Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Keal-Kegister for Kjøbenhavn 1) Uddeling af Understøttelser til Krigs­ invalider, samt saadanncs og faldnes efter­ ladte fra Krigen 1848-50. 2) Uddeling af Understøttelser af „Host- festkomiteen“s Midler til faldnes efterladte fra Krigen 1848-50. 3) Uddeling af Understøttelser til Krigs­ invalider samt saadannes og faldnes efter­ ladte fra Krigen 1864. 4) Uddeling af Understøttelser til Perso­ ner, der ved Stormfloden 1872 er komne i Trang. Formand: fh. Departementschef i Finm. A C S c h lic h tk r u ll,SK . DM.; Sekretær: Fuldm. iFinm. POM F jel dberg,R . Centralkomité,Dronningens, a f 1914. Hoved­ kontor: Raadhusct El. Formand i Bestyrelsen: Borgmester Viggo C h r iste n se n . Sekretær: Kontorchef u. Magist. Cand. jur. N P N i e 1s en, li. Centralkomiteen for frivillige Korps, opr.Sept. 1910, Adr. Proviantgaarden. Formand: OberstKmh. T Grut, K. DM. Centralkontoret for hjemløse Mænd oprettet 19. Apr. 1922, Absalonsg. 3 E Jl Cent.14204 (12-2 og 7-8V2)- Anviser Logis til hjemløse Mænd. Centralmissionen, grundlagt 28. Sept. 1910, Adr. Stokhnsg. 2 E og Rigensg. 19, 21 Kl. Stifter: Biskop Anton B ast. Cen­ tra l m ission en s V irk som h ed er og K on torer: Biskop Basts og hans Sekretærs Kontor: Stokhusg. 2 E (aabent 10-4) J) Pala', 946. Kasse- og Regnskabskontor:Stokhusg. 2E (aabent 10-4) $1 Cent. 2590 og 11590. Bramdekontor, Arbejdsanvisning, Ar­ boj dshj em: Rigensg. 19]}b E (aabent 9-0) $) Cent. 2596. Beklædningsafdelingen: Rigensg. 19Bb E (aabent 10-4) $1 Cent. 2590. Understøttelsesvirksomhedernes Kontor: Rigensg. 19m’E (aabent 10-3) $ Cent. 2590. Adoptions- og Retshjælp for ubemidlede: Stokhusg. 2 E (aabent 10-3) J) Cent. 2596. Fyrtaarnssalg og Fyrtaarnets Bogforlag: Rigensg. 19 E (aabent 9-5) $ Palæ 3080. Emigrant-Bureau: Stokhusg. 2 i | Palæ 3080 og Palæ 940. Folkekøkkenet: Rigensg. 21 f) Pala'. 2243. Alderdomsh jemmet: Rigensg.21 E J) Palæ 2253. BørnevirksomhederiU'S Kontor: Rigensg. 19 E (aabent 10-3) $ Cent. 11596. Daghjem Ibr smaa Born: Rigensg. 211!b B Børnehjemmene: Gersonsv. 1 i Hellerup $) Hell. 2040 samt. Filialhjemmene „Marie- lund“ og „Skovbakken1 ved Vejle, „Aa- lykkegaard“ ved Odense og „Fremtids- haab“ ved Frederikshavn. Optagelseshjemmet for Modre med Børn, Soficv. 20 Hellerup | | Hell. 930. Slumvirksomhederne: Herberget: Rigensg. 19 E . Slumlokaler: .Prinsensg.l7E:(Kvindemis- sionen, Søndagsskole, Aftenskole forDrenge og Piger, Missioner blandt Mænd). Jerusalomskirkens Klokkerkontor: Stok­ husg. 2 E (aabent 10-12 i Jl Palæ 006. Hvilehjemmet „Fredensdal“ ved Esper- gjerde jl 116. Centralorganisationen a f civile Tjeneste­ mand ved Søværnet. Formd.: Laboratorie- forstander K T A J e n se n , Roarsv. 21 IH S Gh.4381. Centralorganisationen a f danske Cementim­ portører uden forKbhvn.,stiftet 4.Okt.l909. fung. Formand: Direktør Aage B o v in g, Nakskov. Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark, stiftet d. 1. J uli 1912, GI. Kongev. 62 El D Cent.5121. i A H an sen , ML. MB. Centraludv. a f de danske Isenkræmmerfore- ninger samt Glas- ogPorcelænshdlforeninger. Formand: Jørgen B rand t, NykjøbingM.; Næstformand: Knud H a r ild ; Kasserer: S G K je r sg a a r d , R.; Sekretær: Jørgen B tick a .

