Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Faxe

V — 1195

Provins-Register—Forretninger Forretningsnavn og Adresse Svarrer S, Nordby |) 8 ............................ Sørensen P, Nordby................................... Thing M N, Nordby fj 8 9 ........................ Thing N S, Nordby f) 6 3 ........................ Yerner-Lassen, Nordby f! 6 ...................... Vestjyllands Social-IJemokrat, Nordby ®53 Villumsen Peder f 31 Winther Moller, Nordby ’ 80*

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Købmænd Urmagere Malermestre Snedkere Sagførere, Incasso Aviser (Esbjerg) Gartnere Skomagere Se Fagregistret under

Ludvigsen Henry Blomsterhdl. f 191. . . . Gartnere Ludvigsen II 1 f 248................................ Herreekviperingshdl. Magasin du Nord’s Uds., Sv. Aarslew- Jensen f 37............................................. Manufakturlidl. Mineralvandsfabrikken Faxe J 8 ............. Mineralvande Møller Thøger f 38................................... Konditorier Nedergaard M P fl 6 8 .............................. Maskinfabr. Nicolajsen C A | 201................................ Snedkere Nielsen Chr. f 204...................................... Smede Nielsen’s Conr. Enke f 52........................ Bryggerier Nielsen Knud f 65.................................... Sagførere, Incasso Nielsen N fl 114.................................... Snedkere Nielsen N P f 108................................... Smede Nielsen Th. f 53........................................ Urmagere Olsen Carl f 74........................................... Bagere Olsen Otto S, M. Iljortlrs Eftf. f 58 . . . Unnagere. Guldsmede Olsen Soph. J) 246...................................... Glarmestre Pedersen Kai f 159.................................. Købmænd Petersen Arthur f 7 2 ............................. Murermestre Petersen Chr. f 1 4 ................................... Skomagere Petersen Julius f 130............................ Malermestre Petersen Marius f 72....................... . , Murermestre Petersen R Møller f) 3 6 ........................... Gartnere Petersen & Roed f 160.............................Elektr. Lysinstallation Petersen Carla f 1 2 9 ................................ Gartnere Sparekassen for Faxe og Omegn f 25 . . Sparekasser Svendsen M K fl 17................................... Købmænd Tinglef P N f 13 Postkonto 7066 ........... Boghandlere Zachariasen S f 75................................... Rebslagere Østsjællands Avis f 2 1 ........................... Aviser (Kjøge) Østsjællands Folkeblad f 1 4 ................ Aviser (Kjøge) Østsjællands Venstreblad f 172.............. Aviser Indregistrerede Firmaer. So 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Eegistor for Danmark.

Indregistrerede Firmaer. ' 2 . 13ind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Faxe . (Faxe Kommune, Præsto Amt)

Afstand fra Kblivn. pr. Jernbane: 2l/4 Time. Amtssygehuset. Overlæge: Hans Svenné. Banken for Faxe og Omegn. Kon­ tortid: Hver Søgned. 10-12 og 3-4 f 29. Aktiekapital: 390,000 Kr. Reserver: ca. 217,000 Kr. Kon­ torer i Faxe ladeplads, Karise og Orup. Bondest. Sparekasse D206. (10-12), Dommer, se u. Storehedinge. Bi­ tingsted i Faxe. Elektricitetsværket (Akts.), anl. 1904. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 1887. Formand: Malerin. Jul. Petersen. Indbyggerantal 1921: 1,781 (1906: 1019).

Kommunekontoret (10-12, 2-4) fl 230. Motorklnb, Faxe og Omegns,stif­ tet 1919. Formand: Konditor Th. Møller. Politimester, se u. Storehedinge. Sognepræst: Olaf Bertelsen. Sogneraadsformand: HPHansen. Sparekassen for Faxe og Omegn, Kirketorvet; Kontortid: Mand., Onsd., Fred. 10—12, stiftet 2. Juni 1869. Sparernes Indskud: ca. 5 Mili. Kr. Reservefond: ca.240,000,Kr.Bogholder: Lands­ retssagførerNiels Engelsted D 25. Vandværket (Akts.), anl. 1900. Vejer og Maaler: Stationsforst. Karl Rosenstand.

