Kraks Vejviser 1929 personregister

Ånde

Person-Register for Kjøbenliavir Andersen dohamse PensionatHelgoiandsg.21 E | Cent. 13921 - [Pensionater se Afd VII Fag-Register] - P HPensionist NielsHemmingsens G.62E - Greta Pianistinde Thorvaldsensv. I l 4 E - Poul Pianohdl. (Poul Andersen & Co ) Kanslerg. 5SEl J 0 5641 - Poul & Co. Pianohdl. Vendersg. 27 [Kl 4074 - Robert Pianoreparatør Holger DanskesV. 212(H J) Gh.2758 - CPianostemmerHedemannsg.51®)J102192u - Hjalmar Pianostemmev GI. Kongev. 101 B3 E_HV0008v - Joachim Pianostemmer Vilhelm Bergsøes Allé 10 Søborg Jl Søb. 935 - Chr. Pianotransportør Ravnsborgg. 17* E - Vald. Politibetj.HoImbIadsg.ll42(g jA m . 5627y - Vilh. Politibetj. Selvejes Allé 4 Valby ® Vb. 222 - Chr. Poreehmshdl. Godthaabsv. 55 53 JJ Gh. 887 x - Agnes Porcelænsmalerinde Peder Skrams G .274E - H C Portier Enghavev. 2442E - Vald. Possementmager st. Kongensg. 59 E ff Cent.3993&Palæ 2282 Bp.Odenseg.242® Jl 0 86 v - A P Postassist. Amagerbrog. 1243 [Sj - C C Postassist. Strandboulevard 693(U C G Postassist. Louis Pios G. 32 E Jj Sydhavn 241 y H C Postassist. Wilkensv. 43100 Holger Postassist. Danasv. 61E &V5435 y J M S Postassist. Webersg. 30 m Johannes Postassist. GI. Kongev. 191E K S Postassist. Griffenfeldtsg. 334ES) L H D Postassist. Skolev. 4 Gjentofte Jj Gjent. 852 •A H Postkontrolør Harsdorffsv. 7B2E J;' V 1353v • A L E Postkontrolør Australier. 20s © Jl Ryv. 2178x •Anders Postkontrolør Gjøasg. 9*83 § 0 4038u •C C Postkontrolør Vestmannag. 5S(g ■C F Postkontrolør Frijsenborg Allé 581 Jj Ryv. 550y •P BeltoftPostkontrolor Falkonerallé 503Ef •Chr.Postmester Kapt.R.Vesterbrog.913 E « V 3393 Postpakinester Halfdansg.411(U JjAm. 4487y - P A Pr.-Løjtn. Egilsg.582E Jt Am. 3351v ■Tage Pr.-Løjtn. Reventlowsg. 264E J|15va 79ux - Willy Pr.-Løjtn. i .Ingeniørkorpset Hov- gaardsg. 61 M ■ A E Pressefotograf Blegdamsv. 582ES ® N 5071 Dines l Prof.Dr. phil. MVS. Strandv. 33 ^ ^ Ryv. 1020 - J Oskar Prof .v.Univ.Dr.theol. MF. MDS. R.D M. Rathsacksv. 5 E J! V 2056 _ - Poul Prof. v. Univ. Dr. jur. Svinget 18s i§j Jl Am. 1926 - Vilh. Prof. v.Univ'.Dr.phil.MVS. R.DM. St. Annæ P1.194 E J) Palæ 3114 - Annita Prokurist Koldingg. 214O - A V Prokurist Fvederiksg. 123E § Palæ 2619 - C Prokurist Smalleg. 281121J Gh. 1228y - C Prokurist Alexanderv. 8 Charlottl. - Carl Prokurist Fredericiag. 15B* E JlPalæ 194y - Chas. Prokurist Adelg. 973 E ® Palæ 85x - Chr. Prokurist S-Boulevard 99” E®V8706 - E A Prokurist Brønshøjv,60Brh.jBella646 - Ellen Prokurist Carl Lunds G.281(g JJAm. 5619v - Else Frøken Prokurist Valdemarsg. 321E « V 5332x erdinand Prokurist Østerbrog.5601® JSØ 3463x - G Prokurist Solkrogen 3 Brh. ||Bella 100 - Harry Prokurist Heklas Allé l i 1(g J Am. 1485 - H C Prokurist Kanslerg. 61S3 § 03826x

