Kraks Vejviser 1924 del 2 provinsregister

Animated publication

Afdeling V .

Provins-Register

A . F o r r e tn in g e r . Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Kar­ ton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Helsingør, Horsens, Kolding, Naktkov, Nykjøbing F., Odense, Kanders, Roskilde, Slagelse, Svendborg, Vejle og Viborg. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B . P r i v a t -A d r e s s e r . Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. C. S tø r r e G aa rd e . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Len- og Stamhuse, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Besiddelsens Størrelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1920 med eventuelle Ændringer), om Ejer, Forpagter m. m.

D . K om m u n e fo r te g n e ls e .

1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

Tillæg: Færøerne (Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser).

E n nærmere Vejledning i Brugen a f dette Register findes paa næste Side.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opfort by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt ct Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretn inger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV , Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Ved Redaktionens Slut­ ning befandt enkelte Len sig under Overgang til fri Ejen­ dom, hvorfor de meddelte Tal ikke kan betragtes som endelige. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaaidens Navn og Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsi'orandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­

milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den horer vinder et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bor man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods horende Gaarde, samlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A ) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter Vurderingen i 1920. Ved Redaktionens Slutning forelaa Re­ sultaterne af den almindelige Omvurdering 1923 endnu ikke. 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opført nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Efter hver Landkommunes Navn er i Parentes anført Amtet, hvori den er beliggende, og efter Parentesen Kom­ munekontorets Postadresse.

Fortegnelse over de 156 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser om hvilke der findes Oplysninger i Provins-Registret. Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i 2. Bind, Side 18—19.

Lemvig Lunderskov Løgstør Løgumkloster Mariager

Struer Stubbekjøbing Svaneke Svendborg Sæby Sønderborg Taastrup Tarm

Ringkjøbing Ringsted Roskilde Rudkjøbing Ry Rødby Rødby Havn Rødding Rødkjærsbro Rønne Samsø Sandvig Saxkjøbing Silkeborg Sindal Skagen Skanderborg Skive Skj elskør Skjern Skj ørping Skærbæk Slagelse Sorø Stege Storehedinge

Aabenraa Aakirkeby Aalborg Aalestrup Aarhus Aars Aarup Allinge

Esbjerg Faaborg

i Haslev

Helsinge Helsingør Herning Hillerød Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Holsted Hornbæk Horsens Hundested Hurup Højer Høng Hørsholm Jyderup Kallundborg Kjeilerup Kjerteminde Kjøge

Fanø Faxe Faxe Ladeplads Fjerritslev Fredensborg Fredericia Frederikshavn Frederikssund Frederiksværk Gilleleje Give Gjørlev Glamsbjerg

Maribo Marstal Middelfart Nakskov Nexø Nibe Nordborg Nyborg

Thisted Tinglev Toftlund Tølløse Tønder Tørring Ulfborg Vamdrup

#

Arden A6næs Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro Bogense Brabrand Bramminge Brande Brædstrup Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund Ebeltoft Ejby

Nykjøbing F. Nykjøbing M. Nykjøbing S. Nysted Næstved Nørre Aaby Nørre-Sundby Odder

Glostrup Graasten Gramby Grenaa Grindsted Gudhjem Haderslev Hadsten Hadsund Hammel Hasle

Varde Vejen Vejle Viborg Vinderup Vojens Vordingborg Vraa Ærøeskjøbing Ølgod

Odense Præstø Randers Ribe Ringe

Kolding Korinth Korsør Langaa

Afdeling V . Provins-Register . A . Forretninger. Forretninger i Provinsen uden i'or de i dette Register optagne 156 Købstæder og købstadligucude Bebyggelser findes i Afd. VII Fag-Register i de enkelte Fag under „Laudet1. A aben raa .

Se Fagregistret under Fiskeriart. og -redskaber i Dampskibseksped. og Dainpskibsselsk. Elektr. Lysinstall. Flytteekspeditioner Maskinsnedkerier og Savv. Aviser Skræddere { Agentur- og Kommissions- forr. Maskinfabrikker Isenkræmmere ! Maskinforbdl.,Drivremme- imp. og -forhdl. Vinhandlere Apotekere Smede Sagførere, Incaaso Bogtrykkerier Boghandlere Skomagere Skomagere Flytteekspeditioner Maskinsnedkerier og Savv. Manufakturhdl. Bygmestre Æg Bagere Gartnere Bagere, Konditorier Agentur- ogKommissions!. Korn Kobmænd Skomagere Mineralvande Vognfabr. og -forhdl. Trælast- og Tommerlull. Købmænd Skomagere Bagere . Trælast- og Tommerhdl. Revisionsinstituter

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Aabenraa Rederi-Aktieselskab f 182. . . . Andersen & Meyer f 530 ..................... Andresen Andr. f 204 .......................... Antonsen & Christiansen f 304.............. Apenrader Tageblatt, Akts. f 2 0 ............ Askov C ............................................... Asinussen Jens f 137............................ Beek lleinr. f 305 ............................... Bergen Jiirgen v. f 15.......................... Beyer Hans f 73 ................................. Birok M C f 45.................................... Bliukenberg Hans Kruse(Løve-Apotek) f 225 Postkonto 6155.................................... Bock Hans............................................ Boeek Holger Ovorrctssagf., Notar f 555 Boje William f 142............................... Bojesen’s Harald Boghandel f 352 Post­ konto 6276 ........................................... Boysen J f 210 ................................... Braacker Joban...................................... Brink Rud. f 184................................. Brodersøn A ......................................... Brocking Theodor f 355 ....................... Bøse Richard f 255 ............................... Callescn Hans........................................ Carstens Friedrich f 587........................ Carstens II f 339 ................................. Carstensen C C f 233 .......................... Casperseu Brodr. f 117........................ Centralanstalten for Revision og Driftsor­ ganisation i Handel, Industri og Land­ brug, Akts. f 465............................... Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. f 21 & 22 ........................................ Christensen Anna f 590 ........................ Christensen Carl C ............................... Christensen Jakob f 238........................ Christensen Jorg.................................... Christensen Jørgen f 440 ...................... Christensen P J 165............................ Christiansen F C f 483 ........................ Christiansen Jens f 125....................... Cimbria Tømmerhandel, Akts. f 26. . . . Classcu Otto f 202 ............................... Clausen C Farvehdl.f 215..................... Clausen E f 594................................... Clausen Ove II Overretssagf. f 89.......... Clausen P ............................................. Clausen Peter f 3 1 .............................. Clausen Peter Willi................................ Cleemann P F f 182 & 482 ................... Cornett Knud J f 231.......................... Damm Chr. f 346 ................................ Danielscn Hans f 72 . . . . ................... Daniclsen Peter f 421.......................... Dansk Maskinoplag, Akts. f 244Postkonto 6080.................................................... Danske Cigar- og Tobaksfabrikker f 123 Postkonto 7345 ................................... Detlileffsen Herm. G ved Aage Oksen f 288 Detlilefsen D f 292 .............................. Efsen II •............................................... Elilers II Matcrialhdl. f 373 Erichsen L f 251.................................. Erichsen Wald. f 457............................. Ewald Søren P f 214............................ Faaborg C J f 193................................. Faber KM &Co., Kulimport & Skibsfart, Akts. f 58& 6 3 ................................. Fabian Paul f 221 ................................. Falck J N ............................................

(Oprindelig Opneraa, Aa vod den i Kong Valdemars Jordebog nævnte Opuor, d. e. aaben Or, grnsot Strandbred.)

