Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Firma-llegister for Kjøbenliavn

V — 1085 Nielsen, O-armer Ol’.l Nielsen og Assurandør NP lirændholt. Direktør: Sagf. A.II Stoeklwk, der i Foren, med JM Westh tegner Frm. Aktk’ 75.000 Kr. Kastrup V illiam, Hdl. Indeh. VM Kastrup, Katholsk Boghandel ved M Holm. Indeh. ME Holm. Katholsk Bog- & Devotionaliehandel ved M Holm. Indeh. ME Holm. Katholsk Forlag ved M Holm. Indeh. ME Ilolm. Kattrup Frederik, Hdl. Indeh. FSW Kattrup. Kehlet Christian F, Akts., Fabr. af og Udi. m. Chokolade m.m. Bestyrelse (Best-yrclsesra-adet): Konsul FL Iley (Formand), Fabr. IIGM Han­ sen (Kommitteret) og Gross. MHey (Direktør). Frm. tegnes enten af to Bcstyrelsesraadsmcdl. i Foren, eller af den Kommitterede eller af en Direktør. Prok. : NA Lassen. Aktk. 600,000 Kr. Kejser NS, Akts., Manufakturhdl. en gros. Be­ styrelse : Cand. theol. OM Kejser, Ballerup, Gross. G Daell, Fabr. JS Møller, Dir. KA Halse og Dir. M.P Jacobsen, Odense, der to i Foren, regner Frm. Prok.: Direktørerne (A Halse og AV Hansen i Foren, eller hver af disse i Foren, med et l’esiyrclsosm-edl. Aktk. 250.000 Kr. Keller Joh. A Co., Hdl. Indeh. JP Thqrlund og A Schwartz-Sørcnscn. Keller Oscar, Hdl. Indeh. OFE Keller. Trok.: Anna C Keller. Keller & Rasmussen, Hdl. Indeh. O Keller og AV Rasmussen. Keller JF, Akts., Hdl. Bestyrelse: .TF Kelter (Forretningsfører) og Disponent A Frii«, der i Foren, tegner Frm. Prok. : .1F Kelter. Akik. 25.000 Kr. Kemi, Akis., Fabr. og Hdl, en gros. Bestyrelse .- Dir. GT ClirislolTersen, Ovemd-ssagf. M Op- peiihe.jni og Kohnid. B Roos, Derliu, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 20.000 Kr. Kemikaliekoinpaguiet- ved Andersen A Antonsen. Indeh. LA Andersen og ATI Anlonsen. Kemisk Fabrik 1911, Akts., Bestyrelse: KCE v. Hadeln (Formand), der tegner Frm., og NP Ja­ cobsen. Aktk. 5000 Kr. Kemisk Fabrik Rekna ved Th. Brinck-Claussen. Indeh. TEF Brinck-Claussen. Prok. : Fru DD Brinck-Claussen. Kemisk Fabrik Viking, Akts. Bostyrelse : Kon­ torchef LPV Elper, der tegner Frm. Aktk. 100.000 Kr. Kemisk Industri, Lyngby, Akts. Bestyrelse : Fa.br. ,1 i’ L Seli iødt-, Helsingør (Direktør) og Overrcts- sagf. CC Pa-nild. Frm. tegnes af Direktøren og ct Bestyrelsesmod!. i Foren. Aktk. 250.000 Kr. Kemisk Teknisk Fabrik Baltica AT/ Poulsen. Indeh. AL Poulsen. Kemisk-Teknisk Fabrik Gloria, Akts. Bestyrel­ se: G.TAC Norliolt (Direktør), Gross. RVC Kaastrup og Gross. AJ Rasmussen. Frm. teg­ nes af Direktøren eller af to Bestyrclsesmedl. i Foren. Aktik. 42,000 Kr. Konisk teknisk Fabrik ved Tb; E Olsen. Indeh. TE Olsen. Kemiske Fabrikker Danmark, Imt. Selsk. med begr. Ansv. Bestyrelse: PO Suhr og CO Thor- bjørnsen. Petrograd, der to i Foren, tegner Frm. Indsk. Kapital: 15,000 Kr. Kemiske Fabrikker Standard, De, Akts. Besty­ relse : PFMJ Willumsen og HT Zcschlag, der I Foren, tegner Frm. Prok. .