F ax e Ladep lads . (Hyllcholt Kommune, Præstø Am))

Forretningsnavn og Adresse Albreclitsen II $ 127................................. Andersen Carl f) 12 Postkonto 9401 . . . . Anderson Sigfr. Jj 157 •.............................. Arboe Poul ................................................. BANKEN FOR FAXE OG OMEGN, AKTS. fl 29 Kontortid 10—12 og 3—4 ............. Bondest. Sparekasse fj 206 (10-12)........... Boserup C J JJ 7 & 100........................... Busk Brødr. fj 5 1 ..................................... Boliger C D 30 Cementvarefabrikken „Faxe" fl 72............. Centralhotellet D 9 4 ..................................... Christiansen N $ 2 1 ................................ Dam gaard Thorvald fl 26 P ostkonto 8695 . Dinesen G $ 112........................................ Eilertsen W { 8 8 ........................................... Engelsted Niels Landsretssagf. $ 25 & 20 Eriksen Anna g 174................................... Faxe Bogtrykkeri, II Jensen & P Sigvard- sou Bleeg J) 205........................................ Faxe Dampvaskeri, P M Brasen $ 111 . . Faxe Isenkramhdl. v. Kristian Fønss § 86 Postkonto 5900 ......................................... Faxe Kommissionsforretning ved Carl Ludvig Christjansen fj 207 ..................... Faxe Maskinforretning ved CBøttger § 30 Faxe Møbelfabrik ved Clir. Christensen f 33 Faxe Savværk, Niels Cleinmensen fj 118. . Faxe Trikotage & Skotøjslager ved V Skrydstrup fl 79 Postkonto 6343 ........... Flyge Holger fl 131.................................... Fransk Direkte Vinimport ® 44 Postkonto 8743 ................................ ...................... Franzen Marie fj 91................................... Frederiksen Cari fl 5 4 .............................. Frederiksen Kristian f 1.97 ...................... Fritzen Knud f 41 ...................................... Hansen Jens P f 185................................. Hansen Ju’ius & Ejnar' Pedersen' fj 35 . • Hansen O V f 55 ' .................................. .............................. Herremagasinet ved Asbjørn Becii fj 250 Hotel Faxe f 5 ............ '............................ Jensen C f 40 ............................................ Jensen Frederik f) 2 2 ................................ Jensen Jens f 187...................................... Jensen Niels f 208 ................................... Jernbanehotellet f 76................................ Johansen Rigmgr f 237 ........................... Jørgensen II f 167................................... Kert J R J 229 ......................................... Larsen Brødrene f 9 Larsen Carl M f 15 Postkonto 8095. . . . Larsen P f 105........................................ Larsen Rasmus f 2 8 ................................ Hansen Ove f 219 . Hausen V f 196 . .' Hauf Philip f 46 . . . . . " . " . . . . . .

Se Fagregistret under Cyklendsalg Boghandlere Købmænd Kobbersmede Banker Sparekasser (Kblivn.) Korn Cykleudsalg.Automobilrep. (Art., og Mask. for Asfal- l teringsvirksomlieder Cementvarer Hoteller Malermestre Kolonial en gros Manufakturlidl. Snedkere Sagførere, Incasso Modeforretninger Bogtrykkerier Vaskerier Isenkræmmere (Agentur- ogKommissionsf., ( Foderstoffer, Kul Maskinforhdl. Snedkere Savværker Trikotagehdl. Blkkenslagere Vinhandlere Modeforretninger Papir en gros, Papirposer Tømrermestre Konditorier Tømrermestre Herreekviperingshdl. Apoteker Vognfabr. og -forhdl. Sadelmagere Fiskehandlere Herreekviperingshdl. Hoteller Giarmestre Manufakturhdl. Vognfabr. og -forhdl. Tømrermestre Hoteller Modeforretninger Skræddere Malermestre Bogtrykkerier Købmænd Boghandlere Købmænd