Aabenraa Anitsbaner. Stræknin- gen Aabenraa--Graaslen, anlagt 1899; Strækningen Aabenraa— Løgumkloster,anlagt 1901.1)rifts- direktor: Chr. M Kier. Amtmand: Kr.RefslundThomscn.R. Amtsassessor: F J 0 Bang. Amtsforvalter: Finar (Bud. Amtslandinspektør: Stiftslandin­ spektør K II Krarup. Amtslæge: Dr. med. Mads Miebel- sen, R. Amtsraadssekretær: Jes Cornett. Amtsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset. Overbege: Aage ]p S (!U . Amtsvejinspektør, se u. Graasten. Borgmester: Købmand Holger Fink, R. Dommere i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Ris Herre­ der samt 3 Sogne af Lundtofte Herred og Varnæs Birk: C An­ dersen. Elektricitetsvau’ket. (kommunalt) anl. 1902. Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen : K Lyne Petersen f 166. Foreningen af danske Læger i Sønderjylland: Formand: Dr. med. Mads Michelsen, R. Foreningen for Kunst og Haand- værkl’or Nordslesvig. Formand: Arkitekt Jep Fink. Gasværket (kommunalt) $1 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts.Kblivns Handelsbank, Kontortid 9-12, -2-4, Lord. 9-1 fl 401, 402 & 403. Telcgramadr. „Handelsbank". Postgiro-Konto 6825. Forretningsfører: IIBrulm. Kontrasignaturer: A Adamscn og P Jubler. Kontorer i Bollerslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Iljordkjær. Handelsforeningen. Formand: Skibsreder Matthias Nielsen. Havnedybde: 5,5 m.

Indbyggerantal 1921: 7961 (1803: 2834; 1867: 6155; 1910:7751). Konsuler: Norge: J M Hansen, Yicekonsul. Tyskland: Dr. Hans Kuhue, Kon­ sul. Købstadrcttigheder; De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsbibliotek, Det søndorjydske, stiftet 1921. Bibliotekar: Jakob Petersen. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts., stiftet 8 .Juni 1872. Kon­ tortid 9-12 og 2-4, lærd. 9-1 f 6 & 7. Aktiekapital: 1 , 000,000 Kr. Bestyrelsens Formand: Kapt. C C Fischer, R. Adm. Direktorer: II Jørgensen og I Petersen. Filialer i Bollerslev, Bovrup, Broager,Felsted, Hellevad, Iljord­ kjær, Røde Kro og Varnæs. Paskontor, Tysk. Leder: Lega­ tionsraad Berndt. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Ris Herre­ der samt enDel af Lundtofte Her­ red og VarnæsBirk: OS Fribert. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 29,0Miil. Kr.; Formue: 20,w Mili. Ivr.; Indkomst: 9,;( Miil. Kr. Skatteprocent 1923-24: 6 ,s (Lig- ningsproeent: 9,0). Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Kasserer: Kapt. C C Fischer, R. Stads- og Havneingeniør: Jør­ gen Ramliøj. Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Nærmere se i Afd. II, Artiklen Statsbaner. Statsskolen Rektor: I Mogensen. Vandværket (kommunalt). Vejer og Maaler: Købmand Lo­ renz Hansen.

Malermestre Malermestre Bagere Sagførero Urmagere Manufakturhdl. Købmænd Mæglere Skomagere Cykleudsalg Korn

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aabenraa Aktiebryggeri Selskab f i l . . . Bryggerier Aabenraa Amts Soeial-Demokrat f 161 . . Aviser Aabenraa Amtssparekasse f 67 Postkonto 6227.................................................... Sparekasser Aabenraa Avis f 259 ............................ Aviser Aabenraa Bys Spare- &Laanekasse f 14& 16 Postkonto 6203 ................................... Sparekasser Aabenraa Kddikefabrik f 60Postkonlo7183 Eddikefabrikker Aabenraa ITakkeIse-& Halmvareforretning, N 'J’horn f 560 ................................. Halmvarer Aabenraa Kafferisteri vedOtto Madsen f 143 Postkonto 6763 ................................... Kalfeimp. og Kaffebr. Aabenraa Kulkompagni, Akts. f 218 & 220 Kul Aabenraa Maskinfabrik ved C Christensen f 520 ................................................ Maskinfabrikker Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callescn & Co. f 8 8 ........................................ Maskinfabrikker 70

Bagere i Maskinforlidl., Automobil- forhdl., Landbrugsmask. i Tobakker og Cigarer (Kbhvn.) Vinhandlere Tømrermestre Boghandlere Købmænd Købmænd Isenkræmmere Ostefabr. og Oste eu gros Kul

Møbeludsalg Malermestre

70

V — llOfi

Provins-Hefl isler—Forrelnincjef

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse

Forretningsnavn og Adresse

Bygningsart. Arkitekter Maskinfabrikker |Dampskibseksped. og | Dampskibssclsk. Hoteller (Dampskibseksped. og ( Dampskibssclsk. Teglværker Frø Agentur-og 'Kommissionsf. Se Fagregistret under Banke)’, Incasso Bagere (Købmænd, Kolonial ongr., < Tobakker og Cigarer, ( Kafleimp. og KafTebr. Automobilforhdl. Isenkræmmere Maskinfabrikker (Bageri- Art. og -Inventar, ( (her Elektr. Lysiustall. Manufukturhdl. i Agentur- og Kommissions- forr., Foderstolfei’, Korn Automobilkarosscrior Automobil forlull. Købmænd Cartnere Aviser Droger, Kemikalier Sagførere, Incasso Smede Blikkenslagere Fianofoilull. Musiklidl., Fianoforlidl. Købmænd Manuf'akturhdl. Smede Møbeludsalg Farverier Købmænd Farverier Kemiske Fabrikker Købmænd Cartnere Støbegods Kul Isenkræmmere Bygmestre SkibsprovianteringsIbvr. Skræddere Jern Entreprenører Købmand (Ingeniører, Raadgivende | Ingeniører M.alerartikler Apoteker Læderlidl. Orgelbyggere Hoteller Agentur- og Kommissionsf. Urmagere Flytteekspeditioner Malermestre Boghandlere Bogtrykkerier H o rr e e k v i p e r i n g s l i d l . Lædcrvafeudsalg Hoteller Hoteller Møbeludsalg Elektr. Lysiustall. Stenhuggerier Cartnere Manui'akturlidl. Farverier Bageri! Hldspindericr

