Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Kegister for Kjøbenhavn

Skyd—Sned

1 1 -222

rindelse fra det danskeKompagni, der første Gang nævnes i Christoffer afBayerns Stads­ ret af 14. Okt. 1443, men upaatvivlelig er ældre. Dets Formaal var udelukkende selskabeligt, derunder hørte Papegøjeskyd­ ning. Kompagnihuset laa i Kompagnistr., hvor dets Facade indtoges afNr. 12,14ogl6; dets Grund gik ogsaa ud til Brolæggerstr. og har der omfattet Nr. 3 og 5; denne Bygning blev solgt il682.SkydeselskabetsHovedbyg- ningpaaVesterbrog.indviedes 10 Maj 1787. Formand: Overretssagf. Chr. H ed e, R. Dommere: Overrctssag!'. M L ein v igh - M ii lie r , R.; Cross. Vietor L a r se n , R.; Forpagter J S U lrich , MF. R. Inspektører: Apoteker V P ed ers e n , R.; Fabrikant Ch.W J en sen ; Arkitekt, Løjtn. Th. G u n d estru p ; Gross. Cand. p h il.JN E h iers. Sekretær: E T a g e £ Vb. 394y. Skydeselskabet Øresund, stiftet 16. Aug. 1873, Adr: Gammeltoftsg. 12 B IH | Cent. 13412, Formand: Vekselerer C P ed ersen , R. Skydeskolen for Haandvaaben (oprettet 1. JSIovbr. 1869), Krsthvns Voldg. [cD£ Mil.86. Chef: Kapt. V C B isg a a rd , ft. Lærere: Kapt.FIE Christen senogK ap t. C C U R am sin g . Skytteforeninger, De danske, Skytte- og Gymnastikforeninger, ledes af en O v e r ­ b e s ty r e ls e , der har den udøvende Myn­ dighed i alle Skytteforeningernes Fælles­ anliggender og forvalter de af Staten til Skytteforeningerne ydede Midler. Adresse: GI.Tøjhus Tøjhusg.B£By4488. Overbesty­ relse:Oherstli PP a r kov,MF .K I)M.,Fmd.; 0 verretssagf. L A Dam m, K. DM., Næst- formd.ogFormd.for Forretningsudv.; ttkyde- udvalg: Direktør J Schrøder, R. DM., Kolding, Formand; Kapt. Eigil J ø r g e n ­ sen, R. DM.; Overretssagf. A M o ltk e L eth ,R .; Gaardejer A S t enga ard-Kir- k egaa rd , MF., Birk; Gymnastikudvalg: Højskoleforstander M P S c li m i dt, N-Ørs­ lev; Fru A M Borup, Flasselager; Gaard­ ejer Joh. Juh l, Branderup ; Gaardejer P J en s e n, Verst. De danske Skytte- og Gymnastikforenin­ ger omfatter 34 Amts- og dermed ligestil­ lede Foreninger, nemlig: 1. K bh vn s Skytteforening, stiftet 1862, Kontortid: Torsd. og Lørd. Aft. 7-9 £ Cent. 14512, Vesterbrog. 1242 El. Medl.deles 1 „Frivillige Skytter*, som paatager sig For­ pligtelsen til at stille sig til Krigsbestyrel­ sens Raadighed til Hovedstadens Forsvar, „Andre Skytter* og „Bidragydende Med­ lemmer*. Formand: Kapt. O R an d a - B o ld t, R.; Næstformd.: Kaffehdl. S W J a cob sen ; Kasserer og Forretningsfører: Kommunelærer EK1 in tin g. 2. A k ad em isk Sk., stiftet4. April 1861, Adr. V-Boulevard 6 E £ By 245.Formand: Direktør Aage N andrup ,R .; Korpschef: Kapt. V O II arrel, R .; Kasserer: Ekspe- ditionssekr. M Gu 1dbr a nd s e n ; Sekretæ­ rer: Slud jur. E L øw e og Stud.polit.Greve Kjeld B rock c n h u u s-S c h a c k . 3. A m a g e r la n d s Sk. Formand: Gaard­ ejer Gert J a k o b s e n , J) Magle 20; Kas­ serer : Landmand P A C la u sen , Tømme- rup. 4 . K b h r n sA m ts Sk.-og Gf. Formand: Gaardejer Jørgen L a r se n , Brøndbyvester pr. Glostrup; Kasserer og Sekretær: Assist. S Mad se n , Østerrigsg. 31 [S]. 5. GI. R o sk ild e Am ts Sk.-og Gf. For­ mand: Sognefoged II P H an sen , Vindin- gev. Roskilde. , 6. F r e d e r ik sb o r g Am ts Sk.- og Gf. Formand: Oberst H Parko v, MF. K. DM., Charlottl. 7. H olbæk Am ts østre Sk.- og Gf. For­ mand: Landbrugskand. H Trier H an sen , Vallekdde. 8. H olbæk Am ts vestre Sk.- og Gf. Formand: Gaardejer Jens J en sen , Ubbe­ rup pr. Kallundborg.

