Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Register—Forretninger

Nyborg

V — 1280

Kontorer i Horbelev g 27, Gjed- ser g 7, N-Alsiev g 170, Guld­ borg F. g Ø-Kippinge 21, Guld­ borg L. g 4 og Eskildstrup F. 4 49. Landboforeninger, De samv. lol- land-falsterske, oprettet 1897. Formand: Gaardejer Hj. Jensen, Gammelsminde pr. Karleby. Sek­ retær, Kasserer og Konsulent, Landbrugskand. Kr. Frydenlund. Landbostandens Sparekasse, Ny­ kjobing F., stiftet 11.Dec. 1863. Landmandsbanken g 39 & 839, Stats g 25. Lolland Falsters Industri- og Landbrugsbank, Akts., stiftet 1907. Kontortid 9-12 og 1-3 g 340,740 &940,Statsg 4. Telegramadr. „In- dustribank“ . Aktiekapital: 1 Million Kr. Afdelinger i Saxkjobing, Nysted, Stubbekjobing, N-Alslev og Gjed- ser.EnBestyrelse paa20Medl.(For­ mand: Købmand Gustav Moller, Nykjebing F.) og en Direktion: PN Damm (adm.) og Propr. Jes Lange. Bogholder: R Gjcrlev. Kasset er: C P Bergmann. Lolland-Falsters Revisionsinsti­ tut, Akts., g 870. Aktiekapital: 50,000 Kr. Bestyrelsens For­ mand : Fabrikant Peter Kjær. Adm, Direktør ogRevisor: TBang regnskabskyndig Tillidsmand, privat g 417. Museet i Czarens ITus, opr. 1913 af Foreningen Falster Minde. Nationalbankens Filial, oprettet 1882.Kontort. 10-3g l96,Statsg 13. Filialdirektør: Harry Holm, R. Bogholder: Kristoffer Sommer. Kasserer: Frederik Riode). Nævningekreds, Lolland-Falster- ske. Tingsted: Nykjebing F. Hertil henhører: Maribo Amt og Bogø af Præstø Amt. Forretningsnavn og Adresse Aacn Johannes g 41 Postkonto 9106 . . . Abildgaard C L (Løveapotek) g 49 & 849 Abildgaard Tb. g 719 . ............................ Alinegaard P g 210 Postkonto 8715. . . . Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. i Li­ kvidation g 834 & 891 Postkonto 5729. . Andersen A g 454....................................... Andersen Carl g 439 ................................. Andersen Carl g 1027x............................... Andersen E .1 g 873 ................................. Andersen F g 72 & 375 ......................... Andersen Gustav g 696 ........................... Andersen J g 618....................................... Andersen Jens g 205 .............................. Andersen’s Jens Eftf., L Chr. Madsen g 430 Andersen L & Sønner g 273 ................... Andersen Th. J g 661................................ AnnonccbureauDible ved John Nilssong703 Arbejdernes Fællesbageri i Nykjobing F., Akts g 965 ............................................... Arnold-Larsen’s Arne Boghandel g 1013 Postkonto 7848 ......................................... Aster Franzmann, A Johnsen’s Eftf. g391 Baekhaus G & Co. g 278 & 300.............. Bagge H J | 367 ..................................... Ballins M J Sønner, Akts. g 152 & 603 . Baltseisen E g 353 ................................... Bang T g 417 ........................................... Bech Margrethe g 539 .............................. Beck’s L Eftf. ved Marius Mortensen g 338 Postkonto 8923 ........................................ Beklædningsmagasinet Bristol ved H C Andersen g 651........................................ BERNTH JULIUS g 1 4 6 ......................... Bille P Jørgensen g 1004 .......................... Bjerregaard M g 470................................ Bjørn Louis g 155................ B.iorn M g 396 ................................. Boie Gotthardt g 466................................ Borup’s Chr. J Eftf. g 135...................... Bramsted C ................................................. BRUUN J B & SON g 29, Stats g 8 Telegramadr. „Bruunshaab“ ................... Bnndcskæreriel, Nykjobing F. ved N P Rasmussen g 523 ...................................