Se Fagregistret under Agentur-og Kommissionsf. K o r n

Nielsen & Jensen Jl 368 & 458 .............. Nielsen Matthias Jl 85 & 8 G I’ostkontoGloG Nielsen Niels A Farvelull. Nissen Jurgen L Jl 295.......................... Nordborg Avis Jl 32 & 330 ................... Nordisk Farvekoinpa-gni ved Tleiur. Saner Jl 3G3................ ‘............................... Nordslcsvigs Bank, Akts., Aabenraa Filial 1 2 4 2 .:....................... ................... Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. Jl 6 , 7V 53 Telcgramadi'. „Folkebnnkcn“ Fostkonto 6201 .............. .................... 0esten J B J 5G3................................. tHilsen Friedr. Jl 4 Fostkonto G233 . . . . l’aulsen Jacob Jl 585 ............................. Faulsen Jobs. Jl 50 Fostkonto G400 . . . . Petersen Asinus S Jl 2 5 ....................... Petersen C jun...................................... Petersen Chr. JI515................................. Petersen Heine....................................... Petersen Heinrich g 49 Fostkonto 6199 . Fcterson's I H Motormølle Jl 194.......... Petersen Joh. Jl 23G.............................. Petersen Jørgen Jl 454 .......................... Petersen Marcus................................... Feterscn’s M C Bogtrykkori Jl 549.......... Petersen P Jl 235 ................................. Petersen F Fr. Jl 302............................. Fotørseu F N J1377................................ Petersen Terkel I................................... Preisler & AViese Jl 31.1........................ Preuss Aug............................................ Rasmussen Aug. Jl 408 .......................... Rederi M Jcbseu, Akts. Jl 9................... Ricken H C .......................................... Ries lians $ 2 3 ................................... Rode Carl Jl 2 G 0 ....................... .. Rosenvold C F.J1 116............................ Riidenauer L g .157.............................. Sass V R J MS.................................... Schmidt .JA ved Heinrich Andreas Schmidt S! 854 ................................................ Schmidt V Landsretssagf. g 51.............. Schmidt W F Jl 3G0............................. Sivertsen A Jl 4.91................................. Skan Andreas........................................ Skau Peter J 817................................. Solinemann L Jl 258.............................. Sparlund Ove Jl 113 Fostkonto 6857. . . . Springborg Chr. Jl 59 & 559 ................. Strandhotel Ostscebad, Lensnak Jl 188 . . Sonderjydsk Froforsyning, Akts. Jl 47. . . Sønderjysk Krydderimølle ved Jens Schrø­ der Jl 117 .......................................... Sonderjydsk Mejeri forretning ved F Feter­ sen Jl 87............................................ Somlerjydske Kompagni, Det, Akts. Jl 381 & 39.1 Fostkonto 6769........................ Sørensen Chr. Pore.elænsltdl. Sørensen F J) 69 Fostkonto 6250............ Sørensen J D g 69 .............................. Sørensen Jeppe Jl 470............................ Sørensen Jobs. Jl 510....................... .. . Sørensen S M Jl 466 ............................ Tatidrup Lane Jl 319............................ Teater-Hotellet Jl 353 ........................... Thaysen PJ1 205 ................................... Thiellesen ,1 H Farvelull........................ Thomsen Th. Jl 152.............................. Tliorsinark N ........................................ Todsen F Tb. Jl 11,1.............................. Tondering P g 70,................................. Top J F Jl 54 Postkonto 7041 .............. Tøgesen. Jacob F ................................. Togesen J & Co. Jl 82&83 Fostkonto 6638 j Uldal 1& Co. Jl 473 ............................... Waclisnmth lians g 4G0.......................... Walther Jobs................. ....................... Weber Fr. Landsretssagf. &Notar Jl 57. . Weber 1 jun. Jl 1.78 ............................. Weber lians sen. Jl 108....................... Wehner Bernhard Jl 886 ........................ Wessel Th. & Vett, Magasin du Nord, Akts., v. Andersen & Christiansen J) 105 & 4.05 Westphal Andreas................................. Viereck Feter g 180.............................. Aroetmann J tf Jl 1 .................................| Wolilenberg A Jl 229 Fostkonto 7410 . . . Wævcr Svend | 8 .................................

Fink Holger & Co. J 19 & 519.............. Pink Jep J) 91..................................... Fischers Maskinfabrik JJ 12 - 1 -l’ostkonto6l53 Flonsborg-Egornsund og Sønderborg Damp­ skibssclsk. g 2 a................................... Folkehjem |1 257 .................................. Forenede Dampskibsselskab, Det Jl 182& 482........................................ ".......... Fredenshøj Dainptcglværk g 127............ Frøkontoret ved Hans M iMichelsen J1147 Høeg Anton J) 181 & 481........................ Uyldendalsko Boghandel, Nordisk Forlag, Akts., Sonderjydsk Afdeling ved N Hart­ vig Nielsen jl 575 ............................... HANDELSBANKEN I AABENRAA g 401, 402 &408 Kontortid 9-12 og 2-4, Lord. 9-1 Telegramadr.,Handelsbank“.i’os1giro-.Konlo Nr. G825.............................................. Hansen Carl l’orcolænshdl. Hansen Claus F gi 172.......................... Hansen Hans L g 52 Postkonto G417 . . . Hansen Jorg. M g 244 l’ostkonto 6158 . . Hansen Lorenz jun. D 139..................... Hansen N & Møsti gi 299 ..................... Hansen Oscar |i 19G............................ Hansen Richard g 224 .......................... Hansen & Spcckliahn § 371................... Hansen & Veit g 162, 1G3 & 1G4............ llarhorn & Christensen g 201................. Harliorn. Victor gi 4 1 ............................ lfarksen’s Fftf., 1* .Jiirgensen gi GO......... Hass Carl g 104................................... ITejindal Jl 32 & 330 ............................ Hejmdal’s Trykkeri g 32....................... llerreHus Central ved AmlreasFeterseng 176 Hofmann \V #1 589 .......................... Hotel Danmark gi 24............................. Hotel Royal g 2 & 517.......................... Iliinersen W S ...................................... Installatørtirmaet Chr. Jensen & Co., Akts.’ g 448 ................................................. Iversen Carl $1 122............................... Jacobsen Chr. g 135 l’ostkonto 7059 . . . Jacobsen Chr. g 356 ............................ Jacobsen J 1’ g 3G2.............................. Jacobsen l’aul........................................ Japsen O g 389 ................................... Jemie Max g 134................................. Jensen Aa Brink Landsretssagf.Notar Jl 41.4 Jensen Karsten...................................... Jensen R g 584...................................... Jepsen Christian g -11fj.......................... Jepsen J B sen. Ji 274 .......................... Jespersen Christian Jl GG....................... Jessen Feter Jl 76 l’ostkonto G711............ Jodlens Johann ...................................... Johansen A L & Son Jl 227................... Johansen M F ...................................... Jiirgensen J C Jl 62.............................. Jørgensen Feter...................................... Kemisk Laboratorium & Fabrik Farina, Harald Nielsen Jl 22G......................... Kjær Emil Jl 249 .................................. Kraft H Jl 284 ...................................... Kroner Fritz Jl 450............................... Kulhandelsselskab, forhen Holm & Molzcn, Akts. Jl 29.......................................... Kurtzweil C Jl 130............................... Langsclnvager Ottomar Jl G 4 ................ Larsen Feter Jl 1 0 1 .............................. Lassen C ............................................. Lorentzcn’s Jiirg. Eftf., C Andresen Jl 333 l’ostkonto 6209 .................................... Lorenzen A J | 537 ............................ Lund M T Jl 521.................................. Liitzhøft II J 543 ................................ Løwonstcin Franz Jl 546........................ Madsen N (Svane-Apotek) Jl 200 Postkonto G208. . . .............................................. Mahler Jacob, Læderværk Jl 3 .............. Marcussen & Søn g 350 ....................... Missions-Hotellet Jl 370 ........................ Moldt Chr. g 156................................. Miincliow Ludwig v. Materialhdl. .Moller C............................................... Møller Chr. g 1 1 2 ......... ....................... Møller Herløv g 2G7............................ Møller Søren........................................ Mørck Fritz Jl 1 G 8 ................................ Nielsen Andr., Aabenraa Fiskerogeri Jl 310 Nielsen Anton Jl 327 ............................ Nielsen Hans........................................ Nielsen II F g 488 ...............................

Bagere Aviser Farvel', 1 1111 ». Banker (Tomler) Banker, Incasso Møbeludsalg Smøreksporløret’ Bagere Isenkræmmere Bageri-Artikler Træskofabr.

Huldsmede .Skomagere MaskinIbrhdl. Møller Snedkere Agentur-og Kommissionsf. Smede Bogtrykkeriei’ Agentur- og Komiirssionsf. Huder og Skiml Skomagere Elektr. Lysinstall. Entreprenører S ko niii,gere Mobcludsalg (Dampskibseksped. og ( Dampskibssclsk. Mamifakturlidl. Koru (1 uldsinede Sadelmagere { Blikkenslagere, (las- og Vandm. SkihsprovianleringsIbrr. Købmænd Sagførere Købmænd (Hårmestre Skomagere Bagere Male.rmestre Agentilrforr., Kolonialag. Kolonial en gros Biide- og Sommerholeller Frø Krydderier { Mejerirekvisitter og -artikler Handelskompagnier Boghandlere Entreprenører Købmænd (Elektr. Lysiustall., Blik« ( kenslagere A rkHelder Læder en gros, Skoiøjsfabr.- Hoteller ' Bagere Malermestre Flytteekspeditioner Urmagere Vinhandlere Læderhandlere Bygningsart., Kuf Urmagere Fro, Agentur-og Kommis- sionsforr. Manufukturhdl. Bygmestre Skomagere Sagførere Cykleudsalg Vaabenhdl.,Symaskineuds. Bygningsartikler Manufakturlull. Træskofabrikker Murermestre, Bygmestre Jern, Trælast- og Toin- liierlidl. Boghandlere Automobilforbdl.