9. Sorø A m ts Sk.- og Gf. Formand: Læ­ rer K KW e ste r g a a r d , Tolstrup pr. Ring­ sted. 10. P ræ stø A m ts Sk.- og Gf. Formand: Gaardejer Hans Iv ersen , Sierslev pr. Sto- rehedinge. 11. M øen s Sk.-og Gf. Formand: Gaard­ ejer J P L arsen , Tøvelde pr. Stege. 12. M aribo Am ts Sk.- og Gf. Formand: Højskoleforst. M P S e hmidt, N-Ørslev pr. Egebjerg. 13. 0 d en se Am ts Sk.-ogG f. Formand: fh.Minister K l.B e r n tse n , MF.SK.DM. 14. S v en d b o r g Am ts Sk.-og Gf. For­ mand : Pastor J C C lausen, R., Korinth. 15. B o rn h o lm s A m ts Sk.-og Gf. For­ mand : Gaardejer AK j øller, DM.R., Elles- gaard pr. Rønne J) Østermarie 16. 16. Hj ø rri ng A mts Sk.- og Gf. Formand : Gaardejer Jens V anggaard , MF. R. 17. A a lb o r g A m ts Sk.-og Gf. Formand: Ingeniør H D en v er, Aalborg £ 1372. 18. T h i s t e d A mt s Sk.- og Gf. Formand: Skovrider P D B ruun , R., Hovmark pr. Ydby. 19. M orsø Sk.-og Gf. Formand: Agent Chr. L e g i n d, Nykjøbing. 20. R in g k jø b in g Am ts Sk.- og Gf. Formand: GaardejerKr. Kr i sten sen,MF., Hovergaard pr. Muldbjerg. 21. H amm erum H e r r ed s Sk.- og Gf. Formand: Gaardejer A S te n g a a r d -K ir - k e g a a rd , MF., Birk. 22. V iborg A m ts Sk.- og Gf. Formand: ps. Stabsserg. LVamm en, DM.R., Viborg. 23. S a llin g Sk.-ogG f. Formand: Udde­ ler Karl J en sen , Lem pr. Skive. 24. R and ers A m ts Sk.- og Gf. For­ mand: Købmand Chr. H J a c o b se n , R., Randers. 25. H o b r o e g n e n s Sk.-og Gf. Formand: IvaretmagerLC Thom sen, Nørager St. J|I20. 26. A a rh u s Am ts Sk.-og Gf.Formand: Gaardejer S L aursen , Segalt pr. Løgten. 27. GI. S k a n d e rb o r g Am ts Sk.-og Gf. Formand: Lærer K P S k o r ste n g a a r d , Nørreskov pr. Silkeborg. 28. H o r sen s og Omegns Sk.- og Gf. Formand: Redaktor Kr. U 1es e n , R., Hor­ sens. 29. V e jle A m ts Sk.- og Gf. Formand: Direktør J S chrøder, R.DM., Kolding D 441. 30. R ib e Am ts Sk.- og Gf. Formand: Landinspektør P S c ho u e n b o rg, R., Hol­ sted. * 31. B a r o n ie t L e hus Sk. Formand: Gaardejer Hans R as mus sen, Egense. 32. S ø n d erjy d sk Id ræ tsfo r en in g . Formand: GaardejerJoh. Juh l, Branderup. 33. T horshavn S k y tte fo r e n in g . For­ mand: Fabrikant Johan E v en sen , Thors­ havn. 3 4 .1 v ig tu t S k y tte fo r e n in g . Formand: Holger F r ie h -J e n s e n , Ivigtut, Grøn­ land. Skytteforenings Rekylkorps, Kjøbenhavns, Formand: Vekselerer A Jur g en s en, R. DM., Iløjbiopl. 8 1 1 Cent. 8778 & 13278. Skyttekorps, Akademisk, stiftet 9. Maj 1866 Adr.: V-Boulevard 6 E £ B.,245. Formand: Direktør Aage Na n d ru p, R .; Chef: Kapt. V O II arre 1, R .; Korpsfører: Tandlæge E W Blad. Skyttekorps, Kbhvns Amts, Kontor Sølvga­ dens Kaserne H. (Tirsd. og Lørd. Aften 8- 9i/2) 1) Palæ 625y. Bestyrelsens Formand: Borgmester HOV M ø l l e r , K. DM. FM.; Korpschef: Kapt. Helge B e n n ik e ; Intendant: Gross. Ove J u el-C h ris ten sen . Skytte-Union, Dansk, stiftet 24. Juni 1913. Formand: Malerm. Øve B jørn, Strandv. 223 Charlottl. f Hell. 230. Skøjteløber Forening, Frdbg. (under D .I.F.), st. 12. Jan. 1870, har Bane paa Kanalen i Frdbg. Have. Formand og Kasserer: Gross. Vilh. H astrup , Jacobys Allé 23 El £ V 4434(11-1).