Aktiekapital: 2,250,000 Kr. Adm.Direktør: Cand.polyt. Otto Mortensen, R. DM. Faxe Ladeplads Bank, Akts., stiftet 1918f)140.Kontortid: 10-12. Aktiekapital: 100,000Kr.Adm.Di- rektør: Godsforv. P Juulsgaard. Gasværket (Privat-Eje), anl. 1914. Havnedybde: 3,5 ni. Indbyggerantal 1921:1,135 II906: 708). Konsuler: Norge: C J Boserup, Vicekonsul. Sverrig: OMortensen, RDM., Vice­ konsul. Politimester, se u. Storehedinge. Sognepræst: S Chr. Th. Iljorth. Sogneraadsformand: Skræddenn. II 0 Ilatisen. Vand værket (Interessentskab), anl. 1914.

Afstand fra. Kblivn. pr. Jernbane: 2l/3 Time. Borger-og Haandværkerforenin- gen, stiftet 20. Okt. 1894. For­ mand: Fabrikant N P Nielsen. Dommer, se u. Storehedinge. Faxe Jernbane. Ejes af Faxe Kalkbrud. Koncessioner 1868 og 1880. Aabnet for Persontrafik 1880. Befarer Strækningen Faxe Station B (Stubberup Holde- . plads) til Faxe Ladeplads. Formand: Kmh. Hofjgm. Lens­ greve F Moltke-Bregentved, K. 1)M. Adm. Direktør: O Morten­ sen, R. DM. Faxe Kalkbrud, Akts., stiftet 1. Jan. 1884. Kontor i Kbhvn. og Faxe Ladeplads. Driver Kalk­ bruddene ved Faxe og er Ejer af Faxe Jernbane og af Havnen (se disse Artikler).

Forretningsnavn og Adresse Badehotellet Solvang f 49......................... Badehotellet Sølyst fj 23........................... Badehotellet Udsigteil fl 1 2 ..................... Badepensionatet Strandborg fl 30............. Banken for Faxe og Omegn, Akts. fl 11. . Boeberg L N .............................................. Boserup C J fl 8 & 61............................... Cementvarefabrikken Hylleholt fl 28 . . . . Christensen H C fl 4 0 .............................. Christiansen Anders fl 6 ........................... Christiansen H P fl 38............................. Faxe Kalkbrud, Akts. fl Faxe 4 .............. Faxe Ladeplads Bank, Akts. fl 140 . . . . Faxe Ladeplads Møbel- og Ligkistemagasin ved V Christensen fl 34.......................... Faxe Ladeplads Skibsbyggeri og Træskæ­ reri ved P Boberg & J P Olsen | 1 , . . Fiskernes Fællessalg fj 84........................ Groth-Hansen E fl 2 ................................. Gudme Marie fj 6 5 ................................... Hansen Daniel f) 4 6 ................................. Hansen Frederik fl 8 1 .............................. Hansen I P ............................................... Haslev Kom- & Foderstoft’orretning Akts f 134.............................................. Hotel Faxe Ladeplads fl 2 0 ........... Hotel Gefion fl 6 0 ......................... Jensen Chr. fj 98........................... Jensen Johannes f, 78 •................ Jensen Marius f 56.............. Jensen Vietor fj 52

Se Fagregistret under Bade- og Sommerhoteller Bade- og Sommerhoteller Bade- og Sommerhoteller Bade- og Sommerpensiou. Banker Murermestre Købmænd Cementvarer Cykleudsalg Manufakturlidl. Boghandlere ( Kalkværker, Gødning, Bygningsart. Banker, Incasso { Maskinsnedkerier, og Savv. Skibsbyggerier Fisk en gros Købmænd Bade- og Sommerpension. Savværker Murermestre Skomagere

Korn Hoteller Hoteller Tømrermestre Cykleudsalg Murermestre Bagere

Made with FlippingBook HTML5