Skomagere Købmænd Fisk en gros Manul’aktui’bdl. Maskinforhdl. Elektr. Lysiustall.

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktiesel6kabs-llegister for Jlamnark.

Åalvirliohy

i>rovins-li(H|isler--Forrelnrncjor

V — 1107

A a k irk e b y . (By vod Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa.)

Forretningsnavn Og Adre&sa

Se Fagregistret under

Pedersen Viggo § 6 S........................ .. . Vognfabr. og -l'orlidl. Rasmussen Karl § 90............................ Blikkenslagere Ridder I* Galanterilull. §1 220 Soniie E $] 55...................................... Købmænd Svendsen Axel § 174............................. Bødkere Svendsen Einar fl 1 0 1 ........................ Købmænd Svendsen Peter £1 56......................... Smede Sørensen S Sagfører Nexe D tO Kontordag i Aakirkeby hver Fredag Thorup C J P J 8 2 ............................. Smede Østerby S B L J 22 ............................... Bagero

Borgmester: Sparekassedir. O Muneh Kocfood, kst. Dominer, se u. Nexo. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1909. Indbyggerantal 1921:1,49G (1801: 455; 1901: 1,176). Kæmner: Andreas Ipsen. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældsto Privilegier er stadf. 1228.

Politimester, so n. Rønne. Skattemyndighedernes Vorde- dering: Ejendomsskyld : 5 ,4 Mili, Ivr.; Formue : G ,49 Miil. Kr.; Ind­ komst: 1 ,„ Mili. Kr. Skatteprocent 1923-24: 7,;i (Lig- ningsproceut: 10 ,0). Sygehuset. Læge: Vagn Nissen.

Indregistrerede Firmaer. Se 2 . Himl: Afdeling VI Firma- og AkBeselabalis-llegisler for Danmark.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aagesen C Papirhdl. § 4 0 ................... . Bogtrykkerier A.akirkoby Afholdshjem § 116.............. Hoteller Aakirkeby Bank, Akts. § 46................... Banker, Incasso AakirkcbyBoghandel ved iIenryAndcrsen§5 Bogliandlere Aakirkeby Bryggeri § 98...................... Bryggerier Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An- jComonlvarer, MutW- dersen § 65........................................ ( mestre, Tagstensfabr. AakirkebyManufakturhdl., J K Faarbæk §24 Manufakturhdl. Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen § 10 Aakirkeby Skæreri ved E Andersen ^M a sk iS ed LH S ^K b - ® ...................................................(le r en gros Aakirkeby Sæbelius ved Cbr. Larsen §119 Sæbeudsalg Aakirkeby Tøjlins ved Carl Lind § 94 llerreekviporingslidl. Almindingen Savværk, Akts. J§ 48.......... Savvierker Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. § 250 Banker Andersen A | 8 .................................... Smede Andersen E § 9.................................... Tømrermestre Andreasen M......................................... Snedkere Bech II I § 186................................... Snedkere Becher V §138 ...................................... Smede Bornholms Landbo-Spare- og Laanckasse § 1 8 ................................................ Sparekasser Bornholms Valsemølle Victoria ved Emil Jespersen § 39 .................................. Moller Dam II § 34........................................ Bagere Dam Johannes § 200 ............................ Bagere Eilertsen Marie '§ 37............................. Mamifakturlidl. Engell Niels § 60....................... .. Manufakturhdl. Frostegaard Skæreri, Julius Andersen §78 x Savværker Hald A §1 205 ............................... \ . . Moller 1laminer N §189................................... Malermestre Hansen Alfred § 127............................ Skomagero Hansen E.............................................. Skomagere Hansen Janus § 44............................... Murermestre Hansen lobs. § 7 6 ............................... Manufakturhdl. Hansen Julius § 91................................ Isenkræmmere T, xt m .. (Købmænd, Trælast- og 114118(111 N * 3 ...................................... i Tømnierlidl. Hansen Otto § 195............................... Møllebyggere Hansen Sofus § 243y .......................... Snedkere Hansen Valdemar § 227 y .................... Snedkere Henriksen A P §87 .......................... Købmd. Foderstoffer,Korn Henriksen M § 102............................... Urmagere Hotel Jomfrubjerget, Almindingen § 13 .. Bade- og Sommerhoteller Højlund A §1 246 y ................... .. Entreprenører Ipsen Cbr. § 159 y ............................... Murermestre. Ipsen Mathea § 2 1 2 ............................... Manufakturhdl. Ipsen Sigurd § 139............................... Malermestre Jacobsen M ............................... .. . . , Skomagere Jensen Cbr. § 100............................... Snedkere • Jensen Chr. § 249 ................................ Snedkere Jensen Chr. M ...................................... Urmagere Jensen Ernst § 245............................... Elektr. Lysinstall. Jensen II I § 26 Postkonto 6535 .......... Maskinfabrikker Jernbanebotellet § 2 7 .......................... Hoteller Kann’s Hotel § 1 .2 ............................... Hoteller Kofood Carl § 30 ............................... Købmænd Kofood Hans § 122.............................. Skomagere Kofood Mads Farve- & Tapethdl. KofoedåP A § 115................................. Cykleudsalg Kofoed P M § 58............................... Isenkræmmere Lassen Skovbroen § 161....................... Smede Lind V ............. .............................. Blikkenslagere Lund J § 57 ....................................... Købmænd Lundberg V § .185........................ Malermestre Lyster II § 7 ........................................ Fotogr. Artikler 2 Madsen Andr. § 130.............................. Oykletidsalg, Motorcykler Madsen Niels § 218, ......... Skræddere Mogensen 11 C § 144.............................. Snedkere Moller J on s....................................... Malermestre Moller Jobs. § 9 2 ................................ Savværker Moller Peder § 232 .............................. Snedkere Nielsen Andr. § 85............................... Malermestre Nielsen Asla § 59. . . . ........................ ModeIorr. Nielsen Emil § 169............................... Vognfabr. og -forlull. Nielsen II Chr. § 2 9 .......................... . Cykleudsalg Nielsen J § 214......... ......................... Biavlsredskaber Nielsen Will. § 61................................. Sadelmagere Ny Mølle, §1 70 ................................... Møller Nygaard A P § 89 .............................. Snedkere Pedersen Clir. Tb. § 19............................Købmænd, Kom Podersru Markus § 234 .................. . , . Elektr. Lysinstall.

A a lbo rg .

Bmlolli Kirke, Stiftets Hovedkirke, nævnes første Gang 1399. Spi­ ret, en Model af det tidl. llaad- hustaarn iKbhvn.,opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1899— 1900 (II Kampmann). Bygningsinspektor: Osoar Beck. Byrnadssokretær : E Schiøler. Croditreformforenjngcn for Dan­ mark. Kontor østcraag. 6 § 1679. Dommer i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Her­ reds 2. Afd.: Johannes Vogelius, R. § 2455. - iAalborgBirk og KloskumHerreds I . Afd.: Otto Waagc Jensen. Elektricitetsværket (kommunalt) er anlagt 1909. Fahrikinspektor for Aalborgkred- sen: K W Galle § 848. Fodfolket. - 10. Regiment (Linie), Kontor Ho­ vedvagten § 161. Chef: Oberst 11 O Hansen, R. DM. 9. Bafaillon (Linie), Chef: Oberst- løjtu. L F C Krogh, II. 25 .Bataillon (Linie),C hef: Oberst- løjtn. O O II Baron Gyldenkronc, II. 30. Bataillon (Reserve), Chef: Oberslløjtu. J \V Janlzeu, R. - 11 . Regiment (Reserve), Kontor Hovedvagten § 2167. Chef: Oborst C T Lind-Hansen, K. DM. 31. 32. Bataillon (Reserve), Chef: Oberstløjtn. J V L Christensen,R. 3. Livgardebatailløn (Reserve), Chef: ObersUojln. Kinjkr. C M Appclåorn, R. Forsørgelsesinspcktor: M Dau- gaard. Fremtiden, gensidig dansk Livs- forsikringsforening,oprettet1886, Bispensg. 16 Aalborg § 1247, Stats § 38. . Don 31. Dee. 1922 var Forenin­ gens samlede Aktiver 9,452,794 Kr.47 0. ogForsikringsbestanden Kapiialforsikri ngerpaa47,244,727 Kr. 37 0. Statsgældsdirektør P O A An­ dersen, K. DM. pp., Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen, adm. Direktør; Direktør R P lloge- luml. Kontorelief: A V Schaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Gasværket, anl. 1853 af Det dan­ ske Gaskompagni, i 1911 over­ taget af Kommunen. Handelshøjskole, Nordjyllands, Rantzausg. 20 § 268, statsanork. Havnen, Vanddybde ved do imod Fjorden vendendeBolværker5 ,6 til 7,5 m, i det østre Havnebassin 6.3 m, iTeglgaardshavnogNyhavn 4.4 å. 4 ,7 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakt Havnesporanlæglangsdo fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdamper modDykkcrapparat (tillige Isbry-