Skøjteløberforening, Kbhvns, Søpavillonen, Gyldenløvesg., stiftet!. Febr. 1869 J) Cent. 4182. Formand: Dr. med. Jørgen M ø ller. Skøjteløberforeningen af 1876 har Bane paa Kastelsgraven. Kontingent 4Kr. for Damer, 5 Kr. for Herrer, 2 Kr. for Børn. Indskud 6 Kr. for voksne, 3 Kr. for Børn. Fabrikant Em. Meyer, R , Kasserer, Jorcks Passage. Skøjte-Union, Dansk (u. D. I. F.), stiftet 19. Dec. 1912. Formand: Dr. med. Jørgen M øl­ ler, Lykkesh. Allé 8 El. siagterlauget, Adl’. Paladshotellet Hl. Older­ mand : Anders J en sen , R. DM. Sløjdlærerforening, Dansk, stiftet 12. Maj 1898. Formaal: Dansk Skolesløjds Fremme. Formand: Kommunelærer J P H e n r ik ­ sen, Tordenskjoldsg. 21, Aarhus. Sløjdlærerskole, Dansk, Værnedamsv. 13BE1 £ V9043v&Gh.l524, oprettet 1886overtaget af Staten 1918 med det Formaal at udd. Lærere og Lærerinder til at undervise i Sløjd; aarl. afholdes flere Lærerkur­ sus paa Skolen. Pædagogisk dann. Lærere og Lærerinder kan faa fri Underv., under visse Omstændigheder till. Understøttelse i Kursustiden. Forstander: Cand. theol. G Krog C lausen. Smaabørns Vel, stiftet 17. Febr. 1885 £ By 4113, en Forening, som virker for nød­ lidende Børn under 2 Aar ved at yde dem dels Næringsmidler og Beklædningsgen­ stande, dels Sundhedspleje. Kontingent mindst 2 Kr. aarl. Bestyrelse: Professorinde H M atzen , Forstanderinde; Frk. Gerda Mann- heim er, Næstforstanderinde; Geneialinde IC a sto n ie r , Bestyrer af Beklædningen; Frk Marie v. Rosen, Bestyrer af Mælkeud­ delingen; Baronesse S L de P iessen ; Ba­ ron Cosmus A d eler; Fru Ingeniør Severin v .L ø v e n s k io ld ; Overretssagf. Carl L e - v i n, R., Kasserer. Smedelaug, Kbhvns. Oldermand: Fabrikant P O Isen, R., N-Voldg. 30 IH £ Cent. 2278. Smede- og Maskinarbejder-Forbund, Dansk GI. Kongcv. 62 E £ Cent. 5121 & 8221, stif- I tet d. 20. Aug.1888.1A H an s en, ML.MB. Smede-og Maskinarbejder Foreningen a f 1862 se u. Sygekasser, statsanerk. Smøreolie-Importører, Foreningen a f danske, Kvæsthusg. 3 B . Smørmærketilsyn, Statens (Udlevering af lurmærket Emballage for Smør), Bern- i stortfsg. 17 [B] D Cent. 10738. Smør- og Maryarinehandler - Foreningen, Kbhvn., stiftet 30. Juni 1896; faglige og understøttende Formaal. Formand: Smør­ hul. Ludv. P ovl s en, Nyelandsv. 2 B 2 IB £ Gh. 1830. Smør-, Margarine- og Ostekontrollen m. in. (Lov af 19. April 1907 m. m.) udøves i 4 Distr. 1. Kontroldistr. (Kbhvn., Kbhvns og Fre­ deriksborg Amter). Inspektør: Cand. polyt. Th. F L o h s e. Kontor: Bernstoriisg. 17 O £ Cent. 10738 (9-4). Inspektør Cand polyt. G E llb r e c h t (sær- | lig Ostesager) simtds.£ By 6925. 2., 3. og 4. Kontroldistr. tindes hhv. Odense, Aarhus og Vejle. Smørnoteringsudvalget, der vælges af Gros­ serer-Societetets Komite, fastsætter Kbhvns Smørnotering hver Torsd. Kl. 2 paa Kbhvns Bors. Udvalget bestaar af: Gross. H K lit- gaard , K.DM., Formand; Gross. H N oack; Gross. PM P lum ; Gross. Joh. B a u n e , l<- DM., Aarhus; Direktør C W K ir ch h o ff, Odense. Snedkerforbundet i Danmark, Røinersg. 22* B , stiftet Maj 1885. Formand: Martin P c- te r sen , Fanøu. 21:! iD. Snedkermesterlauget. Kontor ogForsamlings- lokaler Grønneg. 41 B £ Cent. ;.6dl (9-5), i Bygningen tindeslOFriboliger. Oldermand: Snedkermester Rudol! R asmussen. Snedkermestre, Fællesforeningen a f Dan­ marks, stiftet 4. April 1899, Formand: Sned- kerm. J J en sen ,R ., Fredensg. 38, Aarhus £ 2741.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker