliotek............... 152 Islands Biblioteker, se 2. Bind Side 1586 Kirkeligt Samfund af 1898. .................. 158 Kommunebibliotek, Gjentoftes............... 161 Kommunebiblioteker, Frdbgs.................. 161 Kommunebiblioteker, K bhvn s............... 161 Kvindelig Læseforening........................ 169 Landsarkiver............................................. 172 Landsbibliotek, Nordjydske, Aalborg . . 1268 Landsbibliotek, Sønderjydske, Aabenraa. 1265 Læseforening, Fyens Stifts (i Odense). 1441 Marinens Bibliotek, se Søværnet............ 242 Nordsjællands Centralbibliotek............1359 Polytekniske Læreanstalt, Den............... 207 Raadhusbiblioteket................................. 211 Raadstuearkivet....................................... 212 Rigsarkivet................................................ 213 Sociale Sekretariat.................................... 229 Statistiske Departement, D e t ............... 232 Statsbiblioteket i Aarhus ....................... 1286 Stiftsbiblioteker, se i Afd. V, Real-Rcg. for Aalborg, Maribo, Odense, Roskilde or Viborg ’ Søværnet,................................................... 242 Udenrigsministeriet (Arkivet).................. 248 'Universitetets Arkiv................................ 251 Universitetsbiblioteket............................. 251 Veterinær- og Landbohøjskolen............ 254 Bibliot,eksdiroktør,seStatensBibliotckstilsyn 232 Biblioteksforening, Danmarks..................... 98 Biblioteksbladet,so StatensBibliotckstilsyn 232 Biblioteksskolen, se Statens Bibliotekstils. 232 Bibliotekstilsyn, Statens, se Statens. . . . 232 Bicycle Club, Dansk................................... 98 se tillige Tilføjelser, Side XIII i 2. Biml Bien, se Bygge- og Boligforeninger . . . . 103 Bikuben........................................................... 98 Billedhuggerforeningen................................ 98 Billedhugger-Samfund, Dansk..................... 98 Billedskærerforening, Dansk-, Provins-, se Arbejdsgiverforening............................. 87 Billedskærerlaug, so Arbejdsgiverforening 87 Billige Arbejderboliger, se Foren, af 1865 122 Bilruter, Danm.’s se Landsf.Danm.Bilruter 172 Biofysiske Laboratorium, se Universitetets 251 Biografcensur, se Statens Filmscensur. . . 232 Biografteatre, se 2. Bind, Afd. VII. Biografteaterejerforen. f. Kbh. og Omegn 98 Biografteaterforen. for Provinsen............ 98 Biografteatre, Fællesrepr., se Fællesropr. 133 Biokemiske Institut, se Universitetets . . 251 Biologisk Selskab......................................... 98 — Station..................................................... 98 —Studiesamling, se Skolevæsen...................225 Bioteknisk-kemisk Laboratorium, se Polyt. Læreanstalt............................................... 208 Birker i Kbhvns Omegn, se Frdbg. Birk, Nordre Birk,Søndre Birk medAmagerBirk Birkerød, Forretninger m. m ........................1312 Birkerød Kostskoles Samfund.................. 98 Biskop over Kbhvns Stift........................... 98 Biskopper udenfor Kbhvn., seReal- Registret for Stiftshovedbyerno i Afd. V. Biskop paa Island, 2. Bind Side 1586 Bispebjærg Hospital, se Hospitaler . . . . 147 ------- , Plan o v e r ......................................... 223 — Kirkegaard.se Kirkegaarde..................... 157 — — Priser m. m., se Begravelsesv. . . . 96 — Sogn, se Grundtvigskirken.................. 140 Bistrup, se St. Hans Hosp. i Art. Hospitaler 148 Bjerringbro, Forretninger m. m................... 1313 Blaa Baand, se Afholdsselskabet............... 82 Blaagaard....................................................... 98 Blaagaards K irke................................... .. . 98 — Seminarium, se u. Seminarier 223 Blaa Kors, se Afholdsforening D. b. K.. 82 Blaataarn ..................................................... 99 Blegdamshospitalet, se Hospitaler............ 147 Blegdamskvarterets Juleforening............... 99 Blikkenslagerlaug, se Arbejdsgiverforen.. 87 Blikkenslager- og Kobbersmedemestre i Østifterne, se Arbejdsgiverf................ 87 ------- i Jylland, se Arbejdsgiverf............... 87 Blikvare-Fabrikantforeningen, se Arbejds­ giverforening............................................ 87 Blinde, Foren, og Instit. vedrørende. . . . 99 Blinde Kvinders Hvilehjem, se Stau’s Eli­ sabeth Hvilehjom.............................. 235 Blindeunderstøttelse, se Forsorgelsesvæsen 128 Blomsterhandlerforening, Landsforening Dansk........................................................ 99 Br ndergrossist-Forening, Dansk............ 99 I IL-gOinderlaug, seArbejdsgiverforening. . . S7 Desuden har tiere andre af de i Real-Registret omtalte Foreninger et mindre Bibliotek.

Bogbindernes Stiftelse................................ Bogbindermestre i Provinserne, Central­ foreningen af, se Arbejdsgiverforen.. . 87 Bogense, Forretninger m. m.......................... 1314 Boghaandværk, Fagskolen for, se Fagskolen 117 Boghaandværk, Forening f o r ..................... 99 Boghandleres og Medhjælperes Instit.. . 99 se ogsaa Provinsboghandlerforen.. . . 210 Boghandlerklubben...................................... 99 Boghandlermedhjælperforening, Den danske 99 Bogtrykkerforening, Kbhvns....................... 99 Bogtrykkerlaug, Kbhvns............................. 99 Bokse-Union, Dansk Amatør...................... 99 Boldklubber................................................... 99 Boldspil-Unioner.......................................... 100 Boligforeninger og -selsk., se Byggeforen. 103 Boligselsk., Fællesorganisationen af al­ mennyttige Danske, se Fællesorg.. . 133 Boligtilsyn, hygiejnisk, se Sundhedsvæsenet 237 Bolivia’s Konsulat, se Konsuler................ 162 Bombebøssen............................................... 100 Bonaventura, Forening............................... 100 Bondestands Sparekasse, se Sparekasse. . . 230 Bopælsforundringor, se Folkeregistret 121 <>K TTdskriVTunKSvæsonet............................... 24!) Borchs Kollegium......................................... 100 Borgerdyden................................................. 100 Uorgordydskoler, Østre og Vestre, se Stats­ skoler ...................................................... 235 Borgerdydskoleselskabet.............................. 100 Borger-Forening, Cbristiansbavns............... 100 — Dragør, se Dragør................................. 111 — Frdbg., se Frdbg...................................... 129 — Nørrebros, se Nørrebros........................ 203 Borger-Foreningen i Strand-og Lyngbyvejs­ kvarteret .................................................. 100 Borgerhjemmet i Gjeutofte........................ 100 Borgerlig Begravelse, se Begravelse . . . 94 — Begravelse og Ligbr., Foren.................. 100 — Forening, se Bestandig borgerlig............ 97 — Hjælpeforening, se Hjælpeforen. . . . 146 — Konfirmation, Foren, for, se Foren, for . 125 — Skydeselskab, se Skydeselskab................ 227 — Ægtoforening, se Ægteskab.................. 256 Borgerrepræsentanter, se Kommunalbest. . 159 Borgersamfund, Kbhvns............................... 100 Borgerskab eller Næringsbevis.................. 100 Borgervennen af 1788 ................................. 100 Borgmester, Frdbgs, se Frederiksberg Kommune................................................ 129 Borgerværn mod G iftgas........................... 100 Borgmestre, Kbhvns, se Kommunalbest. . 160 Borgmestre, Købstædernes, se u. de paa­ gældende Byer i Afd. V..................... 1265fi' — .Islands, se 2. Bind Side 1588 IT Bornholm, Nationalforeningen.................. 100 — Bornholms Amtsbibliotek (Rønne). . . 1486 — Jernbaneselsk.......................................... 1486 — Kommandant og Udskrivningschef. . . 1486 — landøkonomiske Forening........................1486 — Museum. .*................................................. 1486 — Telefonselsk............................................ 1486 Bornholmske Husmandsforen.,se Husmands­ foren., de samvirk................................... 150 — Nævningekreds, se u. Rønne................. 1486 ■— Studenter, Foreningen........................... 100 Borshøjgaard Feriehjem, se Handels- og Kontormedhjælperforen. ........................ 143 „Bort med Tobakken1, Landsforen........... 100 Borups Højskole........................................... 100 Boserup-Minde............................................ 100 — Sanatorium, se Hospitaler..................... 147 Botanisk Forening......................................... 100 — Have og Museum.................................. 10O — Rejsefond................................................. 101 Botaniske Laboratorium............................... 101 — Skolehaver, se Skolevæsen.......................225 Braaskovgaard, se Stats-Ungdomshjemmet 235 Brabrand, Forretninger m. m....................... 1315 Bramminge, Forretninger m. m.....................1315 Branche-Foreningerne, Det staaende Ud­ valg for..................................................... 101 Branddirektører, se Brandforsikring Land- bygningernes og Østifternes............... 101 Brande, Forretninger m. m............................ 1316 Brandes’ Minde, se Sygeplejerskeforen.. . 240 Brandfolkenes Organisation...................... 101 Brandfolkenes Stiftelse og Stiftelsesforen.. 101 Brandforsikringsselskaber (Se endv. i 2.Bind, Afd. VII) Brandforsikring, DanskeGrundejeres. . . 101 Brandforsikring, Kbhvns.......................... 101 Brandforsikring,Købstædernes alm. . . . 101 Brandforsikring, Landbygn. alm.............. lOl Brandforsikring, Østifternes.................. 101. Brandforsikringsforening af 1899 . . . 101 Brandforsikringsforening af 1891 . . . 101 99

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online