Aalborg,' Diskontobank, Akts. (Ib Torv 10, stiftet 6 .Sept. 1854. Kon­ tortid 10-3 og 5-6 § 2530, 2531 & 2532, Stats § 56. Aktiekapital i 2 Mili. Kr. Reserve- og Delkre.de- refond : l,l73,189Kr.Bankraadet.s Formand: Sagf. Knud Petersen, K. DM. Direktion: Olaf Niel­ sen; Robert Lund. Aalborg- Hnandværkorhank, Akts., Øs terang. 27 §1 4001, 4002 & 4003, Stats § 70. Tele- gramadr. „ILaandbank", stif­ tet 1918. Kontortid 10 —3 og 5— 6 . Aktiekapital: 400,000 Kr. Bestyrelsens Foymand: Overrcts- sagl’. Jobs. Mie,helsen. Adm. Di­ rektør: C Thunc Stepbeusen. Kasserer: V Mogensen. Aal borg Haandværkerl’oroning, stiltei 1848, Østcraag. 27. For­ mand: Malorm. Anton Lassen, R. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslaug af 1431. Adr. Bispcnsg. 1. For­ mand: Fabrikant Konsul MKra­ gelund, R.; Næstformand: Cross. A Abel; Kasserer: Købmand P Wcnø. Aalborg offentlige Slagtehuse og Eksportslagteri Østerbro, opført 1898—99 af Kommunen. Aalborg Portland - Cement - Fa­ brik, stiftet 1889 som Aktiesel­ skab, Virksomheden paabegyndt 1891. Aktiekapitalen, der op­ rindelig udgjorde 800,000 Kr., er nu 2,400,000 Kr. Den aarlige Produktion af Cement, der op­ rindelig var beregnet til ca. 120,OOOTd.,udgør nu ca.1,200,000 Td. (hvoraf over Halvdelen eks­ porteres). Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- og Lysstation, egen Udskibnings­ havn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 450 Arbejdere. Adm. Diroktør: Ditlev Berg, R. Aalborg Portland - Cement - Fa- brik’s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7 ,5 m. Ved Kridt­ broen Vandslange fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvej og elek­ trisk Buelys. Svingkran til 2 Tons. Afholdsforening, Danmarks, Cen­ tralkontor § 767. Leder Adolph Hansen. Amtmand over AalborgAmt ogStift: Kmh. Stiftamtmand Carl Baehc, R. DM. Amtsforvalter: N P Jensen, MF. R. Amtslæge: E Tli. Malling. Amtsrandssekretær: Kapt. II C Sørensen, II. Amtssygehuset, llobrov. Overlæge I)r. med. Tli. Eiken. Amtsvandinspektor: Distrikts- bestyrer V Mertz Nielsen. Aintsvejinspektør: Cand. polyt. M L Trodsen. Biskop over Aalborg Stift: Cbr. Ludwigs, 11. DM. Borgmestre: J G F Bornemann, 11. DM. § 63 (kongevalgt) (Direk­ tør A F Olsen (folkevalgt) §1322. Brandinspektor: Ford. Færeb.

Bataillon (Reserve), Chef:.

gjoqiuv

80TI - A

,!r)|juiu|,Mao^— i3)siJjo5|-suiAO.i,|

1‘rovins-Kcgislcr—Forretninger

V 1109

Aalborg

Stifts og Amts og Katedral­ skolens forenede Biblioteker, opr.1818, i 1887 forenetmed Kate­ dralskolens, aab. Mand. og Torsd. 121 / 4 —IA/ 4 , Fred. 6—7 Aft. (Fe­ rier og Fridage undt.); ca. 40,000 Bind. Bibliotekar: Adjunkt Chr. Otterstrøm. Stiftsprovst: P Barsøe, R. Teatret, Jernbaneg. 9,11, er op­ ført 1878. TekniskSkole, Danmarksg. 11f 961 Aftenskole. Dagskoler for Byg- ningshaandv., Malere, Maskin­ byggere og Møbelsnedkere. TnristforeningensBnreau:Boglidl. V Madsen, Bispensg. 20 fl 225. Udskrivningsvæsenet. 5. Kreds. (Viborg Amt, med Undt. af de Dele af Amtet, der henhører u. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Ringkjøbing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor : Nyhavnsg. 28. Udskrivningschef: Oberstlojtn. E MJIITjeld, R. DM. Vandværket (kommunalt), anlagt 1854. Vejer, Maaler og Vrager: Vilh. Asmussen,

Sparekasse, AalborgBys ogOmegns, stiftet 12. Maj 1824, Østeraag. 12, Kontortid 10—1, Tirsd., Lørd. og Markedsd. til Kl. l T/2 samt liver Efterm. 5-6. Sparernes Tilgode­ havende pr. 81/., 1923: 58,218,901 Kr. 89 0. Reservefonds: 3,020,723 Kr. 12 0. Indskudsrente: 4 og 41/'* p.Ct. Af Tilsynsraadols 7 Medlemmer er Stiftamtmand Kmh. Carl Baclte, R. DM., Formand. Direktion: Købmand L SLange; Købmand C V Olsen; Direktør J F Petersen, ogDirektør A E Als, R. Bogholder: E Boas Fich. Kasserere: F A Brucker og N Th. Olsen. Stadsingeniør: Niels Olsen f 78. Statsadvokatur, 1. jydske. Hertil henhører: Aalborg, Hjør­ ring og Randers Amter. Statsadvokat: N A Kiørboe. Medhjælper lios Statsadvokaten: Svenné Schmidt. Statsbanerne: 6 . Traliksektions og 10. Bauesektions Kontorer. Nær­ mere, se i Afd. II., Artiklen Statsbaner. Stiftskasserer: Axel Moller.

