Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Firma-Register for Kjøbenhavn

V — 1077

Hee—Her

I-Iee’s Chr. Eftf., I-Idl. Indeh. J Winsløw og EPE.T Winsløw. Grundlæggelscsaar : 1860. Forretningens Art: Auktionsforretning. Adresse : Niels Juels G. 6 (K) g Cent. 3581. ITeede Valdemar, Spedition. Indeh. VJ Hccde. Heegaard Anker. Akts. Indeh. Akts. L Lange & Co., Svendborg Jernstøberi [se delte u. .Svendborg], Heegaard Aug., Engquist & Co., Hdl. Indeh. I,TI Nathansen. Prok.: 1)31 Natlianscn. Heegaard & Nathan, Hdl. Indeh. EA Heegaard og HL Nathan. Heegaard's Skotojsmagasin. Indeh. OL Heegaard. Heemose IC, Akts., Hdl. og Agentur. Besiyrcl- se: JO Heemoso (Direktør) og Tjener KAI, Nielsen. Frm. tegnes af Direktoren olene eller af Bestyrelsen i Foren. Aktk. 10,000 Kr. Heering Peter F, Hdl. Indeh. William Heering og Harald Heering. Hceso H-C Gengelbach, Akts., Hdl., en gros og en detail. Bestyrelse: T.T Blumensen og IIJ Blumensen (Direktører), der hver for sig teg­ ner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Heggum E & Søn, Hdl. Indeh. KV ITeggum. ITeggnni A Moiiriizen, Hdl. Indeli. JPC Mou- ritzen. TTeido Peter, Hdl. Indeh. PM Heidc. Hcimann F & Co., Hdl. Indeh. VCC Heimann. Ileimann Isidor & Co., ndl. Indeh. ,TI Heimann. Prok.: AC Haunstrup, W Kruhøffer og JVN Riis, to i Foren. Heine JII & Co., Hdl. Indeh. CD Heine. Heinholst., Akts., Fabr. af Maskiner. Besty­ relse : II Ilcin, der tegner Frm., W Fischer og CC Rasmussen. Prok.: W Fischer og AJ v. d. Lieth i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Heinrich & Poulsen, Ildi. Indeh. JDT Heinrich og T Po’dsen. Boise Frithiof & Co., Kommanditsclsk., Hdl. Ansv. Delt. FCB Helse. (Frdbg.). Held, Akts., 'Erhverv, og Udnytt . af Pal ruter. Bestyrelse: Overrotssagf. IIJ Wibroo (For­ mand), der tegner Frm., Fa.hr. A-TL Lassen og Dir. OAS Wedel. Aktk. 1 Mili. Kr. Helander VO, Kbhvn., Akts., Hdl. Bestyrelse: Urtelcr. VO Ilclander (Formand),Hdlsagent JA Brage og Hdlsagent PM Himmelstrup, Ros­ kilde. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af Bestyrelsen i Foren. Aktk. 5000 Kr. Helge. Akts.. Hdl. med Fødevarer. Bestyrelse: Gross. CHJ Schepler (Forretn,ingsf.), der teg­ ner Frm'., Repr. IIP Limbæk og Malerm. SA Grciffenherg. Aktk. 5000 Kr. Helges Filial, Smørforretningen Como, Akts. Indeh. Akts. Helge [se dette]. Bestyrer: JM Mikkelsen, der har Prok. Hellebæk Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Bankdir. ER Gliickstadt og fh. Dir. IIB Goldschmidt samt. Ovcrrctsagførcrne PE Sporon og IIG Sal­ ly, der to i Foren, tegner Frm. Direktion: Forretningsf. BA Bøyescn og Fabrikbest. JH Andres, Hellebæk. Aktk. 1 Mili. Kr. Hdlemann's Brødr. Møbelsnodkeri. Indeh. REO Hdlcmann og TTEH Hollcmann. (Frdbg.). Hellerup Bank, Akts. Bankraad: Købmd. .TAK Ellgaard. Boghdl. AGH Olsen, Malerm. 1IPT Krebs. Oberst IIP Parkov. Fabr. RP Niel­ sen, Isenkr. KC Hansen-Harrild. Gross. LP Fabricins, Skibsreder JL Didrichsen og Mu- rerin. C Olsen, de to sidstn. Kontrolkom-mittc- rede. Direktør: SJ Laursen. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med en Kontrolkommitte- rot eller af to Kontrolkommittcredc i Foren. Akik. 1 Miil. Kr. Hellerup Bliisemagasin. Akts. Bestyrelse: Insp. (‘CN Sørensen og Insp. C.T Møllenbach, der i Foren, tegner Frm. Prok. : CCN Sørensen. Aktk. 6000 Kr. (Nordre Birk). Hellerup Bogtrykkeri ved Johan Henriksen. Indeh. JTT.T Henriksen. Prok.: PC Voegtle. (Nordre Birk). Hellerup Brændselsforsyning, Akts. Bestyrelse .- Overrotssagf. HG Sally, Dir. ABT Thanlow og Mnrerm. CC Rasmussen, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: OAE Schmidt, der har Prok. Aktk. 150,000 Kr. Hellerup Budcentral >g Station-Kiosk ved G Kol- rengren. Tndeh. PGN Kolrcngrcn. (Nordre Birk). Hellerup Byggeselskab, Akts. Bestyrer: Ovcr- retssagf. ECF Dyrhauge (Direktør), der teg­ ner Frm. Aktk. lOO.OOOKr. Hellerup Bygningssnedkeri, Axel Balsløw & Co., Akts. Bestyrelse: Snedkerm. AE Balsløw (Di­ rektør) og Murerm. CC Rasmussen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Direktøren. Aktk. 10,000 Ivr. Hellerup Dampvaskeri, Akts. Bestyrelse: Bog­ trykker HO Tholle, Vaskeri-Ekspert J.T Kjoler og Gross. OS Boreh, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr, Hellerup Farvehandel ved Marius Christensen. Indeh. M Christensen. (Nordre Birk). Hellerup Fjer- A Plissefon-etning, Indehaver M Rasmussen. Indeh. MVV Rasmussen. (Nordre Birk). Hellerup & Glodol'ri Tændstik fabrikker, Akts. Bi-styrelse: Kolitorehef RC.J lalck, 0\cnc-ts-

sagf. CIF Sven og Fabr. RP Nielsen, der-to i Foren, tegner Frm. Prok. : HA Rasmussen. Aldk. 600,000 Kr. Hellerup Kolonialvarelager, Akts. Bestyrer: PE Eskildsen. der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. (Nordre Birk). Hellerup Konfektureforretning ved Viggo Schar- ling. Indeh. JV Scharling. Prok.: DG Schar- ling. (Nordro Birk). Hellerup Korsetmagasin ved Heyrum Hager. Indeh. HP Hager. (Nordre Birk). Hellerup Kul- * Koks-Lager, Akis. Bestyrelse: Dir. JO Lehniann, Overrotssagf. JL Nn.thanson og Gross. NA Kjærgaard, der to i Foren, teg­ ner Frm. Prok.: SUT Hansen. Aktk. 30,OOOKr. Hellerup Kurvemøbelfabrik ved K Kestler. In­ deh. JCK Kestler. (Nordre Birk). Hellerup Legetøjsbazar, Akts. Bestyrelse: M Jensen og AT Wittrup, som i Foren, tegner Frm. Prok.: Semonia Hansen. Aktk. 2600 Kr (Nordre Birk). Hellerup Margarinefabrik, Akts. Bestyrelse: EA Steenberg, der tegner Frm., og T Dahl. Aktk 12.000 Kr. (Nordre Birk). Hellerup Maskinsnedkeri & Savværk ved Hjal mar Christensen. Indeh. HJ Christensen (Nordre Birk). Hellerup Materialhandel, C Remien’s Eftf Martin Jonsen. Indeh. MA Jensen(NordroBirk) Hellerup ny Ismejeri ved O Nilsson. Indeh. O AHI Nilsson. (Nordre Birk). Hellerup og Omegns Vinducspoleringskompagni ved Kartin Petersen, Kommanditselsk. Ansv Delt. ICMF Petersen. (Nordre Birk). Hellerup Paraplyfabrik ved Christian Rasmus­ sen. Indeh. JPC Rasmussen. (Nordre Birk). Hellerup Skibsværft ved Soneca Andersen. Indeh. S Andersen. (Nordre Birk). Hellerup Skiltefabrik ved Sørensen & Larsen Indeh. A Sørensen. (Nordre Birk), nellerup Skolæstefabrik, Hjalmar Madsen Indeh. HVO Madsen. Hellerup Skotøjslager ved AP Andersen. Indeh. Johanne M Andersen. (Nordre Birk). Hellerup Skotøjsmagasin ved F Jacobsen. Indeh FJ Jacobsen. (Nordre Birk). Hellerup Smørforsyning, Akts. Bestyrelse: Assurandør KC Knudsen (Formand), der teg­ ner Frm., og Sekr. IITK Jensen. Aktk. 10,000 Kr. Hellerup Tc- å Konfektforretning ved Th. Dam. Indeh. TLS Dam. (Nordre Birk). Hellerup Øllager ved IIC Petersen. Indeh. HC Petersen. (Nordre Birk). Ilcllesen’s Enke & V Ludvigscn, Akts., Fabr af og Hdl. m. elektr. Art. Bestyrelse: Kon­ sul FL Hey (Formand), Konsul HV Ludvig- sen (Næstformd.), Dir. PL Levin. Dir. HP Prior, Telofomdir. Fr. Johannsen og Dir. HE Tvormoes. Frm. tegnes af to Bcstyrelseismedl i Foren, eller af •Formanden eller Næstformd Direktør: V Jacobsen, der har Prok. Aktk 2'4 Miil. Kr. Ilellosen & MaJmstiøm, Assuranceforr. Indeh. JH Malmstrøm. Prok.: VH Petersen og J Malmstrøm. Hellesen W & Co., Hdl. Indeh. HM Noack. Helms Aage, Hdl. Indeh. Aage L Helms. llelsingborgs Galoseheudsalg, Akts. Bestyrelse: Overrotssagf. CM Levin (Formand), Disponent HOL Dunker, Helsingborg (Næstformd.) og Kontorchef FKM Krnigaard (Direktør). Frm. tegnes af de to førstn. hver for sig. Prok. : F KM E ntgaard. Aktk. 30,000 Kr. . Adresse.- Vandkunsten 12 (B) f Cent. 8979 & 8980. Telegramadr. „Galosclic". Helsinge & Dønnevælde Teglværkers Driftssel­ skab, Akts. Bestyrelse: G Oppenhejm, TFP Smith og AJT Carlsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Helsingørskc Dampskibsselskab, Det, Akts. Be­ styrelsen bestaar af de Kommitterede : Depar­ tementschef POA Andersen, Kontorchef OF .lansen og Vekselerer CM Rasmussen samt en Forretningsfører: Frm. P Brown jun. & Co. [so dette], Frm. tegnes af Forretningsf. alene eller af tre Kommitterede i Foren. Aktk. Vi Miil. Kr. Adresse: Amalieg. 43 (K) i Cent. 276. Hclvetia ved Jensen. Fabr. Indeh, JA Jensen, nemme S, Hdl. Indeh. S Hemme. Ilcmmingsen G, Haandv. Indeh. Fru MM Hem mingsen og JM Tonsgaard. HEMPEL‘S J C TEKNISK-KEM ISKE FA­ BRIK. Indeh. JC Ilcmpel. Prok.: J Ludvig­ scn. Adresse: Niels Juels G. 8 (Iv) S Cent. 3842, 13842 & 14842. Ilcmpclsko Handelshus, Det. Indeh. JC Ilem- pel. Prok. : J Ludvigscn. Forretningens Art.- Grossererforretning. Adresse: Niels Juels.G. 8 (K) J Cent. 3842, 13842 & 14842. Telegramadr. „Ilempaturi". Hcmsløjdboden ved Marie Pedersen & Co., Kom- manditselsk. Ansv. Delt. Marie Pedersen. IlenekelFs Lir. Eftf., Fabr. Indeh. TJ Vinding. Hendil & Wich. Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse: Gross. SC Tonsgaard, Aalborg (Formand), Læge GCA Dnnielsen, Gross. JJE Wich og

Gross. JC Hendil (Direktør), der i Foren, tegner Frm. Prok. : JJE Wich og JC Hendil. Aktk. 210,000 Kr. Ilendriksen Asger, Hdl. Indeh. A Ilendriksen. Prok.: AII Engclbrccht. Hendriksen’s F Reproduktions-Atelier. Indeh. R F Hendriksen, IIS Ilendriksen og K nendriksen. Hendriksholm, Akts., Ejendomsselsk. Bestyrel­ se: Dir. PCB Dornonville de la Cour, Over- retssngf. GH Sally, Murerm. AJ Fugmann og Overrotssagf. PCA Madsen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 500,000 Kr. Ilenius Emil, Hdl. Indeh. E Ilenius. Prok.: An Engelbrechfc. Henius Erik S, Hdl. Indeh. ES Hcnius. Hennings H & Harving, Hdl. Indeh. H Hen­ nings og JKD Harving. Forretningens Art: Frøavl A Frøcksport. Adresse: V-Voldg. 83 (B) f Cent. 8285*12185. Telegramadr. „Smartness “. Ilenningsen Andreas & Co., Hdl. Tilde')). IIV Schmidt og A Ilenningsen. Prok.: A Malthie- sen. Henningsen AW. Haandv. Indeh. Emma L Ilenningsen [er senere død], Alf. WG Ilcnning- scn og John AW Ilenningsen. Henningsen & Bowman, Assuranceforr. Indeh. VE Henningsen. Prok.: N Bønnelykke, M Rydo og A Ncergaard, to i Foren. Ilenningsen & Wolf-.Turgcnson, Hdl. Indeh. V Henningsen og IAE Wolf-Jiirgonson. Prok.: IIPLGCT Elsmark. Henrich6en AP, Hdl. Indeh. Anna S Henrichaon. Henrichsen MP, Spedition. Indeh.MP Henrichsen. Henrichsen’s Vald. S Eftf. V Moltke Langhoff, Haandv. Indeh. AVM Langhoff. Henriksen Brødr., Haandv. Indeh. HM Henriksen og EC Henriksen. Henriksen Chr., Hdl. Indeh. NC Henriksen. Henriksen E & Søn, Haandv. Indeh. EJE Hen­ riksen og ILTE Henriksen. Prok.: Astrid Ras­ mussen. Henriksen’s elektriske Fabrik vod C Henriksen. Indeh. C Henriksen. -Prok.: SCO Henriksen. Henriksen E-mmerik & Co., Hdl. Indeh. El 'Henriksen og Jll Berner, der i Foren, tegner Frm. Henriksen II, Hdl. Indeh. II Henriksen. Prok.: RRNII Henriksen. Henriksen T/ønsmann * Thomsen, Haandv. In­ deh. IL Henriksen og A Thomsen. (Frdbg.). Henriksen N, Akts., Høkcrforr. Bestyrelse: Hø­ ker NC Henriksen (Formand og Direktør), der tegner Frm., Mejeribest. A Larsen, Ølstykke, og Brugsforeningsbestyrer IIP Henriksen, Øl­ stykke. Aktk. 5000 Kr. Henriksen NU, Hdl. Indeh. Nll Henriksen. Henriksen * Skov, Spedition. Indeh. Fru ABM Hansen. Prok.: BA Levin. Henriksen Valdemar, Hdl. Indeh. V Henriksen. Prok.: M Andersen og ,T Edlefson. Henrikson CW & Co.’s Kbhvns Kontor ved P Trap Ilolm, Aktiebolaget, Hdl. og Vekselerer- forr. Indeh. JPT Holm. Prok.: AST Holm. Henriques & Bonfils’ Eftf., FH Bottzauw, Hdl. Indeh. FH Bottzauw. Henriqnes Johannes & Co., Vekselerer- og Bank- forretn. Indeh. JT Henriques og OM Vietta. Prok.: A.T Henriqnes, GJ Ingerdahl, OB Jen­ sen, IIC Olsen og PVM Holmstoel, to i Foren. Henriques & Løv'cngreen’s Trikotagefabrikker, Akts. Bestyrelse: MEM Henriques (Direktør), Underdir. OC Nielsen, Overrotssagf. CM Le­ vin, Rungsted, og Ilerredsf. P Biilow, Kjello- rup. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Restyrclsesmedl. i Foren. Prok.: OJ Krogh. Aktk. 2,400,000 Kr. Henrique6’Martha Eftf., Hdl. Indeh.JCM Hansen. Henriques Moritz R, ndl. Indeh. RC Henri­ ques og PA Henriques. Prok.: H Meyer. Henriques R jun.. Vekselerer- og Bankierforr. Indeh. OR Henriques og CO Henriqnes. Prok -. II llessol, WII Henriques og A Olsen, to i Foren. Adresse : Højbropl. 9 (K) J! C. 52. Grim,dl. 1801. Henriques * Winther, Hdl. Indeh. FB .Henri­ ques og K Winther. Henriques * Zøylner, Hdl. Indeh. C Zøylner. Prok.: Johanne Zøylner. Henze Brødr., Fabr. Indeh. B.l Tomdrup og AC .T Henze. Prok. -. Bertha CP Jensen og CP Foss i Foren. Henzo’s Emil Eftf., Otto Raff, Haandv. Indeh. JO Raff. Hera Motorfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. G Stilling, Gross. II Hartmann og Ing. HJ Son- ne. Direktør: LE Jurgcnscn. Frm. tegnes af to' Beslyrclsesmcdl. i Foren, eller af et af dis­ se i Foren, med Direktøren. Aktk. 400,000 Kr. Horamb * Larsen, Akts. Hdl. on gros. Besty­ relse (Direktion) : Fru LBHV Ileramb, Købmd A Larsen og Tilskærer AB Christensen der to isr&srK rm --rnk- msA i i c M - H? W SH e Æ lr,kketi' ***■ PW H“ “ '1 Herforth & Co., Hdl. og Haandv. Indeh. Fru LA Ilcrforth. 1 rok.: IIH. Ilerforth.

Made with FlippingBook Ebook Creator