Kraks Vejviser 1924 del 2 provinsregister

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opfort by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt ct Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretn inger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV , Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Ved Redaktionens Slut­ ning befandt enkelte Len sig under Overgang til fri Ejen­ dom, hvorfor de meddelte Tal ikke kan betragtes som endelige. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaaidens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsi'orandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­

milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer vinder et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bor man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods horende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A ) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter Vurderingen i 1920. Ved Redaktionens Slutning forelaa Re­ sultaterne af den almindelige Omvurdering 1923 endnu ikke. 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Efter hver Landkommunes Navn er i Parentes anført Amtet, hvori den er beliggende, og efter Parentesen Kom­ munekontorets Postadresse.

Fortegnelse over de 156 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret. Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, Side 18—19.

Lemvig Lunderskov Løgstør Løgumkloster Mariager

Struer Stubbekjøbing Svaneke Svendborg Sæby Sønderborg Taastrup Tarm

Ringkjøbing Ringsted Roskilde Rudkjøbing Ry Rødby Rødby Havn Rødding Rødkjærsbro Rønne Samsø Sandvig Saxkjøbing Silkeborg Sindal Skagen Skanderborg Skive Skj elskør Skjern Skj ørping Skærbæk Slagelse Sorø Stege Storehedinge

Aabenraa Aakirkeby Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Aarup Allinge

Esbjerg Faaborg

i Haslev

Helsinge Helsingør Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Holsted Hornbæk Horsens Hundested Hurup Højer Høng Hørsholm Jyderup Kallundborg Kjeilerup Kjerteminde Kjøge

Fanø Faxe Faxe Ladeplads Fjerritslev Fredensborg Fredericia Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk Gilleleje Give Gjørlev Glamsbjerg

Maribo Marstal Middelfart Nakskov Nexø Nibe Nordborg Nyborg

Thisted Tinglev Toftlund Tølløse Tønder Tørring Ulfborg Vamdrup

#

Arden A6næs Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro Bogense Brabrand Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund Ebeltoft Ejby

Nykjøbing F. Nykjøbing M. Nykjøbing S. Nysted Næstved Nørre Aaby Nørre-Sundby Odder

Glostrup Graasten Gramby Grenaa Grindsted Gudhjem Haderslev Hadsten Hadsund Hammel Hasle

Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vojens Vordingborg Vraa Ærøeskjøbing Ølgod

Odense Præstø Randers Ribe Ringe

Kolding Korinth Korsør Langaa

Made with FlippingBook Ebook Creator