der), Vandpaafyldningssteder, ri­ gelige Provisioner, Maskinværk­ sted, Oplialingsbeddinger for Skibe indtil 70 m. og 750 Tons Egenvægt, 2 Tørdokker, den stør­ ste for Skibe indtil 110 m. Læng­ de, 20 Tons Svingkran. Losning og Lastning besørges ved Havne­ arbejderne efter faste, moderate Takster. I Havnens Nærhed Post- og Telegrafstation. 4 Lod­ ser. Over Hals Barre or der uddybet et Løb med 7 ,5 m. Vanddybde. TJdenfor Barren Fyr- taarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Lodefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Ivar Tybjerg, Kontor Nyhavnsg. 12 | 2003, priv. $ 1630. Havnefoged: P 0 Mølbach,Kon­ tor Slotsg. 28 | 2767, priv. | 2750. Uypothøkfo reningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv 7; stif­ tet 11 . Sept. 1895. Kontrolkomiteens Form.: Mu- rerm. Jens Rasmussen; adm. Direktør: Sagfører Stiftskass. Knud Petersen, It. DM. Indbyggerantal 1921.: 41,613(1801: 5,579; 1901: 31,457). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Gaardejer N Kr. Kristensen, ML. Driftsbestyrer: Ingeniør Clir. Rammeskov, R. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Borgmester J G F Bornemann, R. DM. Driftsbestyrer: Ingeniør Ohr. Rammeskov, R. - Fjerritslev—Nørresundby—Fre­ derikshavn. Formand :Borgmestor JGF Bornemann, R. DM. Drifts­ bestyrer Hng.Chr. Rammeskov, R. Katedralskolen, Saxog., er stiftet 1554; Rektor: II V Bang. Konnnrmebogholder, JAbildgaard. Kommunehospitalet, Urbansg. 36. Overlæge: Erik Christensen. Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vice- konsul. Brasilien: Christoffer Kragh, Vice- konsul; N Kragh, Konsular- agent. Dominik. Republik: V L Cortes, Vicekonsul. Finlaud: V Mouritzen, R., Vice­ konsul. Frankrig: S Braun, Konsular- agent. Grækenland: Henning Jensen, Vicekonsul. Meksiko: Jean lleidemann, Vice­ konsul. Nederlandene: N IIBrandt, Vice­ konsul. Norge: Viggo Iliitzebock, Vice­ konsul. Polen: Michael Kragelund, R., Konsul, . Portugal: Jørgen Justesen, Vice­ konsul. Spanien: Magnus Miiller, Vice­ konsul. Storbrittannicn: W F Godbey, Vicekonsul. Svcrrig: Alfr. Hansen, Vieekon- sul. Tyskland: Clir. Sommer Larsen, Konsul. Østrig: Gorm Bremmer, Konsul. Kreditforeningen af Ejere af min­ dre Ejendomme paa Landet- i Jylland, Boulevarden 43, stiftet 1880. Repræsentantskabets For­ mand: Redaktør Jacob Christen­ sen, MF. Silkeborg. Direktion: Justitsr. Ludv. Petersen, adm.; Husejer Hans Jensen, Hurup, Formand; Gaardejer Cl. Johann- sen, Vaarst; Husejerne Kr. Hansen, Grejsdaion, og Marius Nielsen, Mellerup. Kæmner: Holger Larsen, kst. Kebstadrettigheder : Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11 . Aarli.

Landbosparekassen i Aalborg, Nytorv 10 § 217 & 1993, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 —I og 5— 6 , T’irsd., Lørd. og Markedsdage 10 — 2 og 5— 6 . Sparernes indskudte Kapital: ca. 21 •/, Mill. Kr. Reservefond : ca. 1,000,000 Kr. Garantikapital: ca. 500,000 Kr. Bestyrelse: Sagf. Vald.Petersen, R., Formand, Gaardejer Søren Feen, Næstformand, samt Gaard- ejerne K G Sørensen, Chr. A Thorn og I Laurson. Bogholder : P Bisgaard. Kontorer i : Asaa, Løgstør, Flau- enskjold, V-IIjermitslev, Tern- drup og Norre-Sundby. Landmand sbanken,0-Åagadel9,21 f 25', 389, 809, 1358 2925, Stats fl 14. Landsbibliotek, Det nordjydske, stiftet 1895. 11,650Bind. Biblio­ tekar: Aage Peterssou. Landsforeningen Den personlige Friheds Værn: Aalborg Afde­ lingen, stiftet 2iU 1917. Formand: Købmand GeorgBendt- zen, R. MfDR. Museet, Algade 48, er opført 1878 —79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. Nationalbankens Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10—3 f 11 & 3063. Filialdirektør: O C J Anker­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiausen, kst. Revisor: Cand. phil. H Worm. Nordjysk Bank, Akts., Hj. af GI. Torv og Boulevarden fl 3301, 3302 & 3303, Stats fl 42, Tele- gramadr. „Nordbank“, stiftet 1916. Kontortid 10—3 og 5— 6 . Se iøvrigt Firma-Registret. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil hmihører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetterup- Gjotterup, Kollerup, Iljortdal, Klim-Thorup, Vust, Tommerby- Lild og Øsløs-Vesløs-Avup Sogne- raadskredse af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsliste-Udvalgets Formd.:Stift­ amtmand, Kmh.CarIBache,R.,DM. Politimester i Aall)org Købstad samt Aalborg Birk og Fleskum Herred: J C Buch-Petersen. Portland-Ceinentl’abrikkeii Dan­ mark, Akts., fl 1922 & .1912, Stats D 49, Tolegramadr. „Ce­ menta".Fabrikkenanlagt1896-97, Virksombede.il begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab 11. Febr. 1899. Aktiekapital: 1 Mill. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, R., Kblivn. Adm. Direktor: A Boeek-Hansen. Portland-Cementfabrikken Nor­ den fl 560, Stats f 22, stiftet somAktieselskab Nov. 1898,Virk­ somheden paabegyndt 1901. Aktiekapital: 1,000,000 Kr. Aarl. Produktion: ca.550,000Tdr. FortrinligEksportbeliggenhed, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Poul Larsen, R., Kbhvn. Adm. Dir.: Cand. polyt. K Christensen. Prokurist: N Fredskilde. Postvæsenet : 4. Ovorpostinspek- torat (Nordjylland), Nord f. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg. Overpostinspektor: P C Aarup. Ritzaus Burean’s Filial f 1260, 1360 & 2567, Stats f 33. Skatteinspektør : Ths.Thomsen. Skattemyndighedernes Vnrde- ring: Ejendomsskyld : 120 ,,, Mill. Kr.; Formue: 77,<1f Mill. Kr.; Indkomst:' 46,21 Miil. Kr. Skatteprocent 192.3—24: 7 ,5 (Lig- ningsproeent: 12 ,0). Slottet, en Rest af det gamle Aal- borghus, der var opført af Chri­ stian III, er nu Bolig for Stift- amtmanden.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Aalborg Aktie-Bryggerier (Limfjorden og Urban) Hobrovejen f 21 & 4048.......... Bryggerier Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening Prinsensg. 36 f 9 2 ............................. Smøreksportører Aalborg Amtstidende Østeraag. 15 f 901, 902, 903, 904, 905 & 906, Stats f 23 . . Aviser, Bogtrykkerier Aalborg Andelsbageri Nørreg. 4 f 4090. . Bagere Aalborg Autogarager Daunebrogsg. f 4020 Automobilgarager AALBORG AUTOMOBIL-KOMPAGNI K 011 - gonsg. 3 Bestillingstelefoner 1818 & 1241 Automobildroskekørsel Aalborg Automobil- & Vognlakercranstalt, Simon Jensen Aagado 25 f 878 ..........Automobillakerere Aalborg Bogholderi og Revisionskontor v. C Sørensen Prinsensg. 28 f 898............ Revisorer 3 Aalborg Bugserselskab ved .Jacob Nielsen & Co., Maren Turis G. 12 f 1265, 2856 & 4265............................................... Bngserselskaber AALBORG BYS OG OMEGNSSPAREKASSE Østeraag. 12 f 57&Direktion fl 3508. Kontortid 10 — 1 , Tirsdag, Lørdag og Mar­ kedsdage til Kl. 1'/., samt liver Efterm. fra Kl. 5—6. Oprettet 12. Maj 1824 Filial: Vejgaard ved Aalborg............................................. Sparekasser Aalborg Børste- og Gadekostefabrik ved A Knudsen Saukelmarksg. 13 f 3061 . . . . Borsteubindere Aalborg Cementvarefabrik ved A Nielsen Ryesg. 40 f 3783 ................................ Cementvarer Aalborg Cyklcværksted Brandstrupg. 1 f 780................................................. Cykleudsalg Aalborg Dampfarveri, Akts. st. Vestcrg. 34 f 712................................................. Farverier Aalborg Dampkaffebrænderi, Sclimidt-Jen- sen Adelg. 18 f 513........................... Kaffeimp. og Kartebr. Aalborg Dampsennepsfabrik og Kaffebræn- (Sennep,Kaffeimp.og Kaffe- deri, R Pedersen Nørreg. 16 f 1325 . . . j brænderier Aalborg Dampvaskeri Fredericiag. 13 & 15 (Farverier, Tøjrensniugs- f 239 & 3300, Stats f 58 ................... ( anst.,Vaskerier,Plisséforr. Aalborg Destruktionsanstalt ved Th. Klit- gaard & Th. Thomsen Østerbro 27 f 274 Destruktionsanstalter AALBORG DISKONTOBANK, AKTS. GI. Torv 10 f 2530, 2531 & 2532, Stats f 56 Kontortid 10-3 og 5—6 Postkonto 6988. Stiftet 1854 ........................................ Banker,* Incasso Aalborg Drivremmefabrik ved N J Nielsen ,Tfr. Ane G. 9 f 1676 .......................... Drivremmefabr. Aalborg Dukkemagasin ved Palsgaard & Vorsaa Østeraag. 3 f 1936 Aalborg Eddikefabrikker, Henrik Jensen Jyllandsg. 5 f) 3445............................... Eddikefabrikker Aalborg elektriske Korkvarefabrik ved A Mathiaseu Sønderg. 11 f 2615.............. Korkvarefabr. Aalborg Exportkompagni, Akts. Østerbro (Talg, Oleomargarin, Fedt 40 f 2493, Stats f 4 3 ........................(en gros Aalborg Eilmsfabrik, Carl Svendsen Anne- bergv. 50 f 920.................................... Eilmsfabr. Aalborg Fiskeeksport, Nielsen Uttrup & Co. Ved Stranden f 309............................ Fisk en gros Aalborg Fiskerøgeri, Joh. Mortensen Bor- gerg. 1 f 2639 ................................... Røgerier AALBORG FODERSTOF-IMPORT, AKTS. Nyhavnsg. 9 f 352, 1359 & 4049, Stats f 45 Telegraniadr. „Aktiekorn“ ............ Korn, Foderstoffer Aalborg Gadekoste- og Børstefabrik vod C v. Cappelu Danmarksg. 12 f 420 . . . Borstenbindere