Cent—Clas

11 — 107

kant C P e te r se n , Horsens, Kontor : Bern- storfisg. 152 M | Cent. 11610&14872. Cigar- og Tobakshandlerforbundet i Dan­ mark, Holmbladsg. 50 [S] J) Am.1522 stiftet 1915. Formand: Gustav Chri st e n s c n. Cigar- og Tobakshandlerforeningen af 1885. Formand: Chr. G C h r isten sen , S-Boule- vard 43 I b ] J! V 1776. Cirkelordenen, et hemmeligt Samfund. Kon­ tor Falkonerallé 96 Hh. IH $ Gh. 3653y Cirklen, stiftet 1897; Selskab af Forfatter­ inder og Kunstnerinder samt kunstinteres­ serede Damer. Formand:Koncertsangerinde Frøken E A r e n d r u p , Frederiksg. 13 1 | , Palæ 637y ; Sekretær: Frk. Holen Owen. Citadelskirken i Kastellet H er opfort af Fre­ derik IV, indviet 26. Nov. 1704. Sognepræst: A V Storm ,R . Kordegn: Alfred Thom sen . Organist og Kantor: Cand. phil. Kai K r o ­ man. Kordegnens Kontor: Artilleristok 15 Hl J) Palæ 502x. Aab. 9-1 (undt. Torsd.) Fred. tillige 5-7. Til Citadelssognet hører alle i Kastellet og alle, som horer til Afdelingerne der, selv om de bor udenfor, endvidere Kystartilleriregi- mentet. Sognet begrænses af Midtlinien af Toldbodv.,st. Kongensg., Østerbrog., Kristi- aniag., Livjægerg., Østbaneg. samt af hele Frihavnen. - I Gade-Registret foran i Afd. H ie r anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade borer. Classenske Boliger ved Godthaabsv. Eø, der ejes og administ. afFrdbg.Kommune, best. af en Hovedbygning, indeholdende Vaskeri, samt 19 Beboelseshuse. Opførte 1866-79. Beboernes Antal ved Folketællingen 1921: 1006. Classenske Fideikommis, Kontor: Amalieg.40 E J)Cent.9174 (10-2), er stiftet afGeneralma­ jor Johan Frederik v. Classen ved Testament af 28. Jan. 1789 ogKodicil af 23. Marts 1792. Protektor II. kgl. H. Kron p r in sen . Direktører: Retspræsident. J II Koch, K. DM., adm.; DepartementschefV A agesen , K. DM.; Godsejer G W il hj elm . Kontorchef og Kasserer: Overretssagf. H C W and rup. Fuldmægtig og Bogholder: Frk. A P alu - dan-M iiller. Foruden til Udredelse af en Del Legater til offentlige Stiftelser og Private anvendes Fideikommissets Midler til at danne nyttige Mennesker til StatensBedste,understøtte og befordre Arbejdsomhed og lindreFattigdom. A f Fideikommisset opretholdes bl. a. føl­ gende Institutioner: R e k o n v a l e s c e n t h j e m m e t „A r ­ re s o d a 1“ ved Frederiksværk, der har 25 Pladser, bestemte for Kvinder, gifte eller ugifte, i Alderen 14 - 70 Aar, som ernærer sig ved Haandgcrning eller Undervisning eller er i tilsvarende Stilling, C o r s e l i t z e B ø r n e h j e m , der op­ tager 12 fattige Pigebørn i en Alder af 6 - 9 Aar for at opdrage dem til dygtige Tjene­ stepiger, H j o r t e b j e r g S k o l e ved Corselitze, der optager indtil 15 fattige ukonfirmerede ældre Pigebørn, som befinder sig underFor­ hold, der truer med at blive fordærvelige for deres Fremtid, og skaffer dem et midlertidigt Hjem samt Uddannelse i kvindelig Hus-og Haandgerning, K a r l e b y P l e j e h j e m , der optager Kvinder i Alderen fra 10-30Aar, der —som Rekonvalescenter eller svagelige —trænger til et kortere eller længere Ophold under gunstige sanitære Forhold, og N æ s g a a r d A g e r b r u g s s k o l e ved Stubbekjøbing, der yder unge Landmænd særlig af Bondestanden en grundig faglig Uddannelse som Jordbrugere. Classenske Litteraturselskab for Læger, grundlagt 1809, anskaffer medicinsk Litte­ ratur, som først fremlægges i medicinsk Sel­ skabs Læsestue og derpaa cirkulerer blandt Medl. for endelig at indlemmes i Universi­ tetsbiblioteket. Selskabet modtager fra det

