Kraks Vejviser 1929 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

Fran— Fred

IV — 766

Frandsen O K Snedkerm. Vanløse Allé 4 Brh. J) Gh. 3687y Bp. Jernbane Allé 752Van]. - FSognepræstv.SimeonsKirkeR.Norrebrog. 1181 m I N 19C7V (10-11) - A Speditør (CTrolle) AL DrcwsenV.122© | 0 1201x - F H Sæbe- & Parfumehdl. Blaagaardsg. 27 IH f N 1327y - Magnus Tegne- & Sløjdlærer Amalieg. 34 A;! e - E Telegrafkontrolør Saltværksv. 50 Ka­ strup Kastrup 262 - GerhardUrtekr.Smalleg.36AEl JlGh.1400 - Ingeborg Urtekr. N-Fasanv. 114 El J) Gh. 982 y Frandzen Marie Enkefrue N-Frihavnsg.222 © $ 0 6798 - Jul. O Klejnsmedem. Landskronag. 52 IS | Ryv.55 - Julius Klejnsmedem. (Kbhvns. Røghætte- Fabrik og Lager) Landskronag. 52 g] J} R.yv. 55 Frang Olaf Repræsentant Hornbækg. 33E J) Gh. 2989 Frank [Se endv. Franck] - N C L Afdelingschef Øresundsv.68' [SI - M i c h a e l F r ank , A k ts., Fabrik af Fiskeriartikler Holger DanskesV. 28,30 Hl Gh.2676 ichael Fabrikant Falkonerallé 88' IH Jj N1684y - Louis Gross. Klædeimp. Niels Juels G. 15 E m Cent. 8236 Bp. Havneg. 2 l3E f By 6728 - Valdemar Journalist Ny Kronprinsosseg. 2SE - Jacob Kommunelærer Dosseringen 443H D N 944y - M L C Kommunelærerinde Dosseringen 443H - FWKø bmand Strandhøj sv. 14 Charlottl. | Ordr. 177 - Viggo Prokurist Otto Mallings G. 23 13 D Ryv. 2361y - H RepræsentantPræstegaardsAllé21sBrh. ■J H Smedem. (E S Ringling & J H Frank) Julius Bioms G. 39s E Franke [Se endv. Francke] - S G II Enkefrue Blytsv. 8S (El JJ Gb.l374x - P A Fabrikbestyrer Stevnsg. 453H - A Konfekturehdl. Hellcrupv. 15 A Hell. - L C A Repræsentant Gasværksv. 19C3E Frankel G V Juul Arkitekt Dronn. Dagmars Allé 61Valby J) Vb. 46 - F Forstanderinde Svanemøllev. 11.2 Hell. Hell. 2868 - Mathilde fh. Forstanderinde Strandv. 1454 Hell. I IIoll.369y - A C F Fotograf Havneg. 11B4E |)By808y - Olga Frøken Massøse Marstalsg. 241 [øl J) 0 738y Frankert Otto Ingeniør Helgesensg. 242SI Frankild Th. elektr. Install. Amagerbrog.125 [S] J) Am. 2120x Bp. Sigbrits Allé 15* E H Am. 3028y - OH Entreprenør (Beckton) Borups Allé 1371E Jj Gh. 4609 Franklund Frank J Repræsentant Dybbolsg. 594 IS J! Eva 174y Franksen Immanuel Operasanger N-Fari- magsg. 234E FransénErnst Kommunelærer PKnudsensG. i 23 - N Skomagerm. Griffenfeldtsg. 20 Hl | N 189y Fransk-Dansk Kommerce- & Finans Kom­ pagni, Akts., (Compagnie^ de Commerce et dø Finance Franco-Danoise S/A) Nyhavn 53 E f Cent. 390 Telegramadr. „Franco- danoise" - Dansk Vinimport ved J M Helmbæk Vesterbrog. 12, 14 3 £1Cent. 6844&14644 - Import Co., Akts., Linnésg.16 B E |)Cent. 6338 Postkonto 3292 - Italiensk Import & Eksport ved Paul Sand­ bak Linnésg. 16A E D By 8657 - Manufaktur Import ved Ole Larsen Graa- brødret. 1 E | B y 7052

Fransk Modemagasin, Akts., Vesterbrog. 64 BDJP Cent, 10221 - Møbel & Persisk Tæppe Import 1. Kon- gensg. 33 E U Cent. 785 - Nouvcauté Import, E Brandt Østerg. 17,19 E | Cent, 1331 - Spansk Vinlager, Birger Nissen Brohusg. 14 i | N 5119 Franske Konservesfabrikker, De, Eugéne Pottier Linnésg. 6 E f By 4062 - Kokken, Det, ved Ane Ryholt Gl.Kongev. 98 |Y] | Cent, 4978 & 4979 - Pianomagasin, Det, Akts., N-Voldg. 78s E D Cent. 7050 - Vinlager, Det, ved Werner OlufsenTor- denskjoldsg. 14 E J) By 1314y Frantzen [Se endv. Frandsen] - R C Biscuitfabr. (Biscuitfabr. Royal) Strandv. 190 Charlottl. $1 Ordr. 2518 - Elisabeth Enke e. Afdelingschef GI. Kon­ gev. 1602 3 f V 2112v - Valdemar Gross. Kildebakkegaards Allé 24s Søborg - H Hdlsgartner Godthaabsv. 410 Vanl. D Damsø 361 - Albert Malerm. (Jensen & Frantzen) Ha- raldsg. 97 Eli - F F Møbelfabr. Helsingørsg. 4 E - Aug. R Pakkassefabr. Sundholmsv. 57 E JJ Am. 2250 & Am. 6940 Bp. Vigerslev Allé 742 Valby $ Vb. 1693x - Wilhelm Prokurist VigerslevAllt342Valby H Vb. 781u - Jørgen RepræsentantBorupsAllé 223'Brh. | Gh. 187v Franz Carl Frugthdl. en gros Thors Pass.4sEG j$ Tg. 2015y - HA Skomagerm. Valby Langg. 114 Valby Franzen [Se endv. Frandsen] - Jenny Frue Sundv. 14s Hcll.|) Hell.2239x - E G Murcrm.Trommesalen 4 ffl | By4747 - P Skibsfører Sundv. 83Hell. Fraser Robert Translatør Holm. Kan. 15° E D By476x Fratz Hanne Enkefrue Lipkesg. 1(>4® | 0 3934x - S M Enke e. Direktør Carit Etlars V. 213 - Vilh. Husejer Bernstorfflunds Allé 39 Charlottl. J) Ordr. 2346 - Thora MInspektør Cand.mag.Rosenv.Allé 6> © § 0 1118v - Th. Købmand Kanslerg. I3© J) 0 15l0y - A C Lektor Vennemindev. 152 g - Valborg Translatrice Sproglærerinde Rosenv. Allé 61 [0] 0 1118v - ’s Chr. Eftf. Urtekr. Østerbrog. 84 © J) Cent. 2328 Frauen Therese Frøken Ny Carlsbergv. 8523 D V 7584 - R Ingeniør elektr. Install. Jerichausg. 52 3 D V 7584 Bp. Skovvangen 15 Charlottl. Fraugde R T Vognmand IngeniørNyelandsv.l El $ Cent. 8989 & 1889 Frausteter I Fuldm. Vognmandsmarken 243 SHRyv.2674y F r e a ved Chr. Jensen Trikotagehdl. Vesterbrog. 40 3 $ Cent. 10250 Frebo Hedevig Bogholderske Gammeltoftsg. 203E f By 1858v - Else KommunelærerindeGammeltoftsg.203 E fl By 1858v Fredberg Fritz Gravør Vesterbrog. 62BS 3 | V 1997x Fredbo Carl Frederiksen Kontorchef Kon­ certsanger Pileallé 55'E) D Eva 680 Fredborg A A fh. Kommunelærer Livjægerg. 161©1 | 0 5377 Fredby Inger Frue Revisor Borgerg. 71 DSE D Palæ 671x - F Skrædderm. Borgerg. 71 D s E - &Co. Tøjrensningsanst. Frederiksbergg.38 E f By 4264 Fredebo S P Forstander f. Internatet Redak­ tør Vesterfælledv. 108 3 | V 4313 Fredens Kaffemølle, Akts., Fredensg. 1 i | N 5453 - Kirke, Præster, Kordegnekontor m. m. se Afd. IT. Real-Register

Fredensgades Koloniallager,Akts., Fredensg. 14 H - Sæbebod Fredensg. 22 H J) N 4553x Fredenshus, Arbejderhjemmet Ø-Allé 25 |0] J1 0 3041y se A fd. Il Real-Register Frederichsen [Se endv. Frederiksen] - Ove Handskefabr. Nørrebrog. 100 H - F P Chr. Skilisingeniør i Fyrvæsenet Bentzonsv. 74 El j) Gh. 786x - AlexanderSmedem. Bodenhoffs PI. 103 E Fredericksen K E Fiskehdl. Gross. MfDR. (FiskehusetNr.l )Puggaardsg.343$}By7003 Frederiksberg Antikvariat ved ALEV Ørno GI. Kongev. 89 3 - Apotek GI. Kongev, 162A 3 $) Cent. 2639 - Automobil- & Maskinfabrik ved Aage Hansen H C Ørsteds V. 22 C 3 J.Cent.983 - Automobilværksted Auto Vingo vedOscar Larsen Ilowitzv. 43 E D Gh. 2347 - Barnevogsnsfabrik ved Chr. Christiansen Allég. 24A m 11 V 9797 - Barnevognsmagasin ved J C Christensen GI. Kongev. 136, 138 3 1 Cent. 10138 - F r e d e r i k s b e r g Bekl ædni ngsopl ag Falkoneralle 57 IEI1 Gh. 211 - Bil-Kompagni Godthaabsv. 16AEI1 Cent. 8040 - Birks Kontorer se Afd. II Real-Register F r e d e r i k s b e r g B l a d c e n t r a l Henrik Steffens V. 1 3 1 V 402‘4 - Bodega ved N Møller Smalleg. 29A El ® Gh. 2588 - Bogbinderi ved Niels J Stevns Fugle- vangsv. 13 3 1 N 5484 - Fr e de r i ks be r g Bog t r ykker i vedVilh. Nielsen & Jul.Skiern Falkoneralléll El 1 Cent. 5853, Gh. 2157 & Gh. 2985 - Brændselsforr. vod V Tomming Howitzv. 31 El 1 Gh. 732 - Børstefabrik ved O Jurlander Peter Bangs V. 34 El 1 Gb. 2798 - Charcuterie, Akts., GI. Kongev. 131 3 1 V 3254 - Cycle-Import ved S Lund N-Fasanv.l75El I Gh. 560y - Cykle- & Motorfabrik ved Alfred Nepper II C Ørsteds V. 1 3 1 V 3080 - Dampvaskeri ved Soren Peter Sørensen Hortensiav. 2 3 1 Cent. 7680 - Divan & Møbel stelfabr. vedViggoChristen- sen Godthaabsv. 26 El J) Gh. 4477 - elektr. Installatiorisforr. ved Kr. Madsen Smalleg. 240 El D Gh. 221 - Farvehdl. ved Frederik.1ensen I I 0 Ørsteds V. 50 O 3 1 Cent. 13850 - Fedtsmelteri ved Fru R Bostholm Godt­ haabsv. 229 Brri. |) Gh. 254 - Flytteforr.ved LarsPeterLarsen Edisonsv. 1 3 | Cent. 10405 - Flødekompagni ved JohannesUldal Jepsen & Marius Uldal Jepsen Steen BlichersV. 2 E J) Gli. 2212 - Forniklingsanst., Osvald Voigt Godt­ haabsv. 23 El D Gh. 2093 - Frøforsyning-Anton Finnerup Gl.Kongev. 172 3 I V 2237x - F r e d e r i k s b e r g F u r a g e f o r r . ved Sander Jacobsen & lngberg Henriksen Howitzv. 57 | Gh. 138 - Fødehjem Howitzv. 40 El D Cent. 10413 se Afd. II Real-Registret - Gas- & Vandstation ved Brodr. Christian­ sen Roarsv. 8 E | Gh. 1606v - Glasmagasin ved A V Rorsgaard GI. Kon­ gev. 82 3 J) V 9784 - Ilaandaibejdsmagasin, L Nielsen Falko­ nerallé 54 El f) N 2167y - F r e d e r i k s b e r g Handelsbank. Akts. Faikoneraiié 8 El |.Cent.9812 & 9813 Tele­ gramadr. „Borgbank1 Kontortid 10--3 & 51/o—61./* LordaglO—2 & 5V2- 6i/2Filial: Godthaab Afdeling Falkonerallé 57 El ffi Gh. 4662 & 4663 - Handelsgymnasium, II N Weiss Biilowsv. 10 3 Hermesborg Jj Cent. 4234 & V 8511 Opr. 1908 Østre Afd.: Østerbrog. 541) © Central Afd.: V-Voldg. 11 3 ved Raadhuspl.

Made with FlippingBook Ebook Creator