Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Større Gaarde

Provins-Register

C. Større Gaarde 23

Rolsøgaard pr. Knebel er formentlig solgt til Proprietær J Petersen. Rumohrsgaard pr. Kjetting Als er forment­ lig solgt til Staten. v. Schildenske- jydske Fideikommis, Det, er overgaaet til fri Ejendom. Til Udstykning afgives 125 Td. Land. Sohngaardsholm ved Aalborg er formentlig solgt, til Aalborg Kommune. Staarupgaard pr. ITojslev er formentlig solgt til Proprietær Chr. Rasmussen. Søbysøgaard pr. N-Søby er formentlig solgt til Udstykningsforen, for Sjælland, Fycn og de sonderjydske Landsdele. Tiselholt pr. Vejstrup er formentlig solgt til Direktør I Breum, Hellerup. Urup pr. Stenbjerg ejes formentlig af Proprie­ tær Landbrugskand. .1Bundsgaard. Vertemine pr. Augustenborg er formentlig solgt til Staten. Vreilev Kloster pr. Vraa er formentlig solgt, til Fru Louise Rasmussen. Ørslev Kloster pr. Højslev er formentlig solgt til Sagfører Niels Petersen, Skive, og Køb­ mand J Chr. Stilling, Skive.

Islevgaard pr. Husum er formentlig solgt t,il Proprietær Chr. N Lind. Juelsberg Stamhus er overgaaet til fri Ejen­ dom. Til Udstykning afgives ca. 82 Td. Land. Kjærup pr. Ringsted er formentlig solgt til Godsejer C Boisen Thøgersen og Gross. Carl B Thøgersen, Frydenlund. Knuthenborg Grevskab er overgaaet til fri Ejendom. Til Udstykning afgives ca. 240 Td. Land. Krammark pr. Broager. Ejendomsskylden er nu 159,000 Kr. Langmoos pr. Hejsager er formentlig solgt til fh. Domæneforp. H Hansen. Ledreborg Grevskab er overgaaet til fri Ejen­ dom. Til Udstykning afgives ca 150 Td. Land. Lyngebæk pr. Nivaa er formentlig solgt til Gross. Generalkonsul dens Olsen. Nellerupgaard pr. Gilleleje ejes nu af Kon­ torchef Cand. mag. Axel IIartel. Pedersholm pr. Vejle ejes formentlig af Gods­ ejer N A Hogdall, Éngelsholm pr. Vejle.

Bakkegaard pr. Kagerup ejes nu ai Proprie­ tær M J Mogensen. Bygholm Gods administreres nu af et af Horsens Byraad nedsat Udvalg. Christiansminde pr. Saxkjobing er formentlig solgt, til Proprietær Chr. Suhr. Oronninggaard pr.Rorholt ejes nn af Proprie­ tær Harald Vanggaard. Egeskov Stamhus er overgaaet til fri Ejen­ dom. Til Udstykning afgives ca. 430 Td. L. Engelholm pr. Tappernøje ejes nu af Godsejer K Wolff-Sneodorff. Gammelgaard pr.Augustenborg er formentlig solgt til Staten. Grønninghoved pr.Sjolvmd er formentlig solgt til Proprietær A Ussing-Erikscn. Herløvgaard pr. Herløv ejes nu af Proprietær Edvard Pedersen. Hovmark pr. Randers er formentlig solgt til Proprietær A C Sørensen. Hørbygaard pr. Holbæk ejes nu af Over- liofmesterinde Louise Grovenkop-Caston- skiold.

Afdeling V I . Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Købstæderne.

Kjøbenhavn. Ejendomsaktieselskabet Dana. Bestyrelse: Overretssagf. M Oppenhejm, der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Adresse: Gyldenløvesg. 1 (B). Philipson Ernst & Co. Hdl. Tndeh. E F Phi- lipson. Rothe Chr. K. & Co., Hdl. Indeh. Aage V M T Asmussen, C II J Møller og S A Asmus- sen. I’rok.: V A Hansson.

N a k s k o v : Nakskov Skibsværft, Akts. Bestyrelse: Borgm. S IT M D Bresemann, Dir. H P V Berg, Ing. G L K Holm, Kbhvn., Bankdir. NC V Reimer og Kontorchef N M N Niel­ sen, Chaiiottenlund. Direktion: H P V Berg. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. I’rok.: IT P V Berg alene eller J CMNørvig i Foren, med O J Christiansen eller S Schcrlfenberg Møller. Aktk. 4 Mili. Kr.

Afdeling V I I . Fag-Register for Danmark.

Kasein. Kjøbenhavn. Schoppe Axel, V-Boulevard 37 Uf] £1 Cent. 9011 Stats |1103 Telegramadr. „SchoppaxcV.

Benzin 2. (Benzindepoter). Købstæderne.

Købstæderne.

Odense : FORENEDE OLIE KOMPAGNI, DET, Akts. D 196 Telegramadr. „ Unitedoilu.

Od en s e : Forenede Olie Kompagni, Det, Akts. D 19G Telegramadr. „ Unitedoil “.

Mæglere. A. Kjøbenhavn. Thomsen Christian Strandg.27B [ej D Cent. 3921 (Varemægler). B. Købstæderne. K al Iu n d b org : Finsen & Schultz $ 601 (Skibsmæglere).

Revisorer. Kjøbenhavn. (1. Revisorer, statsautoriserede). Rothe Henning, N-Søgade 33 IH D Cent.. 15876 (4. Andre Revisorer). Andersen A P Ved Sønderport, 1 M fj Am. 5378

Giarmestre. Kjøbenhavn. Madsen Olaf C Badstuestr, 8 OS Jl Cent. 667

Made with FlippingBook HTML5