Centraludvalget for samtlige danske Han- delsrejsendeforeninger, Amagertorv 1 i | Cent.8140.Formand: Gross.Carl W in tlier. Charlottenborg Slot opførtes 1672 og flg. Aar (som Arkitekt nævnes Ph. Wingboon) af Fred. III’s uægte Søn Ulrik Frederik Gyl­ denløve, hvorfor det kaldtes Gyldenløves Gaard. Det nuværende Navn fik det efter Chr.V ’sEnkedronning CharlotteAmalie, der købteSlottet i 1700. Efter hendes Død i 1714 benyttedes det paa mange forskellige Maa- der; i 1753 overlodes en Del af det til Kunst­ akademiet, men først i 1830 kom dette i Be­ siddelse af hele Bygningen. 1 1778 omdan­ nedes Slotshaven til en botanisk Have, der bortflyttedes i 1874. Charlottenlund. Skoven, der tidligere hed „den lille Dyrehave ved Ibstrup“ (Jægersborg), var allerede under Fred. III et yndet Ud­ flugtssted. Kongen overdrog den i 1663 til sin Kammertjener, Jacob Pedersen, medRet til at holde Værtshus med alle Slags Forly­ stelser, men han faldt snart efter i Unaade og maatte forlade Landet. 1 1672 blevUlrik Fre­ derikGyldenløve Ej er; han byggede etLyst- sted, der kaldtes Gyldenlund, og dette Navn gik over paa Skoven. Chr. V købte Ejen­ dommen i 1683, og Chr. VI skænkede den til sin Søster Charlotte Amalie, som lod Lyststedet ombygge i 1733 og gav det sit nu­ værende Navn. 1 1782 kom det ved Prinses­ sens Død atter tilbage til Kronen. En be­ tydelig Ombygning foretoges 1880-81,ledet af F Meldahi. Chaufførernes kristelige Forening, Kontor Guldbergsg. 128' (N] | N 2285x. Chilisalpeter Komiteen, Vesterhrog. 4 A 0 „Axclborg" J) By 6837. Direktør: Landbrugskand Laur. L ars e n. Komiteen, der er nedsat af den chilenske Sta t,beskæftiger sig ikke med Jvobeller Salg afChilesalpeter; densVirksomhed er udeluk­ kende af oplysende Art. Christiansdal Kloster i Nærheden af Sorø, Stiftelse for 24 - p. t. paa Grund af Dyr­ tiden dog kun 18 - aldrende Jomfruer af den dannede Klasse, grandlagdes af Kmh. Røn­ nenkamp i 1866 og traadte iVirksomhed 1872. Klostret og det dermed forbundne Kam ­ m erh erreind e J e s s y C arolin e Røn­ nenkamps L e g a t har Kontor Bredg. 30Mb,1E . Bestyrelse: Ivmh. Hofjgm. Gods­ ejer I* C H ow d en -R on n en k am p , R. DM.; Højesteretssagf.OttoLiebe, K.DM.; Sognepræsten i Næsby. Sekretær: Overretssagf. E L a n g k ild e . Christiansholms Fabriker, Akts., Kontor Nyhavn 4 E J Cent. 190 (5 Linier). Telegramadr. „Christiansholms". Stiftet 1880. Formaal: At drive Fabrikation af Salt, Cinders og Koks og anden Fabriksvirksom­ hed, Handel med disse og andre Fabrikata og Varer samt Rederivirksomhcd. Aktiekapital:2 Miil. Kr. Bestyrelse: Cross. Ernst M eyer, R. DM., For­ mand; Overretssagf. Gunnar S a lly , Næstformand; Cross. Vilh. S k ovgaa rd - .P e te r sen ; Direktør Poul C P o u lse n , R. Adm. Direktør: A B T T hau 1ow. Se tillige Bind II (Fag-Registret): Kul, Koks og Cinders; Saltraffinaderier. „Christian til Palmetræet", Johannes Fri­ murerloge under Storlogen af Hamburg, Kronprinsensg. 7 E . Cigar-, Cigaret- og Tobaksgrosserere og -Im­ portører, se Foreningen af Importører og Grossister i Tobaksbranchen. Cigaretfabrikantforeningen a f 1914. For­ mand: Elias B M u u s, Kbhvn. Kontor Bernstorffsg. 152 El Jl Cent. 11610 & Cent, 14872. Cigar-og Tobaksfabrikanter, Foreningen af danske, stiftet 24. Sept. 1900. Formand: Holger K jæ r; Næstformd.: Aage IIoy; Kasserer: F A W e e k e . Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875. Formand: Direktør Bruno H o r w i t z , Kbhvn.; Næstformand: Fabri­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker