Kraks Vejviser 1924 del 2 provinsregister

Afdeling V .

Provins-Register

A . F o r r e tn in g e r . Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Kar­ ton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Helsingør, Horsens, Kolding, Naktkov, Nykjøbing F., Odense, Kanders, Roskilde, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B . P r i v a t -A d r e s s e r . Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. C. S tø r r e G aa rd e . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1920 med eventuelle Ændringer), om Ejer, Forpagter m. m.

D . K om m u n e fo r te g n e ls e .

1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

Tillæg: Færøerne (Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser).

E n nærmere Vejledning i Brugen a f dette Register findes paa næste Side.

Made with FlippingBook Ebook Creator