• N Vermehren. Aktk. 12.000 Kr. (Nordre Birk). Kemp & Lauritzen, Haandv. Indeh. S Lauritzen, O.T Mnnsfeldt og JA Kemp. Prok.:' RMA Le- vysobn, HCAV Paludan og HCT Thomsen, to i Foreri. Kerssemakcrs-Rath & Co’s Filial, ved AP An­ dersen. Indeh. AP Andersen [Navneforandr, til Rørmose]. Kessel GF & Augustsen, Haandv. Indeh. AP Augustsen. Ketclsen Christian, Hdl. Indeh. CO Kctclscn. Keune, Flemming & Cie’s Filial i Kbhvn., Hdl. Indtil. Frm. Keune, Flemming & Cie, Han­ nover. Bestyrer: RM Als, der tegner Frm. Keutmann & Funder, Forsikringsforr. Indeh. JJ Keutmann og HJ Fander. KG’s Ilnstavlc, Akts. Ind’eh. Akts. Sporvogns- reklamen [sø dette]. Khyscll Carl, Ildl. Indeh. CML Khysell. Kid Wm., ndl. Indeh. IIW Kid. Kie-mo A ••Co., Akts., Kommissionsi'orr. Be­ styrer : AJII Ivicmc, der tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Kicns & Nielsen, Ildl. Indeh. OHJ Iviens og T Nielsen, Viborg. Kierkcgaard, Viggo Sk., Ildl. Indeh. VS Kierko- gaard. ' Kierulf’s CJ Eftf., Hdl. Indeh. HMA Henrik­ sen og FE Petersen. Kierulff Arnold V, Ildl. Indeh. AV Kierulff. Kicrulff C & Co., Akts.. Hdl. m. Kinavarer m. m. Bestyrelse: CJ Kierulff (Direktør), der tegner Frm., DE Kjerulff og Møller II Pe­ tersen, Odense, Aktk. 10,000 Kr.

Kaf—Kjæ

Direktør), Gross. CFA Rasmussen og Kontor­ chef IIP Jensen. Frm. tegnes af Formanden, a l to Bestyrclsesmedl. i Foren, eller af Direk­ tøren. l’rok.: Ingeborg Fleckner. Aklk. 200,000 Kr. Kaffesurrogatfabrikken Korden, Akts. Indeh. Akts. De Dansko Cikoriefabrikker [se dette]. flvaffesurrogatfabrikken Skandia, Akts. .Bestyrelse : SPC Sarup (Direktør) samt Rentier CCHSarup og Ovcrretssagf. SC Jubl, der to i Foren, teg­ ner Frm. Aktk. 200,000 Kr. Kaffe- og Tehandelen Nørrcvoldgado Nr. 80, Jul Lorenz. Indeh. JEW Lorenz. Kagsrnose, Akts., Tørvcfabr. Bestyrelse: Kapt. F Frandsen (Direktør), fh. Kolonibe-st. NIM Frandsen og Gross. JIG Esmarch. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af to Bestyrclsesmedl. i Foren. Aktk, 20,000 Kr. Kagstrup Kalkværker, Akts. Bestyrelse : Ing. E A Foss, Stiftamtmand IIRII Grøn, Viborg, Ing. Poul Larsen og Telefondir. FFV Johana- sen. Direktør: HR Sørensen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Bcstyrclscsmedl. eller af to Bcstyrclscsmedl. i Foren. Aktk. 125,000 Kr. Kakkelovnskompagniet ved Henrik Ihehr & Co., Køniiuaiulilselsk. Ansv. Delt. LH ILcltr. Adresse: Si. Pedcrstr. 45 (K) £ Cent. 7672 A-. 7652. Ka-Iekar Ludvig. Vrkseleivrforr. Indoli. I, Kalckar. Kalclcar. Kalckar MN, Ildl. Indeh. JFS Kalckar. Kaliklora, Akts., Ildl. med og Fabl’, af kemisko Præparater. Bestyrelsen bestaar af et Besty­ relsesmod : Ing. MN Lossins (Formand) og Maskininsp. IIII Bielefeld samt en Direktion : Insp. KVL Nielsen. Frm. tegnes af Direk­ tøren aleno eller af to Bestyrclsesmedl. i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Kalkar’s Henrik ICftf., Ildl. Indeh. GT/ Simon. Kalkbrændorihavnona Tømmeroplag ved Jacob Jørgensen. Indeh,' J Jørgensen. Kalkværksgrnnde.ne, Akts., Køb og Salg af Grun­ de. Bestyrelse: Gross. AE Petersen, Gross. M ML Frimodt, Arkitekt AK Fussing og Dir. LCM Olesen, der tre i Foren, tegner Frm. Forretningsfører : Arkitekt V Woldbye, der har Prok. Aktk. 600,000 Kr. Kamina, Akts., Hd'l. en gros og ru detail. Be­ styrelse: Gross. Kt Ginsberg, Gross. FJ! Niel­ sen og Ovcrretssagf. K.I) Langballe, der (o i Foren, tegner Frm. Prok. : 11.1C11 Norholl i Foren, med el, Bestyrclsesmedl. Aklk. 50,000Kr. Kampmann & Herskind, Ildl. Indeh. OJ Kamp- luann. Prok.: HT Schmidt, K Øhlenschlæger og S Forrest. Kandestøberict, Arendal Petersen. Indeh. KOA Petersen. Kandrup & Wunsch, Haandv. Indeh. IL Kan- drup og PAB Wunsch. (Frdbg.). Kanneworff’s L Eftf. ved Chr. Aimind, Ilaandv. Indeh. CV Almind. Kanter N, Ildl. Jndeh. DN Kanter. Prok.: Mary Kanter aleno samt PGW Rasmussen og CAS Petersen ((»ender Petersen) i Foren. Kappen’s J Eftf., Hdl. Indeh. V11M Meyer. Kapsclfabrikkcn Skandinavien, Akts. Indeh. Akts. Kbhvns Kapselfabrik, JE Wegmann A Co. Karberg Brødrene, Hdl. Indeh. GF Karberg og A Karberg. (Frdbg.). Karen Coffec Company Ltd, The, (Akts.}. Be­ styrelse : Dir. A Westonholz, Birkerød, (For­ mand), Enkefru 1 Dinesen,_ Rtingstedlund. Hofjgm. CC v. Folsach, Gjessinggaartl, Oberst- løjtn. T Grut, Ovcrretssagf. T Knudtzon, Godsejer V do Nccrgaard, Valdcmarskikie, Greve CC v. Rosen, Kathrincholm, Sverrig, og Overrotssagf. K Dahl. Direktør: BF v. Blixcn Finecke, Nairobi, Britisk Øst Afrika. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bcstyrclscsmedl. Aktk. 978,000 Kr. Karlson A, Hdl. Indeh. ARW Karlson og Bror Karlson. Karmark CWM, Hdl. Indeh. CWM Karmark. Karnøo & Madsen. Indeh. PEC Karnøe og A Madsen. Karsberg Alfred, Hdl. Indeh. AJ Karsberg. Ivartoffelfordclingen ved E Heitniann. Indeh. E AR Hoitmann, Aarhus. Kaseinfabrikken Danmark ved Julius Parker. In­ deh. JL Parker. Prok.: V IIolm. Kastrup Fjerrcnseri &. Da-m-pv'askeri ved Agnes Banholdy. Indeh. Fru AA Barthohly (Søndre Birk). Kastrup Glasværk, Akts. Bestyrelsen bestaar af en Kontrolkomité: Konsul FL Iley, Konferensr. C C Gammeltoft, Dir. B Dcssau, Dir. PC Poul­ sen, Dir. P Simonsen og Højesteretssagf. CB ■Henriqucs, samt en Direktion: Dir. IIV Han­ sen. Underdir. E Hey og Underdir. llPMcnck. Frm. tegnes af Direktionen eller ct af dens Medl. Aktk. Z'Æ Mili. Kr. Kaslnin M'oskinfabr. ved J Saabyc og O Lereho. Indeh. .1 Saa.byo og O Lerche, (Amager Birk). Kastrup og Omegns Bank, Akts. Rankraad: Malerm. .1M Westh, Ølhdl. NA Jensen, Mu- rerm. AV Lapain, Bagenn. .1111 Svanlwrg. Mnrerm. P Nielsen (ISirkemose). Gaardejor T

KihI’s Bogtrykkeri, Indeh. CJ Kihl og CNW Kihl. Adresse: Granbrødret. 8 (Iv) f Cent, 3685. Kiilerich V & Co., Ilaandv. Indeh. HO Fisker. Kim, Andersen Ilvam, Hdl. Indeh. AC Andersen Hvam. Kinematograffabrikke-n Danmark, Akts. Besty­ relse : Vicea-dmiral CF Wandel (Formand). Gross. MP Lester, (Næstformd.), Forp. C'G v. d. Aa- Ivtihle og Overrelssagf. VFK Lach- maiin. Kontrolkomité: MP Lester og VFK Lachmann. Fnn. tegnes af et Mcdl. af Kon- trolkornitéen i Foren, med Formandien eller Næstformd. Direktør: JP Christensen, der har Prok. i Foren, med ct Medl. af Kontrol- komitéen. Aktk. 100,000 Kr. Kimsisk-Bnltisk Handelshus (The Cliinese-Baltic Tnulinghou.-e) ved Ernst WaMgrcn. Jndcli. Eli Wallgjvn. KiiiogralVn, Akis. bestyrelse : Ovcrretssagf. N Olesen. Dir. OP Hesse.iiherg, Dir. OTI. David­ sen, Kapt. (UB Le-lirbach og Dir. K (C) Bralz, Berlin. Direktion : LP Elfelt- og OH Davidsen, der i .Foren, tegner Frm. l’rok. : Oli Davidsen. Aktk. 600,000 Kr. Kino-Palæet, Akts. Be-styrclse: Dir. LCC Phi- lipsen (Formand og Direktør), Arkitekt K Arno Petersen, Kapt. R Wulff, Kapt. JT Goldborg. Gross. JO Hansen og Dir. OH Da­ vidsen. Fnn. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmod!. Prok. .- Formanden. Aktk. 650.000 Kr. Kino-Revuon, Akts., Bl-adforctagcndo m. m. Be­ styrelse: Bogtrykte. JAV Ilenningsen (Forret­ ningsf.), der tegner Frm., Forfatter A Bar- foed og Sagf. J Mimer. Aktk. 8000 Kr. Kino-Scandia, NF Matthiesen, Hdl. Indeh. NF Matlhiosen. Prok.: Fru WA Matthiesen. Kiosk Dannebrog ved AK Johansen & A Aa. Johansen Indeh. AK Johansen og AA Johan­ sen. Kiosk Viben, A Poulsen. Indeh. JA Poulsen. IviO'SkfoiTctningen System ved Kaj Hansen. In­ deh. KEL Hansen. (Frdbg.). Kioskreklamen, Akts Indeh. Akts. Sporvognsre­ klamen [se detve]. Kiplev ved JN BiUleli, ITtiI. Indeh. .TN Buneh. Kipp Eduard, Akts., Hdl. en gros med Korte- varer, Isenkram m. m. Bestyrelse: Gross. E Kipp (Formand og Direktør). Fnn. (egnes af .Direktøren eder af to tiestvrelsesmedl. i Foren. Aklk. 20,000 Kr. Kirchhoff Einar, Ildl. Indeh. EA Ivirehhoff. Prok.: A Rosenqvist. Kirk’s Eftf., Nielsen & Axelsen, Haandv. Indeh. AM Nielsen og AC Axelsen, det i Foren. tegner Frm. (Nordre Birk). Kirk N, Akts., Hdl. Bestyrelse: Kirstine Kirk, der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Kirkebye AW, Ildl. Indeh. AW Kirkehye. Prok. : GV Stevelt og CP Laursen i Foren. Kirketorp Alfred & Schram, Hdl. Indeh. ACE Kirketerp og PA Schram. Kirurgisk Varehus, 6ø Chirurgisk. Ivisling AE, Akts., Kolonial- og Hørkramfidl. Bestyrelse :Købmd. EA ICisLing, der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Kia;r & llee, Hdl. Indeh. CCE Hee (Frdbg.). Kiørboe Axel & Co. Indeh. A Kiørboe og JFMF Halling. Adresse: Peder Skrams G. 15 (Iv) i Cent. 208. Kjeldsen Axel, Hdl. Indeh. WA Kjeldsen. Kjeldsen Erik, Hdl. Indeh. JE Kjeldsen. Kjeldsen H Schou. Ildl. Indeh. HOJ Scliou Kjeldsen. Prok.: J Ancher Jørgensen. Kjeldsen’s Jens Herreekvipering, Akts. Bestyrel­ sen bestaar af en Direktør: AR- Kjeldsen og et Bost-yrelsesraad: Højesteretssagf. JT Stein og kgl. Postfuldm. VE Philipsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Best-yrelsesraadet i Foren. Aktk. 80,000 Kr. Kjellin & Pedersen, Ilaandv. Indeh. K Kjellin og l’VL Pedersen. Kjer Fr„ Vekselerer-og Bankforr. Indeh. F Kjer. KJERSGAARD S & CO., Udi. Indeh. AS Kunst. Prok. : J Kruse og NCM Holm. Grundlæggelsesaar: 1872. Forretningens Art: Grossercrforr., Import ■& Fabrikation af Tovværk, Sejldug, Bindegarn, llaatler.SkihpinvinUie, Koljasglani.llainp ote. Adresse : 1, Strandstr.2® (K) S Cent.12388,12389, 12390 & 12391. Telegramadr. „Kjersgaards“. Kjersgaard SG, Hdl. Indeh. SG Kjersgaard. l’rok. : Karen II Kjersgaard. Kjenllf AVTii., Ildl. Indeli. W Ivjerulf. Kjettinge Georg E, Ildl. Indeh. GE Kjettinge. Kjær Bernhard, Ildl. Indeli. Bil Kjær. Prok.: K Kjær. Kjær’s Carl Eftfl., Akts. Hdl. med Smør. Besty­ relse : OE Andersen (Direktør) og Dir HP Hjerl Hansen, der hver for sig tegner‘Frm Andersen og WJ Poulsen. Aktk; 100,000 Kr. Kjær’s Clir. Møbel- og Slolefabr.. Akis. Bestvrer: Snedkerm. C Kjær, der tegner Frm. Aktk. «v00 Ivr.

Made with FlippingBook Ebook Creator