IV — 642

AndersenA V Murerin.N 0 nc A ]]e,3 (HiJCent. 14859 Bp. Vemmetofte Allé 28 Gjentofte | Gjent. 305 - Axel Murerm. Ole Borchs V. 22 Valby $V b .l2 29 - B Murerm. Ingeborgv.36 Hell. |)Hell.2610 - Bjørn Murerm. Jerbane Allé Bl1Vanl. J) Damsø 352 - OMurerm. (L Larsen&CAndersen) Mylius Erlchsens A llé24 Hell. J Hell. 1360 - C J Murerm. Svancv. 20A 1[EJ § Tg. 3482 - Dines Murerm. St. Gjertru<1 btr. Dragør - E Murerm. Borups Allé 219s Brh. J) Gh. 62.16 - Eduard Murerm. Aaboulevard 46' (Hl J) N 5446 - Frederik Murerm. S-Boulevard 131s E - G C Murerm. Godthaabsv. 94 I f ] JlGh.4427 - H Murerm. Rothesg. 10s ID J) J0739u - Johannes Murenn. (N Martin Andersen & Son) S-Fasanv. 14s É) J) Cent. 11275 - J P M Murerm. Snorresg.62[s] KAm. 5222 - Knut Murerm. Gyldenstensv. 161Brh. ffi Tg. 3820 - L Murerm. Minorkag. 5 HDJl Am. 6044 - Laur. Chr. Murerm. Kildebakkegaards Allé 3 Søborg $ Søb. 837 - L P Murerm.Eckersbergsg.3 01 |)0 1846v - Marius Murerm. I C Lembrechts Allé 9 Hvidovre Valby - Niels Murerm. Vindruev. 5 Brh.JlGh.2994 - N Konrad Murerm. Jagtv. 333IB J) Tg. 2868y - N Martin & Søn Murerm. S-Fasanv. 14 E »Cent. 11275 - B P Murerm. Aagade 982(HI |JCent. 6329 - P H Murerm. Dyblandsvangen 20 Brh. ff Bella 419 - P L Murerm. Danasv. 39s (S å Cent. 10114 Murerm. Kastrupv. 491O ffi Am. 166 - S V Murerm. Carit Etlars V. 73O ® V 3484 - A Musikdir, Godthaabsv. 18A El Jj Gh. 914y - P Musikdir. Blegdamsv. 72B4 M - Axel Musikhdl. Strandv. 188 A 3 Hell. 809 - E A Frue Musikhdl. Smalleg. 10 O f) Gh. 3955x Bp. Amager Boulevard 1232 [g] - Georg Musikhdl. Brorsonsg. 43El - D E Musiklærerinde Esromg. 52 tD - Ragna Frøken Musiklærerinde Torveg. 491OS) i Am. 6373 x - A Møbelhdl. (Frdbg.Møbelmagasin) Godt­ haabsv. 301E f Gh. 1783x - Carl Møbelhdl. Nørrebrog. 177 E ff Tg. 2219x - Gnstav Møbelhdl. Gothersg.105 E JlCent. 5528 Bp. Nansensg. 633i | By 5204y - P S Møbelhdl. Lyngby Hovedg.26 Lyngby - Rasmus Møbelhdl. N-Frihavnsg. 10 øl J) 0 260y - Rasmus Møbelhdl. Roscug.OE JlPalæ29l6 - William Møbelhdl. Sort.edamsg.2ls [N]JlN 7031 - Hans L Møbelsnedker st. Kongensg. 62 A 1 IB J) Palæ 1791y - K Naalemager Niels Ebbesens V. 7 [v] |l V 8877 - Agnes Oberstinde Brogade 191OSJ) Am. 5018x - O A Oberstinde Strandboulevard' 1493H - B M Oberstløj tn. Vinran kev. 4 Hell. - Arnold Oliemøller Enghavev. 2214 IS - Frida FrøkenOperasangerindeBlegdamsv. 682® i N 5 5 9 x - Wm. Optiker St. Hans G. 4S SI - Alfred Organist Pianostemmer Præste- gaards Allé 12 Brh. J) Bella 60 - Hakon Organist Kirsteinsg.940) £)j03053y - L Frøken Organist Frederiksv. 50s (gl JJ Gh.6723 - Marie Organist Strandboulevard 293®|10 3797 - O S C Organist Peter Bangs V. 494 29 - P Organistinde Svanemosegaardsv. 18 S - Wilh. Organist Ingerslevsg. 1081E - Bjørn H Orlogskapt. Amagerfælledv. 274 rÉ f Am. 5975 f lN782y e ll.f