Aarsliste-Udv. Formand: Stift­ amtmand Kmh.WOxholm, R.DM. Politimester i Nykjobing F. Køb­ stad og Herred, Stubbekjobing Købstad og Herred samt Falster Vester Herred (19. Politikr.): Aage II Jørgensen. Kontorafdeling: Stubbekjobing. Revisor, Statsautoriseret: IIErik­ sen, Kontor 1. Kirkestr. 9 g 71. Ritzaus Bureau’s Filial g 250 & 761, Stats g 5. Skatteinspektør: Dr. phil. J Da- vidsobn. Skattemyndighedernes Vurde­ ring. Ejendomsskyld: 60,5 Mili. Kr.; Formue: 39,(l Mili. Kr.; Indkomst: 14,16 Mill. Kr. Skatteprocent 1925—26: 8,0 (Lig- niugsproeent: 10„-(). Sognepræst: Stiftprovst.............. Sparekassen i Nykjobing paa Fal­ ster. Kontor Langg. 5 g 216. Kontortid: 91/2-12, 1-3. Oprettet 28. Januar 1828. Sparernes samlede Tilgodeha­ vende : 22,042,244 Kr. Reservefonds: 1,193,000 Kr. Direktion: Sagfører CToxværd, Formand, Dir. KSchou, Købmand V Sidenius og Fabrikant E Bruun. Bogholder: L P Hansen. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. Aug. S Wille. Stiftskasserer: Cand. jur. J S Sclijerbeck. Telefonselskab, Lolland-Falsters; stiftet 1897.Formand: Hospitals- forstander Oluf Jensen, R. DM. Adm. Direktør: C F V Gud- mundsen. Vagt: DFVS. Nykjobing F. Natte­ vagt, repr. af Ovei betjent Chr. Olsen, DM. Vandva>rket(kommunalt)anl.1890. Vejer, Maaler og Vrager: L B Freuchen.

Forretningsnavn cg Adresse

Se Fagregistret under

Strandvejens Fiskeeksport og Røgeri, N P Nielsen g 228 ........................................... Fisk en gros Strandvejens Maskinfabrik, N P Petersen J| 95.......................................................... Maskinfabrikker Stribolt Hilmar D 425 .............................. Automobilreparation Strøh J W | 314..................................... Urmagere Sydestfyens Inslallationsforretning ved L C Nielsen g 415..................................... Elektr. Lysinstall. Sørensen Bernh. A g 176......................... (Malermestre, Skilte, ® ( Farvebdl. Taarup Ostefabrik ved C E Landsperg ( g 86 Telegramadr. „Landsperg1. Grundi.

N y k je b in g F. (Uaribo Amt)

Træskibe. Maskinfabrikker i Byen for Reparation af Jern­ skibe. Havnebane. Elektr. Lys til Losning. Transportabel Damp- drejekran, modGriberværk-Lofte­ evne 6 Tons. Flydekran, Lofte- evne 4 Tons. Ved Havnen findes Grunde egnede til B'abrikanlæg, Pakhuse og Oplagspladser. Havneudvalgets Formand:Borg­ mester II P Jensen, ML. |) 816. Havneingenior: Cand. polyt. Aug. S Wille 4 363 & 815. Havnefoged: AG Schiøttzg 563. Indbyggerantal 1921: .12,970(1801: 1,079; 1901: 7,345). Industri- og Haandværkerfor- eningen, stiftet 13 Juni 1852- Formand: Bogtrykker HV Ras­ mussen. Jernbaneselskab, Stubbekjobing —Nykjebing—Nysted. Formand: StiftamtmandKmh. W Oxholm, R. DM. Driftsbestyrer: Ingeniør Ilj. Bertelsen. Katedralskolen, oprettet 1532; Rektor: Dr. puil. SAChristensen, lt. Kommunebogholder: Exam. jur. J Schultz Kommunekasserer: A J Svend­ sen. Koaimnnesekretær : Exam. jur. J Scnultz. Konsuler: Nederlandene: K Schou, Vicekon- sul. Norge: Chr. A Kronmann, Vice- konsul. Sverrig: Poul Nielsen,Vicekonsul. Tyskland: C Ortmann, Konsul. Købstad rettigheder. Nykjobing F. er opstaaet omkring det i sidste Halvdel af det 12. Aarh. opforte Slot. Tidspunktet for de ældste Privilegiersstadfæst, kendes ikke. Laane- og Diskontobanken,Akts., 4!1,808 & 809, Stats g 12. Aktieka- pit.: 250,000 Kr. Reserver: 125,000 Kr. Repræsentantskabets For­ mand : Proprietær Ch. Engberg, G.jedesby. Næstformand: Sned- kerm. A Chr. Løuersen. Besty­ relse: Fabrikant Peter Kjær, Formand; Købmand Aug. Niel­ sen, Næstformand; Gross. V Th. Petersen Adm. Direktør: Jørgen Kristensen. Bogholder: Sten Thomsen.

Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 31/2 Time. Amtmand over Maribo Amt og Lolland-Falsters Stift: Stiftamt­ mand Kmh. W Oxholm, R. DM. Amtslæge: S Damsgaard. Amts- og Bysygelmset. Overlæge: Chr. Kier. Amtsraadssekretær: Cand. jur. J Rønlund. Amtstneiilialen: Bestyrer: O H Preuss. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. E Holm. Biskop over Lolland-Falsters Stift: Jolin Ammundsøn, R Borgmester: II P Jensen, ML. J) 949. Bygningsinspektør : R MRasmus­ sen, * Centralbiblioteket for Maribo Amt g 199, stiftet 1919. 13,756 Bind. Bibliotekar: Knud Hansen. Dominer i Nykjebing F. Købstad og Herred og Falster Vester Her­ red med Stubbekjobing Købstad og Herred (28. Retskreds): L Glud, R. 41 222. Bitingstod: Stubbekjobing. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1907. Forsørgelsesvæsenet. Sekretær: H Jensen. Gasværket (kommunalt), anl. 1865. Handelsstandsforeningen stiftet 1894. Formand: Købmand V Sidenius. Havnen. Dybde i Løbet og ved Ho­ vedbolværkerne 6,3m, Bolværks­ højdo 1,7 å.2m, Bolværkslængde ca. 1300 in. Havneafgift pr. Keg.- Ton: a. Sejlskibe, Lægtere og Pramme: lndenbyes 10 0., Uden­ byes 20 0.; b. Sejlskibe med Hjælpeskrue: Indenb. 15 0., TJdenb. 25 0 , c. Dampskibe og Motorskibe: Indenb.200., Udcnb. 30 0. Ballastalgift pr. Beg.-Ton Netto: 40re; Ballast leveret ved Skibssiden til billigste Dagspris; Kuloplag normalt indtil 6,000 Ts. Vand fra Byens Vandværk over­ alt ved Bolværket. Tankanlæg for Petroleum. Lodser ved Femø, Guldborg og llavneu. Bugsering ved Dampere og Havnens Mo- torbaad. Sugeelevator med Ka­ pacitet indtil lQnO l'dr, pr. Time. Silopakhus og Kultransportbroer. Skibsværft for Reparation af

Se Fagregistrst under Manufakturhdl. A poteker Murermestre Isenkræmmere Banker Blikkenslagere Arkitekter

Murermestre Murermestre Gartnere Skomagere Fiskehandlere Manufakturhdl.

Cykleudsalg Murermestre Agentur- og Ivommissionsf. Annonoebureauer Brødfabrikker Boghdl., Musikhdl.

Billedskærere Fisk en gros Konditorier Læderhandlere Sæbeurts?Ig R"visoter Trkotagehdl.

Tobakker og Cigarer Herreekviperingshdl. Ilerreekviperingshdl., Au- ti inobildragter, Skindbe- klæ 1 iug, Skræddere Købmænd Bagere Konditorier Tømrermestre SKibj-provimiteringsforr. Polselabrikker Cykleudsalg MasKintabr., Træbearbejd­ ningsmask. Trævarefabr.

Made with FlippingBook HTML5