IMov'u.is-I5o(|i,sl,or—Loneluinyer

Aalborg

V — 1110

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Forretningsnavn og Adresse

Aalborg Stiftsbogtrykkeri ved L SchiøØz- Christonsen Nytorv 5 fl 9 8 ................. AALBORG STIFTSTIDENDE Nytorv 5 $ Eksped. 98, 99& 1835 Redaktionen 219, Stats fl 6 2 ......................................... AALBORG STRVA- & Fl LTIIATTEFA- BRIK, L Chr. Poulsen Vesteraag. 7 f)285 - & 3877 ............................................. Aalborg Sukkervarefabrik, Axel Christen­ sen Boulevarden 32 fl 1576. . . ............ Aalborg Sæbefabrik v<-d Axel Rafn Dan­ marksg. 3 f 422 & 1175 ...................... Aalborg Sækkelager, Vesteraag. 13 f 3189 AALBORG, SÆKKELEJE-KOMPAGNIET, AKTS., Jfr. Ane G. 14fl 1910, 2376& 3900 Aalborg Tagstensstaberi ved C Kllermann & Job. F Tliimm F'jordg. 12 f 2021 & 803 Aalborg Teglværkers Kontor, Interessent­ skab Boulevarden 21 fj 21 & 305 ......... AALBORG TRIKOTAGEFABRIK ved A Spolum Østerbro 4 f 1897 ................... Aalborg Trædrojori, II Petersen Algade 22 f 1810................................................ AALBORG TRÆLASTHANDEL, AKTS. Ny­ havn 14 fl 2063, Stats f 39 Telegramadr. „Trælast"........................ Aalborg Venstreblad Boulevardens fl 2002 & 2003, Stats f 20 ........................... Aalborg Vulkaniscringsanstalt ved J A Jensen Boulevarden 29 f 1404 ............ ABEL A, AKTS., Kongcnsg. 12 f 53,Stats § 4 Tolegra-madr. „Abel“ ...................... ADAMS TRANSPORT GO., Aalborg Filial Nyliavnsg. 6 f 2200, Slats fl 2 ............ Adainscn O Chr. Ved Stranden f 3071. . Aflioldsliotellet I’rinsensg. 4 f 3113 & 3114 Aggersborg C Nytorv 7 f 2539.............. Ahrensburg Jørgen Ilolbergsg. 14 f 3406 Albertsen F C Algade 50 fl 3938............ Albrechtsen A M Jfr. Ane G. 14 fl 3505 AUerup Otto F Nytorv 3 fl 548 ............ Andelsbank, Den danske, A. m. b. A. Øster- aag. 8 f 2703 & 2704 Postkonto 5701 . . Andersen A Vesteraag. 17 f 1071.......... Andersen Å Chr. Hadsundv. 17 f 1666 . . Andersen A J, Jfr. Ane G. 14 f 214 & 2871 Andersen A Justesen Jernbaneg. 17 f 1460 Andersen A M, Jfr. Ane G. 5 f 665 .......... Andersen’s A**M Vogn- & Karosserifabrik Norreg. 14 f 618................................ Andersen A M & Son, Theodor Andersen Norreg. 11 fl 4440............................... Andersen Anton, Niels Ebbesons G. 35 fl 2374................................................ Andersen A S Istedg. 31 f 3496 ............ Andersen Brødrene II E & A C Valdemarsg. 29 f 2538.......................................... Andersen C A. Borgerg. 4 f 4131............ Andersen Chr. Dannobrogsg. 31 f 1635. . Andersen’s Chr. ForstørrelsesanstaltBoule­ varden 22 f 1289 Postkonto 5.11.0......... ANDERSEN & CORDES Jfr. Ane G. 14 f 214 & 2871 ............................................. Andersen II Boulevarden 42 f 551......... Andersen II Istedg. 29 f 427................. Andersen II J Gravensg. 9 f 1376......... Andersen Jacob Ovcrretssagf. Østerang. 5 f 805 & 42........................................ AndersenJanus &Co. Ved Stranden9 f 2838, 2837&2825,Stats f 41............................. Andersen Jens Hadsundv. 46 fl 3439 . . . Andersen Jens Peter, Gartneriet Skrænten Østersundbyv. fj 857 ........................... Andersen M Danmarksg.4 f 3721. . . . . . Andersen M Grenneg. 9 fl 2467............... Andersen M Borgerg. 8 f 2830 .............. Andersen M Boulevarden 18 f 65.......... Andersen N, Carit Etlars G. 5 f 3798/. . Andersen N P Hobrov. 5 f 4271............ Andersen N &Son Slotsg. 3f 281............ Andersen S Finsensv. 10 fl 3919............ Andreasen Alfred & Co. Norreg. 20 f 3838 Andreasen C Hadsundv. i fl561............ Andresen P & Co. Algade 56 f 2196 . . . Ankerhus ved S P Christensen Borgerg. 2 f 4181........................................... Arfelt Emil Vesteraag. 23 f 2975 & 2976 Postkonto 5127................................... Arlyng Oskar, Jens Bangs G. 5 Jj 3320 . . Astrup Max Gronnegaarden F f 2188. . . Auto-Centralen ved K Th. Nyborg Dan­ marksg. 25 f 3727 Postkonto 7577 . . . .

Aalborg- Gortlcri & Mctalstobcri, C Asferg Svinglen ‘i f 678................................ AALBORG HAANDVÆRKERBANK, AKTS. Østcraag. 27 |1 -1001, 4002 & 4003, Statsf 70 Telegramadr. „llaandbank“. Kontort. 10—3 og 5—6...................................... AALItORG HALMVAREFABRIKKER, AKTS. 'Ilelgolandsg. 1 f 70, 71 & 1970, Stats f 19 Postkonto 5150 Telegramadr. „Main*................. .............................. Aalborg Handskofabrik Kongcnsg. 6 f 4294 Aalborg Iskompagni Østerbro 103 f 50. . Aalborg Jumbefabrik Norreg. 20 f 162 . . Aalborg Kaffe-Import ved Magnus Pedersen |l 3827 ........................... ................... Aalborg Kaffe- ogTehandel Nytorv 8 f 275 & 4175.................................... .. Aalborg Kafferisteri ved N C Nielsen Set. Hans G. 3 f 4495 .............................. • Aalborg Karosserifabrik, Jens Andersen Danmarksg. 88 f 3670 ........................ Aalborg Kiosk-Selskab, Akts. Boulevarden 18 f 1240 & 1239 .............................. Aalborg Kolonialkompagni, Akts. Katte­ sundet 45 f 1823 ............................... Aalborg Korset-Magasin Gravensg.13 f 4060 Aalborg Kreaturforsikring NytorvlO f 730 AALBORG KRIDTSLEMMERI, LTD. Jfr. Atie G. 16 f 2300, Stats f 52 Telegram­ adr. „Krageluiids 11 ............................... Aalborg Kurbadeanstalt Algade 56 f 1644 Aalborg litografiske Anstalt Langesg.fi 686 Aalborg Lyuulloderfabrik ved K Knudsen Sclile.ppegrellsg. 13 f 3612................... Aalborg Læderhandel, Akts. Slotsg. 6 f 195............................................... Aalborg Lædervarefabrik ved Elv. Vester­ kær Christiansg. 16f 2133................... Aalborg Malt-Kaffe Co. ved AF Jensen & Co. Vesterbro 13 f 616........................ AALBORG MARGARINEFABRIK, B Thor- sen, Akts. Frcdericiag. 3, 5, 7§2254, Stats f 1 Telegramadr. „Margarinefabrik 1 Post­ giro-Konto Nr. 5114............................ Aalborg Mejeri og FJodefabrik Ved Stran­ den 5 fl 791...................................... Aalborg Mel-, Gryn- og Gærforretning Nytorv 18 f 755 Aalborg Monument- & Cementvarefabrik, I C Bukke Loltkeg. 12 f 1685 & 1691 . . Aalborg Musikhandel ved Sv. Josephsen Boulevarden 3 f 3536 ........................ Aalborg Mælkekompagni, Akts. st. Vestcrg. 24 f 3028 ......................................... Aalborg Navigationsskole Kastetv. f 1402 Aalborg ny Dampbageri, Akts. Norreg. 16 f 1968................................................ AALBORG NY DAMPMØLLE, AKTS. Poul Paghs G. f 16 & 1632, Stats f 7 Tele­ gramadr. „Dampmøllen 11 ........................ Aalborg nyMissionshotel Prinsensg.16f 1514 Aalborg ny Skiltefabrik ved Soren Chr. Sørensen Vestcraag. 13 f 995.............. Aalborg ny Trædrejeri, A M Andersen Algade 8 fl 538.................................... Aalborg ny Vognmandsforretning ved Sø­ ren Larsen Kjellerupsg. 5f 115, Slats f 47 Aalborg Pakfarvefabrik ved Chr. N Rasmus­ sen Østerbro 43 f 3430........................ Aalborg Paraply- & Parasol fabrik, Bad- stue’s liftf. ved Adolf Hansen si. Ve- sterg. 37........................................... Aalborg 1 Pianofabrik ved H J Hansen Boulevarden 30 f 2436 ........................ Aalborg Plisséforretning ved Kristine Jen­ sen Christiansg. 23 f 1618. AALBORG POllTLAND-CEMENT-FABRIK, AKTS. f 2173, Stats f 10 Telegramadr. „Cemcntfab"......................................... Aalborg romerske og Varmebadeanstalt Rantzausg. 25 fl 411............................ Aalborg Saltraffinaderi Jfr. Ane G.16 f 2300 Aalborg Skibsværft, Akts., Østre Havn f 1101 (4 Lin.), Stats f 9 Telegramadr. „Yard“ ................................................ Aalborg Skiltefabrik Algade 56 f 139 . . Aalborg Sodafabrik f 2300, Stats f 52. . AalborgStcinpclfabrik, Ohr.Lund.Jfr.Ane G. 10 f 1691.......................................... Aalborg Sten- og Billedhuggert Jernbaneg. 20 f 1371 ........................................... AALBORG STENTRYKKERI ved 1 iiinar Søndergaard Bispensg. 3 f 4309 ............

Bogtrykkerier

Gørtlore

Aviser (Straahattefabr., Hattefa- < brikker, Modevarer en t gros , (Sukkervarelabr., Konfek- j turefabr.,Kolonial cngros Sæbefabrikker Sække, Hestedækkener, Presenninger, Kodække­ ner Sækko Tagstensfabrikker (Teglvu'rker, Kalkværker, < Bygningsart., Tagsten, ( Ski Lu-, Mørtel Trikotagefabr. Drøjere ! Trælast- og Tommerhdl., Bygningsart., Savværker, Vægllisør, Gul vlliser, ..Egkasser Aviser, Bogtrykkerier Vulkanisering Kul, Saltraff. og -imp. { .Flytloekspcditionor, Spedi­ tører Fiskehandlere Hoteller Cykloudsalg Cykleudsalg Ingeniører Tømrermestre Bagere Automobilkarosserier (Sim-de,Vogufabr. og-forhdl. ( Aul.omobilrep. Købmænd Trælastagenturer Maskinsnedkerier og Savv. Bagoro Murermestre Fotografer (Entreprenører, Jernbeton- | konstruktioner, Isolering, ( Skillerumsplader Uartnero Købmænd B oj -, stenbindere Sagførere Bofragtningsagcntor Malermestre Gartnere Murermestre Glarmcstre Trikotagchdl. Sagførere Blikkenslagere Agcnturforr., Kryddcrior Blikkenslagere Murermestre Kemiske Fabrikker Købmænd Øigelliarmoniums Skomagere Revisorer 1 Konditorior Agentur-og Kommissionsf* Automobilgarager t Arkitekter Købmænd Elektr. Lysinstall. Sække Isenkræmmere Banker

Banker, Iucasso (Halmvarer, Flaskehylstre, ) }IøOfflIalm,Art.f.Vinhdl., j Art. f.11almvarefabr., Art. \ f. Jernstøberier Vognfabr. og -forhandlere i Kaffeimp. og Kaffebr., Sukkervarer en gros, Kon­ fekturer en gros, Choko­ lade, Ag. og en gros Kaffoimp. og Kaffebr. Automobilkarosserier Kiosker Kolonial cn gros Kreaturforsikringsselsk. (Kridt, Art. f. Tapctfabr., )Art. f. Malere { Vandkuraustalter,Massage, Badeanstalter Litogr. Anst. Lynafledere { Læ.der en gros, Sadelma­ geriartikler, Skomageriart. Lædervarcfabr. Maltkaffe ! Margarinefabr., Fedt en gros, Vcgotabilmargarine, Plantemargarine, Bageri- Art. og -Inventar Fløde en gros (Mælkeeksport, Fløde en | gros, Mælk,kondenseret Navigationsskoler Bagere (Dampmøller, Mel en gros, \ byggryn Hoteller Skilte Drejero Flytteekspedi (.ioner Pakfarver Handsker Isværker Cementvarer (Musikforlag, Musikinstru- < menter, Grammophoner ( og andre Talemaskiner

Paraplyer og Parasoller Pianofabr.

Cement, Bygningsartikler Badeanstalter Saltraffinaderier og -imp. Skibsbyggerier, Maskinfabr. Skilte Soda { Stempler., Skabeloner, Emailleskilte Stenhuggerier (Litograf. Anst,., Plakater, ( Etiketter.

Made with FlippingBook Ebook Creator