Andersen Alfred Ostehdl. Rakelsv. 6SHell. - Axel Ostehdl. Blaagaardsg. 19 (EDJ} N6095 Bp. Silkeborgg. 172 (0 Jl 0 896 x - JChr.Ostehdl.Frm. Vimmelskaftet41 El Jl Cent. 1345 & 14345 - John Ostehdl. Gunløgsg. 35 (s] J) Am.3917 - Martin Ostehdl. Ingerslevsg. 1164S | V 6077u - ’s M Ostehus, Akts., Nørrebrog. 157 0 i Tg. 355 ly - A C Overassist. v. Frdbg. Birk Ved Græn­ sen 19 Vanl. Jl Damsø 333 - Anders Overassist. u. Frdbg. Komm. Howitzv. 94El U Gh. 3163y - C Klug Overassist. Høstv. 19 Charlott!. - C V Overassist. u.Magist-VedAmagerport 14s m § Am. 5195 - E Overassist. v. KTAS. Viadukt Allé 4 Hell. | Hell. 2212 - Else Overassist. Oolbjørnsensg. 16* m d v ?x - Ida N A Overassist. u. Magist. Anker Hee- gaards G. 21 E - M K A Overassist. i Kbhvns Skattedir. Blegdamsv. 10205) - N O Overassist. u. Magist. Bredg. 362EJ! Palæ 3x - Poul Overassist. u. Magist. Vennemindev. 18s S I Ryv. 1168x - Richardt Overassist. Hollænderdybet 183 Hl H Am. 28l8x - Vilb. Overassist. u. Magist, Ingerslevsg. 1343E | V 8857 - A C Overbetj. Ved Grænsen 33 Vanl. J Damsø 833 - Alfred fh. Overbetj, Stengaards Alle 92 Lyngby Jl Bagsværd 146 - Flora Overforstanderinde Hollænderdybet 272 (g J) Am. 560y - B Møller Overlærer Dr. Abildgaards Allé 133E | N 567 x - Valdemar Overlærer Foraarsv. 9Charlottl. t Ordr. 2073 Vitus OvermontørChristiansmindev.71S - A OOverofficiantArtilleriv.Artillerikas.fs! - Chr. Overpakmester Langelandsv. 94 (El - O Overportør MB. Ny Aaboulevard 1020 ® Tg. 467 - A C Overpostbud Ole Suhrs G. 14:! (KJ - S Overretssagf. Reventlowsg. 121 E D Cent. 9535(10-3) - Wm. Overretssagf. Rømersg. 3‘ E JlCent. 11359 & 11990 - C F Overtelegrafist Koldingg. 19s O Jl 0 5461 - Robert Vald.Ovnbygger Glentev. 101s El I Tg. 584 - P Ovnsætter Østerbrog. Lægeforen. Bol. F 28 m J) 0 3850 - Frederik Paalægsforr. Dybbølsg. 54 E J$ V 5915x Bp. Dybbølsg. 523E Jl V 5238 v - A Chr. Pakmester v. Statsb. Ny Kongensg. 152E | By 3990 - HE Pantelaaner Istedg.112 E J) V 230 y Bp. Ingerslevsg. 1263 E Jj V 5669u - R B Pantelaaner,Lotterikollektør Slotsg.8 i J) N 388v - Johannes Papirhdl. Blegdamsv. 128 O § 0 2524 x Bp. Strandboulevard 70* M - LPPapirhdl.(ForstædemesPapirforsyning) Paa Bjerget O1 ø - Richard Papirhdl.Frederikssundsv. 9 El Jl Tg. 469y Bp. Degnemose Allé 76 Brh. - Robert Papirhdl. (Robert Andersen & Co.) Florsg. 7S i J) N 4415 - Robert & Co. Papirhdl. Allersg. 2 0 j! Tg. 1133 y - Thorvald Papirhdl. Sæbefabr. Jagtv. 69 0 ff Tg. 821 Bp. Sleipnersg. 10710 - Georg Paraplyforr. Frederiksbergg. 17 E Jl By 1599x Bp.Tønderg.l7A3 E J)V6850v - Poula Parfumehdl. Classensg. 60s El JJ 0 6473 - S F Partikulier Carl Blochs Allé 7 Søborg f Søb. 735 - i P Andersen’s E ftf. ved NA Andersen Pengeskabsfabr. Smedem. st. Kannikestr. 6 og 8 E HBy 1230 Postkonto 739

Made with FlippingBook Ebook Creator